2-360/3

2-360/3

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

30 MAART 2000


Wetsontwerp houdende instemming met het Nader Aanvullend Protocol bij het Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag en de overige Staten die deelnemen aan het Partnerschap voor de Vrede nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, gedaan te Brussel op 19 december 1997


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING


De tekst aangenomen door de commissie is dezelfde
als de tekst van het wetsontwerp
(Zie Stuk Senaat, nr. 2-360/1 - 1999/2000)