1-1435/1

1-1435/1

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

14 JULI 1999


Wetsontwerpen en wetsvoorstellen die ten gevolge van de ontbinding van de Kamers op 5 mei 1999 als niet-bestaande worden beschouwd (1) (2)


INHOUD


W E T S O N T W E R P E N
E N W E T S V O O R S T E L L E N
I N G E D I E N D B I J D E S E N A A T


I. WETSVOORSTELLEN DIE NOG NIET IN OVERWEGING ZIJN GENOMEN

1-1380/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek inzake de toekenning aan echtgenoten van het recht om de naam van de andere echtgenoot na echtscheiding te gebruiken. ­ Ingediend door mevrouw de Bethune op 22 april 1999.

1-1411/1. ­ Wetsvoorstel betreffende de medische onderzoeken in het kader van aanwervingen. ­ Ingediend door mevrouw Van der Wildt op 27 april 1999.

1-1423/1. ­ Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 233bis in het Burgerlijk Wetboek, inzake de gronden tot echtscheiding. ­ Ingediend door de heer Anciaux op 29 april 1999.

1-1427/1. ­ Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op het verbeteren van de moederschapsbescherming. ­ Ingediend door mevrouw Delcourt-Pêtre op 3 mei 1999.

1-1428/1. ­ Wetsvoorstel tot toekenning van 10 dagen verlof om persoonlijke redenen aan zwangere vrouwen. ­ Ingediend door mevrouw Delcourt-Pêtre op 3 mei 1999.

1-1429/1. ­ Wetsvoorstel houdende wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 met het oog op het verbeteren van de moederschapsbescherming. ­ Ingediend door mevrouw Delcourt-Pêtre op 3 mei 1999.


II. WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTEL- LEN VERZONDEN NAAR DE COMMISSIES

A. VERENIGDE COMMISSIES VOOR DE JUSTITIE EN DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN

1-34/1. ­ Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeëindiging. ­ Ingediend door de heer Monfils op 29 juni 1995.

1-37/1. ­ Wetsvoorstel inzake sommige aspecten van de bioethiek. ­ Ingediend door de heer Monfils op 29 juni 1995.

1-41/1. ­ Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 438bis in het Strafwetboek. ­ Ingediend door de heer Foret op 5 juli 1995.

1-48/1. ­ Wetsvoorstel betreffende de « closed shop » en andere aantastingen van de vrijheid om zich al dan niet aan te sluiten bij een werknemersorganisatie. ­ Ingediend door de heer Foret op 5 juli 1995.

1-56/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica. ­ Ingediend door de heer Foret op 13 juli 1995.

Rapporteur : de heer Mahoux.

1-111/1. ­ Wetsvoorstel strekkende tot de wettelijke erkenning van behandelingen met vervangingsmiddelen en tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica. ­ Ingediend door de heer Lallemand op 21 september 1995.

Rapporteur : de heer Mahoux.

1-122/1. ­ Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiënt via de invoering van een behandelingsbeschikking. ­ Ingediend door de heer Boutmans op 11 oktober 1995.

1-184/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica. ­ Ingediend door de heer Boutmans op 30 november 1995.

1-301/1. ­ Wetsvoorstel op de euthanasie en de palliatieve zorg. ­ Ingediend door de heer Coveliers op 21 maart 1996.

1-533/1. ­ Wetsvoorstel betreffende de verschillende aspecten van de medisch ondersteunde voortplanting. ­ Ingediend door de heer Chantraine op 5 februari 1997.

1-877/1. ­ Wetsvoorstel houdende verbod op het klonen van mensen en op ingrepen die wijzigingen in het genoom van de afstammelingen beogen. ­ Ingediend door mevrouw Milquet op 12 februari 1998.

1-960/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 331octies van het Burgerlijk Wetboek ten einde perken te stellen aan genetisch onderzoek bij overledenen met het oog op het vaststellen van de afstamming. ­ Ingediend door de heer Mahoux op 23 april 1998.

1-1261/1. ­ Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiënten. ­ Ingediend door de heer Lallemand op 2 februari 1999.

B. COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN

1-50/1. ­ Herziening van artikel 162 van de Grondwet, om, met toepassing van artikel 39 van de Grondwet, de organieke wetgeving inzake provincies en gemeenten te regionaliseren, met uitzondering van wat is geregeld in de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de « pacificatiewet ») en met het behoud van de eenheid van het politie- en brandweerbeleid en het gemeentelijk karakter van de politie- en brandweerdiensten. ­ Voorstel van de heer Verreycken van 7 juli 1995.

1-293/1. ­ Herziening van titel III van de Grondwet ten einde artikel 34 aan te vullen met nieuwe bepalingen betreffende het referendum over de goedkeuring van internationale verdragen en wetten die in een soevereiniteitsoverdracht voorzien. ­ Voorstel van de heer Jonckheer van 14 maart 1996.

Rapporteur : de heer Desmedt.

1-431/1. ­ Herziening van artikel 151 van de Grondwet. ­ Voorstel van de heer Boutmans van 8 oktober 1996.

1-449/1. ­ Herziening van artikel 151 van de Grondwet. ­ Voorstel van de heren Verreycken en Van Hauthem van 23 oktober 1996.

1-452/1. ­ Herziening van artikel 162 van de Grondwet, om, met toepassing van artikel 39 van de Grondwet, de organieke wetgeving inzake provincies en gemeenten te regionaliseren, met uitzondering van wat is geregeld in de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de « pacificatiewet ») en met het behoud van de eenheid van het politie- en brandweerbeleid en het gemeentelijk karakter van de politie- en brandweerdiensten. ­ Voorstel van de heer Loones van 24 oktober 1996.

1-453/1. ­ Herziening van artikel 165 van de Grondwet. ­ Voorstel van de heer Loones van 24 oktober 1996.

1-454/1. ­ Herziening van artikel 166, § 1, van de Grondwet. ­ Voorstel van de heer Loones van 24 oktober 1996.

1-465/1. ­ Herziening van artikel 151 van de Grondwet. ­ Voorstel van de heer Loones van 12 november 1996.

1-492/1. ­ Herziening van artikel 120 van de Grondwet. ­ Voorstel van de heer Loones van 5 december 1996.

1-503/1. ­ Herziening van artikel 162 van de Grondwet, om, met toepassing van artikel 39 van de Grondwet, de organieke wetgeving inzake provincies en gemeenten te regionaliseren, met uitzondering van wat is geregeld in de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de « pacificatiewet ») en met het behoud van de eenheid van het politie- en brandweerbeleid en het gemeentelijk karakter van de politie- en brandweerdiensten. ­ Voorstel van de heer Verreycken van 17 december 1996.

1-515/1. ­ Herziening van artikel 57 van de Grondwet. ­ Voorstel van de heren Lallemand en Erdman van 20 december 1996.

Rapporteur : de heer Hotyat.

1-695/1. ­ Herziening van titel II van de Grondwet door invoeging van een artikel 23bis betreffende de waarborging van de uit de gesloten verdragen voortvloeiende rechten, andere dan die bepaald in deze titel. ­ Voorstel van de dames Leduc en Nelis-Van Liedekerke van 27 juni 1997.

1-76/1. ­ Wetsvoorstel houdende toekenning van alle provinciale bevoegdheden aan de organen van de Duitstalige Gemeenschap en houdende de vertegenwoordiging van het Duitse taalgebied in de Wetgevende Kamers. ­ Ingediend door de heer Loones op 13 juli 1995.

1-94/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. ­ Ingediend door de heer Chantraine op 1 september 1995.

Rapporteur : de heer Coveliers.

1-157/1. ­ Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt. ­ Ingediend door de heer Caluwé op 10 november 1995.

Rapporteur : de heer Erdman.

1-309/1. ­ Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 210bis van het Kieswetboek ten einde de voorwaarden te bepalen waaronder een senator per provincie wordt aangewezen. ­ Ingediend door de heren Nothomb en Coveliers op 4 april 1996.

1-516/1. ­ Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen in verband met het recht van petitie en het debat op initiatief van de bevolking. ­ Ingediend door de heren Lallemand en Erdman op 20 december 1996.

Rapporteur : de heer Hotyat.

1-596/1. ­ Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 17 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. ­ Ingediend door de heer Loones op 27 maart 1997.

1-607/1. ­ Wetsvoorstel tot oprichting van een bijzondere commissie er mede belast een met redenen omkleed advies uit te brengen over de toepassing van de grondwettelijke beginselen betreffende de uitoefening van de prerogatieven van de Koning, en over de verhoudingen der grote grondwettelijke machten onderling. ­ Ingediend door de heren Verreycken en Ceder op 14 april 1997.

1-712/1. ­ Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, met het oog op de invoering van een onverenigbaarheid tussen het mandaat van gemeenschapssenator en het mandaat van lid van een Gewestraad. ­ Ingediend door mevr. Willame-Boonen op 24 juli 1997.

1-764/1. ­ Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. ­ Ingediend door de heer Van Hauthem op 27 oktober 1997.

1-765/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 betreffende den eed. ­ Ingediend door de heer Van Hauthem op 27 oktober 1997.

1-767/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen. ­ Ingediend door de heer Chantraine op 28 oktober 1997.

1-802/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. ­ Ingediend door de heer Daras op 3 december 1997.

1-804/1. ­ Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de randgemeenten. ­ Ingediend door de heren Verreycken en Van Hauthem op 4 december 1997.

1-805/1. ­ Voorstel van bijzondere wet tot definitieve vastlegging van de grens tussen Vlaanderen en Wallonië en tot afschaffing van de faciliteiten in de taalgrensgemeenten. ­ Ingediend door de heren Verreycken en Van Hauthem op 4 december 1997.

1-1020/1. ­ Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. ­ Ingediend door de heer Caluwé op 11 juni 1998.

1-1040/1. ­ Wetsvoorstel betreffende de vertegenwoordiging van de federale, gemeenschaps- en gewestassemblees in de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad. ­ Ingediend door de heer Happart op 25 juni 1998.

