2-21

2-21

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 23 DECEMBER 1999 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Algemene bespreking

De heer Michiel Maertens (AGALEV), rapporteur. - Voor een uitgebreid verslag over het wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, verwijs ik naar het schriftelijk verslag.

Deze overeenkomst moet worden gezien in het licht van de vredesbesprekingen tussen de Palestijnen en de Staat Israël waarover afspraken werden gemaakt in de akkoorden van Oslo, het memorandum van Sharm-El-Sheikh en het akkoord van Wye Plantation. Deze akkoorden moeten uiteindelijk volledig worden uitgevoerd op 15 maart en 15 september 2000 en leiden tot de volledige onafhankelijkheid van de Palestijnse staat. Vandaar het grote belang van deze overeenkomst.

Op verzoek van de leden gaf de heer Shawki Armali, Palestijns afgevaardigde, eerst een uiteenzetting over de toestand. Hieruit bleek duidelijk dat nog een groot aantal problemen moet worden opgelost, waaronder knelpunten zoals het statuut van Jeruzalem, de terugkeer van de vluchtelingen en de Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied. Ook lichtte hij de moeilijke economische situatie in de Palestijnse gebieden en de ongelijke concurrentiepositie tegenover Israël uitvoerig toe. Ten slotte vroeg de heer Armali de commissie de goedkeuring van de overeenkomst uit te stellen.

Bij de bespreking van deze uiteenzetting door de leden kwam tot uiting dat wordt gevreesd voor een apartheidssysteem of een "bantoestanisering" van de Palestijnse gebieden en voor een economische discriminatie. De leden wezen op de belangrijke Belgische hulp aan Palestina, die zeer omvangrijk is.

Ook de Israëlische ambassadeur, de heer Amor, werd door de commissie gehoord. Hij benadrukte vooral het economische aspect van de overeenkomst en het feit dat België samen met Frankrijk de laatste EU-lidstaat is die de overeenkomst nog moet ratificeren. De Israëlische ambassadeur ging uitvoerig in op de vredesbesprekingen met de Palestijnen, het vredesproces en de stabiliteit in heel het Midden-Oosten.

De ambassadeur meende dat de vredesbesprekingen met de Palestijnen vlot verliepen en zouden moeten leiden tot het sluiten van een raamakkoord in februari 2000 waarbinnen de onderhandelingen over de definitieve status van Palestina zullen worden gevoerd. De ambassadeur verklaarde dat het probleem van de mensenrechten samen met de EU-lidstaten zal worden bekeken, maar het is wel duidelijk dat Israël meent dat de terugkeer van de vluchtelingen het einde van de Staat Israël zou betekenen.

Over de nederzettingen blijken onderhandelingen te worden gevoerd, terwijl over het statuut van Jeruzalem geen standpunt werd ingenomen. De ambassadeur benadrukte wel dat een beleid wordt gevoerd waarbij de Palestijnse families worden herenigd en in de Palestijnse gebieden zullen worden opgenomen.

Ten slotte werden de standpunten van de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel en van de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken gehoord en uitvoerig met de commissieleden besproken. Uit de uiteenzettingen en besprekingen bleek vooral dat de ratificatie van de huidige overeenkomst einde 1997 sine die werd uitgesteld, omdat het vredesproces tussen Palestina en Israël in een patstelling was geraakt, maar de ondertekening van de Wye Plantation-overeenkomst en van het Sharm el Sheikh-memorandum hebben de bespreking en de ratificatie weer aan de orde gebracht.

De staatssecretaris vroeg de senatoren ook het wetsontwerp goed te keuren om België niet langer te isoleren binnen de Europese Unie. De commissieleden waren van oordeel dat het niet-ratificeren een negatief signaal zou betekenen in het vredesproces en de toepassing van de mensenrechten negatief zou kunnen beïnvloeden.

Zowel de staatssecretaris als de minister gingen akkoord met het toevoegen van de aansluitende resolutie aan het wetsvoorstel om Israël ertoe aan te sporen verder te gaan op de ingeslagen weg van de vredesonderhandelingen.

In de laatste vergadering die aan deze materie was gewijd, hebben de commissieleden erop gewezen dat de vertegenwoordiger van de Palestijnen over een diplomatieke status dient te beschikken met het oog op de definitieve onafhankelijkheid van de Palestijnse staat. Dit zal verder worden onderzocht.

