1-270

1-270

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU VENDREDI 30 AVRIL 1999

VERGADERING VAN VRIJDAG 30 APRIL 1999

(Vervolg-Suite)

PROJETS ET PROPOSITIONS DE DÉCLARATION

DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Votes réservés

Votes

De voorzitter. ­ Dames en heren, we moeten ons nu uitspreken over de amendementen en over de ontwerpen en voorstellen van verklaring tot herziening van de Grondwet.

Mesdames et messieurs, nous devons nous prononcer maintenant sur les amendements et sur les projets et propositions de déclaration de révision de la Constitution.

We moeten ons eerst uitspreken over het amendement nr. 8 van de heer Loones c.s.

Nous devons d'abord nous prononcer sur l'amendement nº 8 de M. Loones et consorts.

Het woord is aan de heer Loones voor een stemverklaring.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, in de eerste plaats betreur ik dat de eerste minister niet aanwezig is op dit belangrijk ogenblik. Hij heeft immers de aanzet gegeven tot de procedure die we thans volgen.

We stellen een wijziging voor van het opschrift. Het huidige opschrift luidt : « Het federale België, zijn samenstelling en zijn grondgebied. » We willen dit opschrift wijzigen in het kader van de opheffing van de federale Staat en de vervanging ervan door een confederatie. Vlaanderen en Franstalig België zullen in deze confederatie autonoom bepalen welke materies nog onder de bevoegdheid van de confederatie blijven en voor welke materies Europa bevoegd zal zijn. Voorts zullen ze hun solidariteitsmechanismen vastleggen. Brussel zal in die confederatie zijn positie behouden als hoofdstad van Vlaanderen en als hoofdstedelijk gebied. Dit stramien wordt uitgewerkt in de amendementen die door ons worden voorgesteld.

We zullen elk voorstel tot herziening van om het even welk artikel van de Grondwet goedkeuren, ongeacht de fractie die het voorstel indient. Dat betekent niet dat we het steeds eens zijn met de motivatie die hiervoor wordt naar voren gebracht. Onze fractie is van oordeel dat een parlement over elke aangelegenheid moet kunnen debatteren, zeker over de grondregels van onze staatsinrichting. Elk voorstel tot herziening van de Grondwet wensen we goed te keuren op basis van een welbegrepen civisme. Zowel de eerste minister als de minister-president van Vlaanderen hebben verklaard dat de Grondwet op bepaalde punten kan worden gewijzigd zonder verklaring tot herziening, omdat volgens hen politiek primeert op de Grondwet. Dat is weliswaar een bijzonder interessante denkrichting, maar onze burgerzin gebiedt ons te besluiten dat de Grondwet pas kan worden gewijzigd wanneer het Parlement daarmee heeft ingestemd.

Ten slotte gaat de VU-fractie akkoord met een verklaring tot herziening van alle artikelen in het kader van het motto dat vanaf morgen ons devies wordt, namelijk : « Samen brengen wij alles in beweging. » (Applaus.)

De voorzitter. ­ De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

66 leden zijn aanwezig.

66 membres sont présents.

51 stemmen neen.

51 votent non.

15 stemmen ja.

15 votent oui.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Boutmans, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, M. Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Destexhe, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Buelens, Ceder, Coveliers, Devolder, Goris, Mme Leduc, MM. Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Vandenbroeke, Van Hauthem, Vautmans, Vergote, Verreycken.

De voorzitter. ­ We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 9 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 9 de M. Loones et consorts.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Dan wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Bijgevolg vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 1 van de Grondwet, teneinde aan Vlaanderen de mogelijkheid te geven om een zelfstandige staat op te richten », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration, introduite par M. Verreycken, concernant la révision « de l'article premier de la Constitution, de manière à ce que la Flandre puisse fonder un État indépendant », devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 10 van heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 10 de M. Loones et consorts.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Dan wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Bijgevolg vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 2 van de Grondwet, teneinde het artikel te schrappen, gezien de draagwijdte van artikel 1 », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration introduite par M. Verreycken concernant la révision « de l'article 2 de la Constitution, de manière qu'on puisse l'abroger eu égard à la portée de l'article premier », devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 11 van heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 11 de M. Loones et consorts.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Bijgevolg vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 3 van de Grondwet, teneinde het artikel te schrappen, gezien de draagwijdte van artikel 1 », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration introduite par M. Verreycken, concernant la révision « de l'article 3 de la Constitution, de manière qu'on puisse l'abroger eu égard à la portée de l'article premier », devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 12 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 12 de M. Loones et consorts.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Dan wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Bijgevolg vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 4 de Grondwet, teneinde de Vlaamse soevereine Natie de mogelijkheid te bieden zelf over het statuut van haar grondgebied te beslissen », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration introduite par M. Verreycken concernant la révision « de l'article 4 de la Constitution, de manière que la Nation flamande souveraine puisse décider elle-même du statut de son territoire », devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 13 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 13 de M. Loones et consorts.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Aangezien dit amendement niet is aangenomen, vervalt het voorstel van verklaring tot herziening, « van artikel 5 van de Grondwet, teneinde de Vlaamse soevereine Natie zelf te laten beslissen over de indeling van haar grondgebied », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite du rejet de cet amendement, la proposition de déclaration introduite par M. Verreycken concernant la révision de « l'article 5 de la Constitution, en vue de permettre à la Nation flamande souveraine de décider elle-même de la subdivision de son territoire » devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over de voorstellen van verklaring tot herziening « van artikel 6 van de Grondwet, teneinde te kunnen beantwoorden aan de verzuchtingen uit artikel 5 » en « van artikel 7 van de Grondwet, teneinde de Vlaamse soevereine natie toe te laten zelf te beslissen over de wijze waarop begrenzingen worden geregeld, bij Grondwet of wet », ingediend door de heer Verreycken.