1-1120/1. ­ Wetsvoorstel houdende overdracht van de uitoefening van het gewoon administratief toezicht op de gemeenten van het Duitse taalgebied aan de Duitstalige Gemeenschap. ­ Ingediend door de heer Chantraine op 22 oktober 1998.

Rapporteur : de heer Caluwé.

C. COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE

1-8/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1270bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot echtscheiding op grond van feitelijke scheiding. ­ Ingediend door de heer Erdman op 27 juni 1995.

1-14/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 488bis , c), van het Burgerlijk Wetboek, inzake de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand onbekwaam zijn die te beheren. ­ Ingediend door de dames Merchiers en Maximus op 27 juni 1995.

1-18/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 92 van het Gerechtelijk Wetboek. ­ Ingediend door de heer Erdman op 27 juni 1995.

1-19/1. ­ Wetsvoorstel houdende afschaffing van de doodstraf. ­ Ingediend door de heer Erdman op 27 juni 1995.

1-21/1. ­ Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 30ter in het Eerste Boek, hoofdstuk II, van het Strafwetboek. ­ Ingediend door de heer Erdman op 27 juni 1995.

1-24/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van het wetboek van de Belgische nationaliteit. ­ Ingediend door de heer Anciaux op 27 juni 1995.

1-29/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen van het Burgerlijk Wetboek inzake adoptie, met het oog op de invoering van de beginseltoestemming. ­ Ingediend door mevr. Van der Wildt op 27 juni 1995.

1-36/1. ­ Wetsvoorstel strekkende tot verzwaring van de straffen voor misdrijven tegen jongeren en bejaarden en tot invoering van strengere voorwaarden voor de invrijheidstelling van personen die geïnterneerd zijn krachtens de wet tot bescherming van de maatschappij. ­ Ingediend door de heer Monfils op 27 juni 1995.

1-38/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom. ­ Ingediend door de heren Hatry en Foret op 3 juli 1995.

1-55/1. ­ Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof. ­ Ingediend door de heer Desmedt op 12 juli 1995.

1-81/1. ­ Wetsvoorstel tot regeling van de vestiging van eroshuizen. ­ Ingediend door de heer Anciaux op 13 juli 1995.

1-85/1. ­ Wetsvoorstel tot bestraffing van feiten die ertoe strekken de toepassing van de wet betreffende de zwangerschapsafbreking te belemmeren. ­ Ingediend door de heer Monfils op 18 juli 1995.

1-87/1. ­ Wetsvoorstel tot instelling van een inzagerecht in dossiers van de Staatsveiligheid. ­ Ingediend door de heer Verreycken op 25 juli 1995.

1-90/1. ­ Wetsvoorstel tot afschaffing van het bijzonder stelsel van voorlopige hechtenis inzake douane en accijnzen. ­ Ingediend door de heer Boutmans op 8 augustus 1995.

1-95/1. ­ Wetsvoorstel tot toekenning van rechtspersoonlijkheid aan vakbonden. ­ Ingediend door de heer Verreycken op 1 september 1995.

1-97/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 136 van het Wetboek van strafvordering inzake ambtshalve veroordeling tot schadevergoeding. ­ Ingediend door de heer Boutmans op 7 september 1995.

1-108/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de regeling van de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed in het internationaal privaatrecht en tot opheffing van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een vreemdeling is. ­ Ingediend door de heer Lallemand op 21 september 1995.

1-109/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting. ­ Ingediend door de heer Lallemand op 21 september 1995.

Rapporteur : mevr. Merchiers.

1-110/1. ­ Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 383bis in het Strafwetboek en van een artikel 82bis in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, met het oog op het bestraffen van de aanmaak, de verspreiding en het bezit van kinderpornografische voorstellingen. ­ Ingediend door de heren Verreycken en Buelens op 21 september 1995.

1-112/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 335 en 358 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van de afstamming en de adoptie. ­ Ingediend door de heer Anciaux op 26 september 1995.

1-114/1. ­ Wetsvoorstel betreffende het samenlevingscontract. ­ Ingediend door de heren Boutmans en Jonckheer op 3 oktober 1995.

1-119/1. ­ Wetsvoorstel houdende instelling van een Hoog Comité voor de Sport. ­ Ingediend door de heren Monfils en Foret op 6 oktober 1995.

1-121/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, met het oog op de invoering van een vereiste van taalkennis. ­ Ingediend door de heer Verreycken op 10 oktober 1995.

1-125/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 366 en 367 van het Gerechtelijk Wetboek. ­ Ingediend door de heer Lallemand op 12 oktober 1995.

1-131/1. ­ Wetsvoorstel tot invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen, met aangepaste bedrijfsstraffen. ­ Ingediend door de heer Boutmans en mevr. Dardenne op 18 oktober 1995.

1-132/1. ­ Wetsvoorstel strekkende tot de verbetering van de situatie van slachtoffers van gewelddelicten, inzonderheid van seksueel geweld. ­ Ingediend door de heer Boutmans en mevr. Dardenne op 18 oktober 1995.

1-141/1. ­ Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 331ter in het Strafwetboek teneinde het geweld en het wangedrag van de toeschouwers tijdens sportmanifestaties en inzonderheid tijdens voetbalwedstrijden strenger te bestraffen. ­ Ingediend door de heer Michel Foret op 26 oktober 1995.

1-154/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom. ­ Ingediend door de heer Goovaerts op 9 november 1995.

1-165/1. ­ Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 72 van de wet van 18 germinal jaar X (8 april 1802) betreffende de organisatie der erediensten. ­ Ingediend door de heer Goris op 20 november 1995.

Rapporteur : de heer Bourgeois.

1-166/1. ­ Wetsvoorstel strekkende om leegstaande onroerende goederen op de markt van de huurwoningen te brengen ten einde te kunnen voldoen aan de vraag naar woongelegenheid. ­ Ingediend door de heer Desmedt op 20 november 1995.

Rapporteur : mevr. Delcourt-Pêtre.

1-172/1. ­ Wetsvoorstel tot instelling van een instapregeling voor samenwonenden. ­ Ingediend door de mevr. Merchiers op 23 november 1995.

1-175/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1582, 1583 en 1589 van het Burgerlijk Wetboek. ­ Ingediend door mevr. Milquet op 23 november 1995.

1-176/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 727 en 730 van het Burgerlijk Wetboek. ­ Ingediend door mevr. Milquet op 23 november 1995.

1-178/1. ­ Wetsvoorstel betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden. ­ Ingediend door mevr. Milquet op 23 november 1995.

1-198/1. ­ Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 203 en 205 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verplichting tot uitkering van het levensonderhoud. ­ Ingediend door de heer Anciaux op 7 december 1995.

1-200/1. ­ Wetsvoorstel houdende instelling van een Interpoldienst voor kinderen. ­ Ingediend door mevr. Lizin op 7 december 1995.

1-215/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek houdende de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder. ­ Ingediend door de heer Santkin op 22 december 1995.

Rapporteur : de heer Erdman.

1-218/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1226 en 1228 tot 1233 van het Burgerlijk Wetboek en tot opheffing van artikel 1152 van hetzelfde Wetboek. ­ Ingediend door mevr. Milquet op 4 januari 1996.

1-219/1. ­ Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de afstamming. ­ Ingediend door mevr. Milquet op 4 januari 1996.

1-231/1. ­ Wetsvoorstel houdende aanvulling van het Burgerlijk Wetboek wat de bescherming van het privé-leven betreft. ­ Ingediend door de heer Goovaerts op 17 januari 1996.

1-257/1. ­ Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 666bis in het Gerechtelijk Wetboek ten einde rechtsbijstand te verlenen aan personen die recht hebben op een onderhoudsuitkering voor een kind. ­ Ingediend door de heer Poty op 13 februari 1996.

1-278/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek. ­ Ingediend door de heer Boutmans op 7 maart 1996.

1-298/1. ­ Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 16 van de wet van 15 juni 1899, houdende eerste en tweede titel van het Wetboek van Strafrechtspleging voor het leger en tot aanvulling van artikel 445 van het Wetboek van Strafvordering. ­ Ingediend door de heren Verreycken en Raes op 19 maart 1996.

1-299/1. ­ Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 350, tweede lid, 6º, van het Strafwetboek. ­ Ingediend door de heer Weyts op 20 maart 1996.

1-303/1. ­ Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 1383bis en 1384bis in het Burgerlijk Wetboek, inzake de aansprakelijkheid, organisatie- en toezichtsplicht van personen die onbezoldigd en op vrijwillige basis toezicht uitoefenen op minderjarige kinderen in het kader van jeugdverenigingen. ­ Ingediend door de heren Anciaux en Vandenbroeke op 22 maart 1996.

1-329/1. ­ Wetsvoorstel houdende instelling van een familierechtbank. ­ Ingediend door mevr. Milquet op 8 mei 1996.

1-343/1. ­ Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 70bis en 95, eerste lid, 5º, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. ­ Ingediend door de heer Hatry op 4 juni 1996.

Rapporteur : de heer Verhofstadt.

1-352/1. ­ Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 70bis en 95, eerste lid, 5º, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en tot aanvulling van het Wetboek van Strafvordering met bepalingen betreffende de decryptie van berichten. ­ Ingediend door de dames Bribosia-Picard en Maximus op 11 juni 1996.

Rapporteur : de heer Verhofstadt.

1-372/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 556 en 559 van het Strafwetboek, teneinde de gelijkstelling van krankzinnigen of razenden met woeste dieren op te heffen. ­ Ingediend door de heren Boutmans en Jonckheer op 3 juli 1996.

1-380/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 juli 1969 tot vaststelling van de personeelsformatie van de arbeidshoven en -rechtbanken. ­ Ingediend door de heer Vandenberghe op 10 juli 1996.

Rapporteur : de heer Desmedt.

1-403/1. ­ Wetsvoorstel tot tijdelijke en uitzonderlijke vrijstelling van straf voor spijtoptanten. ­ Ingediend door de heer Boutmans op 5 augustus 1996.

1-404/1. ­ Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 31 mei 1888 tot invoering van de voorwaardelijke invrijheidstelling in het strafstelsel. ­ Ingediend door de heren Verreycken en Van Hauthem op 20 augustus 1996.

