2-26

2-26

Sénat de Belgique

Annales parlementaires

JEUDI 10 FÉVRIER 2000 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Erika Thijs au ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques sur «le financement des centres d'accueil des victimes du trafic des êtres humains» (n° 2-123)

M. le président. - M. Jaak Gabriëls, ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, répondra au nom de M. Rik Daems, ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques.

Mevrouw Erika Thijs (CVP). - Naar aanleiding van mijn vraag van vorige week heeft de minister bevestigd dat de drie onthaalcentra voor slachtoffers van mensenhandel een subsidie van 4,5 miljoen ontvangen op voorwaarde dat de Ministerraad dit goedkeurt.

Er blijven echter twee problemen waarover ik graag meer uitleg had gewenst. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding heeft voorgesteld om de subsidie op 6 miljoen per onthaalcentrum te brengen teneinde ook het personeel dat juridische opdrachten vervult te kunnen vergoeden. Waarom is de minister niet op deze vraag ingegaan? Heeft hij de intentie om het subsidiebedrag alsnog aan te passen ?

Het onthaalcentrum Sürya te Luik heeft bovendien nog een specifiek probleem. De banken weigeren namelijk een overgangskrediet te geven in afwachting van de definitieve uitbetaling van de werkingssubsidies, daar in de brief van de minister staat dat de subsidie onder voorbehoud van goedkeuring door de Ministerraad wordt gegeven. Kan de Ministerraad, eventueel in afwachting van de definitieve verdeling van de middelen van de Nationale Loterij, de brief van de minister aan Sürya bevestigen, zodat het onthaalcentrum over een officieel bewijs beschikt om een overgangskrediet van de banken te kunnen ontvangen ?

(M. Jean-Marie Happart, vice-président, prend place au fauteuil présidentiel.)

De heer Jaak Gabriëls, minister van Landbouw en Middenstand. - In het voorstel van voorlopige winstverdeling voor het jaar 2000 van de Nationale Loterij staat inderdaad dat drie onthaalcentra elk 4,5 miljoen zouden krijgen. Gelet op het acute liquiditeitsprobleem van Sürya zal de minister aan de Ministerraad van 4 februari vragen deze beslissing te bevestigen, zodat het centrum een officiële brief kan toegestuurd worden waarmee het een overgangskrediet kan krijgen.

Mevrouw Erika Thijs (CVP). - Ik vraag de minister om morgen op de Ministerraad aan te dringen op een verhoging van de subsidie van 4,5 miljoen naar 6 miljoen per onthaalcentrum. Ik maak gebruik van de aanwezigheid van de minister van Justitie om het belang van deze centra nogmaals te onderstrepen. Als hun budget niet wordt verhoogd, dan kunnen deze centra de personen die juridische adviezen verlenen niet langer betalen. Nochtans is dit een zeer belangrijk aspect van de bestrijding van de mensenhandel.