Ook wezen de commissarissen erop dat de Europese Unie geen evaluatieverslag van het voorakkoord van Barcelona, dat aan deze overeenkomst is voorafgegaan, heeft opgemaakt of aan België heeft bezorgd. Dit voorakkoord bevatte immers grosso modo hetzelfde als het akkoord dat we nu bespreken, ook met betrekking tot de toepassing van de mensenrechten. Dat daarover geen evaluatieverslag werd bezorgd, vindt de commissie verkeerd. Mede daarom werd een aparte resolutie over deze problematiek opgesteld.

Voor het verslag in extenso van deze resolutie verwijs ik naar stuk 221/3 van 21 december. Het is belangrijk hierbij te vermelden dat deze resolutie is ingediend naar aanleiding van het wetsontwerp dat ik zopas heb besproken.

Bij het voorakkoord van Barcelona van 1995, dat voor het grootste deel is opgenomen in de Euro-mediterrane Overeenkomst, werd geen evaluatieverslag betreffende de mensenrechten opgenomen, terwijl artikel 2 duidelijk vermeldt dat de uitvoering van het akkoord daarvan nochtans afhangt. De commissie vindt dit een fout en wenst dit met deze resolutie recht te zetten, teneinde uitvoering te kunnen geven aan het bewuste artikel 2 van de overeenkomst.

De commissarissen waren van oordeel dat bij de Europese instellingen moet worden aangedrongen op de integrale toepassing van de hierboven besproken Euro-mediterrane Overeenkomst, in de eerste plaats op het vlak van de eerbiediging van de mensenrechten en van de territoriale werkingssfeer van deze overeenkomst. Uit een aantal rapporten van mensenrechtenorganisaties is immers gebleken dat heel wat schendingen van de mensenrechten worden vastgesteld.

De commissarissen waren dan ook van oordeel dat de regering jaarlijks aan de Senaat een verslag moet voorleggen en toelichten over de uitvoering van deze Euro-mediterrane Overeenkomst, specifiek over het deel inzake de mensenrechten, dat in artikel 2 is opgenomen. De commissieleden waren immers van oordeel dat de niet-naleving van artikel 2 aanleiding moet kunnen geven tot de schorsing van de overeenkomst, met name de handelsbetrekkingen. De commissieleden wensen dit via het jaarlijks verslag in de Senaat verder te volgen.

(Voorzitter: de heer Armand De Decker.)

De heer Jurgen Ceder (VL. BLOK). - Volgens de Franstalige tekst in het verslag is de resolutie aangenomen met 7 stemmen voor bij één onthouding, terwijl de Nederlandstalige versie 6 stemmen voor bij één onthouding vermeldt. Indien de Nederlandstalige versie correct is, betekent dit dat het quorum niet was bereikt en de stemming bijgevolg ongeldig moet worden verklaard. Ik vermoed evenwel dat het om een tikfout gaat.

De voorzitter. - We zullen dit laten onderzoeken, mijnheer Ceder.

M. Philippe Monfils (PRL-FDF-MCC). - Je tiens tout d'abord à féliciter le rapporteur car il nous a présenté une synthèse remarquable des discussions qui se sont déroulées en commission.

Le projet de loi portant assentiment de l'Accord euro-méditerranéen entre Israël et l'Union européenne qui est soumis à notre approbation revêt une grande importance. M. Maertens a rappelé que cet accord a déjà été ratifié par treize États membres et que le processus est en cours en France. La Belgique est donc quasiment le dernier pays à clôturer cette procédure. Par ailleurs, des accords similaires ont été ratifiés avec le Maroc, la Tunisie et l'Egypte. Il y a quelques jours, nous avons approuvé le même type d'accord avec la Jordanie.

Afin de maintenir la cohérence de notre vision politique vis-à-vis des différents acteurs dans cette partie du monde, il importe d'approuver un accord qui est évidemment économique - à cet égard, je rappelle d'ailleurs qu'Israël est le partenaire le plus important de la Belgique dans cette région du monde et que Bruxelles est le centre d'activités de nombreuses compagnies israéliennes - mais aussi, bien sûr, un accord politique. A ce propos, la présence d'une clause relative au respect des droits de l'homme, comme dans tous les accords conclus par l'Union européenne, est incontestablement importante.