1-405/1. ­ Wetsvoorstel op het hypnotisme. ­ Ingediend door de heer Verreycken op 23 augustus 1996.

1-410/1. ­ Wetsvoorstel houdende uitbreiding van de personeelsformatie van de rechters in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. ­ Ingediend door de heer Desmedt op 2 september 1996.

Rapporteur : de heer Bourgeois.

1-411/1. ­ Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 43, § 5, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken teneinde de werking van de gerechten in het arrondissement Brussel te verbeteren. ­ Ingediend door de heer Desmedt op 2 september 1996.

Rapporteur : mevr. Milquet.

1-412/1. ­ Wetsvoorstel tot onttrekking van de daders of verdachten van sexuele misdrijven aan beschermende wetten. ­ Ingediend door de heer Verreycken op 5 september 1996.

1-423/1. ­ Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 423 tot 433 van het Strafwetboek betreffende het tweegevecht. ­ Ingediend door de heren Boutmans en Jonckheer op 26 september 1996.

1-430/1. ­ Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 386quater in het Strafwetboek ter bepaling van het begrip « goede zeden/. ­ Ingediend door de heer Verreycken op 7 oktober 1996.

1-436/1. ­ Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek door de opneming van het geslachtsverschil als huwelijksnorm. ­ Ingediend door de heer Verreycken op 9 oktober 1996.

1-443/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 383 en 391 van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de inruststelling, pensionering en emeritaat van magistraten. ­ Ingediend door de heer Coveliers en mevr. Leduc op 18 oktober 1996.

Rapporteur : de heer Erdman.

1-450/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en de werving van magistraten. ­ Ingediend door de heer Loones op 24 oktober 1996.

1-462/1. ­ Wetsvoorstel houdende verscherping van het toezicht op personen die in vrijheid zijn gesteld of veroordeeld na zedenfeiten met minderjarigen. ­ Ingediend door de dames Lizin en Milquet op 7 november 1996.

1-472/1. ­ Wetsvoorstel strekkende tot het invoeren van een summiere rechtspleging voor het Hof van Assisen om daadwerkelijke bestraffing van racistische drukpersmisdrijven te bewerkstelligen. ­ Ingediend door de heer Erdman op 14 november 1996.

Rapporteur : de heer Hotyat.

1-481/1. ­ Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 161 van het Burgerlijk Wetboek. ­ Ingediend door de heer Caluwé op 29 november 1996.

1-513/1. ­ Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 60bis in het Wetboek van Strafvordering betreffende de gevallen van verdwijning van minderjarigen. ­ Ingediend door de heer Anciaux op 20 december 1996.

1-525/1. ­ Wetsvoorstel houdende invoering van het elektronisch huisarrest als een vorm van vrijheidsstraf. ­ Ingediend door mevr. Lizin op 16 januari 1997.

1-527/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21bis van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering. ­ Ingediend door de heren Anciaux en Verhofstadt op 21 januari 1997.

1-542/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 368 tot 371 van het Strafwetboek, betreffende de ontvoering van minderjarigen. ­ Ingediend door de heer Verreycken op 19 februari 1997.

1-543/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 juli 1969 tot vaststelling van de personeelsformatie van de arbeidshoven en -rechtbanken. ­ Ingediend door de heer Moens en mevr. Maximus op 20 februari 1997.

1-629/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit. ­ Ingediend door de heren Lallemand en Mahoux op 13 mei 1997.

1-632/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 813 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de tussenkomst. ­ Ingediend door de heren Boutmans en Jonckheer op 15 mei 1997.

1-658/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten. ­ Ingediend door mevr. de Bethune op 6 juni 1997.

1-671/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 269bis , 280 en 281 van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot het personeel van de griffies en de parketten. ­ Ingediend door de heer Chantraine op 18 juni 1997.

1-677/1. ­ Wetsvoorstel houdende maatregelen om het terrorisme aan banden te leggen. ­ Ingediend door mevr. Lizin op 20 juni 1997.

1-685/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, wat betreft de rechtbank van eerste aanleg te Hoei. ­ Ingediend door de dames Lizin en Bribosia-Picard op 26 juni 1997.

1-719/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van afstamming en artikel 358 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van de adoptie. ­ Ingediend door de heer Anciaux op 5 augustus 1997.

1-729/1. ­ Wetsvoorstel houdende instelling van een register met het oog op de preventie van seksuele misdaden en wanbedrijven ten aanzien van minderjarigen. ­ Ingediend door mevr. Lizin en de heer Desmedt op 22 september 1997.

1-731/1. ­ Wetsvoorstel strekkende om artikel 61 van het Burgerlijk Wetboek opnieuw in te voeren wat betreft het bewijs van de geboorte bij gebreke van een akte van geboorte. ­ Ingediend door mevr. Delcourt-Pêtre op 25 september 1997.

Rapporteur : de heer Istasse.

1-732/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting. ­ Ingediend door de heer Vandenberghe op 29 september 1997.

1-733/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg. ­ Ingediend door de heer Vandenberghe op 29 september 1997.

1-734/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 258 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 43sexies van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken. ­ Ingediend door de heer Vandenberghe op 29 september 1997.

1-737/1. ­ Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 35, eerste lid, en 36 van het Veldwetboek. ­ Ingediend door de heer Boutmans en mevr. Dardenne op 8 oktober 1997.

1-806/1. ­ Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 43, § 5 en 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, tot aanvulling van artikel 43 van dezelfde wet en tot invoeging van een artikel 43septies in die wet. ­ Ingediend door de Regering op 4 december 1997.

1-823/1. ­ Wetsvoorstel strekkende om de administratieve arrondissementen Hoei en Borgworm te laten samenvallen met een gerechtelijk arrondissement Hoei. ­ Ingediend door de heer Mouton op 18 december 1997.

1-836/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van het huwelijksvermogensstelsel. ­ Ingediend door mevr. Milquet op 8 januari 1998.

1-841/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, wat de personeelsformatie van de rechters in de rechtbank van eerste aanleg te Veurne betreft. ­ Ingediend door de heren Bourgeois en Loones op 13 januari 1998.

1-918/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist. ­ Ingediend door de heer Michel Foret op 24 maart 1998.

1-919/1. ­ Wetsvoorstel strekkende tot invoeging in het Gerechtelijk Wetboek van een artikel 770bis betreffende het misbruik van het vorderingsrecht. ­ Ingediend door mevr. Milquet op 24 maart 1998.

1-935/1. ­ Wetsvoorstel met betrekking tot de inzage van het strafdossier en strekkende tot wijziging van artikel 61ter van het Wetboek van Strafvordering en van artikel 460ter van het Strafwetboek. ­ Ingediend door de heren Erdman en Lallemand op 27 maart 1998.

1-940/1. ­ Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van Strafvordering met bepalingen inzake DNA-onderzoek voor algemene identificatie in strafzaken en tot oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet betreffende het DNA-onderzoek. ­ Ingediend door de heer Coveliers op 2 april 1998.

1-958/1. ­ Wetsvoorstel tot regeling van de prostitutie. ­ Ingediend door mevr. Dua op 22 april 1998.

1-1014/1. ­ Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 371bis in het Burgerlijk Wetboek. ­ Ingediend door mevr. de Bethune op 9 juni 1998.

Rapporteur : de heer Coveliers.

1-1021/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 517 van het Gerechtelijk Wetboek houdende het verbod van deficitaire tenuitvoerleggingen. ­ Ingediend door mevr. Maximus op 11 juni 1998.

1-1085/1. ­ Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1383bis in het Burgerlijk Wetboek. ­ Ingediend door mevr. Milquet op 28 juli 1998.

1-1091/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek ten einde bij burgerlijke rechtspleging het beginsel van de verhaalbaarheid van de advocatenhonoraria in te voegen in ons rechtsstelsel. ­ Ingediend door de heer Destexhe op 27 augustus 1998.

1-1093/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën der erediensten. ­ Ingediend door mevr. Lizin op 2 september 1998.

1-1137/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 juni 1984 betreffende sommige aspecten van de toestand van de vreemdelingen en houdende invoering van het Wetboek van de Belgische nationaliteit. ­ Ingediend door mevr. Willame-Boonen op 3 november 1998.

Rapporteur : mevr. Merchiers.

1-1138/1. ­ Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 561, 1º, van het Strafwetboek. ­ Ingediend door de heer Caluwé op 5 november 1998.

1-1155/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. ­ Ingediend door de dames Willame-Boonen en Delcourt-Pêtre op 17 november 1998.

1-1157/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 16 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. ­ Ingediend door de heer Coene op 19 november 1998.

1-1190/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 43quater van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. ­ Ingediend door de heer Loones op 10 december 1998.

1-1307/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70 van het Burgerlijk Wetboek. ­ Ingediend door mevr. de Bethune op 11 maart 1999.

1-1320/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake adoptie en tot aanvulling van de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming door een artikel 121. ­ Ingediend door mevr. Milquet op 15 maart 1999.

1-1339/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 254, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 21, vijfde lid, van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en werving van magistraten. ­ Ingediend door de heer Vandenberghe op 29 maart 1999.

D. COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN

1-223/1. ­ Wetsvoorstel betreffende de liberalisering van de duivensport. ­ Ingediend door de heer Coveliers op 11 januari 1996.

Rapporteurs : de heer Devolder, Hostekint.

1-315/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, inzake het verbod op anti-persoonslaserwapens en anti-sensorlaserwapens als blindmakend wapen of soortgelijke mechanismen. ­ Ingediend door de heer Anciaux op 18 april 1996.

1-328/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens. ­ Ingediend door de heer Mahoux op 8 mei 1996.

1-630/1. ­ Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Wit-Rusland, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, Protocol en Slotakte, gedaan te Brussel op 6 maart 1995. ­ Ingediend door de Regering op 13 mei 1997.

Rapporteur : de heer Hatry.

1-715/1. ­ Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI en VII, Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5, en Slotakte, gedaan te Brussel op 20 november 1995. ­ Ingediend door de Regering op 28 juli 1997.

Rapporteur : de heer Nothomb.

