2-11

2-11

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

WOENSDAG 10 NOVEMBER 1999 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Jeannine Leduc aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties over «de uitspraken van Belgocontrol in verband met de verlenging van de start-landingsbaan van Zaventem» (nr. 2-33)

De voorzitter. - De heer Verwilghen, minister van Justitie, antwoordt namens de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties.

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - Deze week vernamen we in de pers dat Belgocontrol een verlenging van de landingsbaan 25L overweegt, zodat ze als startbaan kan worden gebruikt. Tevens vernamen we dat de burgemeester van Zaventem, en aldus ook het gemeentebestuur, absoluut niet achter deze mogelijke uitbreiding kunnen staan. "Zolang het niet vaststaat dat de verlenging noodzakelijk is voor de economische ontwikkelingskansen van Zaventem, is deze materie niet bespreekbaar", waren zijn woorden in Het Laatste Nieuws van vandaag.

Aangezien Belgocontrol een autonoom overheidsbedrijf is, had ik graag vernomen wat de visie is van de minister over deze problematiek. Heeft hij de betrokken actoren reeds rond de tafel gebracht om dit probleem te bespreken?

De heer Marc Verwilghen, minister van Justitie. - Ik hoop dat mevrouw Leduc het niet kwalijk neemt dat de minister van Justitie antwoordt op een vraag over landingsbanen, iets wat niet onmiddellijk tot zijn competentiesfeer behoort. Minister Daems is momenteel echter niet beschikbaar. Om zo genuanceerd mogelijk op de vraag te antwoorden, lees ik zijn antwoord voor:

"In eerste instantie moet worden opgemerkt dat de uitspraken van het directiecomité van Belgocontrol louter moeten worden gezien als een advies van Belgocontrol aan de bevoegde minister en BIAC aangaande de aanpassingen van de procedures en de infrastructuurwerken die nodig zijn voor een capaciteitsuitbreiding. Dit is immers een van de taken die Belgocontrol volgens het beheerscontract met de Staat, vertegenwoordigd door de toezichthoudende minister, moet uitvoeren. Bovendien is een verlenging van de baan 25L slechts een van de mogelijke voorstellen van Belgocontrol. Uiteindelijk moet de luchthavenexploitant BIAC, waarvan de Staat, maar ook een aantal privé-bedrijven aandeelhouder zijn, conform de reglementen en onder controle van de bevoegde minister de gronden optimaal aanwenden.

Er is momenteel nog geen beslissing genomen. Die zal pas worden genomen na een grondige analyse van alle factoren en opties en na overleg met de verschillende partijen, waaronder het autonome overheidsbedrijf BIAC en Belgocontrol, maar ook de gemeenten rond de luchthaven.

Overigens moet niet iedereen ongerust zijn over het voorstel van Belgocontrol, aangezien uit een eerste analyse blijkt dat de bedoelde verlenging juist past in een betere oriëntering van de luchtroutes teneinde de lawaaihinder bij een uitbreiding van de capaciteit te beperken."