Nous devons nous prononcer sur les propositions de déclaration introduites par M. Verreycken concernant la révision « de l'article 6 de la Constitution, en vue de pouvoir répondre aux asprirations formulées à l'article 5 » ainsi que la révision « de l'article 7 de la Constitution, en vue permettre à la Nation flamande souveraine de décider elle-même de la manière d'établir ses frontières, que ce soit par voie constitutionnelle ou légale ».

Mag ik aannemen dat de vorige stemming ook geldt voor deze voorstellen ?

Puis-je considérer que le dernier vote est également valable pour ces propositions ? (Assentiment.)

Derhalve worden deze voorstellen niet aangenomen.

En conséquence, ces propositions ne sont pas adoptées.

We stemmen over het amendement nr. 1 van de heren Boutmans en Daras.

Nous passons au vote sur l'amendement nº 1 de MM. Boutmans en Daras.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

67 leden zijn aanwezig.

67 membres sont présents.

52 stemmen neen.

52 votent non.

14 stemmen ja.

14 votent oui.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté neen :

MM. Bock, Bourgeois, Buelens, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Ceder, G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes Cornet d'Elzius, de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Destexhe, D'Hooghe, Erdman, Foret, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Raes, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Van Hauthem, Van Wallendael, Verreycken, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Boutmans, Coveliers, Daras, Mme Dardenne, M. Devolder, Mme Dua, M. Goris, Mme Leduc, M. Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Vandenbroeke, Vautmans, et Vergote.

De voorzitter. ­ We moeten nu stemmen over het amendement nr. 14 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'amendement nº 14 de M. Loones et consorts.

De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

65 leden zijn aanwezig.

65 membres sont présents.

49 stemmen neen.

49 votent non.

16 stemmen ja.

16 votent oui.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Buelens, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes Cornet d'Elzius, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Destexhe, D'Hooghe, Erdman, Foret, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Van Hauthem, Van Wallendael, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Boutmans, Coveliers, Daras, Mme Dardenne, M. Devolder, Mme Dua, M. Goris, Mme Leduc, M. Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Vandenbroeke, Vautmans, Vergote et Verreycken.

M. le président. ­ Nous devons nous prononcer maintenant sur le projet de déclaration ainsi libellé :

« Les Chambres déclarent qu'il y a lieu à révision du titre II de la Contitution, en vue d'y insérer des dispositions nouvelles permettant d'assurer la protection des droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

We moeten nu uitspreken over het ontwerp van verklaring dat luidt :

« De Kamers verklaren dat er reden bestaat tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. »

Le vote commence.

De stemming begint.

­ Il est procédé au vote nominatif.

Er wordt tot naamstemming overgegaan.

66 membres sont présents.

66 leden zijn aanwezig.

54 votent oui.

54 stemmen ja.

5 votent non.

5 stemmen neen.

7 s'abstiennent.

7 onthouden zich.

En conséquence, le projet de déclaration est adopté.

Derhalve is het ontwerp van verklaring aangenomen.

Ont voté oui :

Ja hebben gestemd :

MM. Anciaux, Bock, Bourgeois, Boutmans, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, M. Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Destexhe, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mme Lizin, MM. Loones, Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Vandenbroeke, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ont voté non :

Neen hebben gestemd :

MM. Buelens, Ceder, Raes, Van Hauthem et Verreycken.

Se sont abstenus :

Onthouden hebben zich :

MM. Coveliers, Devolder, Goris, Mmes Leduc, Nelis-Van Liedekerke, MM. Vautmans, et Vergote.

De voorzitter. ­ De heer Coveliers wordt verzocht zijn reden van onthouding mee te delen.

De heer Coveliers (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, bij de vorige voorstellen die ingrijpender waren, heeft mijn fractie tegengestemd. Dit voorstel heeft een veel beperktere draagwijdte. Het lijkt me logisch dat we ons deze keer onthouden.

De voorzitter. ­ We moeten ons nu uitspreken over het ontwerp van verklaring dat luidt :

« De Kamers verklaren dat er reden bestaat tot herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuwe artikel in te voegen betreffende een openbare omroepdienst. »

Nous devons nous prononcer maintenant sur le projet de déclaration ainsi libellé :

« Les Chambres déclarent qu'il y a lieu à révision du titre II de la Constitution, en vue d'y insérer un article nouveau relatif à un service public de radiodiffusion et télédiffusion. »

De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

65 leden zijn aanwezig.

65 membres sont présents.

53 stemmen ja.

53 votent oui.

4 stemmen neen.

