2-139/1

2-139/1

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

29 OKTOBER 1999


Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Oezbekistan, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Tashkent op 17 april 1998


INHOUD


MEMORIE VAN TOELICHTING


Inleiding

Een overeenkomst inzake de wederzijdse bescherming en bevordering van investeringen tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Oezbekistan werd te Tashkent ondertekend op 17 april 1998. Het betreft hier een verdrag met een gemengd karakter conform de princiepsbeslissing getroffen door de interministeriële conferentie van buitenlands beleid van 4 april 1995.

Na één onderhandelingsronde te Brussel op 5 en 6 mei 1997 werd een verdrag geparafeerd. Eerste minister J.-L. Dehaene tekende namens de BLEU het verdrag op 17 april 1998 te Tashkent. Namens Oezbekistan werd het verdrag ondertekend door president Karimov.

Inhoud van de onderhandelingen

Mits enkele kleine aanpassingen werd de BLEU-ontwerptekst quasi volledig aanvaard. Zo werd bijvoorbeeld artikel 8.2 over de specifieke overeenkomsten bij Art. 3.1 over de bescherming van investeringen ondergebracht. In artikel 4, onteigening en eigendomsbeperking werd er bij punt 2 volgende tekst gevoegd op vraag van de Oezbeekse delegatie : « In any case investors will be entitled to submit the measures affecting their investments to the competent jurisdiction of the State where the investment was made ». Tot slot werd artikel 10 over « the Most Favoured Nation » licht taalkundig aangepast.

Waarom investeren in Oezbekistan ?

Oezbekistan is het dichtst bevolkte land van de Republieken van Centraal-Azië (23 miljoen inwoners). Samen met Kazachstan biedt de Republiek de meeste mogelijkheden, rekening houdend met de natuurlijke rijkdommen maar ook met de interne samenhang. Oezbekistan bezit minerale rijkdommen. Het land is de achtste wereldproducent van goud. Op energiegebied, heeft het gas- en olievoorraden. De bancaire en financiële sector staat nog in de kinderschoenen maar de wet inzake bankactiviteiten die buitenlandse investeringen op dit gebied (tot 100 %) toestaat heeft een liberale inslag. Het beleid van president Karimov is afgestemd op hervormingen en privatiseringen. Hij stelt zich ten doel buitenlandse investeringen aan te trekken. De prioritaire sectoren voor buitenlandse investeringen zijn de textielnijverheid, de landbouw- en voedingsmiddelenproductie, energie en minerale rijkdommen, transport, telecommunicatie en toerisme.

Investeren in dit land biedt tal van voordelen, met name het recht op vestiging, de nationale behandeling, ook op belastinggebied, de bescherming tegen nationalisaties, de internationale mechanismen ter beslechting van geschillen (arbitrage), de verzekering inzake de vrije overmaking naar het buitenland van winsten en kapitaal, de opheffing van handelsbeperkingen (beperking van het aantal exportvergunningen, lage douanetarieven) en een gemiddelde vennootschapsbelasting van 25 %.

Er zijn eveneens nog tal van belemmeringen van wettelijke, administratieve en technische aard :

­ De convertibiliteit van de munt en de toegang tot buitenlandse valuta vormen een ernstige belemmering voor handel en investeringen.

­ De procedure voor de registratie van buitenlandse bedrijven is omslachtig en valt onder de bevoegdheid van 9 ministeries.

­ De hervorming van het belastingstelsel is aan de gang. Bedoeling is het te vereenvoudigen, de belastinggrondslag af te bakenen en de belasting een neutraler karakter te verlenen dan nu het geval is.

­ De hervorming van de bancaire sector moet worden voortgezet. Oezbekistan mag dan al een centrale bank en verschillende particuliere handelsbanken hebben, feit is dat zelfs de bankiers niet altijd een duidelijk zicht hebben op de rol die deze banken te vervullen hebben.

De wetgeving

De in 1991 aangenomen wet inzake buitenlandse investeringen in de Republiek Oezbekistan onderging een aantal wijzigingen.

Zo hebben de Belgische investeerders het recht verworven deelnemingen te bezitten in de industriële en commerciële bedrijven alsmede in de banken en verzekeringsmaatschappijen.

Overeenkomstig deze wet zullen ze binnen afzienbare tijd het recht verkrijgen om natuurlijke rijkdommen te ontginnen op voorwaarde dat de investering wordt gedaan in een bedrijf van de winningsindustriesector.

De wet bepaalt dat buitenlandse investeringen van overheidswege worden beschermd en dat het op buitenlandse investeerders van toepassing zijnde stelsel niet minder gunstig mag zijn dan het stelsel dat op de onderdanen van toepassing is.

Wanneer officiële instanties verordeningen vaststellen die schadelijk zijn voor de activiteiten van buitenlandse investeerders, dienen de desbetreffende instanties de investeerders te vergoeden voor de schade die als gevolg hiervan werd veroorzaakt.

Op het grondgebied van de Republiek Oezbekistan kunnen gemengde vennootschappen worden opgericht door middel van de verkrijging door een buitenlandse investeerder van een deel van de aandelen van een nationaal bedrijf.

Buitenlandse investeringen

Medio 1994 beliepen de buitenlandse investeringen 1,5 à 2 miljard US dollar en de interesse voor het land is sindsdien toegenomen. Het aantal joint-ventures steeg snel. De belangrijkste investering in het land is deze van Daewoo (Zuid-Korea). Verder zijn nog te vermelden de firma's Newton Mining (goud), Coca Cola en de Britse firma BAT-industries (sigaretten). Ook Duitsland is in Oezbekistan met een aantal gemengde vennootschappen aanwezig waaronder Mercedes.

Belgische ondernemingen hebben sinds kort interesse getoond voor Oezbekistan; de firma Michel Van de Wiele (textielmachines), Besix (bouw en infrastructuurwerken), Tractebel (elektriciteit en gas), NV De Smet (Engineers and Contractors), Abay Engineering (bouw raffinaderij) en de firma Louis Dreyfus (granen, katoen en plantaardige olie).

Verdragen met andere landen

Oezbekistan heeft reeds investeringsverdragen afgesloten met andere Europese landen als Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland, maar ook met onder andere Finland, Polen, Turkije en de Verenigde Staten. Het is dus duidelijk dat de BLEU niet kan achterblijven.