1-889/1. ­ Wetsvoorstel tot instelling van een referendum over het Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijhorende akten. ­ Ingediend door de heer Anciaux op 17 februari 1998.

1-1191/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie. ­ Ingediend door de heer Loones op 10 december 1998.

E. COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN

1-26/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 28 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. ­ Ingediend door mevr. Van der Wildt en de heer Moens op 27 juni 1995.

Rapporteur : de heer Hotyat.

1-27/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de rechtspleging betreffende het toestaan van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet. ­ Ingediend door mevr. Van der Wildt op 27 juni 1995.

Rapporteur : de heer Moens.

1-30/1. ­ Wetsvoorstel houdende de verzekering tegen schade ingevolge overstroming en aardbeving. ­ Ingediend door de heer Pinoie op 27 juni 1995.

Rapporteur : de heer Hatry.

1-33/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968. ­ Ingediend door de heren Monfils en Foret op 29 juni 1995.

Rapporteur : de heer Bock.

1-59/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. ­ Ingediend door de heer Loones op 13 juli 1995.

Rapporteur : de heer Weyts.

1-62/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1930 tot oprichting van een Muntfonds. ­ Ingediend door de heer Loones op 13 juli 1995.

Rapporteur : de heer Weyts.

1-63/1. ­ Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 in verband met het onderhoudsgeld. ­ Ingediend door de heer Loones op 13 juli 1995.

Rapporteur : de heer Weyts.

1-98/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen. ­ Ingediend door de heer Anciaux op 18 september 1995.

Rapporteur : mevr. Bribosia-Picard.

1-102/1. ­ Wetsvoorstel houdende verbod tot vliegen boven bepaalde gedeelten van het grondgebied van het Rijk. ­ Ingediend door de heer Goovaerts op 18 september 1995.

Rapporteur : de heer Coene.

1-103/1. ­ Wetsvoorstel tot invoering van strafbepalingen voor luchtvaartmaatschappijen en vliegtuigpiloten die de vluchtreglementering en -procedures niet in acht nemen. ­ Ingediend door de heer Goovaerts op 18 september 1995.

Rapporteur : de heer Coene.

1-149/1. ­ Wetsvoorstel tot instelling van een vaste boekenprijs. ­ Ingediend door de heer Vandenbroeke op 7 november 1995.

Rapporteurs : mevr. Van der Wildt, mevr. Willame-Boonen.

1-158/1. ­ Wetsvoorstel strekkende om het algemeen belastingstelsel toe te passen op de dividenden die intercommunale verenigingen aan binnenlandse vennootschappen uitkeren. ­ Ingediend door de heer Daras op 13 november 1995.

Rapporteur : de heer Coene.

1-179/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 173, § 1, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 met betrekking tot de opstelling van een uitrustingsprogramma voor de elektriciteitssector. ­ Ingediend door de dames Dardenne en Dua op 23 november 1995.

Rapporteur : de heer Happart.

1-199/1. ­ Wetsvoorstel tot instelling van een vaste boekenprijs. ­ Ingediend door de heer Caluwé op 7 december 1995.

Rapporteurs : mevr. Van der Wildt, mevr. Willame-Boonen.

1-250/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer om autowedstrijden te verbieden die volledig of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben. ­ Ingediend door de heer Boutmans en mevr. Vera Dua op 7 februari 1996.

Rapporteur : mevr. Van der Wildt.

1-287/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 54 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. ­ Ingediend door de heer Charlier op 11 maart 1996.

Rapporteur : mevr. Willame-Boonen.

1-289/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 212 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten. ­ Ingediend door de heer Ph. Charlier en mevr. Willame-Boonen op 11 maart 1996.

Rapporteur : de heer Weyts.

1-292/1. ­ Wetsvoorstel tot invoering van een hoofdstuk IIIbis (nieuw) in titel IV van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968. ­ Ingediend door de heer Erdman op 13 maart 1996.

Rapporteur : de heer Coene.

1-308/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven. ­ Ingediend door de heer D'Hooghe op 2 april 1996.

Rapporteur : de heer Weyts.

1-343/1. ­ Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 70bis en 95, eerste lid, 5º, van de wet van 21maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. ­ Ingediend door de heer Hatry op 4 juni 1996.

Rapporteur : de heer Verhofstadt.

1-352/1. ­ Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 70bis en 95, eerste lid, 5º, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en tot aanvulling van het Wetboek van Strafvordering met bepalingen betreffende de decryptie van berichten. ­ Ingediend door de dames Bribosia-Picard en Maximus op 11 juni 1996.

Rapporteur : de heer Verhofstadt.

1-371/1. ­ Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 29 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, strekkende tot de minder zware bestraffing van fietsers wegens zogeheten zware overtredingen. ­ Ingediend door de heren Boutmans en Jonckheer op 3 juli 1996.

Rapporteur : de heer Weyts.

1-391/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104, 3º van het Wetboek der inkomstenbelastingen 1992. ­ Ingediend door mevr. Lizin en de heer Ph. Charlier op 19 juli 1996.

Rapporteur : mevr. Bribosia-Picard.

1-402/1. ­ Wetsvoorstel houdende oprichting en organisatie van een fiscale kruispuntbank. ­ Ingediend door de heren Olivier en Ph. Charlier op 31 juli 1996.

Rapporteur : de heer Weyts.

1-463/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968. ­ Ingediend door de heer Santkin op 8 november 1996.

Rapporteur : de heer Weyts.

1-488/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9, § 3, van het koninklijk besluit van 14 november 1993 betreffende de bescherming van proefdieren. ­ Ingediend door de heer Ph. Charlier op 2 december 1996.

Rapporteurs : mevr. Thijs en de heer D'Hooghe

1-500/1. ­ Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in verband met de vermindering voor pensioenen, vervangingsinkomsten, brugpensioenen, werkloosheidsuitkeringen en wettelijke vergoedingen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering. ­ Ingediend door de heer Vandenberghe op 13 december 1997.

1-517/1. ­ Wetsvoorstel tot invoering van een basisdienstverlening door banken op grond waarvan elke burger het recht op een bankrekening gewaarborgd wordt. ­ Ingediend door de heer Poty op 23 december 1996.

Rapporteur : mevr. Van der Wildt.

1-540/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. ­ Ingediend door de heer Santkin op 17 februari 1997.

Rapporteur : de heer Hotyat.

1-547/1. ­ Wetsvoorstel ter consolidatie van de Belgische economie en ter vermindering van de openbare schuld. ­ Ingediend door de heer Weyts op 25 februari 1997.

Rapporteur : de heer Delcroix.

1-582/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij. ­ Ingediend door de heer Verreycken op 19 maart 1997.

1-624/1. ­ Wetsvoorstel inzake ondernemingsparticipatie. ­ Ingediend door de heer Delcroix op 6 mei 1997.

Rapporteur : de heer Coene.

1-634/1. ­ Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 89, § 2bis , van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven ten einde de exploitanten van GSM-netten te verplichten na te gaan of kandidaten voor een aansluiting op het GSM-net solvabel zijn. ­ Ingediend door de heer Happart op 21 mei 1997.

Rapporteur : mevr. Lizin.

1-651/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23 van de wet van 26 december 1956 op de Postdienst. ­ Ingediend door de heer Ph. Charlier en Delcroix op 2 juni 1997.

Rapporteur : de heer D'Hooghe.

1-680/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven. ­ Ingediend door de heer D'Hooghe op 24 juni 1997.

Rapporteur : de heer Olivier.

1-730/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 51 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 met het oog op de afschaffing van het wettelijke monopolie van de Deposito- en Consignatiekas. ­ Ingediend door de heer Hatry op 25 september 1997.

Rapporteur : de heer Goovaerts.

1-735/1. ­ Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de aftrekbare bestedingen met betrekking tot de informatiesamenleving. ­ Ingediend door de heer Delcroix op 6 oktober 1997.

Rapporteur : de heer Weyts.

1-738/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 19, 3ºbis van de hypotheekwet van 16 december 1851. ­ Ingediend door mevr. Van der Wildt op 14 oktober 1997.

Rapporteur : de heer Coene.

1-747/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de onbemande camera's. ­ Ingediend door de heer Foret op 16 oktober 1997.

1-773/1. ­ Wetsvoorstel houdende een verbod op luchtvaartacrobatieshows. ­ Ingediend door de heren Boutmans en Jonckheer op 13 november 1997.

1-783/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993. ­ Ingediend door de heer Caluwé op 14 november 1997.

1-835/1. ­ Voorstel van bijzondere wet tot oprichting van een fonds tot schadeloosstelling van de slachtoffers van de afbraak van weekendverblijven. ­ Ingediend door de heer Verreycken op 7 januari 1998.

1-853/1. ­ Wetsvoorstel tot uitbreiding van het BTW-tarief geldende voor de sierteelt tot de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg. ­ Ingediend door de heer Caluwé op 19 januari 1998.

Rapporteur : de heer Delcroix.

1-858/1. ­ Wetsvoorstel om de anonieme betaling van successierechten mogelijk te maken. ­ Ingediend door de heer Hatry op 29 januari 1998.

Rapporteur : de heer Coene.

1-872/1. ­ Wetsvoorstel betreffende het toegelaten debetbedrag en de toegelaten debetrente op bankrekeningen. ­ Ingediend door de heer Poty op 6 februari 1998.

Rapporteur : de heer Coene.

1-873/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij. ­ Ingediend door de heer Verreycken op 9 februari 1998.

Rapporteur : de heer Weyts.

1-888/1. ­ Wetsvoorstel tot verbetering van artikel 118 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. ­ Ingediend door de heer Vandenberghe op 16 februari 1998.

Rapporteur : de heer Delcroix.

1-993/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven. ­ Ingediend door de heer Olivier op 26 mei 1998.

Rapporteur : de heer Coene.

1-1005/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53, 8º, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. ­ Ingediend door de heren Goovaerts en Vautmans op 28 mei 1998.

Rapporteur : de heer Weyts.

1-1030/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23 van de wet van 26 december 1956 op de Postdienst. ­ Ingediend door de heer Anciaux en Vera Dua op 18 juni 1998.

