Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-12

ZITTING 1999-2000

Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 192 van de heer Van Quickenborne d.d. 2 december 1999 (rappel van 28 januari 2000) (N.) :
Drugsgebruik in België. ­ Wetenschappelijk onderzoek. ­ Stand van zaken.

Op 2 december 1999 stelde ik u onder nr. 192 (Vragen en Antwoorden, Senaat, nr. 2-7 van 18 januari 2000, blz. 236) de volgende vraag :

« Op 3 februari 1995 heeft de Ministerraad het actieplan « Toxicomanie-drugs » goedgekeurd. Punt G van dit plan voorzag in het opmaken van « de Stand van zaken van het bestaand onderzoek » over drugsgebruik in België en sommige andere landen en de « wetenschappelijke evaluatie van de actie sociaal-sanitaire opvangcentra voor drugsgebruikers » (MSOC).

Het actieplan « Toxicomanie-drugs » werd uitgevoerd in het kader van deel X (Netwerken van beleidsvoorbereidend onderzoek) van het vijf jaar durende programma van « Toekomstgericht sociaal-economisch onderzoek » goedgekeurd door de Ministerraad van 17 maart 1995. De programmadirectie en het beheer van dit onderzoeksprogramma zijn toevertrouwd aan de federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden (DWTC).

De opdracht werd aan de ploeg bestaande uit de professoren De Ruyver (UG), coördinator, Casselman (KUL) en Noirfalise (ULg) gegeven de « Stand van zaken van het bestaand onderzoek » uit te voeren. Afgesloten op 30 juni 1996 kende het rapport een ruime verspreiding. De resultaten van het onderzoek werden voorgesteld op het vierde nationaal congres « Drugsbeleid 2000/Gestion des drogues en 2000 » op 9 en 10 oktober 1996 te Charleroi.

De DWTC zouden mede in overleg met andere betrokken departementen nagaan hoe het verder drugsonderzoek kan ingepast worden in het nieuw programma van sociaal-economisch onderzoek.

In het kader van de « Wetenschappelijke evaluatie van de actie sociaal-sanitaire opvangcentra voor drugsgebruikers » hebben de DWTC overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 6 december 1996 een handboek van de MSOC's laten opstellen. De redactie ervan (Franse en Nederlandstalige versies) werd toevertrouwd aan de professoren De Ruyver (UG) en Noirfalise (ULg).

Op 18 september 1998 heeft de Ministerraad het handboek voor de evaluatie van de MSOC's goedgekeurd. Op 9 oktober 1998 hebben de DWTC hiertoe een oproep tot voorstellen gelanceerd.

Momenteel is de evaluatie van de kandidaturen bezig. Het contract zou vermoedelijk ingaan in de lente van 1999.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen :

1. Hoever staat de regering met het opmaken van « Stand van zaken van het bestaand onderzoek » over drugsgebruik in België en sommige andere landen en de « Wetenschappelijke evaluatie van de actie sociaal-sanitaire opvangcentra voor drugsgebruikers » (MSOC) ?

2. Welke zijn de plannen van de huidige regering met betrekking tot de aangehaalde problematiek ?

3. Hoe staat het met het contract ter evaluatie van de MSOC's ? »

Tot op heden mocht ik dienaangaande nog geen antwoord ontvangen. Derhalve ben ik zo vrij deze vraag opnieuw aan u voor te leggen. Mag ik aandringen op een spoedige mededeling van uw standpunt ?