Doelstelling

De doelstelling van een dergelijke overeenkomst is, naast het aanmoedigen van investeringen het bieden van garanties voor een maximale bescherming aan de investeerder, zoals de waarborg voor een billijke en rechtvaardige behandeling van de investering, de clausule van de meest begunstigde natie om discriminatie te voorkomen, een vergoedingsplicht bij eigendomsberovende maatregelen, de vrije overmaking van inkomsten en het creëren van een gepast juridisch kader waarbinnen investeringsgeschillen kunnen geregeld worden en waarbij de investeerder beroep kan doen op internationale arbitrage.

De vice-eerste minister en
minister van Buitenlandse Zaken,

Louis MICHEL.

De staatssecretaris voor Buitenlandse Handel,
toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken,

Pierre CHEVALIER.

WETSONTWERP


ALBERT II,

Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,
ONZE GROET.

Op de voordracht van Onze vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en van Onze staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan Onze minister van Buitenlandse Zaken,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :

Onze vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Onze staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan Onze minister van Buitenlandse Zaken, zijn gelast het ontwerp van wet, waarvan de tekst hierna volgt, in Onze naam aan de Wetgevende Kamers voor te leggen en bij de Senaat in te dienen :

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2

De Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Oezbekistan, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Tashkent op 17 april 1998, zal volkomen gevolg hebben.

Gegeven te Brussel, 19 oktober 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De vice-eerste minister en
minister van Buitenlandse Zaken,

Louis MICHEL.

De staatssecretaris voor Buitenlandse Handel,
toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken,

Pierre CHEVALIER.