4 votent non.

8 onthouden zich.

8 s'abstiennent.

Derhalve is het ontwerp van verklaring aangenomen.

En conséquence, le projet de déclaration est adopté.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Bock, Bourgeois, Boutmans, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, M. Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Destexhe, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Happart, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mme Lizin, MM. Loones, Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Vandenbroeke, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Buelens, Ceder, Raes et Verreycken.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Coveliers, Devolder, Goris, Mmes Leduc, Nelis-Van Liedekerke, MM. Van Hauthem, Vautmans, et Vergote.

De voorzitter. ­ Ik verzoek de leden die zich hebben onthouden, de reden van hun onthouding mede te delen.

Les membres qui se sont abstenus sont priés de faire connaître les motifs de leur abstention.

Het woord is aan de heer Van Hauthem.

De heer Van Hauthem (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, we hebben ons bij de stemming over dit ontwerp van verklaring onthouden en zullen dat ook bij al de andere doen. We hebben geen principiële bezwaren tegen het voor herziening vatbaar verklaren van die artikelen, want we zijn van oordeel dat alle Grondwetsartikelen voor herziening vatbaar moeten worden verklaard. Het lijstje van artikelen dat de regering wil laten herzien, is echter te beperkt en alle communautair geladen artikelen werden er bewust uit geweerd. Om die reden wensen we ons te onthouden.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Coveliers.

De heer Coveliers (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, dit ontwerp van verklaring betreft uitsluitend de openbare omroepdienst. We vinden dat wat te beperkt. Ook andere omroepen, die niet noodzakelijk een openbare dienst zijn, moeten ons inziens in dit nieuwe artikel worden opgenomen.

De voorzitter. ­ We moeten ons nu uitspreken over het ontwerp van verklaring dat luidt : « De Kamers verklaren dat er reden bestaat tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind op morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit verzekeren. »

Nous devons nous prononcer maintenant sur le projet de déclaration ainsi libellé : « Les Chambres déclarent qu'il y a lieu à révision du titre II de la Constitution, en vue d'y insérer des dispositions nouvelles permettant d'assurer la protection des droits de l'enfant à l'intégrité morale, physique, mentale et sexuelle. »

De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

65 leden zijn aanwezig.

65 membres sont présents.

60 stemmen ja.

60 votent oui.

5 onthouden zich.

5 s'abstiennent.

Derhalve is het ontwerp van verklaring aangenomen.

En conséquence, le projet de déclaration est adopté.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Bock, Bourgeois, Boutmans, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Destexhe, Devolder, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Goris, Happart, Hatry, Hazette, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mmes Leduc, Lizin, MM. Loones, Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, M. Moens, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Vandenbroeke, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Vautmans, Vergote, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Buelens, Ceder, Raes, Van Hauthem et Verreycken.

De voorzitter. ­ Door deze stemmming vervalt het voorstel van verklaring van mevrouw de Bethune c.s. dat luidt : « De Kamers verklaren dat er reden bestaat tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind verzekeren.

À la suite de ce vote, la proposition de déclaration de révision de Mme de Bethune et consorts devient sans objet. Cette proposition est ainsi libellée : « Les Chambres déclarent qu'il y a lieu à révision du titre II de la Constitution, en vue d'y insérer des dispositions nouvelles garantissant la protection des droits de l'enfant.

We moeten ons nu uitspreken over het ontwerp van verklaring dat luidt :

« De Kamers verklaren dat er reden bestaat tot herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen. »

Nous devons nous prononcer maintenant sur le projet de déclaration ainsi libellé :

« Les Chambres déclarent qu'il y a lieu à révision du titre II de la Constitution, en vue d'y insérer un article nouveau relatif aux droits des femmes et des hommes à l'égalité. »

De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

66 leden zijn aanwezig.

66 membres sont présents.

54 stemmen ja.

54 votent oui.

5 votent non.

5 stemmen neen.

7 onthouden zich.

7 s'abstiennent.

Derhalve is het ontwerp van verklaring aangenomen.

En conséquence, le projet de déclaration est adopté.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Bock, Bourgeois, Boutmans, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, M. Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Destexhe, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mme Lizin, MM. Loones, Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Vandenbroeke, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Buelens, Ceder, Raes, Van Hauthem et Verreycken.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Coveliers, Devolder, Goris, Mmes Leduc, Nelis-Van Liedekerke, MM. Vautmans et Vergote.

De voorzitter. ­ Ik verzoek de heer Coveliers de reden van zijn onthouding mede te delen.

Het woord is aan de heer Coveliers.

De heer Coveliers (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, de Grondwet bepaalt reeds uitdrukkelijk dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet. Er dient dus niet nog eens te worden vermeld dat er mannelijke en vrouwelijke Belgen zijn.

De voorzitter. ­ We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 15 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'amendement nº 15 de M. Loones et consorts.

Het woord is aan de heer Boutmans voor een stemverklaring.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de voorzitter, we hadden eveneens een soortgelijk voorstel ingediend. We zullen uiteraard voor het voorstel van de heer Loones stemmen. We zijn van mening dat de compromisregeling om politieke rechten uit te breiden, zoals enkele maanden geleden goedgekeurd, niet ver genoeg gaat. Na de verkiezingen hopen we een ruimere meerderheid te vinden voor een uitbreiding van het stemrecht.

