Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-9

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 320 van de heer Hordies d.d. 23 december 1999 (Fr.) :
RepatriŽring van zigeuners in oktober 1999. ≠ Administratief onderzoek. ≠ Besluiten.

In oktober 1999 werden 74 zigeuners van Slowaakse nationaliteit op een vliegtuig naar hun vaderland gezet. Er is toen informatie verspreid over de handelwijze die de Gentse politie daarbij heeft toegepast.

Daaruit pik ik meer bepaald dat :

1. de betrokkenen een circulaire hadden ontvangen met het verzoek zich aan te melden om een andere reden dan het werkelijk doel van de operatie;

2. kinderen werden opgehaald in scholen.

Dat heeft u er destijds toe gebracht te verklaren dat er een onderzoek zou komen om die informatie te bevestigen of te ontkrachten en om na te gaan welke overheid daartoe het initiatief had genomen gesteld dat de informatie klopte.

Kunt u mij meedelen of dat onderzoek afgerond is ? Wat zijn de besluiten ?

Antwoord : Omwille van de concentratie van Slowaakse asielaanvragers te Gent werd er een collectieve repatriŽring naar Slowakije georganiseerd.

Het ging om personen die illegaal in BelgiŽ verbleven en die het voorwerp hebben uitgemaakt van een definitieve en individuele maatregel tot verwijdering van het grondgebied.

Mijn administratie heeft de normale procedure toegepast, namelijk instructie gegeven aan de gemeentelijke overheid om over te gaan tot de interpellatie van de personen, om hun administratieve situatie te controleren en de Dienst vreemdelingenzaken daarover in te lichten.

Er werd in dit kader geen omzendbrief verstuurd, maar per geval werden individuele instructies gegeven.

Er werden geen kinderen uit de onderwijsinstellingen gehaald zonder de aanwezigheid van de ouders.

Uit de rapporten die ik verkregen heb van de burgemeester van Gent en de directeur-generaal van de Dienst vreemdelingenzaken blijkt dat deze operatie correct werd voorbereid, ook al kon de gebrekkige verwoording van de brief die door de Gentse politie werd gericht aan een aantal Slowaken, tot misverstanden aanleiding geven.

Daarom heb ik onmiddellijk onderrichtingen gegeven aan de secretaris-generaal van mijn departement om een omzendbrief op te stellen betreffende de oprechtheid van administratieve documenten en deze aan mij ter ondertekening voor te leggen.

Verder is gebleken dat er een bepaalde tijdsspanne nodig is om dergelijke actie tot een goed einde te brengen, namelijk 7 dagen.

Zowel de Dienst vreemdelingenzaken als de politiediensten van de stad Gent zijn verrast geweest van het groot aantal Slovaken die zijn ingegaan op de uitnodiging die zij hadden ontvangen.

Ten gevolge van dit daadwerkelijk feit werden deze personen enkele dagen later vastgehouden in het Centrum 127bis met het oog op hun verwijdering.

Ik wens het geachte lid te wijzen op het feit dat de vastgehouden Slovaken vrijwillig werden vervoegd door een twintigtal landgenoten de dag van het vertrek van de vlucht.

Dit was een les voor de toekomst, maar ik wens te doen opmerken dat er een modus vivendi kon gevonden worden tussen de personen die teruggebracht werden naar de grens en de overheid. Op dit manier is de repatriŽring vlot verlopen.