2-15

2-15

Sénat de Belgique

Annales parlementaires

JEUDI 2 DÉCEMBRE 1999 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Chokri Mahassine au ministre de l'Intérieur sur «la formation des stewards qui veillent à la sécurité lors de l'organisation de manifestations» (n° 2-50)

M. le président. - M. Rik Daems, ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, répondra au nom de M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur.

De heer Chokri Mahassine (SP). - Op 9 juni 1999 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers de bewakingswet goed. De wetswijziging wil in het portiersmilieu de nodige controle instellen en bonafide organisaties die op een goede manier instaan voor de veiligheid op evenementen een wettelijk kader geven. Zo kunnen ze op een geregelde wijze een oppervlakkige controle van kleding en handbagage uitvoeren.

Het hoge aantal vormingsuren dat vastgelegd zou worden in de uitvoeringsbesluiten, zorgt voor onoverkomelijke problemen voor de betrokken organisaties. Stewards die vaak op vrijwillige basis door de organisaties ingezet worden, kunnen onmogelijk 120 uur basisvorming en 48 uur specifieke vorming volgen. Dit is te veel en te duur. De specifieke vorming voor het controleren van personen is zinvol. De basisopleiding `bewakingsagent' heeft voor de betrokken stewards echter geen enkele zin omdat ze toch geen andere bewakingsopdrachten wensen uit te voeren. De norm van 168 vormingsuren is trouwens onbegrijpelijk, als je weet dat voetbalstewards maar 12 uur vorming moeten volgen. Het beveiligen van voetbalwedstrijden is veel moeilijker dan het beveiligen van evenementen zoals concerten of fuiven waar geen competitiesfeer heerst en georganiseerde oproerkraaiers slechts zelden opdagen. Indien een vorming van 168 uur toch verplicht wordt, zullen heel wat stewards afhaken en organisaties verdwijnen. Bewakingsfirma's inzetten is geen alternatief. Ze zijn te duur en hun personeel is niet echt geschikt om concerten en fuiven te beveiligen. Zo zouden evenementen wel eens minder veilig kunnen worden omdat organisatoren slechts een minimum aan gereglementeerde stewards inzetten.

Zijn stewards die enkel evenementen wensen te beveiligen inderdaad verplicht 168 uur te volgen, dus 120 uur basisvorming en 48 uur specifieke vorming?

Is de minister bereid om, indien dit juist is, de vormingsuren voor de erkenning voor het beveiligen van evenementen te beperken tot 48 uur om de betrokken organisaties niet voor onoverkomelijke problemen te stellen?

De heer Rik Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties. - Het vereiste aantal uren voor de basisopleiding en de gespecialiseerde vorming van stewards wordt momenteel door de diensten van de minister van Binnenlandse Zaken onderzocht. Er werd dienaangaande nog geen beslissing genomen.

Het is de bedoeling nog vóór het einde van het jaar een koninklijk besluit uit te vaardigen, waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit van de sector. Dit betekent dat er voor de verschillende sectoren een andere regeling moet worden uitgewerkt. Er bestaan immers verschillende soorten van evenementen.

De minister van Binnenlandse Zaken wijst er bovendien op dat van stewards die worden ingezet bij evenementen, zowel concerten als fuiven en sportieve manifestaties, de nodige professionaliteit mag worden verwacht en dat voor deze categorie een opleiding moet worden georganiseerd.

De vragen van de heer Mahassine zijn zeer pertinent. De minister kan ze momenteel niet beantwoorden omdat het koninklijk besluit nog in voorbereiding is. Ik raad het geachte lid dan ook aan rechtstreeks contact op te nemen met het kabinet.

Het zou betreurenswaardig zijn dat stewards, die hun werk in de meeste gevallen belangeloos doen, niet meer in staat zouden zijn om te waken over de veiligheid en de goede sfeer bij evenementen die een feest behoren te zijn.