De voorzitter. ­ De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

66 leden zijn aanwezig.

66 membres sont présents.

47 stemmen neen.

47 votent non.

19 stemmen ja.

19 votent oui.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes Cornet d'Elzius, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Destexhe, D'Hooghe, Erdman, Foret, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mme Lizin, MM. Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Boutmans, Buelens, Ceder, Coveliers, Daras, Mme Dardenne, M. Devolder, Mme Dua, M. Goris, Mme Leduc, M. Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Vandenbroeke, Van Hauthem, Vautmans, Vergote et Verreycken.

De voorzitter. ­ Door deze stemming vervallen het amendement nr. 2 van de heren Boutmans en Daras en het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 8 van de Grondwet, teneinde de Vlaamse soevereine natie de mogelijkheid te geven zelf de nationaliteitsvereisten, en de daaraan verbonden rechten en plichten, te omschrijven. » ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet l'amendement nº 2 de MM. Boutmans et Daras et la proposition de déclaration introduite par M. Verreycken concernant la révision de « l'article 8 de la Constitution, en vue de permettre à la Nation souveraine flamande de définir elle-même les conditions de nationalité ainsi que les droits et devoirs y afférents » deviennent sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 9 van de Grondwet, teneinde de Vlaamse soevereine natie toe te staan te bepalen hoe en door wie naturalisatie kan worden verleend » ingediend door de heer Verreycken.

Nous devons nous prononcer sur la proposition de déclaration, déposée par M. Verreycken, concernant la révision « de l'article 9 de la Constitution, en vue de permettre à la Nation flamande souveraine de déterminer comment et par qui la naturalisation peut être accordée ».

De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

66 leden zijn aanwezig.

66 membres sont présents.

58 stemmen neen.

58 votent non.

8 stemmen ja.

8 votent oui.

Derhalve is het voorstel van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, la proposition de déclaration n'est pas adoptée.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Boutmans, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Destexhe, Devolder, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Goris, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mmes Leduc, Lizin, M. Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, M. Moens, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Vautmans, Vergote, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Buelens, Ceder, Loones, Raes, Vandenbroeke, Van Hauthem et Verreycken.

De voorzitter. ­ We moeten ons nu uitspreken over het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 10 van de Grondwet, teneinde de Vlaamse soevereine natie toe te laten om, eventueel binnen het raam van de bestaande internationale verdragen, de fundamentele rechten en plichten van de Vlamingen te omschrijven », ingediend door de heer Verreycken.

Nous devons nous prononcer sur la proposition de déclaration, déposée par M. Verreycken, concernant la révision « de l'article 10 de la Constitution, en vue de permettre à la Nation flamande souveraine de définir, éventuellement dans le cadre des traités internationaux existants, les droits et devoirs fondamentaux des Flamands ».

Mag ik aannemen dat de vorige stemming ook geldt voor dit voorstel ?

Puis-je considérer que le vote précédent est également valable pour cette proposition ? (Assentiment.)

Dan wordt dit voorstel van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, cette proposition de déclaration n'est pas adoptée.

We moeten ons nu uitspreken over het ontwerp van verklaring dat luidt :

« De Kamers verklaren dat er reden bestaat tot herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet ».

Nous devons nous prononcer maintenant sur le projet de déclaration ainsi libellé :

« Les Chambres déclarent qu'il y a lieu à révision de l'article 10, alinéa 2, deuxième membre de phrase, de la Constitution ».

De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

64 leden zijn aanwezig.

64 membres sont présents.

53 stemmen ja.

53 votent oui.

4 stemmen neen.

4 votent non.

7 s'abstiennent.

7 onthouden zich.

Derhalve is het ontwerp van verklaring aangenomen.

En conséquence, le projet de déclaration est adopté.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Bock, Bourgeois, Boutmans, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, M. Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mme Lizin, MM. Loones, Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Vandenbroeke, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Buelens, Raes, Van Hauthem et Verreycken.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Coveliers, Devolder, Goris, Mmes Leduc, Nelis-Van Liedekerke, MM. Vautmans et Vergote.

De voorzitter. ­ Door deze stemming vervalt het voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen ingediend door mevrouw de Bethune.

Par conséquent, la proposition de déclaration de révision de l'article 10 de la Constitution, en vue d'y insérer des dispositions nouvelles relatives au droit des femmes et des hommes à l'égalité introduite par Mme de Bethune, devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 16 van de heer Loones c.s..

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'amendement nº 16 de M. Loones et consorts.

Het woord is aan de heer Anciaux voor een stemverklaring.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, artikel 11 zou herzien moeten kunnen worden, precies om het non-discriminatiebeginsel te versterken. We vragen daarvoor ook steun.

M. le président. ­ Nous passons au vote.

We gaan over tot de stemming.

­ Il est procédé au vote nominatif.

Er wordt tot naamstemming overgegaan.

64 membres sont présents.

64 leden zijn aanwezig.

46 votent non.

46 stemmen neen.

18 votent oui.

