Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-11

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 430 van mevrouw de Bethune d.d. 9 februari 2000 (N.) :
Gezinsvriendelijk beleid. ­ Aandacht in 1999. ­ Ter beschikking gestelde middelen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 432 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 445).

Antwoord : Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft als doel bij te dragen tot de ontwikkeling van het respect en de ondersteuning van de rechten van de mens.

Deze werking is gebaseerd op de toepassing van de Universele Verklaring van de rechten van de mens, waarvan artikel 16, § 2, stipuleert dat het gezin het natuurlijke en fundamentele onderdeel van de maatschappij is en recht heeft op bescherming door maatschappij en Staat.

Het gezin is, als universeel instituut, de hoeksteen van elk leven binnen de maatschappij. Het is in constante werking en vervult een grote verscheidenheid aan functies, die afhangen van de sociale, politieke en economische context.

België heeft vanaf de jaren 90 actief deelgenomen aan de werking van grote wereldconferenties, georganiseerd onder de bescherming van de Verenigde Naties. Binnen deze conferenties, die op wereldschaal (Wenen, Kopenhagen, Peking, Istanboel) de grondslagen van een alomvattend beleid voor maatschappelijke problemen behandelen, werd het belang en de rol van het gezin steeds onderlijnd.

België zal erop toezien dat het vanzelfsprekend is dat tijdens de speciale zittingen van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in juni 2000 de aandacht gelegd zal worden op de evaluatie van de opvolging van de wereldtop van Kopenhagen, gewijd aan de sociale ontwikkeling, en op de opvolging van de wereldconferentie van Peking over vrouwen.

Wat het ministerie van Buitenlandse Zaken betreft, bestaan de uitgaven in verband met bovenvermelde internationale conferenties en meer specifiek de uitgaven ter ondersteuning van het gezin voornamelijk uit administratieve kosten, die ondergebracht werden in de begrotingsposten « personeelskosten » en « werkingskosten » van het departement.