Toutefois, il convient sur ce plan de se garder à la fois de l'angélisme et du manichéisme. Angélisme, en s'imaginant ou en faisant croire que tout se passerait parfaitement dans les règles dans tous les pays avec lesquels la Belgique ou l'Union européenne ont conclu des accords prévoyant ce type de clause. Il suffit d'ailleurs de se reporter aux rapports réalisés par l'Union européenne sur l'application des droits de l'homme dans tous les pays, y compris de l'Union européenne, y compris la Belgique, pour conclure que nous sommes loin du compte. La remarque est d'autant plus pertinente que la paix ne règne toujours pas dans cette partie du monde, de sorte que l'application intégrale et sans bavure des droits de l'homme est encore plus difficile.

Il faut aussi se garder de tout manichéisme. Tout n'est pas mauvais d'un côté et bon de l'autre. Certes, des craintes justifiées ont été exprimées, notamment à l'époque du gouvernement israélien précédent. Cependant, le respect absolu des règles démocratiques n'est pas davantage garanti par les dirigeants palestiniens. Il est évident que les atteintes aux droits de l'homme commises par les uns n'excusent nullement celles dont les autres se rendent coupables. Quoi qu'il en soit, dans une situation aussi délicate, les anathèmes ne sont pas de mise. Nous estimons en tout cas que les ouvertures présentées par M. Barak méritent des encouragements.

Le dialogue qui débute avec la Syrie est un pas dans la bonne direction nonobstant le fait que de sérieuses difficultés subsistent, tel le blocage des négociations israélo-palestiniennes. Ces difficultés ne doivent pas nous empêcher de saisir toute opportunité de renforcer nos liens avec Israël et d'inciter ce pays à progresser dans la voie de la paix. La résolution jointe, approuvée par tous les groupes politiques, va dans ce sens.

Cet accord nous réjouit aussi sur le plan de l'implication européenne.

La désignation de M. Solana en qualité de monsieur Pesc, son rôle en tant que secrétaire général de l'UEO et les récentes conclusions du sommet d'Helsinki dont l'avancée la plus marquante - la seule, oserais-je dire - s'est manifestée dans le domaine de la défense, traduisent, me semble-t-il, la volonté européenne de développer enfin une véritable politique internationale. J'espère que l'Europe pourra jouer un rôle important dans le règlement de ce conflit comme dans les autres qui perdurent dans le bassin méditerranéen.

Je résumerai ma pensée sous forme de slogan : je souhaiterais voir plus souvent MM. Prodi et Solana impliqués dans cette partie du monde que Mme Albright et M. Holbrooke !

Lors d'un récent passage à Bruxelles, le ministre israélien des Affaires étrangères a d'ailleurs fait connaître à son homologue belge son désir de voir l'Europe renforcer ses liens avec son pays et par voie de conséquence, s'impliquer davantage dans le processus de paix. Cet accord contient la mise en place d'un dialogue politique institutionnalisé qui doit être bénéfique aux deux parties et contribuer au processus de paix dans la région. Nous devons donc saisir l'opportunité qui nous est offerte.

Enfin, cet accord avec l'Union européenne, comme d'autres qui ont été conclus dans cette région, me semble aussi important parce qu'il manifeste le souci de l'Europe de développer ses relations avec les pays du Sud, notamment, ceux du Bassin méditerranéen.

Au moment où l'Europe donne des signes concrets d'un élargissement à l'Est, avec les conséquences que cela peut entraîner en ce qui concerne le déplacement du centre de gravité européen, il importe que nous soyons attentifs à nos relations avec les pays du Bassin méditerranéen. Il ne s'agit pas seulement de contribuer à maintenir la paix dans cette région. Il ne s'agit pas seulement de mettre fin à certains conflits en Méditerranée. Il s'agit aussi de voir comment, d'un point de vue géopolitique, la société européenne se construira dans l'avenir, quelle sera son identité et sur quels critères se fonderont les élargissements successifs que nous connaîtront certainement encore.

Dans les mois à venir, nous aurons certainement à mener une telle réflexion sur l'élargissement à l'Est et au Sud, sur le positionnement de l'Union européenne comme sur les critères véritablement sociétaux qui fondent l'élargissement au-delà des traditionnels critères de Copenhague.