18 stemmen ja.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

Ont voté non :

Neen hebben gestemd :

MM. Bock, Bourgeois, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes Cornet d'Elzius, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, D'Hooghe, Erdman, Foret, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ont voté oui :

Ja hebben gestemd :

MM. Anciaux, Boutmans, Buelens, Coveliers, Daras, Mme Dardenne, M. Devolder, Mme Dua, M. Goris, Mme Leduc, M. Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Vandenbroeke, Van Hauthem, Vautmans, Vergote et Verreycken.

De voorzitter. ­ Door deze stemming vervalt het voorstel van verklaring « van artikel 11 van de Grondwet, teneinde de Vlaamse soevereine natie de mogelijkheid te geven zelf de grondrechten van haar burgers te bevestigen en waar nodig uit te breiden », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration introduite par M. Verreycken concernant la révision « de l'article 11 de la Constitution, en vue de permettre à la Nation flamande souveraine de consacrer, si nécessaire, d'étendre elle-même les droits fondamentaux de ces citoyens » devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over de volgende door de heer Verreycken ingediende voorstellen van verklaring tot herziening :

« ­ van artikel 12 van de Grondwet, teneinde de Vlaamse soevereine natie toe te staan een eigen rechtsleer te ontwikkelen, een eigen rechtspraak en gerechtelijk apparaat. Ook de bevoegdheden, rechten, plichten, verantwoordelijkheden en statuut van de magistratuur, dienen bepaald te worden door de Vlaamse soevereine natie »;

­ van artikel 13 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 12;

­ van artikel 14 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 12;

­ van artikel 15 van de Grondwet, teneinde de Vlaamse soevereine natie toe te laten zelf de grondrechten van haar burgers te bevestigen, en waar nodig uit te breiden;

­ van artikel 16 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 15;

­ van artikel 18 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 15;

­ van artikel 19 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 15;

­ van artikel 20 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 15 ».

Nous devons nous prononcer sur les propositions de déclaration déposées par M. Verreycken, concernant la révision :

« ­ de l'article 12 de la Constitution, en vue de permettre à la Nation flamande souveraine de développer une doctrine, une jurisprudence et un appareil judiciaire propres. Il appartiendra aussi à la Nation flamande souveraine de définir les compétences, droits, devoirs, les responsabilités et statut de la magistrature;

­ de l'article 13 de la Constitution, vu l'argumentation développée à l'article 12 de la proposition de révision;

­ de l'article 14 de la Constitution, vu l'argumentation développée à l'article 12 de la proposition de révision;

­ de l'article 15 de la Constitution, en vue de permettre à la Nation flamande souveraine de consacrer et, si nécessaire, d'étendre elle-même les droits fondamentaux de ses citoyens;

­ de l'article 16 de la Constitution, vu l'argumentation développée à l'article 15;

­ de l'article 17 de la Constitution, vu l'argumentation développée à l'article 15;

­ de l'article 18 de la Constitution, vu l'argumentation développée à l'article 15;

­ de l'article 19 de la Constitution, vu l'argumentation développée à l'article 15;

­ de l'article 20 de la Constitution, vu l'argumentation développée à l'article 15 ».

Mag ik aannemen dat de stemming over een vorig voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor deze voorstellen van verklaring ?

Puis-je considérer que le vote précédent sur une proposition de déclaration de M. Verreycken est également valable pour ces propositions de déclaration ? (Assentiment.)

Dan worden deze voorstellen van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, ces propositions de déclaration ne sont pas adoptées.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 17 van de heer Loones c.s..

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'amendement nº 17 de M. Loones et consorts.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

64 leden zijn aanwezig.

64 membres sont présents.

46 stemmen neen.

46 votent non.

18 stemmen ja.

18 votent oui.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes Cornet d'Elzius, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, D'Hooghe, Erdman, Foret, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Boutmans, Buelens, Ceder, Coveliers, Daras, Mme Dardenne, M. Devolder, Mme Dua, M. Goris, Mmes Leduc, Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Vandenbroeke, Van Hauthem, Vautmans, Vergote et Verreycken.

De voorzitter. ­ Door deze stemming vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 21 van de Grondwet, teneinde de Vlaamse soevereine natie ondermeer toe te staan de status van het burgerlijk en het kerkelijk huwelijk te omschrijven. Zo zou de opheffing van het voorafgaande burgerlijk huwelijk de gevolgen van de actuele discriminatie van (burgerlijk) gehuwden kunnen wegnemen », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce vote, la proposition de déclaration de révision « de l'article 21 de la Constitution, en vue de permettre entre autres à la Nation flamande souveraine de définir les statuts du mariage civil et du mariage religieux. Ainsi, la suppression du mariage civil préalable permettrait de lever la discrimination qui touche actuellement les personnes mariées (civilement) », introduite par M. Verreycken, devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over de voorstellen van verklaring tot herziening « van artikel 22 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 15 » en « van artikel 23 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 15 », ingediend door de heer Verreycken.

Nous devons nous prononcer sur les propositions de déclaration, déposées par M. Verreycken, concernant la révision « de l'article 22 de la Constitution, vu l'argumentation développé à l'article 15 » et la révision de « l'article 23 de la Constitution, vu l'argumentation développée à l'article 15 ».

