2-6

2-6

Sťnat de Belgique

Annales parlementaires

JEUDI 14 OCTOBRE 1999 - S…ANCE DE L'APR»S-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Jacques Devolder au ministre des Affaires sociales et des Pensions sur ęles patients chroniques souffrant d"Epidermolysis BullosaĽ (nį 2-8)

De heer Jacques Devolder (VLD). - Tijdens de vorige legislatuur heb ik in het vragenuurtje hier in de Senaat regelmatig de problematiek van de patiŽnten lijdend aan Epidermolysis Bullosa aangekaart.

Het gaat hier om niet meer dan een honderdtal patiŽnten, maar voor hen en hun gezinnen brengt deze ziekte prangende sociale en financiŽle problemen mee, zodat dringend naar een structurele oplossing dient uitgekeken te worden.

Uit de federale beleidsverklaring van dinsdag jongstleden blijkt dat de regering de bakens wil verzetten en de sociale zekerheid grondig wil moderniseren.

De meer realistische groeinorm van 2,5 % en de meer uitgaven voor de chronische zieken scheppen hier duidelijk mogelijkheden. Het bijzonder Solidariteitsfonds, dat nu reeds functioneert, kan echter slechts een tijdelijke oplossing zijn, omdat daar een omslachtige procedure bij te pas komt en de uitbetaling soms maanden op zich laat wachten. De patiŽnten moeten soms honderdduizend frank en meer voorschieten.

Graag vernam ik van de minister of hij bereid is in het kader van de modernisering van de sociale zekerheid en de nomenclatuur een betere oplossing uit te werken voor de chronische patiŽnten die aan Epidermolysis Bullosa lijden.

De heer Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen. - Ik ben de heer Devolder bijzonder dankbaar dat hij dit probleem ter sprake brengt. Hij legt trouwens terecht de band met de algemene bekommernis van de regering om de kwaliteit van de zorg voor bepaalde zwaar chronisch zieken te verbeteren en bestaande financiŽle drempels weg te werken. We zullen daarom de remgelden verlagen, bijvoorbeeld voor levensnoodzakelijke geneesmiddelen voor chronische ziekte en het zorgvergoedingsforfait verhogen en verbreden. Ik zal ook de remgeldteller in het franchisesysteem openstellen voor de kostprijs van medicamenten.

Zoals de heer Devolder reeds zei, speelt het Bijzonder Solidariteitsfonds hierin een rol. Dit fonds verleent een financiŽle tegemoetkoming voor dure en zeldzame zorgen die niet opgenomen zijn in de gewone terugbetalingen. De inderdaad stroeve en trage werking van het fonds moet dringend worden versoepeld. Aanvragen moeten binnen een redelijke termijn beantwoord worden. We hebben voor de hele problematiek van de chronisch zieken een bijkomende budgettaire inspanning gepland van 4 miljard frank op kruissnelheid, waarvan reeds 1 miljard dit jaar.

Wat de epidermiolysispatiŽntjes betreft, kan ik de heer Devolder antwoorden dat momenteel reeds een aantal aanvragen tot tegemoetkoming door het Bijzonder Solidariteitsfonds zijn goedgekeurd. In 1998 ging dat over zeven dossiers en over een uitgekeerd bedrag van 1.227.712 frank.

Het lijkt me niet zinvol om de terugbetaling via de gewone nomenclatuur te regelen. Het gaat immers over vrij courante producten zoals zalven en verbanden, die we moeilijk aan iedereen kunnen terugbetalen. Wel wil ik ervoor zorgen dat de vergoeding voor deze patiŽntjes via het Bijzonder Solidariteitsfonds snel en effectief wordt afgehandeld.

Tijdens de vorige legislatuur werd al een globaal akkoord bereikt met het College van Geneesheren-directeurs om de zalven en verbanden terug te betalen voor deze patiŽnten en om, gelet op de hoge kosten, periodiek terugbetalingen te laten verrichten door de mutualiteit, die ze nadien mag terugvorderen van het Bijzonder Solidariteitsfonds.

Ik vernam onlangs dat enkele patiŽnten opnieuw moeilijkheden ondervinden om voorschotten snel terugbetaald te krijgen. Dit is ditmaal echter niet te wijten aan het Bijzonder Solidariteitsfonds, maar aan de aarzeling van sommige ziekenfondsen om deze bedragen voor te schieten. Ik zal daarom opnieuw contact opnemen met het College van Geneesheren-directeurs om hen te herinneren aan het destijds bereikte akkoord. Tegelijk wijst dit fenomeen op de noodzaak om een aantal procedureregels te herzien en te vereenvoudigen. Mijn administratie is op het ogenblik bezig een dossier daarover op te maken. Ik hoop dat we daar in de toekomst nog op kunnen terugkomen.

De heer Jacques Devolder (VLD). - Het antwoord van de minister stemt me bijzonder optimistisch. Ik dank hem daarvoor ten zeerste.

Tegelijk wil ik hem een kleine suggestie aan de hand doen die hem kan helpen het probleem op te lossen zonder de hele nomenclatuur te moeten aanpakken. Kan hij niet de geneesheren-adviseurs van de ziekenfondsen de mogelijkheid geven om voor deze producten attesten uit te schrijven, zodat de patiŽnten die onmiddellijk kunnen terugbetaald krijgen? Dit lijkt me de meest eenvoudige en meest praktische oplossing.