2-16

2-16

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 9 DECEMBER 1999 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de eerste minister over «de eventuele koppeling van het Waals tabaksdecreet aan de Vlaamse zorgverzekering» (nr. 2-66)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over «de millenniumbug en de overuren» (nr. 2-65)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Happart aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het bewijs van de Nederlandse nationaliteit» (nr. 2-64)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Devolder aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «parkeerfaciliteiten voor gehandicapten in zones waar het buurtparkeren van kracht is» (nr. 2-59)
Mondelinge vraag van de heer Michiel Maertens aan de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over «het symposium in Oost-Jeruzalem over de Belgische hulp aan Israëlisch-Palestijnse samenwerking» (nr. 2-62)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Justitie over «de publicatie van de arresten van het Hof van Cassatie op internet» (nr. 2-61)

Vraag om uitleg van mevrouw Magdeleine Willame-Boonen aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de toestand in de Brusselse randgemeenten» (nr. 2-33)

Voordracht van kandidaten voor het ambt van Staatsraad bij de Raad van State

Commissie voor taalinspectie bij het leger

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de toestand in Tsjetsjenië» (nr. 2-37)

Vraag om uitleg van de heer Josy Dubié aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de oorlog in Tsjetsjenië» (nr. 2-36)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de toestand in Tsjetsjenië» (nr. 2-38)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Justitie over «de omzetting van richtlijn 96/7/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers en de oprichting van een interministerieel orgaan ter bestrijding van het zwartwerk» (nr. 2-34)

Vraag om uitleg van mevrouw Iris Van Riet aan de minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen over «de plannen van de regering om het openbaar ambt te moderniseren» (nr. 2-31)

Vraag om uitleg van de heer René Thissen aan de minister van Landsverdediging over «de oprichting van een Duitstalig peloton bij de Belgische strijdkrachten» (nr. 2-27)

Vraag om uitleg van de heer Vincent Van Quickenborne aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over «de plannen Rosetta en mini-Rosetta» (nr. 2-30)

Berichten van verhindering

Bijlage

Indiening van voorstellen
In overweging genomen voorstellen
Verzending van een wetsvoorstel naar een andere commissie
Samenstelling van commissies
Vragen om uitleg
Non-evocaties
Boodschap van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Verzoekschriften