Mag ik aannemen dat de stemming over een vorig voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor deze voorstellen van verklaring ?

Puis-je considérer que le vote précédent sur une proposition de déclaration de M. Verreycken est également valable pour ces propositions de déclaration ? (Assentiment.)

Derhalve worden deze voorstellen van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, ces propositions de déclaration ne sont pas adoptées.

Nous devons nous prononcer maintenant sur le projet de déclaration ainsi libellé :

« Les Chambres déclarent qu'il y a lieu à révision de l'article 23 de la Constitution, en vue d'y ajouter un alinéa concernant le droit du citoyen à un service minimal en matière de poste, de communications et de mobilité ».

We moeten ons nu uitspreken over het ontwerp van verklaring dat luidt :

« De Kamers verklaren dat er reden bestaat tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit ».

Le vote commence.

De stemming begint.

­ Il est procédé au vote nominatif.

Er wordt tot naamstemming overgegaan.

65 membres sont présents.

65 leden zijn aanwezig.

53 votent oui.

53 stemmen ja.

5 votent non.

5 stemmen neen.

7 s'abstiennent.

7 onthouden zich.

En conséquence, le projet de déclaration est adopté.

Derhalve is het ontwerp van verklaring aangenomen.

Ont voté oui :

Ja hebben gestemd :

MM. Anciaux, Bock, Bourgeois, Boutmans, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, M. Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mme Lizin, MM. Loones, Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Vandenbroeke, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ont voté non :

Neen hebben gestemd :

MM. Buelens, Ceder, Raes, Van Hauthem et Verreycken.

Se sont abstenus :

Onthouden hebben zich :

MM. Coveliers, Devolder, Goris, Mmes Leduc, Nelis-Van Liedekerke, MM. Vautmans et Vergote.

We moeten ons nu uitspreken over het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 24 van de Grondwet, teneinde de Vlaamse soevereine natie te laten beslissen over het onderwijs », ingediend door de heer Verreycken.

Nous devons nous prononcer sur la proposition de déclaration, déposée par M. Verreycken, concernant la révision « de l'article 24 de la Constitution, en vue de permettre à la Nation flamande souveraine de décider en ce qui concerne l'enseignement ».

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een voorstel van herziening van de heer Verreycken ook geldt voor dit voorstel van herziening ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur une proposition de révision de M. Verreycken est également valable pour cette proposition de révision ? (Assentiment.)

En conséquence, cette proposition de déclaration n'est pas adoptée.

Dan wordt dit voorstel van verklaring niet aangenomen.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 18 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 18 de M. Loones et consorts.

Mag ik aannemen dat de stemming over het vorig amendement van de heer Loones ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le vote sur l'amendement précédent de M. Loones est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Dan wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Aangezien dit amendement niet is aangenomen, vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 25 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 15 », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite du rejet de cet amendement, la proposition de déclaration de révision « de l'article 25 de la Constitution, vu l'argumentation développée à l'article 15 », déposée par M. Verreycken, vient à tomber.

We moeten ons nu uitspreken over het ontwerp van verklaring dat luidt : « De Kamers verklaren dat er reden bestaat tot herziening van artikel 25 van de Grondwet, om een lid toe te voegen teneinde de waarborgen van de drukpers uit te breiden tot de andere informatiemiddelen. »

Nous devons nous prononcer maintenant sur le projet de déclaration ainsi libellé : « Les Chambres déclarent qu'il y a lieu à révision de l'article 25 de la Constitution, en vue d'y ajouter un alinéa permettant d'élargir les garanties de la presse aux autres moyens d'information. »

Le vote commence.

De stemming begint.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

65 membres sont présents.

65 leden zijn aanwezig.

60 stemmen ja.

60 votent oui.

5 onthouden zich.

5 s'abstiennent.

Derhalve is het ontwerp van verklaring aangenomen.

En conséquence, le projet de déclaration est adopté.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Bock, Bourgeois, Boutmans, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Devolder, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Goris, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mmes Leduc, Lizin, MM. Loones, Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, M. Moens, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Vandenbroeke, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Vautmans, Vergote, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Buelens, Ceder, Raes, Van Hauthem et Verreycken.

De voorzitter. ­ We moeten ons nu uitspreken over de door de heer Verreycken ingediende voorstellen van verklaring tot herziening « van artikel 26 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 15 » en « van artikel 27 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 15 ».

Nous devons nous prononcer sur les propositions de déclaration déposées par M. Verreycken concernant la révision « de l'article 26 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 15 » et la révision de « l'article 27 de la constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 15 ».

Mag ik aannemen dat de stemming over een vorig voorstel ingediend door de heer Verreycken ook geldt voor deze voorstellen ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur une proposition de révision, déposée par M. Verreycken est également valable pour ces propositions ? (Assentiment.)

Dan worden deze voorstellen niet aangenomen.

En conséquence, ces propositions ne sont pas adoptées.

We moeten ons nu uitspreken over het ontwerp van verklaring dat luidt : « De Kamers verklaren dat er reden bestaat tot herziening van artikel 28 van de Grondwet. »

Nous devons nous prononcer maintenant sur le projet de déclaration ainsi libellé : « Les Chambres déclarent qu'il y a lieu à révision de l'article 28 de la Constitution. »

De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

64 leden zijn aanwezig.

