Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-7

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 216 van mevrouw de Bethune d.d. 16 december 1999 (N.) :
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen. ­ Samenwerking in 1999.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 215 van de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 243).

Antwoord : Zoals ook reeds door mijn voorganger in antwoord op dezelfde parlementaire vraag nr. 1600/8 van 16 februari 1999 werd meegedeeld, bevestig ik het geachte lid dat de Raad voor gelijke kansen van mannen en vrouwen, opgericht bij koninklijk besluit van 15 februari 1993, en meer specifiek zijn secretariaat, regelmatig door mijn diensten wordt geraadpleegd, hetzij rechtstreeks, hetzij via de nationale coördinator van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid met wie de verantwoordelijke voor positieve acties van mijn departement regelmatig contacten heeft.

Anderzijds werden gedurende de laatste zes maanden van vorig jaar geregelde contacten onderhouden met de Raad voor gelijke kansen van mannen en vrouwen wat de strikte toepassing op 1 januari 2000 betrof van de wet van 20 juli 1999 inzake de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in raadgevende organen.

Ik stip het geachte lid tevens aan dat de verantwoordelijke voor positieve acties van mijn departement, overeenkomstig de Code van goede praktijk voor het voeren van positieve acties omschreven in de omzendbrief van 20 april 1999 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 mei 1999, op 2 december 1999 een beknopt verslag van de behaalde resultaten op mijn departement alsook de lijst van de leden van de interne begeleidingscommissie heeft toegestuurd aan de nationale coördinator van de Dienst gelijke kansen van mannen en vrouwen.