En conclusion, le souci de donner à Israël un signal fort de notre volonté de soutenir ses efforts visant au développement du processus de paix, l'intérêt que nous portons aux tentatives de l'Union européenne de se construire une véritable politique extérieure et de jouer un rôle dans la solution des problèmes et des conflits survenant dans le Bassin méditerranéen, c'est-à-dire aux portes de l'Europe, et enfin, la réflexion que voulons mener sur l'intérêt de renforcer le partenariat euro-méditerranéen, m'amènent à apporter à ce traité le soutien du groupe PRL-FDF-MCC.

De heer Réginald Moreels (CVP). - Tijdens een van mijn reizen naar Palestina en Israël werd er, vooral door de Israëliërs, op gewezen dat België een van de laatste landen is om de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds en de Staat Israël anderzijds, te ratificeren.

Dit akkoord is een belangrijk nieuw instrument in het buitenlands beleid van de Europese Unie. Essentiële elementen zijn onder meer de politieke dialoog met het oog op de bevordering van de politieke betrekkingen tussen beide partners en van de vrede en de politieke en economische stabiliteit in de regio.

Na de ratificatie zal het akkoord voor de EU en haar lidstaten een bijkomende garantie zijn om constructief betrokken te blijven bij de ontwikkelingen van het vredesproces in het Midden-Oosten. In dat opzicht verdient het lot van de Palestijnse gemeenschap bijzondere aandacht en het mag bij de uitvoering van het associatieakkoord zeker niet uit het oog worden verloren.

Tijdens de vorige zitting heeft de Senaat ermee ingestemd dat Palestina deel uitmaakt van de 25 partnerlanden. Dat is een belangrijke factor in het proces van de autonomie en de vorming van de Palestijnse staat. Bij de onderhandelingen over het vredesproces en bij de uitvoering van het akkoord tussen de EU en Israël komen er twee bijzonder relevante aspecten aan bod, namelijk de mensenrechten en de economische en meer in het algemeen de ontwikkelingsrechten van de Palestijnse gemeenschap in Israël. Degenen die Israël geregeld bezoeken, kunnen vaststellen dat de problemen omtrent water, invoerrechten en goederen die tot een of ander gebied behoren, verre van opgelost zijn. Er moet ook worden gesproken over het statuut van Jeruzalem, over de problemen in verband met de waterbevoorrading, de vestiging van personen enzovoort. België steunt daarbij enkele people to people projects tussen Israëlische autoriteiten, academische overheden en bepaalde organisaties enerzijds en de Palestijnen anderzijds.

Artikel 2 van het associatieakkoord legt de eerbiediging op van de mensenrechten en de democratische beginselen. Voor de uitvoering van het akkoord is het noodzakelijk dat beide partners de basisbeginselen van het internationaal recht en in het bijzonder van het internationaal humanitair recht hanteren en dat de impact van artikel 2 niet wordt geneutraliseerd door artikel 76, waarin wordt verwezen naar maatregelen met betrekking tot de vitale veiligheidsbelangen, de openbare orde en de defensiedoeleinden.

Wanneer Israëlische bedrijven ook als exportkanalen fungeren in de handelsbetrekkingen tussen Israël en de EU voor producten die een oorsprong hebben in de Palestijnse gemeenschap van Israël, is dat een belemmering voor de Palestijnen om ten volle de vruchten te plukken van hun economische activiteiten, daar zij op die manier op structurele wijze in hun eigen ontwikkelingspotentieel worden geremd. Het lijkt mij dan ook noodzakelijk dat de Palestijnse gemeenschap in Israël in de handelsbetrekkingen tussen Israël en de EU een eigen identiteit krijgt.

Ik heb dit meer dan eens gezegd tijdens besprekingen met de Israëlische minister van Internationale Samenwerking, die daarvoor ook alle begrip heeft. Staatssecretaris Chevalier zal dit ongetwijfeld zelf ondervinden.

Ik durf te hopen dat de Belgische beleidsverantwoordelijken bij de follow-up van het associatieakkoord en bij de verdere uitwerking van een Europees beleid,vooral in het licht van het vredesproces, met deze gevoeligheden zullen rekening houden.

Graag wil ik nog enkele vragen herhalen die ik aan vice-eerste minister Michel heb gesteld en waarop ik graag een antwoord had gekregen.