1-1042/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld. ­ Ingediend door de heer Delcroix op 2 juli 1998.

Rapporteur : de heer Moens.

1-1054/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld. ­ Ingediend door de heer Verreycken op 6 juli 1998.

Rapporteur : de heer Moens.

1-1107/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven. ­ Ingediend door de heer Olivier op 1 oktober 1998.

Rapporteur : de heer Weyts.

1-1112/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, met het oog op een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de raden van bestuur. ­ Ingediend door mevr. de Bethune op 14 oktober 1998.

1-1115/1. ­ Wetsvoorstel strekkende om de rente op spaarrekeningen of spaarboekjes te berekenen op basis van de kalenderdagen. ­ Ingediend door de heer Poty op 15 oktober 1998.

Rapporteur : de heer Hotyat.

1-1129/1. ­ Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 151 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, inzake de belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten. ­ Ingediend door de heren D'Hooghe en Moens op 29 oktober 1998.

1-1140/1. ­ Wetsvoorstel tot invoering van een regeling betreffende de levensbeschouwelijk georiënteerde belasting. ­ Ingediend door de heer Destexhe op 6 november 1998.

1-1153/1. ­ Wetsvoorstel houdende verbod voor onderaannemers om werk in de warme zones van kerncentrales verder in onderaanbesteding te geven. ­ Ingediend door mevr. Lizin op 16 november 1998.

1-1165/1. ­ Wetsvoorstel houdende afschaffing van de uitsluiting van het recht op aftrek van BTW op maaltijd- en logieskosten. ­ Ingediend door de heer Delcroix op 26 november 1998.

1-1174/1. ­ Wetsvoorstel betreffende de veiligheid van attractie- en speeltoestellen. ­ Ingediend door mevr. Van der Wildt op 2 december 1998.

1-1178/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument ten einde de vestiging en de benaming van fabriekswinkels aan regels te onderwerpen. ­ Ingediend door mevr. Lizin op 4 december 1998.

1-1203/1. ­ Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 45, § 3, 3º, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. ­ Ingediend door de heren Verhofstadt en Goovaerts op 18 december 1998.

1-1216/1. ­ Wetsvoorstel strekkende om de openbare huisvestigingsvennootschappen in staat te stellen de onroerende voorheffing te verrekenen. ­ Ingediend door de heer Hotyat op 23 december 1998.

Rapporteur : de heer Coene.

1-1221/1. ­ Wetsvoorstel betreffende het rookverbod in de binnenlandse reizigerstreinen. ­ Ingediend door de heer Poty op 8 januari 1999.

1-1244/1. ­ Wetsvoorstel houdende verplichting om de terreinen waarop werken van openbaar nut zijn uitgevoerd in hun oorspronkelijke staat te herstellen. ­ Ingediend door de heer Happart op 27 januari 1999.

Rapporteur : mevr. Willame-Boonen.

1-1278/1. ­ Wetsvoorstel houdende afschaffing van de korting van 3 percent die de Staat inhoudt op de inkomsten uit de aanvullende belastingen op de personenbelasting. ­ Ingediend door mevr. Lizin op 15 februari 1999.

1-1297/1. ­ Wetsvoorstel betreffende de voorwaarden voor het houden van in gevangenschap geboren en opgekweekte Europese vogels. ­ Ingediend door de heer Happart op 4 maart 1999.

F. COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE EN ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN

1-7/1. ­ Wetsvoorstel houdende regeling van de vrijwillige gemeenschapsdienst van jongeren. ­ Ingediend door de heer Nothomb op 27 juni 1995.

Rapporteur : de heer Caluwé.

1-15/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat. ­ Ingediend door de heren Hostekint en Pinoie op 27 juni 1995.

Rapporteur : mevr. Van der Wildt.

1-28/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van het keizerlijk decreet van 30 december 1809 betreffende de kerkbesturen. ­ Ingediend door de heer Moens op 27 juni 1995.

1-54/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 van de nieuwe gemeentewet teneinde de burgemeester door de gemeenteraad te laten verkiezen. ­ Ingediend door de heer Desmedt op 10 juli 1995.

1-64/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 56 van de gemeentekieswet. ­ Ingediend door de heer Loones op 13 juli 1995.

1-65/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 17 en 106 van de nieuwe gemeentewet. ­ Ingediend door de heer Loones op 13 juli 1995.

1-66/1. ­ Voorstel van bijzondere wet tot opheffing van artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. ­ Ingediend door de heer Loones op 13 juli 1995.

1-67/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. ­ Ingediend door de heer Loones op 13 juli 1995.

Rapporteur : de heer Caluwé.

1-68/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. ­ Ingediend door de heer Loones op 13 juli 1995.

1-70/1. ­ Wetsvoorstel houdende invoeging van de aanvraag tot uitzonderlijk verblijf op het grondgebied in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. ­ Ingediend door de heer Loones op 13 juli 1995.

1-71/1. ­ Wetsvoorstel betreffende de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen. ­ Ingediend door de heer Loones op 13 juli 1995.

1-72/1. ­ Wetsvoorstel ter bestrijding van de politieke overloperij van parlementsleden. ­ Ingediend door de heer Loones op 13 juli 1995.

1-74/1. ­ Wetsvoorstel houdende wijziging van de procedure tot verkiezing en benoeming van de burgemeester. ­ Ingediend door de heer Loones op 13 juli 1995.

1-75/1. ­ Wetsvoorstel houdende het herwaarderen van de functie van voorzitter van de gemeenteraad. ­ Ingediend door de heer Loones op 13 juli 1995.

1-77/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en tot invoering van het bont stemmen. ­ Ingediend door de heer Loones op 13 juli 1995.

1-78/1. ­ Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 59bis in de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. ­ Ingediend door de heer Loones op 13 juli 1995.

1-79/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. ­ Ingediend door de heer Loones op 13 juli 1995.

1-80/1. ­ Wetsvoorstel tot regeling van de rechtspositie, inzonderheid de bezoldigingsregeling en de vergoedingen van de burgemeesters, de schepenen en de gemeenteraadsleden. ­ Ingediend door de heer Loones op 13 juli 1995.

1-93/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten teneinde de bestraffing van kiezersbedrog mogelijk te maken. ­ Ingediend door de heer Verreycken op 30 augustus 1995.

1-139/1. ­ Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 260bis in de nieuwe gemeentewet. ­ Ingediend door de heer Caluwé op 25 oktober 1995.

Rapporteur : mevr. Thijs.

1-153/1. ­ Wetsvoorstel tot oprichting van een Koninklijke School voor Bestuurskunde. ­ Ingediend door de heer De Decker op 8 november 1995.

1-173/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 264, tweede lid, en 265, § 2, tweede en derde lid, en tot invoeging van een artikel 265bis in de nieuwe gemeentewet. ­ Ingediend door de heer D'Hooghe op 23 november 1995.

1-174/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. ­ Ingediend door mevr. Milquet op 23 november 1995.

1-177/1. ­ Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 12, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. ­ Ingediend door mevr. Milquet op 23 november 1995.

1-203/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. ­ Ingediend door de heer Caluwé op 12 december 1995.

1-252/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 26 van de wet van 22 december 1986 op de intercommunales. ­ Ingediend door de heer Goris op 8 februari 1996.

1-291/1. ­ Wetsvoorstel strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldtop voor sociale ontwikkeling die van 6 tot 13 maart 1995 te Kopenhagen heeft plaatsgehad. ­ Ingediend door mevr. Lizin op 12 maart 1996.

1-295/1. ­ Wetsvoorstel houdende organisatie van een referendum op initiatief van de bevolking of van het parlement over de goedkeuring van internationale verdragen en wetten die in een soevereiniteitsoverdracht voorzien. ­ Ingediend door de heer Jonckheer op 14 maart 1996.

1-305/1. ­ Wetsvoorstel betreffende de instelling, de organisatie, de bevoegdheid en de werkwijze van de administratieve rechtbanken. ­ Ingediend door mevr. Milquet op 25 maart 1996.

1-354/1. ­ Wetsvoorstel tot organisatie van het Hoog Comité van Toezicht. ­ Ingediend door de heer Boutmans en Jonckheer op 13 juni 1996.

1-364/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 98 van de nieuwe gemeentewet. ­ Ingediend door mevr. Leduc en de heer Vergote op 24 juni 1996.

1-375/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 19 van de nieuwe gemeentewet. ­ Ingediend door mevr. de Bethune op 22 juli 1996.

1-376/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 1985 betreffende de identiteitskaarten. ­ Ingediend door de heer Verreycken op 9 juli 1996.

1-382/1. ­ Wetsvoorstel betreffende de instelling van administratieve rechtbanken van eerste aanleg. ­ Ingediend door de heren Daras en Boutmans op 10 juli 1996.

1-432/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de nieuwe gemeentewet. ­ Ingediend door de heer Verreycken op 9 oktober 1996.

1-433/1. ­ Wetsvoorstel tot bepaling van de ambtskledij en het onderscheidingsteken van de burgemeesters en de schepenen. ­ Ingediend door de heer Verreycken op 9 oktober 1996.

1-434//1. ­ Wetsvoorstel tot splitsing van de Rijkswacht. ­ Ingediend door de heer Verreycken op 9 oktober 1996.

1-435/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de nieuwe gemeentewet. ­ Ingediend door de heer Verreycken op 9 oktober 1996.

1-455/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. ­ Ingediend door de heer Loones op 24 oktober 1996.

1-534/1. ­ Wetsvoorstel tot regeling van de vertegenwoordiging van het Duitse taalgebied in de Kamer van volksvertegenwoordigers. ­ Ingediend door de heer Chantraine op 5 februari 1997.

1-569/1. ­ Wetsvoorstel tot instelling van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen voor de onderdanen van de Lid-Staten van de Europese Unie. ­ Ingediend door de dames Delcourt-Pêtre en Milquet op 7 maart 1997.

1-570/1. ­ Wetsvoorstel tot instelling van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen voor de onderdanen uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie. ­ Ingediend door de dames Delcourt-Pêtre en Merchiers op 7 maart 1997.

