Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-12

ZITTING 1999-2000

Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 450 van de heer Maertens d.d. 15 februari 2000 (N.) :
Ieperse rally 2000. Veiligheidsmaatregelen. Inzetten van stewards. Bekwaamheidsonderzoek.

De Ieperse rally gaat elk jaar door eind juni. Dit jaar rijst er een bijzonder probleem. Elk jaar komen tijdens de rally een honderd-tal rijkswachters naar leper om mee in te staan voor de veiligheid. Dit jaar echter wordt zowat de hele reserve van de rijkswacht ingeschakeld bij Euro 2000. Volgens een verklaring van de bevelhebber van de Ieperse rijkswacht in het plaatselijk blad Het Wekelijks Nieuws van 11 februari 2000, kan dit voor een probleem zorgen wat de veiligheid tijdens de rally betreft . Volgens de bevelhebber moeten de stewards van de organisatoren kunnen helpen om de wedstrijd in de beste omstandigheden te laten doorgaan. Vorig jaar is de rally nochtans gestart met stewards die geen brevet van bekwaamheid hadden. De namen van stewards moeten volgens het koninklijk besluit-Peeters opgegeven worden bij de politiecommissaris. Dit gebeurt bijzonder gebrekkig. Op deze lijst staat bijvoorbeeld Erik met vijf personen , zonder dat de politie dus de identiteit kent van alle stewards. In 1995 gebeurde in Ieper een dodelijk ongeval tijdens de rally. Onder meer als gevolg daarvan heeft uw voorganger, J. Peeters, een koninklijk besluit opgesteld om de veiligheid te verbeteren. Nu, vijf jaar later, zouden we weer moeten inboeten aan veiligheid, wat volledig tegen de inhoud en de geest van het koninklijk besluit indruist. Deze rally kan immers niet georganiseerd worden als niet de maximale veiligheidsmaatregelen kunnen gegarandeerd worden.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord gekregen op volgende vragen :

1. Hoeveel rijkswachters zullen er minder worden ingezet voor de ordehandhaving tijdens de Ieperse rally 2000 dan voorheen ? Wat zijn daar de precieze redenen voor ? Op welke wijze zal dit worden gecompenseerd ten aanzien van een verhoogde veiligheidsmarge ?

2. Op welke veiligheidsproblemen slaat de uitspraak die de Ieperse rijkswachtcommandant deed in de plaatselijke pers ?

3. In hoever zal de bekwaamheid van de stewards eventueel door de overheid getest worden op hun conformiteit met de wettelijke bepalingen en reglementaire voorschriften ? Zal dit bekwaamheidsonderzoek openbaar controleerbaar zijn en, zo ja, op welke wijze ? Waarop zal deze bekwaamheid getest worden ?

4. Werden er na de rally van 1999 nieuw bekwaamheidsproeven voor stewards georganiseerd ? Zo ja, wanneer en op welke wijze, hoeveel personen slaagden in de proeven ? Zo neen, waarom niet ?

5. Verschillen deze bekwaamheidsproeven van die van voor de rally van 1999 en zo ja op welke wijze, zo neen waarom niet ?

6. Over hoeveel gebrevetteerde stewards moet en kan men voor de Ieperse rally 2000 beschikken ? Hoe zal men de kwaliteit van hun brevet toetsen ? Op welke manier zal de controle van hun identiteit verlopen ?

7. Is de geachte minister bereid bijkomende maatregelen te treffen indien het inzetten van stewards niet conform de wettelijke en reglementaire bepalingen zou gebeurd zijn en, zo ja, welke ?