64 membres sont présents.

59 stemmen ja.

59 votent oui.

5 onthouden zich.

5 s'abstiennent.

Derhalve is het ontwerp van verklaring aangenomen.

En conséquence, le projet de déclaration est adopté.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Bock, Bourgeois, Boutmans, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Devolder, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Goris, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mmes Leduc, Lizin, MM. Loones, Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, M. Moens, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Vandenbroeke, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Vautmans, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Buelens, Ceder, Raes, Van Hauthem et Verreycken.

De voorzitter. ­ Door deze stemming vervalt het voorstel van verklaring « van artikel 28 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 15 », ingediend door de heer Verreycken.

La proposition de déclaration introduite par M. Verreycken concernant la révision « de l'article 28 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 15 » devient dès lors sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het ontwerp van veklaring dat luidt : « De Kamers verklaren dat er reden bestaat tot herziening van artikel 29 van de Grondwet. »

Nous devons nous prononcer maintenant sur le projet de déclaration ainsi libellé : « les Chambres déclarent qu'il y a lieu à révision de l'article 29 de la Constitution. »

Mag ik aannemen dat de stemming over het vorig ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet ook geldt voor dit ontwerp ?

Puis-je considérer que le vote précédent sur un projet de déclaration de révision de la Constitution est également valable pour cette proposition ? (Assentiment.)

Dan is dit ontwerp van verklaring aangenomen en vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 29 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 15 », ingediend door de heer Verreycken.

En conséquence, ce projet de déclaration est adopté et la proposition de déclaration de révision « de l'article 29 de la Constitution, vu l'argumentation développée à l'article 15 », déposée par M. Verreycken, devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 19 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 19 de M. Loones et consorts.

De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

64 leden zijn aanwezig.

64 membres sont présents.

50 stemmen neen.

50 votent non.

14 stemmen ja.

14 votent oui.

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Boutmans, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, M. Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Buelens, Ceder, Coveliers, Devolder, Goris, Mme Leduc, M. Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Vandenbroeke, Van Hauthem, Vautmans et Verreycken.

De voorzitter. ­ Door deze stemming vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 30 van de Grondwet, teneinde de Vlaamse soevereine natie toe te laten het taalgebruik te regelen, er van uitgaande dat taalvrijheid niet tot culturele ontworteling mag leiden », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration de révision « de l'article 30 de la Constitution, en vue de permettre à la Nation flamande souveraine de régler l'emploi des langues, en partant du principe de la liberté linguistique ne peut pas mener au déracinement culturel », déposée par M. Verreycken, devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 31 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 12 », ingediend door de heer Verreycken.

Nous devons nous prononcer sur la proposition de déclaration de révision « de l'article 31 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 12 », introduite par M. Verreycken.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor dit voorstel ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur une proposition de déclaration déposée par M. Verreycken est également valable pour cette proposition ? (Assentiment.)

Dan wordt dit voorstel niet aangenomen.

En conséquence, cette proposition n'est pas adoptée.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 20 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 20 de M. Loones et consorts.

Het woord is aan de heer Anciaux voor een stemverklaring.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, artikel 32 zou moeten worden herzien om de openbaarheid van de besluitvorming nog te versterken.

De voorzitter. ­ De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

64 leden zijn aanwezig.

64 membres sont présents.

46 stemmen neen.

46 votent non.

18 stemmen ja.

18 votent oui.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes Cornet d'Elzius, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, D'Hooghe, Erdman, Foret, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Boutmans, Buelens, Ceder, Coveliers, Daras, Mme Dardenne, M. Devolder, Mme Dua, M. Goris, Mme Leduc, MM. Loones, Raes, Vandenbroeke, Van Hauthem, Vautmans, Vergote et Verreycken.

De voorzitter. ­ Door deze stemming vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 32 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 12 », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration introduite par M. Verreycken concernant la révision de « l'article 32 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 12 », devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 3 van de heren Boutmans en Daras.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'amendement nº 3 de MM. Boutmans et Daras.

Het woord is aan de heer Boutmans voor een stemverklaring.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de voorzitter, we hebben voorgesteld om op een aantal bestuursniveaus het bindend referendum in te voeren. Ik ben van mening dat we in de volgende zittingsperiode in elk geval de discussie daarover moeten kunnen voeren. Ik dring er dus op aan dit amendement goed te keuren. Ik ben ervan overtuigd dat dit succes zal hebben.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Anciaux voor een stemverklaring.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, ik wil de oproep van de heer Boutmans steunen. Het moet toch ten minste mogelijk zijn in de volgende zittingsperiode over dit punt een open en eerlijk gesprek te hebben.

De voorzitter. ­ De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

64 leden zijn aanwezig.

64 membres sont présents.

45 stemmen neen.

45 votent non.

19 stemmen ja.

19 votent oui.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes Cornet d'Elzius, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, D'Hooghe, Erdman, Foret, Happart, Hatry, Hazette, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Boutmans, Ceder, Coveliers, Daras, Mme Dardenne, M. Devolder, Mme Dua, M. Goris, Mme Leduc, M. Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Vandenbroeke, Van Hauthem, Vautmans, Vergote et Verreycken.

