2-24

2-24

Sénat de Belgique

Annales parlementaires

JEUDI 20 JANVIER 2000 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Jurgen Ceder au premier ministre sur «la collecte de photos de participants à une manifestation du Vlaams Blok à Anvers» (n° 2-86)

M. le président. - M. Rik Daems, ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, répondra au nom de M. Guy Verhofstadt, premier ministre.

De heer Jurgen Ceder (VL. BLOK). - Op 10 januari hielden zowat 150 Vlaams Blok-sympathisanten een rustige manifestatie in Antwerpen. Terwijl ze naar een toespraak luisterden, werden ze vanachter een politiekordon gefotografeerd door fotografen van de politie, door persfotografen en door een kabinetslid van de staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking. Op het moment dat het kabinetslid herkend werd als een Agalev-militant uit Hemiksem, tevens echtgenoot van een Agalev-verkiezingskandidate, maakte hij zich snel uit de voeten.

Deze vaststelling is merkwaardig omdat momenteel bij de onderzoeksrechter in Gent een onderzoek loopt naar de verantwoordelijken van een illegale fotoverzameling op internet van politiek `rechts' geachte mensen, waarbij opgeroepen wordt om over deze militanten zoveel mogelijk privé-informatie te verzamelen. In dit onderzoek wordt ook de naam van het betrokken kabinetslid genoemd.

Bevond het kabinetslid van de staatssecretaris zich in Antwerpen in opdracht van de regering? Zo ja, welke bedoeling heeft de regering met het systematisch laten fotograferen van deelnemers aan Vlaams Blok-acties? Is het toegestaan dat kabinetsleden tijdens normale werkuren foto's verzamelen van politiek andersdenkenden? Meent de eerste minister dat een dergelijke activiteit te rijmen is met het recht op privacy en het verbod om taken van de ordediensten over te nemen?

De heer Rik Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties. - Het moet ongeveer de eerste maal zijn dat ik vaststel dat politici er moeite mee hebben dat ze in de openbaarheid komen. Dit wijst misschien op de nervositeit van een aantal van de Vlaams Blok-militanten.

Het antwoord van de eerste minister heeft betrekking op de formele aspecten. Noch de staatssecretaris, noch een ander lid van de regering hebben aan een kabinetslid de opdracht gegeven om foto's te nemen van welke actie dan ook, in dit geval een manifestatie van het Vlaams Blok. Dit is ook aan de staatssecretaris gevraagd.

Een gerechtelijk onderzoek is nu eenmaal altijd geheim. Noch de eerste minister, noch ikzelf, noch een ander lid van de regering weten of een kabinetslid van de staatssecretaris zich schuldig heeft gemaakt aan een schending van de wet op de persoonlijke levenssfeer en of zijn naam desgevallend in dit gerechtelijk onderzoek wordt genoemd. Als deze feiten zich hebben voorgedaan, behoren ze alleszins tot de privé-activiteiten van de betrokkene.

Ik wist niet dat fotograferen op een openbare plek verboden was. Natuurlijk kunnen er problemen rijzen met betrekking tot het gebruik van de foto's en de context waarin ze worden gebruikt. Een kabinetslid, dat bij uitstek behoort tot de onmiddellijke omgeving van een regeringslid, moet het voorbeeld geven en de wet naleven. In geen enkel geval mag hij een taak van om het even welke ordedienst op welke wijze dan ook overnemen. Er zijn geen aanwijzingen dat dit hier het geval zou zijn. Volgens mij gaat het dan ook slechts om een persoonlijke, misschien wel eigenaardige vorm van nieuwsgierigheid waarbij de privé-sfeer niet werd geschonden.

De heer Jurgen Ceder (VL. BLOK). - Ik kan de minister verzekeren dat ik zeer graag word gefotografeerd en zou zelfs wensen dat het vaker gebeurt. Ik weet echter niet of alle militanten van het Vlaams Blok dit evenzeer op prijs stellen. Als een kabinetslid een privé-verzameling van foto's van Vlaams Blokkers wil aanleggen om boven zijn bed te hangen, is dat voor mij geen probleem. Wat niet kan, is het aanleggen van gegevensbanken en het bijhouden van lijsten met de namen van personen met bepaalde politieke overtuigingen. Aangezien in een vraag als deze geen namen mogen worden genoemd, zal ik de eerste minister nog een persoonlijke brief zenden waarin ik de naam van de betrokken persoon kenbaar zal maken. Hij kan dan optreden als hij dat wil.

De heer Rik Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties. - Als sommige militanten van het Vlaams Blok er problemen mee hebben dat ze worden gefotografeerd tijdens manifestaties op een openbare plaats, dan kunnen ze zich onherkenbaar maken.