1-588/1. ­ Wetsvoorstel tot instelling van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen voor niet-Belgen. ­ Ingediend door mevr. Milquet op 24 maart 1997.

1-591/1. ­ Wetsvoorstel betreffende de financiering en de open boekhouding van de componenten van de politieke partijen. ­ Ingediend door de heer Daras en mevr. Dua op 27 maart 1997.

1-592/1. ­ Wetsvoorstel tot beperking van het vertrouwelijke karakter van de identiteit van particuliere schenkers inzake de financiering van de verkiezingsuitgaven en van de politieke partijen. ­ Ingediend door de heer Daras en mevr. Dua op 27 maart 1997.

1-597/1. ­ Wetsvoorstel tot opheffing van titel VI van het Kieswetboek. ­ Ingediend door de heer Verhofstadt op 27 maart 1997.

1-598/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en van de gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, met het oog op de afschaffing van de opkomstplicht. ­ Ingediend door de heer Verhofstadt op 27 maart 1997.

1-599/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het afschaffen van de opkomstplicht bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement en de Waalse Gewestraad. ­ Ingediend door de heer Coveliers op 27 maart 1997.

1-602/1. ­ Wetsvoorstel houdende de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester. ­ Ingediend door de heer Anciaux op 27 maart 1997.

1-653/1. ­ Wetsvoorstel houdende toekenning van het actief en het passief kiesrecht bij gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen aan niet-Belgen. ­ Ingediend door de heren Lallemand en Mahoux op 2 juni 1997.

1-654/1. ­ Wetsvoorstel houdende regularisatie van de contractuele personeelsleden van de Regie der Gebouwen. ­ Ingediend door de heer Moens op 5 juni 1997.

1-710/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. ­ Ingediend door de dames Milquet en Bribosia-Picard op 16 juli 1997.

Rapporteur : de heer Caluwé.

1-743/1. ­ Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen. ­ Ingediend door mevr. Lizin op 15 oktober 1997.

1-774/1. ­ Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. ­ Ingediend door de heer Verreycken op 13 november 1997.

1-790/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. ­ Ingediend door mevr. Milquet op 21 november 1997.

Rapporteurs : mevr. de Bethune, de heer Happart.

1-792/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs. ­ Ingediend door mevr. Willame-Boonen op 21 november 1997.

1-793/1. ­ Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs. ­ Ingediend door mevr. Willame-Boonen op 21 november 1997.

1-810/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 125 van de nieuwe gemeentewet. ­ Ingediend door de heer Poty en mevr. Lizin op 5 december 1997.

1-818/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet betreffende het zetelen van bloed- en aanverwanten in eenzelfde gemeenteraad. ­ Ingediend door de heren Anciaux en Verhofstadt op 12 december 1997.

1-825/1. ­ Wetsvoorstel tot interpretatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. ­ Ingediend door mevr. Milquet op 17 december 1997.

Rapporteurs : de heren Caluwé en Happart.

1-838/1. ­ Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. ­ Ingediend door de dames Willame-Boonen en Delcourt-Pêtre op 9 januari 1998.

1-857/1. ­ Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 317 van de nieuwe gemeentewet. ­ Ingediend door mevr. Lizin op 19 januari 1998.

1-876/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 19 van de nieuwe gemeentewet. ­ Ingediend door de heer Goris op 11 februari 1998.

1-905/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15 van de wet van 14 januari 1975 houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht en van artikel 71 van de nieuwe gemeentewet. ­ Ingediend door de heer Goris op 11 maart 1998.

1-908/1. ­ Wetsvoorstel houdende bepalingen inzake gemeentelijke belastingen. ­ Ingediend door de heer Caluwé en mevr. Lizin op 12 maart 1998.

Rapporteur : mevrouw Van der Wildt.

1-922/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 augustus 1824 houdende dat de kerkbesturen en kerkelijke administraties geen beschikkingen kunnen nemen omtrent onderwerpen, waarvan de bezorging hen niet uitdrukkelijk bij de bestaande wetten, reglementen of verordeningen is opgedragen. ­ Ingediend door de heer Erdman en Vandenberghe op 26 maart 1998.

1-937/1. ­ Wetsvoorstel houdende opheffing van de wet van 5 december 1974 betreffende het inschrijvingsgeld voor de examens en vergelijkende examens georganiseerd door de Vaste Wervingssecretaris. ­ Ingediend door de heer Olivier op 31 maart 1998.

1-951/1. ­ Wetsvoorstel tot instelling van een militaire of niet-militaire vrijwilligersdienst. ­ Ingediend door de heren De Decker en Goris op 8 april 1998.

1-959/1. ­ Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen. ­ Ingediend door mevr. Dua op 22 april 1998.

1-1043/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 118 van het Kieswetboek. ­ Ingediend door de heren Delcroix en Moens op 2 juli 1998.

Rapporteur : de heer Caluwé.

1-1056/1. ­ Wetsvoorstel betreffende de cumulatie van kandidaturen bij gelijktijdige verkiezingen voor de Wetgevende Kamers en het Europees Parlement. ­ Ingediend door de heer Jonckheer op 8 juli 1998.

Rapporteur : de heer Caluwé.

1-1057/1. ­ Voorstel van bijzondere wet betreffende de cumulatie van kandidaturen bij verkiezingen. ­ Ingediend door de heer Jonckheer op 8 juli 1998.

Rapporteur : de heer Caluwé.

1-1065/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. ­ Ingediend door mevr. Leduc op 16 juli 1998.

1-1082/1. ­ Voorstel van bijzondere wet betreffende de cumulatie van kandidaturen bij verkiezingen en betreffende het verbod tot cumuleren van verschillende mandaten. ­ Ingediend door mevr. Leduc en de heer Coveliers op 22 juli 1998.

Rapporteur : de heer Caluwé.

1-1083/1. ­ Wetsvoorstel betreffende de cumulatie van kandidaturen bij verkiezingen en betreffende het verbod tot cumuleren van verschillende mandaten. ­ Ingediend door de heer Coveliers en mevr. Leduc op 22 juli 1998.

Rapporteur : de heer Caluwé.

1-1089/1. ­ Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen. ­ Ingediend door de heer Weyts op 3 augustus 1998.

1-1109/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde een uitzonderingsprocedure voor de regularisatie van illegaal in ons land verblijvende vreemdelingen in te voeren, alsook tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, teneinde in een tijdelijke beschermingsregeling te voorzien. ­ Ingediend door de heren Boutmans en Jonckheer op 8 oktober 1998.

Rapporteurs : mevr. de Bethune en de heer Happart.

1-1113/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 220 van het Kieswetboek. ­ Ingediend door de dames Thijs en Lizin op 14 oktober 1998.

Rapporteur : mevr. Jeanmoye.

1-1114/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming. ­ Ingediend door de heer Goovaerts op 15 oktober 1998.

Rapporteur : de heer Istasse.

1-1154/1. ­ Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen bij verkiezingen. ­ Ingediend door mevr. Delcourt-Pêtre op 17 november 1998.

1-1180/1. ­ Wetsvoorstel tot aanvulling van het Kieswetboek met een artikel 147ter zodat militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat zijn deel te nemen aan de verkiezingen. ­ Ingediend door de heer Verreycken op 8 december 1998.

1-1181/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen. ­ Ingediend door de heer Verreycken op 8 december 1998.

1-1182/1. ­ Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen. ­ Ingediend door de heer Verreycken op 8 december 1998.

1-1183/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen. ­ Ingediend door de heer Verreycken op 8 december 1998.

1-1184/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciekieswet van 19 oktober 1921, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen. ­ Ingediend door de heer Verreycken op 8 december 1998.

1-1237/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 55 van het Burgerlijk Wetboek. ­ Ingediend door mevr. Thijs op 21 januari 1999.

Rapporteur : mevr. Lizin.

1-1279/1. ­ Wetsvoorstel tot regeling van de hulpdiensten en tot opheffing van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming. ­ Ingediend door mevr. Lizin op 15 februari 1999.

1-1341/1. ­ Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. ­ Ingediend door de heer Lallemand en mevr. Merchiers op 31 maart 1999.

1-1373/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 mei 1965 houdende bepaling van de samenstelling en de werking van de ministeriële kabinetten en betreffende het personeel van de ministeries aangewezen om van het kabinet van de voorzitter of van een lid van de Executieve van een gemeenschap of van een gewest deel uit te maken. ­ Ingediend door de heer Verhofstadt op 19 april 1999.

G. COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN

1-10/1. ­ Wetsvoorstel ter uniformisering van de wetgeving inzake gewaarborgd loon en tot afschaffing van de carensdag. ­ Ingediend door mevr. Maximus en de heer Mahoux op 27 juni 1995.

Rapporteur : de heer G. Charlier.

1-11/1. ­ Wetsvoorstel betreffende de uitbetaling van het vakantiegeld. ­ Ingediend door mevr. Maximus op 27 juni 1995.

Rapporteur : de heer Ph. Charlier.

1-12/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 26 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. ­ Ingediend door de dames Maximus en Merchiers op 27 juni 1995.

Rapporteur : de heer G. Charlier.

1-13/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. ­ Ingediend door de dames Maximus en Merchiers op 27 juni 1995.

Rapporteur : de heer G. Charlier.

1-25/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 augustus 1963 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. ­ Ingediend door de heer Anciaux op 27 juni 1995.

Rapporteur : mevr. Merchiers.

1-35/1. ­ Wetsvoorstel houdende wijziging van de bepalingen betreffende de opening, de overdracht en de fusie van apotheken. ­ Ingediend door de heer Monfils op 29 juni 1995.

Rapporteur : de heer Destexhe.

1-39/1. ­ Wetsvoorstel betreffende de bescherming van arbeiders bij te hoge concentraties van troposferische ozon. ­ Ingediend door mevr. Dardenne op 4 juli 1995.

Rapporteur : de heer Santkin.

1-44/1. ­ Wetsvoorstel tot aanpassing van de pensioenen van de zelfstandigen aan de evolutie van het algemeen welzijn. ­ Ingediend door de heer Hatry op 5 juli 1995.