ACCORD OVEREENKOMST AGREEMENT
entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Oezbekistan, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen. between the Belgo-Luxemburg Economic Union, on the one hand, and the Government of the Republic of Uzbekistan, on the other hand, on the reciprocal promotion and protection of investments
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, DE REGERING VAN HET KONINKRIJK BELGIË, handelend zowel in eigen naam als in naam van de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BELGIUM, acting both in its own name and in the name of the Government of the Grand-Duchy of Luxemburg,
en vertu d'accords existants, krachtens bestaande overeenkomsten, by virtue of existing agreements,
le Gouvernement wallon, de Vlaamse Regering, the Walloon Government,
le Gouvernement flamand, de Waalse Regering, the Flemish Government,
et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une part, en de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, enerzijds, and the Government of the Region of Brussels-Capital, on the one hand,
et en and
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN, d'autre part, DE REGERING VAN DE REPUBLIEK OEZBEKISTAN, anderzijds, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN, on the other hand
ci-après dénommés les « Parties contractantes », (hierna te noemen « de Overeenkomstsluitende Partijen »), (hereinafter referred to as « the Contracting Parties »),
DÉSIREUX de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des ressortissants de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, VERLANGENDE hun economische samenwerking te versterken door voor investeringen door onderdanen van de ene Overeenkomstsluitende Partij gunstige investeringsvoorwaarden te scheppen op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij, DESIRING to strengthen their economic cooperation by creating favourable conditions for investments by nationals of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN : HAVE AGREED AS FOLLOWS :
ARTICLE 1 ARTIKEL 1 ARTICLE 1
DEFINITIONS BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN DEFINITIONS.
Pour l'application du présent Accord : Voor de toepassing van deze Overeenkomst betekent de term : For the purpose of this Agreement,
1. Le terme « investisseurs » désigne : 1. « investeerder » : 1. The term « investors » shall mean :
a) les « nationaux », c'est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République d'Ouzbékistan est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République d'Ouzbékistan respectivement; a) de « onderdanen », met name elk natuurlijk persoon die volgens de wetgeving van het Koninkrijk België of het Groothertogdom Luxemburg of van de Republiek Oezbekistan wordt beschouwd als een onderdaan van het Koninkrijk België of van het Groothertogdom Luxemburg dan wel van de Republiek Oezbekistan; a) the « nationals », i.e. any natural person who, according to the legislation of the Kingdom of Belgium, of the Grand-Duchy of Luxemburg or of the Republic of Uzbekistan, is considered as a citizen of the Kingdom of Belgium, of the Grand-Duchy of Luxemburg or of the Republic of Uzbekistan respectively;
b) les « sociétés », c'est-à-dire toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République d'Ouzbékistan et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République d'Ouzbékistan respectivement. b) de « ondernemingen », met name elke rechtspersoon die is opgericht in overeenstemming met de wetgeving van het Koninkrijk België of het Groothertogdom Luxemburg of van de Republiek Oezbekistan en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk België of het Groothertogdom Luxemburg dan wel van de Republiek Oezbekistan. b) the « companies », i.e. any legal person constituted in accordance with the legislation of the Kingdom of Belgium, of the Grand-Duchy of Luxemburg or of the Republic of Uzbekistan and having its registered office in the territory of the Kingdom of Belgium, of the Grand-Duchy of Luxemburg or of the Republic of Uzbekistan respectively.
2. Le terme « investissements » désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit. 2. « investeringen » : alle soorten vermogensbestanddelen en elke rechtstreekse of onrechtstreekse inbreng in speciën, natura of diensten, die worden geïnvesteerd of geherinvesteerd in welke economische sector ook. 2. The term « investments » shall mean any kind of assets and any direct or indirect contribution in cash, in kind or in services, invested or reinvested in any sector of economic activity.
Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord : Als investeringen in de zin van deze Overeenkomst gelden in het bijzonder, doch niet uitsluitend : The following shall more particularly, though not exclusively, be considered as investments for the purpose of this Agreement :
a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues; a) roerende en onroerende goederen, alsmede andere zakelijke rechten zoals hypotheken, retentierechten, pandrechten, rechten van vruchtgebruik en soortgelijke rechten; a) movable and immovable property as well as any other rights in rem, such as mortgages, liens, pledges, usufruct and similar rights;
b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes; b) aandelen, maatschappelijke aandelen en alle andere vormen van deelneming, met inbegrip van minderheidsdeelnemingen dan wel onrechtstreekse deelnemingen, in bedrijven die zijn opgericht op het grondgebied van een der Overeenkomstsluitende Partijen; b) shares, corporate rights and any other kind of shareholdings, including minority or indirect ones, in companies constituted in the territory of one Contracting Party;
c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique; c) obligaties, tegoeden en gelijk welke prestatie die economische waarde heeft; c) bonds, claims to money and to any performance having an economic value;
d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce; d) auteursrechten, rechten van industriële eigendom, technische werkwijzen, handelsnamen en goodwill; d) copyrights, industrial property rights, technical processes, trade names and good will;
e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, au développement, à l'extraction ou à l'exploitation de ressources naturelles. e) publiekrechtelijke of contractuele concessies, waaronder die tot het opsporen, ontwikkelen, winnen of exploiteren van natuurlijke rijkdommen. e) concessions granted under public law or under contract, including concessions to explore, develop, extract or exploit natural resources.
Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualification d'investissements au sens du présent Accord. Veranderingen in de rechtsvorm waarin vermogensbestanddelen en kapitaal werden geïnvesteerd of geherinvesteerd doen geen afbreuk aan de omschrijving ervan als « investering » als bedoeld in deze Overeenkomst. Changes in the legal form in which assets and capital have been invested or reinvested shall not affect their designation as « investments » for the purpose of this Agreement.
3. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes ou royalties. 3. « opbrengst » : de bedragen die een investering oplevert, en met name, doch niet uitsluitend, winst, rente, vermogensaanwas, dividenden en royalty's. 3. The term « incomes » shall mean the proceeds of an investment and shall include in particular, though not exclusively, profits, interests, capital increases, dividends and royalties.
4. Le terme « territoire » s'applique au territoire du Royaume de Belgique, au territoire du Grand-Duché de Luxembourg et au territoire de la République d'Ouzbékistan ainsi qu'aux zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales de l'État concerné et sur lesquels celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles. 4. « grondgebied » : het grondgebied van het Koninkrijk België en het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg en het grondgebied van de Repubiek Oezbekistan evenals de zeegebieden, d.w.z. de gebieden op en onder zee die zich voorbij de territoriale wateren van de betreffende Staat uitstrekken en waarin laatstgenoemde, overeenkomstig het internationaal recht, soevereine rechten en rechtsmacht uitoefenen met het oog op de opsporing, de winning en het behoud van de natuurlijke rijkdommen. 4. The term « territory » shall apply to the territory of the Kingdom of Belgium, to the territory of the Grand-Duchy of Luxemburg and to the territory of the Republic of Uzbekistan, as well as to the maritime areas, i.e. the marine and underwater areas which extend beyond the territorial waters, of the States concerned and upon which the latter exercise, in accordance with international law, their sovereign rights and their jurisdiction for the purpose of exploring, exploiting and preserving natural resources.
ARTICLE 2 ARTIKEL 2 ARTICLE 2
PROMOTION DES
INVESTISSEMENTS
BEVORDERING VAN
INVESTERINGEN
PROMOTION OF
INVESTMENTS
1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admettra ces investissements en conformité avec sa législation. 1. Elke Overeenkomstsluitende Partij bevordert investeringen van investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij op haar grondgebied en laat zodanige investeringen toe in overeenstemming met haar wetgeving. 1. Each Contracting Party shall promote investments in its territory by investors of the other Contracting Party and shall accept such investments in accordance with its legislation.
2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera, en conformité avec sa législation, la conclusion et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements. 2. Elke Overeenkomstsluitende Partij staat in overeenstemming met haar wetgeving in het bijzonder het sluiten en uitvoeren van licentieovereenkomsten en overeenkomsten inzake commerciële, administratieve of technische bijstand toe, voor zover deze activiteiten verband houden met zodanige investeringen. 2. In particular, each Contracting Party shall authorize in accordance with its legislation the conclusion and the fulfilment of licence contracts and commercial, administrative or technical assistance agreements, as far as these activities are in connection with such investments.
