2-5/1

2-5/1

Belgische Senaat

BUITENGEWONE ZITTING 1999

2 JULI 1999


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Lijst van de voor herziening vatbare Grondwetsbepalingen

(Verklaring van de wetgevende macht,
zie Belgisch Staatsblad nr. 88
van 5 mei 1999)


De Kamers verklaren dat er reden bestaat tot herziening :

herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;

herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende een openbare omroepdienst;

herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind op morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit verzekeren;

herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen;

herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet;

herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit;

herziening van artikel 25 van de Grondwet, om een lid toe te voegen teneinde de waarborgen van de drukpers uit te breiden tot de andere informatiemiddelen;

herziening van artikel 28 van de Grondwet;

herziening van artikel 29 van de Grondwet;

herziening van artikel 110 van de Grondwet;

herziening van artikel 111 van de Grondwet;

herziening van artikel 147, tweede lid, van de Grondwet, om de woorden behalve bij het berechten van ministers en leden van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen op te heffen;

herziening van artikel 148, tweede lid, van de Grondwet;

herziening van artikel 149 van de Grondwet;

herziening van artikel 150 van de Grondwet;

herziening van artikel 152, tweede en derde lid, van de Grondwet;

herziening van artikel 157 van de Grondwet;

herziening van artikel 184 van de Grondwet;

herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling II op te heffen;

herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling IV op te heffen;

herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling V op te heffen;

herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling VI, 1, 2, 4 en 5 op te heffen.