Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-2

ZITTING 1999-2000

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 66 van de heer Decaluwe d.d. 21 september 1999 (N.) :
OCMW. ­ Verkiezing raadsleden. ­ Aanpassing wetgeving.

Door artikel 3 van de wet van 22 maart 1999 (Belgisch Staatsblad van 14 april 1999) werd er onder meer een wijziging aangebracht aan de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976; meer bepaald inzake de verkiezing van deze raadsleden.

In de schriftelijke vraag nr. 647 d.d. 21 juli 1997 (cf. Vragen en Antwoorden, Kamer, nr. 96 d.d. 8 september 1997, blz. 13015) vroeg volksvertegenwoordiger Chris Moors aan uw voorganger uitleg over de weerslag van de praktische toepassing van het (nieuwe) artikel 76bis van de gemeentekieswet op de installatie van de nieuwe gemeenteraden (doorgaans begin januari 1995); de afhandeling hiervan door de Raad van State als rechter in hoogste aanleg (zelfs nog ná begin 1995 ­ tijdstip waarrond de installatie van de OCMW-raden moest plaatshebben). Hierbij aansluitend vroeg Marc Olivier over deze aangelegenheid aan uw zelfde voorganger uitleg in zijn schriftelijke vraag nr. 687 d.d. 9 december 1997 (cf. Vragen en Antwoorden, Senaat, nr. 1-68 d.d. 17 maart 1998, blz. 3519 e.v.).

Gelet op de inhoud van deze antwoorden vroeg deze laatste in zijn hoedanigheid van Vlaams volksvertegenwoordiger in zijn vraag nr. 229 d.d. 20 april 1998 (cf. Vragen en Antwoorden, Vlaams Parlement, nr. 16 d.d. 26 juni 1998, blz. 2195 e.v.) uitleg over « Samenstelling OCMW-raad ­ Vernietiging gemeenteraadsverkiezingen », om de betrokken wetgeving (artikelen 12 en 19 van de voornoemde organieke wet) te vervolledigen tegen de eerstvolgende OCMW-raadsverkiezingen, maar waarop de Vlaamse minister niet dadelijk positief wilde reageren. In zijn schriftelijke vraag nr. 852 d.d. 7 mei 1998 (cf. Vragen en Antwoorden, Kamer, nr. 144 d.d. 28 september 1998, blz. 19753) drong voornoemde volksvertegenwoordiger dan bij uw voorganger erop aan, om het (nieuwe) artikel 76bis van de gemeentekieswet in zijn oorspronkelijke toestand te herstellen, maar hierop werd hem geantwoord dat het niet in zijn bedoeling lag om hierop in te gaan, omdat de nieuwe regeling de installatie van de gemeenteraden merkelijk heeft versneld, en dat de problemen die zich kunnen stellen bij de verkiezing van OCMW-raden inderdaad niet opwegen tegen de voordelen van deze nieuwe regeling.

Graag had ik de geachte minister volgende vragen gesteld :

1. Is hij (gelet op hetgeen voorafgaat) bereid om een regeling uit te werken, opdat voortaan de leden van het OCMW rechtstreeks kunnen verkozen worden door de gemeenteraadskiezers, zoals voorzien is in artikel 17bis van de organieke OCMW-wet (ingevoegd door artikel 11 der zogenaamde pacificatiewet d.d. 9 augustus 1988 ­ cf. ook artikelen 5, § 1, 11, 20, d) , van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ­ en dat is vervangen door artikel 1 van de wet van 16 juli 1993 tot hervorming van de federale staatsstructuur), en die thans geldt voor de randgemeenten (bedoeld bij artikel 7 van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966), en in de gemeenten Komen-Waasten en Voeren ?

2. Indien hij bereid is om deze wijziging te laten uitvoeren, zal hij dan ook ratio legis de volgende juridische stappen ondernemen :

a) om de artikelen 10, alinea 2, 11, §§ 1 en 2, 13, 14, 16 en 17 van de organieke wet op te heffen;

b) om de artikelen 11, § 4, 12, 15 (cf. artikel 57 van de gemeentekieswet), 17bis, 18, 18bis, § 1, 19, 20, 20bis, 25bis en 27bis, § 1, van deze organieke wet te laten wijzigen;

c) om in overleg met de bevoegde gemeenschapsminister(s) de inhoud te laten aanpassen van het koninklijk besluit van 26 augustus 1988 betreffende deze aangelegenheid (Belgisch Staatsblad van 31 augustus 1988);

d) idem wat betreft de inhoud van het besluit van de Vlaamse regering d.d. 13 januari 1998 (Belgisch Staatsblad van 21 maart 1998) ?