2-279/1

2-279/1

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

12 JANUARI 2000


Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 21ter in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering


Evocatieprocedure


ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS TIJDENS DE VORIGE ZITTINGSPERIODE EN VAN VERVAL ONTHEVEN (1)


Uiterste datum voor evocatie : 27 januari 2000.
Onderzoekstermijn : 60 dagen.

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wordt een artikel 21ter ingevoegd, luidende :

Art. 21ter . Indien de duur van de strafvervolging de redelijke termijn overschrijdt, kan de rechter de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring uitspreken of een straf uitspreken die lager kan zijn dan de wettelijke minimumstraf.

Wanneer de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring wordt uitgesproken, wordt de verdachte veroordeeld in de kosten en, zo daartoe aanleiding bestaat, tot teruggave. De bijzondere verbeurdverklaring wordt uitgesproken.

Brussel, 1 april 1999.

De voorzitter van de
Kamer van volksvertegenwoordigers,

Raymond LANGENDRIES.

De griffier van de
Kamer van volksvertegenwoordigers,

Francis GRAULICH.


(1) Wet van 24 december 1999 (Belgisch Staatsblad van 12 januari 2000).