Eerste vraag. Volgens artikel 2 vormt de eerbiediging van de mensenrechten en de democratische beginselen een essentieel onderdeel van de overeenkomst. Kunnen we daaruit besluiten dat de opname van een dergelijk artikel in alle Euro-mediterrane verdragen bedoeld is om door bilateraal nieuwe voorwaarden te stellen in verband met de vermindering van schendingen van de mensenrechten, zoals we dat voor Marokko al hebben gedaan, bij te dragen tot vrede, stabiliteit en welvaart in de hele regio? Moeten we daaruit ook afleiden dat de verplichting tot respect voor de mensenrechten in elk van de verschillende Euro-mediterrane verdragen dezelfde zal zijn?

Tweede vraag. Houdt eerbieding van de mensenrechten ook in dat men respect heeft voor de dwingende bepalingen van de door de partijen geratificeerde internationale verdragen inzake mensenrechten en uiteraard van het internationaal humanitair recht? Worden de termen mensenrechten en eerbiediging, zoals ze in de overeenkomst worden gebruikt, ingevuld met de bepalingen van deze internationale instrumenten?

Derde vraag. Betekent een schending van de bepalingen van de door de partijen geratificeerde internationale verdragen inzake mensenrechten en van het internationaal humanitair recht meteen ook dat artikel 2 van deze specifieke overeenkomst geschonden is?

Mijn vierde vraag is de belangrijkste. Indien een van de partijen handelingen stelt die in strijd zijn met het internationaal humanitair recht en de internationale mensenrechtenverdragen, waarbij artikel 2 van de overeenkomst geschonden wordt, kan artikel 76 van de overeenkomst dan worden ingeroepen om te voorkomen dat de uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd? Dat lijkt mij een van de meest fundamentele vragen en het antwoord daarop is belangrijk voor de ratificatie van de overeenkomst. Wat betekent de uitdrukking "bijzonder dringende gevallen" in artikel 79? Moeten we hieraan de betekenis geven die we terugvinden in de gezamenlijke verklaring bij de reeds bekrachtigde samenwerkingsakkoorden van de Europese Unie, bijvoorbeeld met Marokko? Volgens deze verklaring betekent "bijzonder dringende gevallen" gevallen van materiële schending van de overeenkomst door een van de partijen. Een materiële schending bestaat, zoals u weet, uit een verwerping van de overeenkomst die niet gerechtvaardigd is door de regels van het humanitair recht ofwel een schending van de essentiële elementen van de overeenkomst, meer bepaald artikel 2.

Tot zover mijn vragen. Ik rond hier mijn uiteenzetting af en hoop dat we vooral over mijn vierde vraag toch even met de minister van gedachten kunnen wisselen.

Mme Marie-José Laloy (PS). -Je m'associe aux remerciements déjà formulés à M. Maertens pour son excellent rapport qui traduit effectivement la qualité des travaux de la commission.

S'il est vrai que le projet de loi que nous allons ratifier est un instrument essentiel de politique européenne et surtout, pour nous, un outil de stabilité et de paix dans la région, l'esprit de la proposition de résolution que nous vous soumettons consiste à donner un signal fort aux deux parties qui témoignent de la vigilance de la Belgique sur les points qui sont repris et plus particulièrement le point E selon lequel il importe de garantir l'exécution de l'accord dans tous les domaines envisagés, en ce compris le dialogue politique, le respect des droits de l'homme et le champ d'application territorial. C'est un point essentiel.

La fin de notre proposition de résolution exprime notre volonté de voir le gouvernement nous tenir régulièrement au courant de l'évolution de tous les points contenus dans le projet de loi. Nous lui demandons qu'un rapport annuel soit présenté devant le Sénat.

Enfin, je réitère la demande que nous avons faite à M. Michel, à savoir de bien vouloir se pencher sur le statut, dans notre pays, du délégué général de l'OLP et de son personnel. M. Michel s'était engagé, en commission, à rechercher des solutions. Je pense que c'est en cours, mais je tiens, monsieur le secrétaire d'État, à vous rendre attentif à cette question.

M. Paul Galand (ECOLO). -Je remercie M. Maertens de son rapport exhaustif.

Il était très important pour nous que, lors de sa réunion du 25 novembre 1999, la commission des Relations extérieures du Sénat n'ait pas voté l'assentiment avant d'avoir entendu l'évaluation de l'application de l'accord intérimaire de 1995. Cette application couvrait déjà environ 90 % du contenu de l'accord définitif.

