2-25

2-25

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 27 JANUARI 2000 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Marie Nagy aan de eerste minister en aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de eventuele regeringsdeelname van de FPÖ in Oostenrijk» (nr. 2-112)
Mondelinge vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen, aan de minister van Landbouw en Middenstand en aan de minister van Justitie over «het sociaal statuut van de advocaat» (nr. 2-102)
Mondelinge vraag van de heer Michiel Maertens aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie over «de opvang van kandidaat-vluchtelingen in de provincie West-Vlaanderen» (nr. 2-108)
Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de wooncontrole en de bepaling van het aantal te begeven lokale raadszetels» (nr. 2-85)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties over «het taalgebruik op de luchthaven van Brussel-Nationaal» (nr. 2-106)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «niet-naleving van Europese richtlijnen in verband met proeven op dieren» (nr. 2-109)
Mondelinge vraag van de heer Ludwig Caluwé aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de beheersing van epidemieën» (nr. 2-111)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Justitie over «de Rwandese onderdanen die bij de genocide betrokken waren en de situatie van majoor Ntuyahaga» (nr. 2-100)
Mondelinge vraag van mevrouw Magdeleine Willame-Boonen aan de minister van Justitie over «de conclusies van de commissie die is belast met het onderzoek van de achterstand bij de gerechten» (nr. 2-101)
Mondelinge vraag van mevrouw Erika Thijs aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties over «de financiering van de onthaalcentra voor de slachtoffers van mensenhandel» (nr. 2-110)
Mondelinge vraag van mevrouw Kathy Lindekens aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek over «het beheer van de federale culturele instellingen» (nr. 2-90)

Hof van Cassatie

Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind op morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit verzekeren - Voorstel van mevrouw Nathalie de T' Serclaes (Stuk 2-21)

Bespreking
Bespreking van het enig artikel

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie betreffende uitlevering tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, en met de Bijlage, gedaan te Dublin op 27 september 1996 (Stuk 2-206)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind op morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit verzekeren - Voorstel van mevrouw Nathalie de T' Serclaes (Stuk 2-21)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie betreffende uitlevering tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, en met de Bijlage, gedaan te Dublin op 27 september 1996 (Stuk 2-206)
Motie ingediend tot besluit van de vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan de minister van Justitie over «de vrijlating van generaal Pinochet» (nr. 2-49), gesteld in plenaire vergadering op 20 januari 2000

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Vincent Van Quickenborne aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over «de tewerkstelling op zondag in toeristische centra» (nr. 2-57)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Landbouw en Middenstand over «de correctheid inzake onderzoek naar het gebruik van chloormequat in de fruitteelt» (nr. 2-58)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van voorstellen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocaties
Boodschappen van de Kamer
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroep
Europees Parlement