ARTICLE 3 ARTIKEL 3 ARTICLE 3
PROTECTION DES
INVESTISSEMENTS
BESCHERMING VAN
INVESTERINGEN
PROTECTION OF
INVESTMENTS
1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes, jouiront, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et équitable. Chaque Partie Contractante s'engage à assurer à tout moment le respect des obligations qu'elle aura contractées à l'égard des investisseurs de l'autre Partie contractante. 1. Alle investeringen, zij het rechtstreekse of onrechtstreekse, door investeerders van een der Overeenkomstsluitende Partijen genieten op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partijen een eerlijke en rechtvaardige behandeling. Elke Overeenkomstsluitende Partij verbindt zich de door haar aangegane verbintenissen ten aanzien van investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij te allen tijde na te komen. 1. All investments, whether direct or indirect, made by investors of one Contracting Party shall enjoy a fair and equitable treatment in the territory of the other Contracting Party. Each Contracting Party undertakes to ensure at all times that the commitments it has entered into vis-a-vis investors of the other Contracting Party shall be observed.
2. Sous réserve des mesures destinées à maintenir l'ordre public et à garantir la sûreté de l'État, ces investissements jouiront d'une sécurité et d'une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements. 2. Onder voorbehoud van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde en voor de staatsveiligheid, genieten deze investeringen een voortdurende bescherming en zekerheid, met uitsluiting van elke onredelijke of discriminatoire maatregel die, in rechte of in feite, het beheer, de instandhouding, het gebruik, het genot of de liquidatie van deze investeringen zou kunnen belemmeren. 2. Except for measures required to maintain public order and state security, such investments shall enjoy continuous protection and security, i.e. excluding any unjustified or discriminatory measure which could hinder, either in law or in practice, the management, maintenance, use, possession or liquidation thereof.
3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1 et 2 seront au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d'un État tiers et ne pourront, en aucun cas, être moins favorables que ceux reconnus par le droit international. 3. De in de eerste twee leden beschreven behandeling en bescherming moeten minstens gelijk zijn aan die welke de investeerders van een derde Staat genieten en ze mogen in elk geval niet minder gunstig zijn dan die waarin het internationaal recht voorziet. 3. The treatment and protection referred to in paragraphs 1 and 2 shall at least be equal to those enjoyed by investors of a third State and shall in no case be less favourable than those recognized under international law.
4. Néanmoins, pareil traitement et pareille protection ne s'étendront pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un État tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d'organisation économique régionale. 4. Deze behandeling en bescherming strekken zich evenwel niet uit tot de voorrechten die een Overeenkomstsluitende Partij toekent aan de investeerders van een derde Staat op grond van zijn lidmaatschap van of associatie met een vrijhandelszone, een douane-unie, een gemeenschappelijke markt of iedere andere vorm van regionale economische organisatie. 4. However, such treatment and protection shall not cover the privileges granted by one Contracting Party to the investors of a third State pursuant to its participation in or association with a free trade zone, a customs union, a common market or any other form of regional economic organization.
ARTICLE 4 ARTIKEL 4 ARTICLE 4
MESURES PRIVATIVES ET
RESTRICTIVES DE PROPRIETE
ONTEIGENING EN
EIGENDOMSBEPERKING
DEPRIVATION AND LIMITATION
OF OWNERSHIP
1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire. 1. Elke Overeenkomstsluitende Partij verbindt zich geen enkele maatregel tot onteigening of nationalisatie noch enige andere maatregel te treffen die tot gevolg heeft dat aan de investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij rechtstreeks of onrechtstreeks de hun toebehorende investeringen op haar grondgebied worden ontnomen. 1. Each Contracting Party undertakes not to adopt any measure of expropriation or nationalization or any other measure having the effect of directly or indirectly dispossessing the investors of the other Contracting Party of their investments in its territory.
2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions suivantes devront être remplies : 2. Wanneer om redenen van openbaar nut, veiligheid of nationaal belang van het bepaalde in het eerste lid moet worden afgeweken, dienen de volgende voorwaarden te worden vervuld : 2. If reasons of public purpose, security or national interest require a derogation from the provisions of paragraph 1, the following conditions shall be complied with :
a) les mesures seront prises selon une procédure légale; a) de maatregelen worden genomen volgens een wettelijke procedure; a) the measures shall be taken under due process of law;
b) elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique; b) de maatregelen zijn niet discriminatoir of in strijd met bijzondere verbintenissen; b) the measures shall be neither discriminatory, nor contrary to any specific commitments;
c) elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité adéquate et effective. c) de maatregelen gaan vergezeld van voorzieningen voor de betaling van een billijke en reële schadeloosstelling. c) the measures shall be accompanied by provisions for the payment of a adequate and effective compensation.
En tout état de cause, les investisseurs seront autorisés à s'adresser à la juridiction compétente de l'État où l'investissement a été réalisé pour lui soumettre les mesures frappant leurs investissements. De investeerders hebben in elk geval het recht maatregelen die hun investeringen kunnen aantasten voor te leggen aan de bevoegde rechtsmacht van de Staat waar de investering werd gedaan. In any case investors will be entitled to submit the measures affecting their investments to the competent jurisdiction of the State where the investment was made.
3. Le montant des indemnités susmentionnées correspondra à la valeur effective des investissements à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. 3. Het bedrag van de bovengenoemde schadeloosstelling komt overeen met de reële waarde van de investeringen op de dag voordat de maatregelen werden genomen of bekendgemaakt. 3. The compensation mentioned above, shall amount to the actual value of the investments on the day before the measures were taken or became public.
Les indemnités susmentionnées seront réglées dans la monnaie de l'État sur le territoire duquel l'investissement a été réalisé ou en toute autre monnaie convertible. Elles seront versées sans délai et seront librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de la fixation de leur montant jusqu'à celle de leur paiement. De bovengenoemde schadeloosstelling wordt uitgekeerd in de munt van de Staat waar de investering werd gedaan of in een andere omwisselbare munt. Ze moet onverwijld worden betaald en moet vrij kunnen worden overgemaakt. Ze levert rente op tegen een gewone commerciële rentevoet vanaf de datum van de vaststelling van het bedrag tot de datum van uitbetaling. The compensation mentioned above, shall be paid in the currency of the State in which the investment has been made or in any other convertible currency. It shall be paid without delay and shall be freely transferable. It shall bear interest at the normal commercial rate from the date of the determination of its amount until the date of its payment.
4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement, en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, qui sera au moins égal à celui accordé par cette dernière Partie contractante à ses propres ressortissants ou aux investisseurs de tout État tiers, suivant le traitement le plus favorable. 4. Aan investeerders van de ene Overeenkomstsluitende Partij die verliezen lijden met betrekking tot hun investeringen wegens oorlog of een ander gewapend conflict, revolutie, een nationale noodtoestand of opstand op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij, wordt door laatstgenoemde, wat de restitutie, schadevergoeding, schadeloosstelling of een andere regeling betreft, een behandeling toegekend die ten minste gelijk is aan die welke die Overeenkomstsluitende Partij aan de eigen onderdanen of aan investeerders van een derde Staat toekent, naar gelang van wat het gunstigst is. 4. Investors of one Contracting Party whose investments suffer losses owing to war or other armed conflict, revolution, a state of national emergency or revolt in the territory of the other Contracting Party shall be granted by the latter Contracting Party a treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, at least equal to that which the latter Contracting Party grants to its own nationals or to investors of any third State whichever is the most favourable.
5. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement au moins égal à celui qu'elle réserve sur son territoire aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit international. 5. Voor de in dit artikel behandelde kwesties verleent elke Overeenkomstsluitende Partij aan de investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij een behandeling die ten minste gelijk is aan die welke investeerders van de meest begunstigde natie op haar grondgebied genieten en die in elk geval niet minder gunstig is dan die waarin het internationaal recht voorziet. 5. In respect of matters dealt with in this Article, each Contracting Party shall grant to the investors of the other Contracting Party a treatment which shall at least be equal to that granted in its territory to the investors of the most favoured nation. This treatment shall in no case be less favourable than that recognized under international law.
ARTICLE 5 ARTIKEL 5 ARTICLE 5
TRANSFERTS OVERMAKINGEN TRANSFERS.
1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie contractante le libre transfert de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment : 1. Elke Overeenkomstsluitende Partij verleent de investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij de vrije overmaking van alle betalingen in verband met een investering. Deze omvatten in het bijzonder : 1. Each Contracting Party shall grant to investors of the other Contracting Party the free transfer of all payments relating to an investment, including more particularly :
a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l'investissement; a) bedragen bestemd om de investering tot stand te brengen, te behouden of uit te breiden; a) amounts necessary for establishing, maintaining or expanding the investment;
b) des sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié; b) bedragen bestemd voor het nakomen van contractuele verbintenissen, met inbegrip van de bedragen die nodig zijn voor de terugbetaling van leningen, royalty's en andere betalingen voortvloeiend uit licenties, franchises, concessies en andere soortgelijke rechten, alsmede de bezoldiging van het geëxpatrieerd personeel; b) amounts necessary for payments under a contract, including amounts necessary for repayment of loans, royalties and other payments resulting from licences, franchises, concessions and other similar rights, as well as salaries of expatriate personnel;
c) des revenus des investissements; c) de opbrengst van investeringen; c) proceeds from investments;
d) du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital investi; d) de opbrengst van de gehele of gedeeltelijke liquidatie van de investeringen, met inbegrip van meerwaarden of verhogingen van het geïnvesteerd kapitaal; d) proceeds from the total or partial liquidation of investments, including capital gains or increases in the invested capital;
e) des indemnités payées en exécution de l'Article 4. e) de in toepassing van Artikel 4 uitgekeerde schadeloosstelling. e) compensation paid pursuant to Article 4.
2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante, seront également autorisés à transférer une quotité appropriée de leur rémunération dans leur pays d'origine. 2. De onderdanen van elke Overeenkomstsluitende Partij die uit hoofde van een investering toelating hebben gekregen om op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij te werken, is het tevens toegestaan een passend deel van hun verdiensten over te maken naar hun land van herkomst. 2. The nationals of each Contracting Party who have been authorized to work in the territory of the other Contracting Party in connection with an investment shall also be permitted to transfer an appropriate portion of their earnings to their country of origin.
3. Les transferts seront effectués en monnaie librement convertible, au cours applicable à la date de ceux-ci aux transactions au comptant dans la monnaie utilisée. 3. De overmakingen gebeuren in vrij inwisselbare munt, tegen de koers die op de datum van overmaking van toepassing is op contante transacties in de gebruikte munt. 3. Transfers shall be made in a freely convertible currency at the rate applicable on the day transfers are made to spot transactions in the currency used.
4. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l'exécution des transferts, et ce, sans autres charges que les taxes et frais usuels. 4. Elke Overeenkomstsluitende Partij verleent de toelating die vereist is om de overmaking onverwijld uit te voeren, zonder andere lasten dan de gebruikelijke taksen en kosten. 4. Each Contracting Party shall issue the authorizations required to ensure that the transfers can be made without undue delay, with no other expenses than the usual taxes and costs.
5. Les garanties prévues par le présent article seront au moins égales à celles accordées aux investisseurs de la nation la plus favorisée. 5. De in dit artikel vermelde waarborgen zijn ten minste gelijk aan die welke worden verleend aan investeerders van de meest begunstigde natie. 5. The guarantees referred to in this Article shall at least be equal to those granted to the investors of the most favoured nation.
ARTICLE 6 ARTIKEL 6 ARTICLE 6
SUBROGATION SUBROGATIE SUBROGATION
1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie donnée pour un investissement, l'autre Partie contractante reconnaîtra que la première Partie contractante ou l'organisme public concerné est subrogé dans les droits des investisseurs. 1. Indien één der Overeenkomstsluitende Partijen of één van haar openbare instellingen een schadeloosstelling uitkeert aan haar eigen investeerders op grond van een voor een investering verleende waarborg, erkent de andere Overeenkomstsluitende Partij dat de eerstgenoemde Overeenkomstsluitende Partij of de desbetreffende openbare instelling in de rechten van de investeerders is getreden. 1. If one Contracting Party or any public institution of this Party pays compensation to its own investors pursuant to a guarantee providing coverage for an investment, the other Contracting Party shall recognize that the former Contracting Party or the public institution concerned is subrogated into the rights of the investors.
2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie contractante pourra faire valoir à l'égard de l'assureur subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. 2. In verband met de overgedragen rechten kan de andere Overeenkomstsluitende Partij jegens de verzekeraar die in de rechten van de schadeloosgestelde investeerders is getreden, de verplichtingen laten gelden die wettelijk of contractueel op de investeerders rusten. 2. As far as the transferred rights are concerned, the other Contracting Party shall be entitled to invoke against the insurer who is subrogated into the rights of the indemnified investors the obligations of the latter under law or contract.
ARTICLE 7 ARTIKEL 7 ARTICLE 7
RÈGLES APPLICABLES TOEPASBARE REGELS APPLICABLE REGULATIONS
Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des Parties contractantes ou par des conventions internationales, les investisseurs de l'autre Partie contractante pourront se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables. Wanneer een vraagstuk omtrent investeringen wordt geregeld bij deze Overeenkomst en bij de nationale wetgeving van de een Overeenkomstsluitende Partij dan wel bij internationale overeenkomsten, kunnen de investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij aanspraak maken op de bepalingen die voor hen het meest gunstig zijn. If an issue relating to investments is covered both by this Agreement and by the national legislation of one Contracting Party or by international conventions, the investors of the other Contracting Party shall be entitled to avail themselves of the provisions that are the most favourable to them.
ARTICLE 8 ARTIKEL 8 ARTICLE 8
ACCORDS PARTICULIERS BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN SPECIFIC AGREEMENTS
Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre Partie contractante seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet accord particulier. Investeringen waarvoor een bijzondere overeenkomst is gesloten tussen de ene Overeenkomstsluitende Partij en investeerders van de andere Partij zijn onderworpen aan de bepalingen van deze Overeenkomst en aan die van de bijzondere overeenkomst. Investments made pursuant to a specific agreement concluded between one Contracting Party and investors of the other Party shall be covered by the provisions of this Agreement and by those of the specific agreement.
ARTICLE 9 ARTIKEL 9 ARTICLE 9
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
REGELING VAN
INVESTERINGSGESCHILLEN
SETTLEMENT OF
INVESTMENT DISPUTES
1. Tout différend relatif aux investissements entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante, fera l'objet d'une notification écrite, accompagnée d'un aide-mémoire suffisamment détaillé, de la part de la partie la plus diligente. 1. Van elk investeringsgeschil tussen een investeerder van de ene Overeenkomstsluitende Partij en de andere Overeenkomstsluitende Partij wordt schriftelijk kennis gegeven door de eerste partij die een vordering instelt. De kennisgeving gaat vergezeld van een behoorlijk toegelichte nota. 1. Any investment dispute between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party shall be notified in writing by the first party to take action. The notification shall be accompanied by a sufficiently detailed memorandum.
Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le différend par la négociation, en faisant éventuellement appel à l'avis spécialisé d'un tiers, ou par la conciliation entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. De partijen dienen ernaar te streven geschillen in de mate van het mogelijke door onderhandeling te regelen, indien nodig door deskundig advies in te winnen van een derde partij of anders door middel van bemiddeling tussen de Overeenkomstsluitende Partijen langs diplomatieke weg. As far as possible, the Parties shall endeavour to settle the dispute through negotiations, if necessary by seeking expert advice from a third party, or by conciliation between the Contracting Parties through diplomatic channels.
