2-18

2-18

Sénat de Belgique

Annales parlementaires

JEUDI 16 DÉCEMBRE 1999 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Jacques Devolder au ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sur «les droits de pêche des Brugeois dans les eaux territoriales britanniques» (n° 2-67)

M. le président. - M. Rik Daems, ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, répondra au nom de M. Jaak Gabriëls, ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes.

De heer Jacques Devolder (VLD). - In de 17e eeuw verleende Brugge onderdak aan de toenmalige Engelse koning Charles II, die voor de dictatuur van Cromwell naar het buitenland was gevlucht. In 1666 - Charles II had inmiddels weer zijn plaats op de Engelse troon ingenomen - was de vorst nog steeds onder de indruk van de gulle gastvrijheid van de Bruggelingen die hij, uit erkentelijkheid, een privilegie verleende om ten eeuwigen dage met 50 boten in de Britse kustwateren te vissen.

Dat document, één van de pronkstukken van het stadsarchief van Brugge, geraakte nadien eeuwenlang in de vergetelheid tot de Brugse reder Victor Depaepe het in 1963 van onder het stof haalde en effectief in de Britse wateren ging vissen. Het bekwam de man slecht, want heel snel werd hij opgepakt door de Britse zeevaartpolitie. Eigenlijk wilde Depaepe op die manier een rechtszaak uitlokken die moest bevestigen dat het "eeuwige privilegie" nog steeds van kracht was. Zo'n geding kwam er echter nooit.

Nu heeft het Public Record Office, zeg maar het Britse rijksarchief, de documenten van de zaak-Depaepe vrijgegeven. En wat blijkt ? De advocaten van de toenmalige Britse minister van Landbouw adviseerden de excellentie een rechtszaak tegen Depaepe te vermijden omdat het privilegie van Charles II inderdaad nog steeds rechtsgeldig was. Er werd inderdaad geen enkele wet uitgevaardigd die deze rechtsgeldigheid tenietdeed. Het privilegie primeert op de nieuwe visserijwetten, aldus nog de advocaten.

Zonder een visserijoorlog te willen uitlokken - het resultaat is vooraf al bekend - is mijn vraag of de minister bereid is contact op te nemen met zijn Britse collega om te peilen of die de rechtsgeldigheid van het privilegie blijft erkennen, iets wat overigens tal van Zeebrugse vissers uitermate zou interesseren.

De heer Rik Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties. - Om te beginnen zou ik kunnen zeggen pacta sunt servanda. De minister van Landbouw meldt mij dat bij een eerste onderzoek in de archieven van de Dienst Zeevisserij geen documenten werden teruggevonden die naar het incident van 1963 verwijzen.

De visserij is sedert 1963 erg geëvolueerd, niet in de laatste plaats door de totstandkoming van het gemeenschappelijk visserijbeleid. De minister van Landbouw kan hier trouwens niet zijn omdat hij aanwezig moest zijn op de Raad voor de Visserij.

Op 25 januari 1983 werd een Europese verordening goedgekeurd die voor de lidstaten onderling de toegang regelt tot de 12-mijlszone. Die verordening is gebaseerd op de zogenoemde historische visserijrechten. Belgische vissers hebben ingevolge die verordening volgende visserijrechten in de Britse wateren: Berwick upon Tweed East: haring onbeperkt; Cromer North: demersaal onbeperkt; North Foreland East: demersaal en haring onbeperkt; Dungeness New Lighthouse South: demersaal onbeperkt en Straight Point South East: demersaal onbeperkt.

De minister van Landbouw zal laten onderzoeken of met het "eeuwige privilegie" rekening is gehouden in de Europese verordening en of dat privilegie prevaleert op een andere regelgeving. Zoals geweten zijn er in het verleden heel wat privilegies toegekend, bijvoorbeeld de 10"Constantijnse gift" aan de kerk. We hebben daar onze bedenkingen bij, maar daarover zullen we het nu niet hebben. Hoewel, want de vis is toch een katholiek symbool!

Misschien kan bijkomend onderzoek iets opleveren voor de mensen die de bezorgdheid van de heer Devolder wegdragen.

De heer Jacques Devolder (VLD). - We zullen de ontbrekende archiefstukken aan de minister van Landbouw bezorgen.