Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-1

ZITTING 1999-2000

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 16 van mevrouw de Bethune d.d. 2 september 1999 (N.) :
Positieve acties in de federale diensten. ­ Code van goede praktijk. ­ Actieplannen.

In de omzendbrief van 20 april 1999 (Belgisch Staatsblad van 15 mei 1999) wordt aan de hand van een « Code van goede praktijk » de wetgeving inzake positieve acties verduidelijkt. In deze Code van goede praktijk is bepaald dat in elke instelling vijfjaarlijks :

1. een analytisch rapport wordt opgesteld door de positieve-actieambtenaar in samenwerking met de personeelsdienst en de leden van de interne begeleidingscommissie;

2. een gelijke-kansenplan (vijfjarenplan of algemeen beleidsplan) wordt opgesteld door de positieve-actieambtenaar samen met de interne begeleidingscommissie, waarin een samenhangend pakket van maatregelen wordt geformuleerd en wordt aangegeven welke veranderingen uiteindelijk moeten bereikt worden;

3. een evaluatie van het algemeen beleidsplan en een actualisatie van het analytisch rapport wordt doorgevoerd (vijf jaar nadat het algemeen beleidsplan werd aangenomen), waarna een nieuw gelijke-kansenplan kan worden ontworpen,

en dat jaarlijks :

1. een jaarplan wordt opgesteld dat de acties die men zal uitvoeren binnen het komende jaar vastlegt;

2. de punten van het jaarplan worden uitgevoerd door de verantwoordelijke instanties (de positieve-actieambtenaar, de interne begeleidingscommissie, de vormingsambtenaar, de sociale dienst, de personeeldienst, ...);

3. het jaarplan wordt geëvalueerd, waarna de ambtenaar en de leden van de interne begeleidingscommissie een nieuw jaarplan opstellen;

4. in november een jaarverslag wordt opgesteld dat wordt overgemaakt aan de federale coördinator positieve actie. In dit jaarverslag wordt in een eerste deel gerapporteerd over de geboekte resultaten in het voorbije werkjaar. In een tweede deel wordt een nieuw jaarplan voor het komende werkjaar voorgesteld;

5. de lijsten van de leden van de interne begeleidingscommissie en de namen van de regionale contactpersonen eveneens worden overgemaakt aan de federale coördinator positieve acties.

Graag had ik van de geachte minister vernomen wat de stand van zaken is in zijn ministerie (eventueel ook « en in elk van de onder het ministerie ressorterende parastatalen die onder het koninklijk besluit van 27 februari 1990 vallen ») inzake elk van de vijfjaarlijkse punten enerzijds en de jaarlijkse punten anderzijds die worden vooropgesteld in de Code van goede praktijk.