2. À défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend sera soumis, au choix de l'investisseur, soit à la juridiction compétente de l'État où l'investissement a été réalisé, soit à l'arbitrage international. 2. Wanneer de bij het geschil betrokken partijen niet rechtstreeks tot een minnelijke schikking zijn gekomen of het geschil niet door bemiddeling langs diplomatieke weg hebben kunnen regelen binnen zes maanden na ontvangst van de kennisgeving, wordt het, naar keuze van de investeerder, voorgelegd aan hetzij de bevoegde rechtsmacht van de Staat waar de investering werd gedaan, hetzij aan internationale arbitrage. 2. In the absence of an amicable settlement by direct agreement between the parties to the dispute or by conciliation through diplomatic channels within six months from the notification, the dispute shall be submitted, at the option of the investor, either to the competent jurisdiction of the State where the investment was made, or to international arbitration.
À cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. Elke Overeenkomstsluitende Partij geeft daartoe haar voorafgaande en onherroepelijke toestemming elk geschil aan zodanige arbitrage te onderwerpen. Deze toestemming houdt in dat beide Partijen afstand doen van het recht om de uitputting van alle nationale administratieve en rechtsmiddelen te verzoeken. To this end, each Contracting Party agrees in advance and irrevocably to the settlement of any dispute by this type of arbitration. Such consent implies that both Parties waive the right to demand that all domestic administrative or judiciary remedies be exhausted.
3. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend sera soumis à l'un des organismes d'arbitrage désignés ci-après, au choix de l'investisseur : 3. In geval van internationale arbitrage, wordt het geschil naar keuze van de investeerder voorgelegd aan één van de volgende instellingen : 3. In case of international arbitration, the dispute shall be submitted for settlement by arbitration to one of the hereinafter mentioned organizations, at the option of the investor :
­ à un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.); ­ een scheidsgerecht ad hoc, ingesteld volgens de arbitrage-regels van de Commissie van de Verenigde Naties voor Internationaal Handelsrecht (U.N.C.I.T.R.A.L.); ­ an ad hoc arbitral tribunal set up according to the arbitration rules laid down by the United Nations Commission on International Trade Law (U.N.C.I.T.R.A.L.);
­ au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, lorsque chaque État partie au présent Accord sera membre de celle-ci. ­ het Internationale Centrum voor Beslechting van Investeringsgeschillen (I.C.S.I.D.), dat is opgericht krachtens het Verdrag inzake de beslechting van geschillen met betrekking tot investeringen tussen Staten en onderdanen van andere Staten, dat op 18 maart 1965 te Washington voor ondertekening werd opengesteld, wanneer elke Staat die Partij is bij de onderhavige Overeenkomst partij is geworden bij bedoeld Verdrag. ­ the International Centre for the Settlement of Investment Disputes (I.C.S.I.D.), set up by the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, opened for signature at Washington on March 18, 1965, when each State party to this Agreement has become a party to the said Convention.
Aussi longtemps que cette condition n'est pas remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le différend soit soumis à l'arbitrage conformément au règlement du Mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I.; Zolang niet aan deze voorwaarde is voldaan, stemt elke Overeenkomstsluitende Partij ermee in dat het geschil aan arbitrage wordt onderworpen overeenkomstig de Regels betreffende de Aanvullende Voorziening. As long as this requirement is not met, each Contracting Party agrees that the dispute shall be submitted to arbitration pursuant to the Rules of the Additional Facility of the I.C.S.I.D.
­ au Tribunal d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, à Paris; ­ het Scheidsgerecht van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs; ­ the Arbitral Court of the International Chamber of Commerce in Paris;
­ à l'Institut d'Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm. ­ het Instituut voor Arbitrage van de Kamer van Koophandel te Stockholm. ­ the Arbitration Institute of the Chamber of Commerce in Stockholm.
Si la procédure d'arbitrage a été introduite à l'initiative d'une Partie contractante, celle-ci invitera par écrit l'investisseur concerné à exprimer son choix quant à l'organisme d'arbitrage qui devra être saisi du différend. Indien wordt overgegaan tot de arbitrageprocedure op initiatief van een Overeenkomstsluitende Partij, verzoekt die Partij de betrokken investeerder schriftelijk het scheidsgerecht aan te wijzen waaraan het geschil zal worden voorgelegd. If the arbitration procedure has been introduced upon the initiative of a Contracting Party, this Party shall request the investor involved in writing to designate the arbitration organization to which the dispute shall be referred.
4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la garantie prévue à l'article 6 du présent Accord. 4. Geen van de bij een geschil betrokken Overeenkomstsluitende Partij, zal in enig stadium van de arbitrageprocedure of van de uitvoering van een scheidsrechterlijke uitspraak als verweer kunnen aanvoeren dat de investeerder die tegenpartij is bij het geschil, een vergoeding ter uitvoering van een verzekeringspolis of van de in Artikel 6 van deze Overeenkomst vermelde waarborg heeft ontvangen, die het geheel of een gedeelte van zijn verliezen dekt. 4. At any stage of the arbitration proceedings or of the execution of an arbitral award, none of the Contracting Parties involved in a dispute shall be entitled to raise as an objection the fact that the investor who is the opposing party in the dispute has received compensation totally or partly covering his losses pursuant to an insurance policy or to the guarantee provided for in Article 6 of this Agreement.
5. Le tribunal arbitral statuera sur la base du droit interne de la Partie contractante partie au différend sur le territoire de laquelle l'investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflits de lois, ainsi que sur la base des dispositions du présent Accord, des termes de l'accord particulier éventuellement conclu au sujet de l'investissement et des principes du droit international. 5. Het scheidsgerecht beslist op grond van het nationale recht, met inbegrip van de regels inzake wetsconflicten, van de Overeenkomstsluitende Partij die partij is bij het geschil en op het grondgebied waarvan de investering werd gedaan alsmede op grond van de bepalingen van deze Overeenkomst, van de bepalingen van de met betrekking tot de investering eventueel gesloten bijzondere overeenkomst en van de beginselen van internationaal recht. 5. The arbitral tribunal shall decide on the basis of the national law, including the rules relating to conflicts of law, of the Contracting Party involved in the dispute in whose territory the investment has been made, as well as on the basis of the provisions of this Agreement, of the terms of the specific agreement which may have been entered into regarding the investment, and of the principles of international law.
6. Les sentences d'arbitrage seront définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale. 6. De uitspraken van het scheidsgerecht zijn onherroepelijk en bindend voor de partijen bij het geschil. Elke Overeenkomstsluitende Partij verbindt zich ertoe ze uit te voeren overeenkomstig haar nationale wetgeving. 6. The arbitral awards shall be final and binding on the parties to the dispute. Each Contracting Party undertakes to execute the awards in accordance with its national legislation.
ARTICLE 10 ARTIKEL 10 ARTICLE 10
TRAITEMENT NATIONAL ET
TRAITEMENT DE LA NATION
LA PLUS FAVORISÉE
NATIONALE BEHANDELING EN
BEHANDELING VAN DE MEEST
BEGUNSTIGDE NATIE
NATIONAL AND MOST
FAVOURED NATION
TREATMENT
Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficieront du traitement accordé par l'autre Partie contractante à ses propres ressortissants ou aux investisseurs de tout État tiers, suivant le traitement le plus favorable. In alle aangelegenheden met betrekking tot de behandeling van investeringen genieten de investeerders van elke Overeenkomstsluitende Partij de behandeling die de andere Overeenkomstsluitende Partij aan haar eigen onderdanen of aan de investeerders van een derde Staat toekent, naar gelang van wat het gunstigst is. In all matters relating to the treatment of investments the investors of each Contracting Party shall enjoy the treatment which the other Contracting Party grants to its own nationals or to investors of any third State, whichever is the most favourable.
ARTICLE 11 ARTIKEL 11 ARTICLE 11
DIFFÉRENDS ENTRE LES
PARTIES CONTRACTANTES
CONCERNANT L'INTERPRÉTATION
OU L'APPLICATION
DU PRÉSENT ACCORD
GESCHILLEN TUSSEN DE
OVEREENKOMSTSLUITENDE
PARTIJEN BETREFFENDE DE
UITLEGGING OF TOEPASSING
VAN DEZE OVEREENKOMST
DISPUTES BETWEEN THE
CONTRACTING PARTIES
RELATING TO THE
INTERPRETATION OR
APPLICATION OF THIS AGREEMENT
1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sera réglé, si possible, par la voie diplomatique. 1. Geschillen betreffende de uitlegging of toepassing van deze Overeenkomst worden zoveel mogelijk langs diplomatieke weg beslecht. 1. Any dispute relating to the interpretation or application of this Agreement shall be settled as far as possible through diplomatic channels.
