1-82/37 (Senaat)
-82/37-1995 (Kamer)

1-82/37 (Senaat)
-82/37-1995 (Kamer)

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat

GEWONE ZITTING 1998-1999

25 NOVEMBER 1998


BESLISSINGEN VAN DE PARLEMENTAIRE OVERLEGCOMMISSIE1. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening; Gedr. St. Kamers nrs. 1308/1 tot 9 - 97/98, Gedr. St. Senaat nrs. 1-983/1 - 97/98 en 1-983/2 - 98/99.

Verzoek tot verlenging van de onderzoekstermijn (toepassing van de artikelen 2, 2, en 12, 1, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 25 november 1998 : de onderzoekstermijn wordt verlengd met 7 dagen.

2. Wetsontwerp houdende budgettaire en diverse bepalingen; Gedr. St. Kamer nrs. 1585/1 tot 12 - 97/98, Gedr. St. Senaat nrs. 1-1067/1 - 97/98 en 1-1067/2 tot 7 - 98/99.

Verzoek tot verlenging van de onderzoekstermijn (toepassing van de artikelen 2, 2, en 12, 1, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 25 november 1998: de onderzoekstermijn wordt verlengd met 2 dagen.

3. Wetsontwerp tot wijziging van artikel 75 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming; Gedr. St. Kamer nrs. 904/1 en 2 - 96/97, Gedr. St. Senaat nr. 1-981/1 - 97/98.

Verzoek tot verlenging van de onderzoekstermijn (toepassing van de artikelen 2, 2, en 12, 1, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 25 november 1998: de onderzoekstermijn wordt verlengd met 46 dagen.

4. Wetsontwerp betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen; Gedr. St. Kamer nrs. 1193/1 tot 10 - 96/97, Gedr. St. Senaat nr. 1-1011/1 - 97/98 en 1-1011/2 tot 4 - 98/99.

Verzoek tot verlenging van de onderzoekstermijn (toepassing van de artikelen 2, 2, en 12, 1, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 25 november 1998: de onderzoekstermijn wordt verlengd met 3 dagen.

5. Wetsontwerp tot opheffing van de regels voor het afronden van de heffingsgrondslag inzake met het zegel gelijkgestelde taksen, registratierechten en successierechten; Gedr. St. Kamer nr. 1817/1 - 98/99.

Spoedbehandeling gevraagd door de regering (toepassing van artikel 80 van de Grondwet en artikel 12, 2, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 25 november 1998: de evocatietermijn is vastgesteld op 5 dagen en de onderzoeks-termijn op 30 dagen

6. Wetsontwerp tot invoering van een tijdelijke vrijstelling van het zegelrecht op rekeningafsluitingen of -uittreksels opgemaakt wegens de omrekening van bankrekeningen naar euro; Gedr. St. Kamer nr. 1818/1 - 98/99.

Spoedbehandeling gevraagd door de regering (toepassing van artikel 80 van de Grondwet en artikel 12, 2, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 25 november 1998: de evocatietermijn is vastgesteld op 5 dagen en de onderzoeks-termijn op 30 dagen

7. Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 499 van 31 december 1986 tot regeling van de sociale zekerheid van sommige kansarme jongeren; Gedr. St. Kamer nr. 1561/1 tot 10 - 97/98, Gedr. St. Senaat nr. 1-1051/1 - 97/98.

Verzoek tot verlenging van de onderzoekstermijn (toepassing van de artikelen 2, 2, en 12, 1, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 25 november 1998: de onderzoekstermijn wordt verlengd met 30 dagen.

8. Schorsing van de termijnen (toepassing van artikel 10, 1, 3, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 25 november 1998 : de termijnen worden geschorst van 19 december 1998 tot 3 januari 1999.

De voorzitters,

R. LANGENDRIES
F. SWAELEN