Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-1

ZITTING 1999-2000

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 4 van de heer Verreycken d.d. 9 augustus 1999 (N.) :
Verkiezingen. ­ Kiesresultaten te Antwerpen. ­ Computerfouten.

Door de invoering van het elektronisch stemmen zou, volgens de officiële versie, voor het kieskanton Antwerpen enkel een globale kiesuitslag beschikbaar zijn en geen kiesuitslag meer per kiesbureau zoals destijds.

In de Gazet van Antwerpen van 3 augustus 1999 lees ik echter in een vraaggesprek met Antwerps SP-parlementslid Tuur Van Wallendael deze passage : « Door het probleem met een computerschijfje hebben we een deel van de verkiezingsuitslag in de stad Antwerpen kunnen nagaan. Zo blijkt in oud-Antwerpen het Blok 3 % achteruit te gaan. »

Deze uitspraak roept vragen op, temeer daar ik in het verslag van het college van deskundigen dat in opdracht van het Parlement toezicht houdt op de geautomatiseerde stemming volgende passage lees : « Het ministerie van Binnenlandse Zaken bereidt een overzicht en analyse voor van het aantal en het type defecten (opvallend aantal in Antwerpen). Tot op indiening van het rapport werd geen verdere informatie hierover verstrekt aan de deskundigen. » (Stuk Senaat, nr. 2-7/1, blz. 43).

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

­ Welk probleem met welk computerschijfje, één of meerdere, was of waren er in Antwerpen, en in welke stembureaus ?

­ Op welke wijze was het mogelijk hieruit een gedeeltelijke elektronische kiesuitslag af te leiden ?

­ Is het mogelijk het kiesresultaat te lezen op slechts één schijfje van slechts één kiesbureau ?

­ Werd deze informatie door de diensten van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt ? Zo ja, aan wie ? Op welke wijze kwam deze informatie terecht bij de heer Van Wallendael ?

­ Is het beschreven « overzicht en analyse » van de defecten in Antwerpen reeds afgewerkt ? Zo ja, dan kreeg ik hiervan graag een afschrift.