2. À défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties; celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié. 2. Wanneer een geschil niet langs diplomatieke weg kan worden beslecht, wordt het voorgelegd aan een gemengde commissie die is samengesteld uit vertegenwoordigers van beide Partijen; de commissie zal binnen een redelijke termijn ingaan op het verzoek van de meest gerede Partij. 2. In the absence of a settlement through diplomatic channels, the dispute shall be submitted to a joint commission consisting of representatives of the two Parties; this commission shall convene without undue delay at the request of the first party to take action.
3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal arbitral constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante : 3. Indien het geschil niet kan worden beslecht door de gemengde commissie, wordt het op verzoek van een van de Overeenkomstsluitende Partijen aan een scheidsgerecht voorgelegd dat voor elk geval afzonderlijk op de volgende wijze wordt samengesteld : 3. If the joint commission cannot settle the dispute, the latter shall be submitted, at the request of either Contracting Party, to an arbitration court set up as follows for each individual case :
Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à l'arbitrage. Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désigneront d'un commun accord un ressortissant d'un État tiers qui exercera la fonction de président du tribunal arbitral. Elke Overeenkomstsluitende Partij benoemt een scheidsman binnen een tijdspanne van twee maanden vanaf de datum waarop een der Overeenkomstsluitende Partijen de andere Overeenkomstsluitende Partij in kennis heeft gesteld van haar voornemen het geschil aan arbitrage te onderwerpen. Binnen twee maanden na hun benoeming benoemen de twee scheidsmannen in onderling overleg een onderdaan van een derde Staat tot voorzitter van het scheidsgerecht. Each Contracting Party shall appoint one arbitrator within a period of two months from the date on which either Contracting Party has informed the other Party of its intention to submit the dispute to arbitration. Within a period of two months following their appointment, these two arbitrators shall appoint by mutual agreement a national of a third State as chairman of the arbitration court.
Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante invitera le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s). Indien deze termijnen worden overschreden, kan een der Overeenkomstsluitende Partijen de President van het Internationale Gerechtshof verzoeken de noodzakelijke benoeming(en) te verrichten. If these time limits have not been complied with, either Contracting Party shall request the President of the International Court of Justice to make the necessary appointment(s).
Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un État avec lequel l'une ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s). Indien de Voorzitter van het Internationale Gerechtshof onderdaan is van een Overeenkomstsluitende Partij of van een Staat waarmee een der Overeenkomstsluitende Partijen geen diplomatieke banden heeft of indien hij om een andere reden verhinderd is genoemde functie uit te oefenen, wordt de Vice-President van het Internationale Gerechtshof verzocht de benoeming(en) te verrichten. If the President of the International Court of Justice is a national of either Contracting Party or of a State with which one of the Contracting Parties has no diplomatic relations or if, for any other reason, he cannot exercise this function, the Vice-President of the International Court of Justice shall be requested to make the appointment(s).
4. Le tribunal ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 4. Het aldus samengesteld scheidsgerecht stelt zijn eigen procedureregels vast. Het doet uitspraak bij meerderheid van stemmen; de uitspraken zijn onherroepelijk en bindend voor de Overeenkomstsluitende Partijen. 4. The court thus constituted shall determine its own rules of procedure. Its decisions shall be taken by a majority of the votes; they shall be final and binding on the Contracting Parties.
5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre. Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du tribunal seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes. 5. Elke Overeenkomstsluitende Partij draagt de kosten van de door haar benoemde scheidsman. De kosten die voortvloeien uit de benoeming van de derde scheidsman en de ambtelijke kosten van het gerecht worden gelijkelijk door de Overeenkomstsluitende Partijen gedragen. 5. Each Contracting Party shall bear the costs resulting from the appointment of its arbitrator. The expenses in connection with the appointment of the third arbitrator and the administrative costs of the court shall be borne equally by the Contracting Parties.
ARTICLE 12 ARTIKEL 12 ARTICLE 12
INVESTISSEMENTS ANTÉRIEURS VORIGE INVESTERINGEN PREVIOUS INVESTMENTS.
Le présent Accord s'appliquera également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en conformité avec les lois et règlements de cette dernière. Deze Overeenkomst is eveneens van toepassing op investeringen die vóór de inwerkingtreding van deze Overeenkomst werden gedaan door investeerders van een Overeenkomstsluitende Partij op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij, in overeenstemming met de wetten en voorschriften van laatstgenoemde. This Agreement shall also apply to investments made before its entry into force by investors of one Contracting Party in the territory ofq the other Contracting Party in accordance with the latter's laws and regulations.
ARTICLE 13 ARTIKEL 13 ARTICLE 13
ENTREÉ EN VIGUEUR
ET DURÉE
INWERKINGTREDING
EN DUUR
ENTRY INTO FORCE
AND DURATION
1. Le présent Accord entrera en vigueur lorsque les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix ans. 1. Deze Overeenkomst treedt in werking zodra de Overeenkomstsluitende Partijen de akten van bekrachtiging hebben uitgewisseld. Ze blijft van kracht gedurende een tijdvak van tien jaar. 1. This Agreement shall enter into force when the exchange of the instruments of ratification by the Contracting Parties shall be completed. The Agreement shall remain in force for a period of ten years.
2. À moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l'expiration de sa période de validité, il sera chaque fois reconduit tacitement pour une période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours. 2. Tenzij ten minste zes maanden vóór de datum van het verstrijken van de geldigheidsduur door een van beide Overeenkomstsluitende Partijen mededeling van beëindiging is gedaan, wordt deze Overeenkomst telkens voor een tijdvak van tien jaar stilzwijgend verlengd, met dien verstande dat elke Overeenkomstsluitende Partij zich het recht voorbehoudt de Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste zes maanden vóór de datum van het verstrijken van de lopende termijn van geldigheid. 2. Unless notice of termination is given by either Contracting Party at least six months before the expiry of its period of validity, this Agreement shall be tacitly extended each time for a further period of ten years, it being understood that each Contracting Party reserves the right to terminate the Agreement by notification given at least six months before the date of expiry of the current period of validity.
3. En ce qui concerne les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent Accord, les dispositions de ce dernier leur resteront applicables pour une période de dix ans à compter de la date d'expiration. 3. Ten aanzien van investeringen die vóór de datum van beëindiging van de Overeenkomst zijn gedaan, blijft deze van kracht gedurende een tijdvak van tien jaar vanaf de datum van beëindiging. 3. Investments made prior to the date of termination of this Agreement shall be covered by this Agreement for a period of ten years from the date of termination.
EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende vertegenwoordigers, daartoe naar behoren gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen, deze Overeenkomst hebben ondertekend. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned representatives, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.
FAIT à Tachkent, le 17 avril 1998, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise, anglaise et ouzbèke, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation. GEDAAN te Tashkent op 17 april 1998 in twee oorspronkelijke exemplaren in de Nederlandse, de Franse, de Engelse en de Oezbeekse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. In geval van verschil in uitlegging is de Engelse tekst doorslaggevend. DONE at Tachkent, on 17 April 1998, in two original copies, each in the English, French, Dutch and Uzbek languages, all texts being equally authentic. The text in the English language shall prevail in case of difference of interpretation.
POUR L'UNION ÉCONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE : VOOR DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE : FOR THE BELGO-LUXEMBURG ECONOMIC UNION :
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : Voor de Regering van het Koninkrijk België handelend zowel in eigen naam als in naam van de Regering van het Groothertogdom Luxemburg : For the Government of the Kingdom of Belgium acting both in its own name and in the name of the Government of the Grand-Duchy of Luxemburg :
pour le Gouvernement wallon : Voor de Vlaamse Regering : For the Walloon Government :
pour le Gouvernement flamand : Voor de Waalse Regering : For the Flemish Government :
pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Voor de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest : For the Government of the Region of Brussels-Capital :
Premier ministre Eerste minister Prime minister
J.-L. DEHAENE. J.-L. DEHAENE. J.-L. DEHAENE.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN VOOR DE REGERING VAN DE REPUBLIEK OEZBEKISTAN : FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN :
Président President President
KARIMOV. KARIMOV. KARIMOV.

