Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-8

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 232 van de heer Lozie d.d. 16 december 1999 (N.) :
Burgerlijke stand. ­ Openbaarheid van gegevens.

De voornaamste bron van basisinformatie over de identiteit van de inwoners in ons land, is de dienst burgerlijke stand van de gemeenten, waar elke geboorte, elk sterfgeval en elke migratie dient gemeld.

Een aantal gegevens komen terecht in het Rijksregister dat slechts in beperkte mate voor gewone burgers of derden toegankelijk is.

Is het voor gewone burgers mogelijk om bij de gemeente de gegevens in te zien van elke inwoner betreffende naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en adres ?

Deze gegevens zijn onder meer essentieel voor mensen die werken aan het opstellen en reconstrueren van hun familiestamboom.

Kan de geachte minister verduidelijken welke concrete gegevens beschikbaar zijn voor elke burger die hierom vraagt en onder welke voorwaarden ?

Antwoord : Ik vestig de aandacht van het geachte lid op het feit dat de toepassing van de wetgeving met betrekking tot het houden van de registers van de burgerlijke stand en de toegang tot de informaties die deze bevatten, behoort tot de bevoegdheden van mijn collega, de minister van Justitie. De afgifte van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand wordt immers geregeld door artikel 45 van het Burgerlijk Wetboek. Genealogische onderzoeken geschieden over het algemeen op basis van de registers van de burgerlijke stand.

Wat de bevolkingsregisters betreft, dient er verwezen te worden naar het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en het vreemdelingsenregister.

Omwille van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is de mededeling van deze informaties strikt gereglementeerd. De raadpleging van de bevolkingsregisters door privé-personen is verboden (artikel 5 van bovenvermeld koninklijk besluit). Het verstrekken van personenlijsten aan derden is eveneens verboden, onder voorbehoud van de uitzonderingen voorzien in artikelen 6 en 7 van voormeld besluit.

Individuele informatie uit de bevolkingsregisters kan enkel worden verstrekt in de vorm van uittreksel of getuigschrift. Eenieder kan zonder rechtvaardiging een hem betreffend uittreksel of getuigschrift verkrijgen; derden kunnen enkel informatie verkrijgen na schriftelijk verzoek en voor zover de afgifte ervan voorzien of toegestaan is door of krachtens de wet. De betrokkenen dient met andere woorden te bewijzen dat de afgifte van dit uittreksel of getuigschift voorzien of noodzakelijk is voor de voortzetting van een wettelijke of reglementaire procedure.

Tenzij de wet het anders bepaalt, kunnen de uittreksels of getuigschriften in kwestie enkel de informaties bevatten die voorzien zijn in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, namelijk de naam en de voornamen, de geboorteplaats en -datum, het geslacht, de nationaliteit, de hoofdverblijfplaats, de plaats en datum van overlijden, het beroep, de burgerlijke staat, de samenstelling van het gezin, het soort van register van inschrijving en de administratieve toestand van de personen die ingeschreven zijn in het wachtregister.