Lors d'une réunion suivante de la commission, nous avons dû constater que cette évaluation était très critique sur le respect de l'accord intérimaire par l'État d'Israël. Voter sans discussion, sans signal politique, l'assentiment à l'accord reviendrait à entériner le non-respect de points fondamentaux de l'accord intérimaire, à permettre aux Israéliens de croire que les Européens votent avec mollesse un accord définitif, sans même qu'ils ne respectent l'accord intérimaire.

Nous ne pourrions voter l'assentiment, j'insiste, sans la résolution car celle-ci, bien que brève, réaffirme des points fondamentaux sur lesquels on ne peut transiger: la sécurité des populations d'Israël et de Palestine, la viabilité des États et futurs États. Les autorités israéliennes doivent cesser de créer un véritable encerclement de la Palestine à l'extérieur et une « bantoustanisation » à l'intérieur.

La résolution rappelle que l'accord de coopération n'est pas un supermarché où l'on choisit un article et pas l'autre.

C'est un ensemble à appliquer dans sa globalité. L'Union européenne doit donc veilleur au respect du champ d'application, entre autres du champ d'application territorial de l'accord. Israël ne peut vouloir un marché ouvert avec l'Europe et pratiquer le contraire avec les produits palestiniens, tout en continuant à faire obstacle, directement ou indirectement, aux échanges entre l'Union européenne et les territoires palestiniens.

La résolution prévoit aussi le suivi par le Sénat de l'application de l'accord. L'assentiment ne peut être « oui, amen » mais doit bien être un oui vigilant. La résolution du Parlement européen du 6 octobre 1999 sur le mémorandum de Sharm-el-Sheikh souligne en son point 6 que l'Union européenne, qui compte parmi les premiers « contributeurs » financiers au processus de paix, n'est toujours pas en mesure de jouer un rôle politique significatif dans ce processus, comme l'ont d'ailleurs rappelé d'autres collègues.

Dès lors, l'assentiment à l'Accord de coopération entre l'Union européenne et Israël est l'occasion pour l'Europe, et donc pour chacun des États de l'Union, de vouloir que l'Union puisse jouer et joue ce rôle politique significatif. Faut-il rappeler que l'accord est basé sur les principes de la Charte des Nations unies, que pourtant une série de résolutions des Nations unies ne sont pas encore respectées par l'État d'Israël et que l'article 79 de l'accord prévoit que si une partie prenante à l'accord considère que l'autre partie n'a pas satisfait à une obligation découlant de cet accord, elle peut prendre les mesures appropriées ? Plus encore à la veille de Noël, au moment où la situation à Bethléem reste désespérante pour la majorité de la population locale, où des groupes colonisateurs intégristes et arrogants constituent une provocation permanente, voter cet assentiment sans évaluation, sans remise en perspective, sans balises politiques, aurait été, pour nous, inacceptable et contraire à un appui réel à un vrai processus de paix.

Je me réjouis donc que, dans une certaine sagesse, la Commission ait fait avancer en même temps l'assentiment et cette résolution.

Je terminerai par une remarque générale sur les accords de coopération. Ceux-ci restent, à nos yeux, assez déséquilibrés. Sur l'aspect commercial, ils sont détaillés et précis. Sur le dialogue politique, les droits de l'homme, l'amélioration des conditions de travail, souvent ils s'en tiennent plus au niveau des intentions. Pour nous, il faudra à l'avenir mieux rééquilibrer les dimensions économiques et les dimensions sociales de ce type d'accord. (Applaudissements)

M. Georges Dallemagne (PSC). - Je m'associe aux félicitations et aux remerciements adressés au rapporteur qui a effectivement parfaitement traduit la qualité des débats que nous avons eus en commission à l'occasion de la discussion de ce traité.

Je me réjouis que nous puissions avoir à propos de ce traité, mais également à l'occasion de l'examen d'autres traités, des discussions portant notamment sur la question des droits de l'homme.

Mon groupe soutiendra à la fois l'adoption du traité et l'adoption de la résolution, laquelle constitue un signal donné par notre assemblée pour souligner l'importance que nous accordons en général aux questions relatives aux droits de l'homme.

Mme Anne-Marie Lizin (PS). - Pour avoir été, avec mon président de groupe, fort concernée par la paralysie de l'accord pendant la législature précédente, je crois important de souligner que le vote qui interviendra cet après-midi entraîne l'abandon d'un symbole, à savoir celui du blocage. Ce qui importe, ce n'est pas tellement le contenu de l'accord, mais bien le fait que celui-ci ait été bloqué à un moment donné, sous un gouvernement précis en Israël.