VOORONTWERP VAN WET VOORGELEGD AAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE


Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Oezbekistan, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Tashkent op 17 april 1998

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2

De Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Oezbekistan, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Tashkent op 17 april 1998, zal volkomen gevolg hebben.


ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE


De RAAD VAN STATE, afdeling wetgeving, tweede vakantiekamer, op 20 mei 1999 door de minister van Buitenlandse Zaken verzocht hem van advies te dienen over een ontwerp van wet « houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Oezbekistan, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Tashkent op 17 april 1998 », heeft op 28 juli 1999 het volgende advies gegeven :

Bij het ontwerp zijn geen opmerkingen te maken.

De kamer was samengesteld uit :

De heer J.-J. STRYCKMANS, eerste voorzitter;

De dames P. LIENARDY en S. GEHLEN, staatsraden;

De heer P. GOTHOT, assessor van de afdeling wetgeving;

Mevrouw B. VIGNERON, toegevoegd griffier.

Het verslag werd opgesteld door de heer J. REGNIER, eerste auditeur-afdelingshoofd. De nota van het coördinatiebureau werd opgesteld en toegelicht door de heer A. LEFEBVRE, referendaris.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd nagezien onder toezicht van de heer J.-J. STRYCKMANS.

De griffier, De eerste voorzitter,
B. VIGNERON. J.-J. STRYCKMANS.