Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-99

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Vervoer

Vraag nr. 624 van de heer Caluwť d.d. 21 november 1997 (N.) :
Overladen vrachtwagens. ≠ Controles. ≠ Samenwerking gewesten.

Overladen vrachtwagens en meer bepaald de overladen assen betekenen een niet te onderschatten gevaar voor de verkeersveiligheid. Te zwaar beladen vrachtwagens beschadigen ook het wegdek en zijn onder meer verantwoordelijk voor de gevaarlijke spoorvorming. Via controles door middel van weeginstallaties tracht men de strijd tegen overgewicht aan te binden. De controles op het gewicht van vrachtwagens worden uitgevoerd door de rijkswacht.

1. Hoeveel controles werden uitgevoerd in de loop van 1994, 1995 en 1996 ?

2. Hoeveel processen-verbaal werden er in 1994, 1995 en 1996 uitgeschreven ? Hoeveel bedraagt de totale opbrengst van de geÔnde boetes ?

3. Hoeveel officiŽle weegbruggen staan er nu langs de verschillende wegen die onder het beheer van de geachte minister vallen ?

4. Inzake wegenis, vervoer en verkeer hebben de gewesten de beheersbevoegdheid, terwijl de reglementerende bevoegdheid inzake de algemene politie en inzake verkeer en vervoer bij de federale overheid berust. In sommige gevallen maakt de rijkswacht gebruik van de weegbruggen die onder het beheer van de gewesten vallen. Hoe verloopt in deze problematiek de samenwerking met de gewesten ? Wordt de opbrengst van de geÔnde boetes doorgestort naar de gewesten ?

5. Is het niet logisch, gezien de bediening van weeginstallaties van de gewesten door de rijkswacht en de oplopende factuur van het onderhoud van het beschadigde wegennet (beheersbevoegdheid van de gewesten), om een regeling uit te werken (bijvoorbeeld via retributies) die toelaat aan de gewesten om hun investerings- en functioneringskosten van de installaties te recupereren ? Welke maatregelen zal de geachte minister nemen, zonder evenwel dat bovenvermelde regeling de concurrentiepositie van de transportsector in het gedrang mag brengen ? Zal de geachte minister daarom de (federale) boetes afschaffen ten voordele van het heffen van (gewestelijke) retributies ?

Antwoord : 1 en 2. Ik heb de eer het geachte lid hierna een samenvatting te geven, voor de jaren 1994 tot 1998, van het totaal aantal controles dat werd verricht door de wegbrigadiers van het bestuur van het Vervoer te Land. Daarbij wordt op een tweede lijn het aantal gegeven van de overtredingen die betrekking hebben op overlading van het voertuig (minimum 5 %). De derde lijn vermeldt het aantal voertuigen waarvan de lading moest worden afgeladen (meer dans 10 % overlading).

≠ 1994 :

≠ aantal controles : 51 830;

≠ overladingen : 613;

≠ afladingen : 295;

≠ 1995 :

≠ aantal controles : 67 500;

≠ overladingen : 875;

≠ afladingen : 522;

≠ 1996 :

≠ aantal controles : 92 945;

≠ overladingen : 949;

≠ afladingen : 473;

≠ 1997 :

≠ aantal controles : 73 616;

≠ overladingen : 680;

≠ afladingen : 405;

≠ 1998 :

≠ aantal controles : 76 009;

≠ overladingen : 584;

≠ afladingen : 484.

De in BelgiŽ ingeschreven voertuigen, waarvan de overlading meer dan 10 % bedraagt, moeten opnieuw voor keuring bij een instelling voor automobielinspectie worden voorgereden.

Een in overtreding bevonden bestuurder heeft de keuze tussen een proces-verbaal of het onmiddellijk ter plaatse betalen van een som. Voor het ogenblik bedraagt de onmiddellijk te innen som 10 000 frank.

3. Mijn departement beschikt niet over weegbruggen. De wegbrigadiers van het bestuur van het Vervoer te Land gebruiken enkel mobiele weegbruggen. Ze beschikken tevens over een lijst van vaste weegbruggen zodat er zich bij het wegen van voertuigen geen noemenswaardige problemen voordoen.

4 en 5. Deze aangelegenheid behoort tot de bevoegdheid van mijn collega van Binnenlandse Zaken, die bevoegd is voor de wegcontroles uitgevoerd door de rijkswacht.

Momenteel werkt mijn departement aan de totstandkoming van een samenwerkingsprotocol tussen de controlediensten. De reeds op het terrein bestaande samenwerkingsafspraken zullen worden uitgebreid en een officiŽler karakter krijgen.

Voorts herinner ik het geachte lid eraan dat een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg thans voor advies aan de Raad van State is voorgelegd. Dit ontwerp heeft de procedure voor de betrokkenheid van de gewesten doorlopen. De drie gewestregeringen hebben hun formeel akkoord over de tekst gegeven.

De gradatie van de boeten in functie van de ernst van de vastgestelde inbreuken is een fundamenteel onderdeel van bedoeld ontwerp van koninklijk besluit dat bedoeld is om een groter ontradend effect te hebben.