Rapporteur : mevr. Nelis-Van Liedekerke.

1-46/1. ­ Wetsvoorstel waarbij de toekenning van kinderbijslag afhankelijk wordt gesteld van het feit dat het kind daadwerkelijk regelmatig de lessen volgt in een onderwijsinstelling of een opleidingscentrum of aanwezig is op de plaats waar het in de leer is. ­ Ingediend door de heer Hatry op 5 juli 1995.

Rapporteur : mevr. Cantillon.

1-47/1. ­ Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 267 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming met betrekking tot de hefwerktuigen. ­ Ingediend door de heer Hatry op 5 juli 1995.

Rapporteur : mevr. Nelis-Van Liedekerke.

1-57/1. ­ Wetsvoorstel waarbij aan de werknemers een buitengewoon verlof wordt toegekend voor het oppassen van hun ziek kind. ­ Ingediend door de heer Vandenbroeke op 13 juli 1995.

Rapporteur : mevr. Nelis-Van Liedekerke.

1-58/1. ­ Wetsvoorstel tot verlaging van de pensioenleeftijd voor werkende moeders met een beroepsloopbaan. ­ Ingediend door de heer Vandenbroeke op 13 juli 1995.

Rapporteur : de heer Olivier.

1-69/1. ­ Wetsvoorstel betreffende de taalkennis van artsen uit de landen van de Europese Gemeenschap die zich in België vestigen. ­ Ingediend door de heer Loones op 13 juli 1995.

Rapporteur : mevr. Merchiers.

1-91/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971. ­ Ingediend door mevr. Maximus op 28 augustus 1995.

Rapporteur : de heer G. Charlier.

1-96/1. ­ Wetsvoorstel tot invoering van een betaalde feestdag op 11 juli. ­ Ingediend door de heer Verreycken op 7 september 1995.

Rapporteur : de heren Olivier, Buelens

1-118/1. ­ Wetsvoorstel houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid voor topsporters. ­ Ingediend door de heren Monfils en Foret op 6 oktober 1995.

Rapporteur : de heer Destexhe.

1-120/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit. ­ Ingediend door mevr. Delcourt-Pêtre op 10 oktober 1995.

Rapporteur : mevr. Merchiers.

1-127/1. ­ Wetsvoorstel betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd. ­ Ingediend door de heer Mahoux op 17 oktober 1995.

Rapporteur : de heer Santkin.

1-128/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 18 van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum. ­ Ingediend door de heer Anciaux op 17 oktober 1995.

Rapporteur : mevr. Delcourt-Pêtre.

1-138/1. ­ Wetsvoorstel ter bevordering van de tewerkstelling in de horecasector. ­ Ingediend door de heer Weyts op 25 oktober 1995.

Rapporteur : mevr. Nelis-Van Liedekerke.

1-209/1. ­ Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987. ­ Ingediend door mevr. Maximus op 20 december 1995.

Rapporteur : mevr. Delcourt-Pêtre.

1-215/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek houdende de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder. ­ Ingediend door de heer Santkin op 22 december 1995.

Rapporteur : de heer Erdman.

1-240/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987. ­ Ingediend door de dames Maximus en Merchiers op 30 januari 1996.

Rapporteur : de heer Poty.

1-255/1. ­ Wetsvoorstel houdende invoering van een aangepaste beoordelingsprocedure bij controles in de tuinbouwsector. ­ Ingediend door de heer Vandenberghe op 12 februari 1995.

Rapporteur : mevr. Thijs.

1-257/1. ­ Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 666bis in het Gerechtelijk Wetboek ten einde rechtsbijstand te verlenen aan personen die recht hebben op een onderhoudsuitkering voor een kind. ­ Ingediend door de heer Poty op 13 februari 1996.

1-285/1. ­ Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 38ter in de arbeidswet van 16 maart 1971, met het oog op een betere bescherming van werknemers die belast zijn met geldtransporten. ­ Ingediend door de heer Olivier op 11 maart 1996.

Rapporteur : mevr. Nelis-Van Liedekerke.

1-294/1. ­ Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 37, 12º, van de arbeidswet van 16 maart 1971, houdende verbod van nachtarbeid voor vervoer van geld en effecten. ­ Ingediend door de heer Boutmans op 14 maart 1996.

Rapporteur : mevr. Nelis-Van Liedekerke.

1-327/1. ­ Wetsvoorstel strekkende om een aantal aspecten van de nasleep van de oorlog te regelen. ­ Ingediend door mevr. Lizin op 8 mei 1996.

Rapporteur : mevr. Thijs.

1-331/1. ­ Wetsvoorstel tot invoering van een gelijke behandeling, zonder onderscheid naar leeftijd, ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de promotiekansen, de opleiding, de vorming, de scholing, de sociale promotie, de toegang tot een zelfstandig beroep en de voorwaarden voor ontslag. ­ Ingediend door mevr. Sémer op 10 mei 1996.

Rapporteur : mevr. Nelis-Van Liedekerke.

1-334/1. ­ Wetsvoorstel tot invoering van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen inzake werknemerspensioenen, werkloosheidsuitkeringen, conventionele brugpensioenen en ziekte- en invaliditeitsverzekering. ­ Ingediend door mevr. Dardenne en Vera Dua op 14 mei 1996.

Rapporteur : mevr. Merchiers.

1-467/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 60 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering. ­ Ingediend door de heer Vautmans op 13 november 1996.

Rapporteur : mevr. Nelis-Van Liedekerke.

1-488/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9, §3, van het koninklijk besluit van 14 november 1993 betreffende de bescherming van proefdieren. ­ Ingediend door de heer Ph. Charlier op 2 december 1996.

Rapporteur : mevr. Thijs, M.D'Hooghe

1-522/1. ­ Wetsvoorstel betreffende asbest en asbestverbindingen. ­ Ingediend door de heer Daras en mevr. Dua op 14 januari 1997.

Rapporteur : de heer Olivier.

1-538/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, met het oog op toekenning van een huisvestingstoelage voor de minimuminkomens. ­ Ingediend door mevr. Cantillon op 7 februari 1997.

1-561/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum door invoeging van een huisvestingsbijslag. ­ Ingediend door mevr. Delcourt-Pêtre op 4 maart 1997.

1-581/1. ­ Wetsvoorstel strekkende tot een betere bescherming van de werknemers bij collectief ontslag. ­ Ingediend door mevr. Dardenne op 17 maart 1997.

Rapporteur : mevr. Delcourt-Pêtre.

1-609/1. ­ Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 114 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. ­ Ingediend door mevr. Cantillon op 18 april 1997.

Rapporteur : de heer Olivier.

1-627/1. ­ Wetsvoorstel tot interpretatie van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek. ­ Ingediend door mevr. Maximus en de heer Santkin op 13 mei 1997.

Rapporteur : mevr. Delcourt-Pêtre.

1-723/1. ­ Wetsvoorstel houdende reglementering van de medische controle. ­ Ingediend door mevr. Maximus en de heer Olivier op 2 september 1997.

Rapporteur : mevr. Nelis-Van Liedekerke.

1-724/1. ­ Wetsvoorstel betreffende het zorgverlof voor werknemers. ­ Ingediend door de dames Dua en Dardenne op 3 september 1997.

Rapporteur : mevr. Delcourt-Pêtre.

1-739/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 26 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. ­ Ingediend door de heer Van der Wildt op 14 oktober 1997.

Rapporteur : mevr. Merchiers.

1-740/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 april 1985 waarbij het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting der ondernemingen ontslagen werknemers, belast wordt met de uitbetaling van een overbruggingsvergoeding, van de wet van 30 juni 1967 tot vernieuwing van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers en van de hypotheekwet van 16 december 1851. ­ Ingediend door de heer Van der Wildt op 14 oktober 1997.

Rapporteur : de heer D'Hooghe.

1-811/1. ­ Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 7, § 2bis , 2º, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten. ­ Ingediend door de heer Ph. Charlier op 12 december 1997.

Rapporteur : de heer Happart.

1-842/1. ­ Wetsvoorstel betreffende de etikettering van transgene producten en houdende wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten. ­ Ingediend door de heer Mahoux op 14 januari 1998.

1-866/1. ­ Wetsvoorstel houdende instelling van een kindeffectrapport. ­ Ingediend door de dames Bethune en Van der Wildt op 5 februari 1998.

1-890/1. ­ Wetsvoorstel tot verhoging van de loongrenzen van de toegelaten arbeid voor gepensioneerden. ­ Ingediend door de heer Delcroix op 18 februari 1998.

1-891/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 52bis van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. ­ Ingediend door de heer Ph. Charlier en mevr. Nelis-Van Liedekerke op 18 februari 1998.

Rapporteur : mevr. Cantillon.

1-893/1. ­ Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor gezondheidsethiek en deontologie. ­ Ingediend door mevr. Merchiers op 19 februari 1998.

1-934/1. ­ Wetsvoorstel tot opslorping van de structurele werkloosheid en herintegratie van langdurige werklozen. ­ Ingediend door de heer Olivier op 27 maart 1998.

Rapporteur : mevr. Van der Wildt.

1-961/1. ­ Wetsvoorstel houdende instelling van een emancipatie-effectrapportage en tot wijziging van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. ­ Ingediend door de dames de Bethune en Dua op 23 april 1998.

1-973/1. ­ Wetsvoorstel houdende uitbreiding van verschillende werkgelegenheidsbevorderende maatregelen tot de werklozen wier recht op werkloosheidsuitkeringen is geschorst met toepassing van de artikelen 80 tot 88 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. ­ Ingediend door de heer Andrée Delcourt-Pêtre op 5 mei 1998.

Rapporteur : de heer Olivier.

1-1031/1. ­ Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 42bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. ­ Ingediend door de heer Bea Cantillon op 18 juni 1998.

Rapporteur : mevr. Delcourt-Pêtre.

