Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-6

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 148 van de heer Caluwť d.d. 18 november 1999 (N.) :
Bevolkingcijfer. ≠ Gemeenteraadsverkiezingen 2000.

Artikel 5, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet bepaalt dat het bevolkingscijfer in aanmerking te nemen voor het vaststellen van het aantal raadsleden en schepenen hetgeen is dat blijkt uit de algemene volkstelling. Gezien de laatste volkstelling dateert van 1991 en een volgende telling pas voorzien is voor 2001, zijn in nogal wat gemeenten de aantallen mandatarissen niet meer in overeenstemming met het huidig bevolkingsaantal.

Daarom is in artikel 5, tweede lid, nog een mogelijkheid tot aanpassing ingebouwd : ę Zo uit de officiŽle opgave van het aantal bevolkingsleden van het voorlaatste jaar en van het daaraan voorafgaande jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen een aantal van 5 % in min of meer blijkt ten aanzien van het minimum- of maximumcijfer der klasse waarin zij werden gerangschikt op de grond van hun bevolking bij de laatste algemene volkstelling wordt de rangschikking van de betrokken gemeente voor de verkiezingen aangepast aan het cijfer van die opgave Ľ.

Deze procedure is echter nogal omslachtig. Daarom heeft uw voorganger een wetsontwerp opgemaakt. Hierin baseert men zich op de officiŽle cijfers van het Rijksregister van het jaar 1999 om eventuele aanpassing aan het bevolkingscijfer te doen.

Hierbij mijn vragen aan de geachte minister :

Welke stappen gaat hij ondernemen om artikel 5 van de nieuwe gemeentewet toe te passen ? Neemt hij het initiatief van zijn voorganger over ?

Antwoord : Eerlang zal ik een wetsontwerp indienen waarbij het aantal gemeenteraadsleden en provincieraadsleden niet langer berekend wordt op basis van de algemene volkstelling maar wel volgens de cijfers van het Rijksregister op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de verkiezingen. Deze nieuwe methode van vaststelling van het bevolkingscijfer zal bij de provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 van toepassing zijn.