J'ai beaucoup apprécié le rapport de M. Maertens, bien que la présidence de la commission de l'Intérieur m'ait empêchée de participer à ce débat qui est pour moi essentiel sur le plan de la relation de l'Europe avec la zone méditerranéenne.

L'actuel gouvernement israélien peut être considéré comme constructif, mais le vote d'aujourd'hui ne doit en aucun cas entraîner une diminution de la vigilance par rapport à l'évolution du comportement d'Israël à l'égard de ses voisins.

Le dialogue politique est essentiel et il importe que l'Europe n'apparaisse pas seulement comme un payeur dans un certain nombre de circonstances mais, au contraire, comme un véritable interlocuteur politique. Le fait de ne pas laisser l'ensemble du débat politique dans les mains américaines n'est pas encore aujourd'hui acquis et doit rester un objectif européen essentiel.

En matière de droits de l'homme, je rappellerai que, voici quelques semaines, j'ai interpellé M. Michel en cette enceinte à propos du fait que les autorités israéliennes ne procédaient pas à la libération de prisonnières politiques. Je crois que cet aspect des droits de l'homme doit rester, pour les Européens, l'élément essentiel du dialogue politique.

Ce gouvernement constructif jouera-t-il vraiment le jeu du respect des règles à l'égard d'un futur État palestinien ? Ce n'est pas démontré à ce jour et nous devrons y être attentifs lors des différentes analyses de comportement.

La situation est claire aujourd'hui. L'enjeu, ce sont les négociations avec la Syrie, et le retrait unilatéral de l'armée israélienne du Liban sud fut un élément fondamental à ce propos. La machine a pu être enclenchée, mais l'initiative se trouve toujours dans les mains américaines. Les Européens auront-ils leur mot à dire ? C'est précisément l'enjeu du futur dans nos relations avec Israël. Je crois malheureusement que nous nous trouvons à nouveau dans une position de faiblesse, mais il est vrai que les choses n'en sont qu'à leur début.

On constate que tous les pays européens ne se trouvent pas sur le même pied quand on sait que le général Lahad, par exemple, qui est le chef de l'armée du Liban sud et est en train aujourd'hui de négocier son retrait, n'envisage pas d'aller s'installer à Chicago ou en Californie, mais entretient des pourparlers avec la France en vue de son retour dans ce pays. Le regard que nous portons sur les prochains pas devant être accomplis à l'égard d'Israël doit se porter également sur cet aspect bien précis de la pacification de l'ensemble de la zone, en ce compris la Syrie. En effet, pour nous, l'enjeu européen dans la zone concerne aussi le Liban.

Cet accord avec Israël a-t-il un lien avec le Liban ? Oui, car une très grande partie de cette population palestinienne se trouve aujourd'hui encore dans des camps au Liban où les droits de l'homme ne sont nullement respectés. Ainsi, les Palestiniens se trouvant au Liban sont privés de tout accès à l'emploi. L'accord qui interviendra avec la Syrie contiendra un volet concernant la population palestinienne du Liban. Celle-ci mérite déjà maintenant - c'est la raison de ma présence à la tribune - que nous proclamions, en tant qu'Européens, son droit à retourner en Palestine, mais aussi en Israël, car beaucoup ont fui non pas une zone qui relèvera de l'Etat palestinien, mais des zones aujourd'hui définitivement israéliennes.

Alors, quel sort va-t-il leur être réservé ? Une partie d'entre eux souhaite par ailleurs s'intégrer dans la société libanaise, ce qui leur sera refusé par une grande partie des forces politiques libanaises. Dans l'ensemble que constitue cette problématique palestinienne, la question des Palestiniens des camps du Liban est certainement un des points principaux.

Je voudrais joindre ma voix à celle de Mme Laloy qui a évoqué la question du caractère définitif et stable à accorder à la représentation palestinienne ici à Bruxelles. Le statut diplomatique est accordé mais on peut encore évoluer positivement, dans le sens de la note remise au ministre. Le moment est d'ailleurs bien choisi pour le faire.

De voorzitter. - Ambassadeur Moratinos, EU-onderhandelaar voor het Midden-Oosten, wenst in de Senaat toelichting te komen geven. We zullen hem met veel genoegen ontvangen.

- De algemene bespreking is gesloten.