2-257/1

2-257/1

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

23 DECEMBER 1999


Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 56 en 57 van de gemeentekieswet van 4 augustus 1932

(Ingediend door de heren Frans Lozie en Marc Hordies)


TOELICHTING


Gemeenteraadsverkiezingen zijn de verkiezingen waarbij de burger zich het nauwst betrokken voelt. De kiezers kennen de kandidaten doorgaans zeer goed, wat zich onder meer uit in het hoge aantal voorkeurstemmen in vergelijking met de stemmen boven aan de lijst.

Bij de toekenning van het aantal zetels wordt echter een procedure gevolgd die afwijkt van het zogenaamde systeem D'Hondt dat wordt toegepast bij andere verkiezingen. Hierdoor is de zetelverdeling minder evenredig met het stemresultaat; vooral kleinere partijen worden benadeeld.

Dit wetsvoorstel beoogt de invoering van het stelsel D'Hondt bij gemeenteraadsverkiezingen zodat het aantal zetels het behaalde kiespercentage weerspiegelt.

Het overgrote aantal voorkeurstemmen bij deze verkiezingen toont aan dat de kiezer zelf de keuze van de gemeenteraadsleden sterker wil beïnvloeden. Zijn voorkeur wordt echter doorkruist door de toewijzing van de lijststemmen aan de eerste kandidaten en aan de eerste kandidaat-opvolgers.

De invloed van de lijststem is zeer groot. Er gaan nogal wat stemmen op om de invloed van de lijststem te halveren. Voor de gemeenteraadsverkiezingen kan dit gemakkelijk door een wijziging van één artikel van de gemeentekieswet.

Toelichting bij de artikelen

Artikel 2

In dit artikel wordt het zogenaamde stelsel D'Hondt ingevoerd voor de toewijzing van de zetels per lijst.

Artikel 3

In dit artikel wordt de invloed van de lijststemmen bij de toewijzing van de zetels aan de kandidaten gehalveerd.

Frans LOZIE.
Marc HORDIES.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 56, eerste lid, van de gemeentekieswet van 4 augustus 1932 worden de woorden « 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2, 4, 4 1/2, enz. » vervangen door de woorden « 1, 2, 3, 4, 5, enz. »

Art. 3

In artikel 57, tweede lid, van dezelfde wet worden in de vierde zin de woorden « de helft van » ingevoegd tussen de woorden « te vermenigvuldigen met » en de woorden « het getal ».

Frans LOZIE.
Marc HORDIES.