1-82/45 (Senaat)
-82/45-1995 (Kamer)

1-82/45 (Senaat)
-82/45-1995 (Kamer)

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat

GEWONE ZITTING 1998-1999

24 MAART 1999


BESLISSINGEN VAN DE PARLEMENTAIRE OVERLEGCOMMISSIE1. Wetsontwerp betreffende de financiering van de constructie van de nieuwe zetel van de NAVO; Gedr. St. Kamer nr 2071/1 - 98/99.

Spoedbehandeling gevraagd door de Regering (toepassing van artikel 80 van de Grondwet en artikel 12, § 2, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 24 maart 1999: de evocatietermijn wordt vastgesteld op 5 dagen en de onderzoekstermijn op 30 dagen.

2. Wetsontwerp betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers; Gedr. St. Kamer nr 2072/1 - 98/99.

Spoedbehandeling gevraagd door de Regering (toepassing van artikel 80 van de Grondwet en artikel 12, § 2, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 24 maart 1999: de evocatietermijn wordt vastgesteld op 5 dagen en de onderzoekstermijn op 30 dagen.

3. Wetsontwerp houdende fiscale en andere bepalingen; Gedr. St. Kamer nr 2073/1 - 98/99.

Spoedbehandeling gevraagd door de Regering (toepassing van artikel 80 van de Grondwet en artikel 12, § 2, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 24 maart 1999: de evocatietermijn wordt vastgesteld op 5 dagen en de onderzoekstermijn op 30 dagen.

4. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt; Gedr. St. Kamer nrs 1432/1 tot 26 - 97/98, Gedr. St. Senaat nr 1-1276/1.

Beslissing over de te volgen wetgevingsprocedure. Betwiste bepalingen: het in artikel 21 voorgestelde artikel 38, § 5, 3de lid en artikel 53, tweede lid.

Beslissing van 24 maart 1999: de betwiste bepalingen zullen worden behandeld overeenkomstig de procedure bepaald in artikel 77 van de Grondwet.

5. Wetsontwerp betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen; Gedr.St. Kamer, nr. 1912/1 tot 13 -98/99, Gedr.St. Senaat, nrs 1-1282/1 en 2.

Verzoek tot verlenging van de onderzoekstermijn (toepassing van de artikelen 2, 2· en 12, § 1, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 24 maart 1999: de onderzoekstermijn wordt verlengd met 3 dagen.

6. Schorsing van de termijnen (toepassing van artikel 10, § 1, 3·, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 24 maart 1999: de termijnen worden geschorst van 3 tot 18 april 1999.

De voorzitters,

R. LANGENDRIES
F. SWAELEN