Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-11

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 149 van de heer Verreycken d.d. 18 november 1999 (N.) :
Uitgaansgelegenheden. Veiligheidsnormen. Toezicht.

Geregeld bereiken ons uit het buitenland verhalen van rampen waarbij tientallen jongeren omkomen bij branden in uitgaansgelegenheden, zoals recent in Japan en Duitsland.

Zeer vaak vallen de meeste slachtoffers omdat zeer veel mensen samengepakt zijn in een te kleine ruimte, de nooduitgangen afwezig zijn of niet functioneren enz.

Gelukkig bleef ons land gespaard van dergelijke rampen, maar naar men mij verzekert zijn in nogal wat uitgaansgelegenheden in ons land gelijkaardige situaties perfect mogelijk.

Graag deze vragen :

Wie is in ons land bevoegd voor het opstellen van de veiligheidsnormen terzake ?

Welke zijn deze normen ? Indien voorhanden kreeg ik hiervan graag een afschrift.

Wie moet toezien op de naleving ervan ?

Wordt momenteel door een dienst systematisch nagegaan of uitgaansgelegenheden aan de nornem voldoen ?

Antwoord : De bevoegdheid voor het opstellen van veiligheidsnormen voor uitgaansgelegenheden is verdeeld over verschillende overheden : de federale overheid, de gewestelijke overheid en de gemeentelijke overheid.

Federale overheid

1. De basisnormen voor de beveiliging tegen brand en ontploffing (koninklijk besluit van 7 juli 1994). Deze reglementering is van toepassing op alle nieuwe gebouwen, met uitzondering van eengezinswoningen en industriegebouwen : het toezicht hierop gebeurt door de burgemeester op verslag van de brandweerdienst.

2. Het algemeen reglement op de arbeidsbescherming (onder andere schouwspelzalen); het toezicht hierop gebeurt door de technische arbeidsinspectie.

Gewestelijke overheid

Deze overheid is bevoegd voor de reglementering inzake bouwvergunningen en milieuvergunningen (onder andere danszalen); het toezicht hierop gebeurt door de bevoegde gemeentelijke, provinciale en gewestelijke inspectiediensten.

Gemeentelijke overheid

In vele gemeenten bestaat er een gemeentelijk politiereglement voor de brandveiligheid in dancings; het toezicht hierop gebeurt door het gemeentebestuur op verslag van de brandweerdienst.

Het toezicht op de brandveiligheid van uitgaansgelegenheden is bijgevolg een bevoegdheid van de gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale overheid.