1-1062/1. ­ Wetsvoorstel strekkende om de sociale-verzekeringskassen te ontslaan van de verplichting een verhoging toe te passen op de door de zelfstandigen verschuldigde sociale bijdragen. ­ Ingediend door de heer Ph. Charlier en mevr. Willame-Boonen op 13 juli 1998.

1-1094/1. ­ Wetsvoorstel tot oprichting van een Raadgevend Comité voor het Ouderenbeleid. ­ Ingediend door de heer D'Hooghe op 3 september 1998.

Rapporteur : mevr. Nelis-Van Liedekerke.

1-1097/1. ­ Wetsvoorstel houdende wijziging van de werkwijze van de bij het ministerie van Middenstand ingestelde commissie die een beslissing neemt over de aan bepaalde zelfstandigen toegekende vrijstelling van de sociale bijdragen. ­ Ingediend door mevr. Willame-Boonen en de heer Ph. Charlier op 16 september 1998.

1-1101/1. ­ Wetsvoorstel tot vaststelling van de normen om te worden erkend als begeleidingsteam voor palliatieve zorg. ­ Ingediend door mevr. Willame-Boonen op 29 september 1998.

Rapporteur : mevr. Nelis-Van Liedekerke.

1-1141/1. ­ Wetsvoorstel tot vaststelling van de regels die toelaten de waarde van de overdracht der apotheken vast te stellen en toezicht uit te oefenen op deze overdracht. ­ Ingediend door de heer Olivier op 6 november 1998.

Rapporteur : de heer D'Hooghe.

1-1147/1. ­ Wetsvoorstel tot invoering van een verbod op geslachtskeuze van een kind om niet-medische redenen. ­ Ingediend door de heren Verreycken en Buelens op 10 november 1998.

1-1149/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 1995 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de reiskosten in verband met de revalidatie. ­ Ingediend door mevr. Thijs op 12 november 1998.

1-1187/1. ­ Wetsvoorstel ter verbetering van het sociaal statuut der zelfstandigen. ­ Ingediend door de heer Mahoux op 10 december 1998.

1-1188/1. ­ Wetsvoorstel strekkende om beginnende zelfstandigen aan te moedigen en te stimuleren. ­ Ingediend door de heer Mahoux op 10 december 1998.

1-1189/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de procedures voor het verlenen van vrijstelling van de sociale bijdragen voor zelfstandigen. ­ Ingediend door de heer Mahoux op 10 december 1998.

1-1259/1. ­ Wetsvoorstel houdende instelling van een adoptieverlof voor werknemers. ­ Ingediend door mevr. de Bethune op 29 januari 1999.

1-1281/1. ­ Wetsvoorstel betreffende het eigendoms- en exploitatierecht van apotheken. ­ Ingediend door de heer Olivier op 25 februari 1999.

Rapporteur : de heer D'Hooghe.

1-1322/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de gezinsbijslagregeling voor zelfstandigen. ­ Ingediend door de heer Bock op 16 maart 1999.

1-1323/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de gezinsbijslagregeling voor zelfstandigen. ­ Ingediend door mevr. Nelis-Van Liedekerke op 18 maart 1999.

1-1342/1. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag van loonarbeiders. ­ Ingediend door mevr. Delcourt-Pêtre op 31 maart 1999.


W E T S O N T W E R P E N
O V E R G E Z O N D E N D O O R
D E K A M E R V A N
V O L K S V E R T E G E N W O O R D I G E R S


Artikel 77 van de Grondwet

1. Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden

1-621/1. ­ Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen.

­ Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer, nr. 1-621/15 van 29.4.1999.

1-622/1. ­ Ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen.

­ Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer, nr. 1-622/13 van 29.4.1999.

1-1069/1. ­ Herziening van titel III van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende het referendum.

Ontwerp van tekst houdende herziening van titel III van de Grondwet door invoeging van een artikel 39bis.

­ Ontwerp van tekst overgezonden door de Kamer, nr. 1-1069/1 van 20.7.1998 (3).

Rapporteur : de heer Desmedt.

2. Commissie voor de Justitie

1-1250/1. ­ Wetsontwerp tot wijziging van artikel 117 van en tot invoeging van een artikel 240bis in het Gerechtelijk Wetboek.

­ Ontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 1-1250/1 van 29.1.1999.

Artikelen 78-79 van de Grondwet

A. Geëvoceerde wetsontwerpen

1. Commissie voor de Justitie

1-1267/1. ­ Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en van artikel 27 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis teneinde de rechtspleging voor het hof van assisen te stroomlijnen.

­ Ontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 1-1267/1 van 5.2.1999.

Amendementen, nr. 1-1267/2 van 30.3.1999.

Amendementen, nr. 1-1267/3 van 20.4.1999.

(Geëvoceerd op 23.2.1999).

1-1345/1. ­ Wetsontwerp tot invoering van een getuigschrift van bekwaamheid en geschiktheid om te adopteren.

­ Ontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 1-1345/1 van 1.4.1999.

(Geëvoceerd op 23.4.1999).

Amendementen, nr. 1-1345/2 van 28.4.1999.

1-1346/1. ­ Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 21ter in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering.

­ Ontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 1-1346/1 van 1.4.1999.

(Geëvoceerd op 30.4.1999).

1-1348/1. ­ Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen.

­ Ontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 1-1348/1 van 1.4.1999.

(Geëvoceerd op 30.4.1999).

1-1361/1. ­ Wetsontwerp houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.

­ Ontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 1-1361/1 van 1.4.1999.

(Geëvoceerd op 30.4.1999).

2. Commissie voor de Sociale Aangelegenheden

1-1399/1. ­ Wetsontwerp tot bevordering van de organisatie van het woon-werkverkeer met bedrijfsvervoerplannen.

­ Ontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 1-1399/1 van 22.4.1999.

(Geëvoceerd op 3.5.1999).

B. Niet-geëvoceerde wetsontwerpen

1-1382/1. ­ Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend.

­ Ontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 1-1382/1 van 22.4.1999.

(Evocatietermijn 15 dagen).

1-1388/1. ­ Wetsontwerp met betrekking tot de retroactieve toepassing van de vrijstellingen die zijn bepaald in de zetelakkoorden met de internationale intergouvernementele organisaties inzake inkomstenbelastingen en met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen.

­ Ontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 1-1388/1 van 22.4.1999.

(Evocatietermijn 15 dagen).

1-1389/1. ­ Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 34, § 1, en 39 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

­ Ontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 1-1389/1 van 22.4.1999.

(Evocatietermijn 15 dagen).

1-1395/1. ­ Wetsontwerp tot toekenning van de morele eretitel van militair aan bepaalde Belgische burgers.

­ Ontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 1-1395/1 van 22.4.1999.

(Evocatietermijn 15 dagen).

1-1396/1. ­ Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger teneinde de erkenning van de tweetaligheid van de vrijwilligers te waarborgen.

­ Ontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 1-1396/1 van 22.4.1999.

(Evocatietermijn 15 dagen).

1-1397/1. ­ Wetsontwerp tot opheffing van de artikelen 10 en 19 van het koninklijk besluit van 24 juli 1997 tot instelling van de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek en de regeling van de halftijdse vervroegde uitstap voor sommige militairen en tot wijziging van het statuut van de militairen met het oog op de instelling van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking, met toepassing van artikel 3, § 1, 1º, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie.

­ Ontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 1-1397/1 van 22.4.1999.

(Evocatietermijn 15 dagen).

1-1403/1. ­ Wetsontwerp tot beteugeling van bepaalde vormen van bedrog met de kilometerstand van voertuigen.

­ Ontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 1-1403/1 van 22.4.1999.

(Evocatietermijn 15 dagen).

1-1408/1. ­ Wetsontwerp tot wijziging van artikel 4 van de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand.

­ Ontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 1-1408/1 van 22.4.1999.

(Evocatietermijn 15 dagen).

1-1409/1. ­ Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand.

­ Ontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 1-1409/1 van 22.4.1999.

(Evocatietermijn 15 dagen).

1-1410/1. ­ Wetsontwerp tot wijziging van artikel 59 van de nieuwe gemeentewet.

­ Ontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 1-1410/1 van 22.4.1999.

(Evocatietermijn 15 dagen).

1-1419/1. ­ Wetsontwerp ter bevordering van sociaal verantwoorde productie.

­ Ontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 1-1419/1 van 28.4.1999.

(Evocatietermijn 15 dagen).

1-1422/1. ­ Wetsontwerp tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet.

­ Ontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 1-1422/1 van 28.4.1999.

(Evocatietermijn 15 dagen).

1-1424/1. ­ Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen.

­ Ontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 1-1424/1 van 29.4.1999.

(Evocatietermijn 15 dagen).

1-1426/1. ­ Wetsontwerp betreffende de inschrijving van België op de algemene kapitaalverhoging van het Multilaterale Agentschap voor Investeringsgaranties.

­ Ontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 1-1426/1 van 29.4.1999.

(Evocatietermijn 15 dagen).

Artikel 80 van de Grondwet

1-1425/1. ­ Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

­ Ontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 1-1425/1 van 29.4.1999.

(Evocatietermijn 7 dagen).


(1) Deze lijst bevat ook de ontwerpen en voorstellen tot herziening van de Grondwet.

(2) Artikel 2 van de wet van 5 mei 1999 betreffende de gevolgen van de ontbinding van de Wetgevende Kamers ten aanzien van de aanhangige wetsontwerpen en wetsvoorstellen bepaalt :
« In geval van ontbinding van de federale Wetgevende Kamers worden alle bij de ontbonden Kamers aanhangige wetsontwerpen en wetsvoorstellen als niet-bestaande beschouwd.
Een wet kan evenwel onder de wetsontwerpen die in de loop van de vorige zittingsperiode door een van beide federale Wetgevende Kamers waren aangenomen, die ontwerpen aanwijzen welke zonder nieuwe verzending aanhangig zijn bij de andere federale Wetgevende Kamer op voorwaarde dat laatstgenoemde assemblee ze tijdens de vorige zittingsperiode niet had verworpen. »

(3) Dit ontwerp tot herziening van de Grondwet kan niet van verval worden ontheven met toepassing van artikel 2 van de wet van 5 mei 1999.