2-15

2-15

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 2 DECEMBER 1999 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over ęhet jaarlijks verslag van de regering aan het Parlement over de wapenhandelĽ (nr. 2-51)

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Artikel 14 van de wapenwet van 5 augustus 1991 bepaalt dat de regering elk jaar verslag uitbrengt aan het Parlement over de toepassing van deze wet. Dit verslag heeft betrekking op de ontwikkeling van de export, de bijzondere problemen die zijn gerezen en de eventuele wijzigingen van de reglementering en procedures.

In het jaarrapport 1997, bij het Parlement ingediend in 1998, werd voor het eerst een landenlijst opgenomen. Deze lijst omvat de landen waaraan BelgiŽ wapens geleverd heeft, alsook het totaalbedrag per land.

Dit betekent een enorme stap voorwaarts die de parlementaire controle bevordert. Toch blijven een aantal hiaten bestaan in de informatie: een beoordeling van de eerbiediging van de mensenrechten in het land van bestemming en de politiek-militaire situatie en evolutie in de regio waarin het land zich bevindt, alsmede de motivering waarom ter toepassing van artikel 4 van de wet van 1991 de levering van wapens niet zal bijdragen tot mogelijke mensenrechtenschendingen. Dergelijke bijkomende informatie zou het Parlement nochtans in staat stellen effectieve controle te kunnen uitoefenen op de correcte naleving van de wet door de regering.

Wanneer zal het jaarverslag 1998 worden ingediend? Heeft de vice-eerste minister de intentie dit rapport ook toe te lichten in de Senaat, zodat deze ook controle op de wapenwet kan verrichten?

Waarom wordt het verslag zo laat ingediend? Ik verneem dat de vice-eerste minister in de Kamer heeft geantwoord dat het verslag gisteren of vandaag werd ingediend. Het stemt me tevreden de regering met onze vragen te kunnen aansporen om haar verplichtingen tijdig na te leven. Niettemin zou ik graag vernemen waarom het jaarverslag zo laat bij het Parlement wordt ingediend.

Zal het nieuwe verslag ook de zogenaamde landenlijst omvatten, waardoor een betere parlementaire controle mogelijk is?

Is de regering bereid om de hoger vermelde bijkomende informatie betreffende toegekende exportlicenties aan het verslag toe te voegen, in het raam van een grotere transparantie?

De heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken. - Het jaarverslag 1998 over de transfers van wapens is vandaag naar de beide Kamers verzonden.

De bevoegde instanties hebben in dat verslag nieuwe elementen moeten inlassen, bijvoorbeeld met betrekking tot de toepassing van de nieuwe Europese gedragscode en de statistieken inzake de transfers van wapens naar andere landen.

De lijsten van onze totale handel met het buitenland maken integraal deel uit van het document.

Wanneer ingevolge het beperkt aantal aangevers de onthulling van individuele toestanden mogelijk is, dan is het volgens de wet op de statistiek verboden statistische gegevens publiek te maken. Daarom werden statistische gegevens op basis van landen en goederencodes gegroepeerd.

Met betrekking tot de eerbiediging van de mensenrechten bepaalt de wet van 1991 dat er een direct verband moet kunnen worden gelegd tussen de uitvoer van wapens en de manifeste schending van die rechten. De minister wordt hierover ingelicht door zijn diensten. Het spreekt vanzelf dat zijn beslissing mede op die gegevens steunt.

Voorts blijf ik ter beschikking om op specifieke vragen te antwoorden, zoals ik dat gedaan heb met betrekking tot onze wapenhandel met IndonesiŽ tijdens de crisis in Oost-Timor.

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Ik heb begrepen dat de verschillende parameters voor de toetsing van de eerbiediging van de mensenrechten, licentie per licentie, in het verslag niet zijn opgenomen. De minister is wel bereid op vragen dienaangaande te antwoorden, maar die gegevens staan niet in het verslag.

De heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken. - Ik heb gezegd dat ik altijd bereid ben inlichtingen te geven aan de leden die erom vragen. Die gegevens hebben wel een confidentieel karakter, maar ze kunnen te allen tijde bij mijn administratie worden opgevraagd.

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Ik hoop dat we op basis van dat rapport dan later een discussie kunnen voeren. Kunt u mij ook zeggen welke parameters er in die nieuwe Europese gedragscodes staan?

De heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken. - Die staan in het rapport.