2-16

2-16

Sénat de Belgique

Annales parlementaires

JEUDI 9 DÉCEMBRE 1999 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Mia De Schamphelaere au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi sur «le bogue du millénaire et les heures supplémentaires» (n° 2-65)

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CVP). - De vrees voor eventuele storingen in de informaticasystemen bij de overgang naar het jaar 2000 zal vele werkgevers aanzetten tot voorzichtigheid en tot het mobiliseren van het onontbeerlijke personeel in geval van incidenten.

Het is erg belangrijk voor de bedrijven en werknemers om te weten hoe deze situatie arbeidsrechtelijk moet worden aangepakt.

De inspectie van de sociale wetten verspreidde op 2 december jongstleden een persmededeling waarin wordt uiteengezet dat voor de eventuele extra arbeidsuren bij de eeuwwisseling de procedure van artikel 25 van de arbeidswet moet worden gevolgd. Dit artikel voorziet in een zware procedure voor het geval er zich een buitengewone vermeerdering van werk voordoet, die bovendien voorzienbaar was.

Zo moet er een voorafgaandelijk akkoord zijn van de syndicale delegatie, moet er eerst toelating zijn van de sociale inspectie, moeten de gepresteerde uren gemeld worden aan de RVA en moet er vooral een alternatief uurrooster worden opgemaakt en uitgehangen.

Nochtans hebben vele ondernemingen hun procedures en software aangepast aan het jaar 2000. Normalerwijze is er geen werk meer te verrichten ter gelegenheid van de eeuwwisseling. Bedrijven willen alleen enkele werknemers stand-by hebben voor het geval er zich iets abnormaals voordoet. Men kan dit nu nog niet voorzien.

Is het daarom niet beter dat de mogelijke problemen bij de millenniumbug in de bedrijven opgevangen worden door artikel 26 van de arbeidswet, dat handelt over voorgekomen of dreigende ongevallen in de eigen onderneming of bij derden en over onvoorziene noodzakelijkheid ?

De procedure van dit artikel is veel soepeler en maakt het tevens mogelijk om de eventuele gepresteerde uren te vergoeden als feestdagenarbeid en/of als nachtarbeid.

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid. - Artikel 26 van de Arbeidswet kan in casu niet worden ingeroepen.

Dit artikel voorziet in drie mogelijkheden : arbeid om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval, dringende arbeid aan machines of materieel en arbeid die door een onvoorziene noodzakelijkheid wordt opgelegd.

Het betreft drie gevallen van overmacht die per definitie niet te voorzien zijn. Buiten deze mogelijkheden had de werkgever de nodige maatregelen ter voorkoming moeten nemen door onder meer gebruik te maken van een andere afwijkingsmogelijkheid zoals buitengewone vermeerdering van werk.

In de geschetste situatie vallen de te verwachten storingen in de informaticasystemen tijdens de millenniumbug, waarbij de werkgever verplicht zou zijn in een permanentie te voorzien, onder artikel 25 van de arbeidswet, dat de buitengewone vermeerdering van werk regelt.

In dit geval kunnen de normale grenzen van de arbeidsduur overschreden worden op voorwaarde dat de daggrens van 11 uur en de weekgrens van 50 uur niet overschreden worden.

Opdat de werkgever een buitengewone vermeerdering van werk zou kunnen inroepen moet deze uitzonderlijk zijn, noch regelmatig, noch voorzienbaar.

Het onvoorziene karakter van de meerprestatie kan voortvloeien uit de aard of uit de omvang van het werk. Dit is het geval voor de millenniumbug 2000.

De werkgever die gebruik wenst te maken van de terzake mogelijke afwijking moet vooraf de toestemming vragen aan de inspectie van de sociale wetten en van de vakbondsafvaardiging. Bovendien zal hij, na het bekomen van de toestemmingen, de nieuwe werkrooster vierentwintig uur vooraf ad valvas moeten uithangen in de onderneming.

Tevens zullen de meerprestaties boven de normale arbeidsduurgrenzen gecompenseerd moeten worden.

Tenslotte kan artikel 26 van de arbeidswet slechts ingeroepen worden als ondanks de nodige voorzieningen, bijvoorbeeld een permanentie, de millenniumbug zich zou voordoen.

Mijn administratie heeft de principes van de wet van 16 maart 1971 in herinnering gebracht door middel van een perscommuniqué aan alle werkgevers.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CVP). - Ik betreur dit antwoord want het maakt het de ondernemingen die goed zijn voorbereid niet gemakkelijk. Laat ons hopen dat er zich niets voordoet, maar als er zich iets voordoet dan is het een onvoorziene omstandigheid en overmacht. Ik dacht dat deze regering werk zou maken van administratieve vereenvoudiging, maar dit geval geeft daar zeker geen blijk van.