De voorzitter. ­ Deze stemming impliceert dat de amendementen nrs. 21, 22, 23 en 24 van de heer Loones c.s. vervallen.

Ce vote implique que les amendements nºs 21, 22, 23 et 24 de M. Loones et consorts deviennent sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het voorstel van verklaring van de heer Verreycken tot herziening « van artikel 33 van de Grondwet, opdat de Vlaamse Gemeenschap, verheven tot soevereinge natie, grondwetgevende bevoegdheid zou verkrijgen op het eigen grondgebied ».

Nous devons nous prononcer sur la proposition de déclaration, déposée par M. Verreycken concernant la révision de « l'article 33 de la Constitution, afin que la Communauté flamande élevée au rang de nation souveraine dispose du pouvoir constituant sur son propre territoire ».

Mag ik aannemen dat de stemming over een vorig voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor dit voorstel?

Puis-je considérer que le vote sur une proposition précédente de M. Verreycken est également valable pour cette proposition? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit voorstel niet aangenomen.

En conséquence, cette proposition n'est pas adoptée.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 4 van de heren Boutmans en Daras.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'amendement nº 4 de MM. Boutmans et Daras.

Mag ik aannemen dat de stemming over het vorig amendement van de heren Boutmans en Daras ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le vote sur l'amendement précédent de MM. Boutmans et Daras est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

We moeten ons nu uitspreken over het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 34 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 33 », ingediend door de heer Verreycken.

Nous devons nous prononcer sur la proposition de déclaration, déposée par M. Verreycken, concernant la révision de « l'article 34 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 33 ».

Mag ik aannemen dat de stemming over een vorig voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor dit voorstel ?

Puis-je considérer que le vote sur une proposition précédente de M. Verreycken est également valable pour cette proposition ? (Assentiment.)

Dan wordt dit voorstel niet aangenomen.

En conséquence, cette proposition n'est pas adoptée.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 25 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'amendement nº 25 de M. Loones et consorts.

De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

64 leden zijn aanwezig.

64 membres sont présents.

49 stemmen neen.

49 votent non.

15 stemmen ja.

15 votent oui.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Boutmans, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, M. Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mmes Lizin, Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Buelens, Ceder, Coveliers, Devolder, Goris, Mme Leduc, M. Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Vandenbroeke, Van Hauthem, Vautmans, Vergote et Verreycken.

De voorzitter. ­ Door deze stemmming vervalt het voorstel van verklaring « van artikel 35 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 33», ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration introduite par M. Verreycken concernant la révision de « l'article 35 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 33 », devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 26 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'amendement nº 26 de M. Loones et consorts.

Het woord is aan de heer Loones voor een stemverklaring.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, dit amendement betreft een kaderartikel over de wetgevende macht. Met ons amendement willen we het mogelijk maken dat het volgende parlement kan discussiëren over beslissende referenda en over de rol van de monarchie. Volgens ons is er voor de monarchie geen staatkundige rol meer weggelegd. Wat mij betreft, behoort ze tot de relieken van het verleden.

De voorzitter. ­ De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

63 leden zijn aanwezig.

63 membres sont présents.

44 stemmen neen.

44 votent non.

12 stemmen oui.

12 votent oui.

7 onthouden zich.

7 s'abstiennent.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes Cornet d'Elzius, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, D'Hooghe, Erdman, Foret, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, MM. Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Buelens, Ceder, Coveliers, Devolder, Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Vandenbroeke, Van Hauthem, Vautmans et Verreycken.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Boutmans, Daras, Mmes Dardenne, Dua, M. Goris, Mme Leduc et M. Vergote.

De voorzitter. ­ Ik verzoek de leden de reden van hun onthouding mee te delen.

Het woord is aan de heer Coveliers.

De heer Coveliers (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, met de tekst met betrekking tot het bindend referendum kunnen alle VLD-leden instemmen. Door daaraan de monarchie te koppelen is het echter verwarrend geworden. Voor mij is dat geen probleem, maar sommige leden van mijn fractie hadden daartegen een bezwaar. Vandaar ons verschillend stemgedrag.

De voorzitter. ­ Door deze stemming vervalt het voorstel van verklaring van de heer Verreycken tot herziening « van artikel 36 van de Grondwet, teneinde de grondwetgevende instellingen van de Vlaamse soevereine natie toe te laten te bepalen wie staatshoofd is, en of dezelfde natie over één- of meerkamerstelsel moet beschikken. Ook de omschrijving van de bevoegdheden, rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de instellingen dienen te worden bepaald door de grondwetgevende instellingen van de soevereine Vlaamse natie ».

En conséquence, la proposition de déclaration introduite par M. Verreycken concernant la révision « de l'article 36 de la Constitution, en vue de permettre au constituant de la Nation flamande souveraine de décider qui est le chef d'État et de déterminer si cette même nation doit disposer d'un système unicaméral ou pluricaméral. De même, il appartient au constituant de la Nation flamande souveraine de définir les pouvoirs, les droits, les devoirs et les responsabilités des institutions », devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 27 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 27 de M. Loones et consorts.

Mag ik aannemen dat de stemming over het vorig amendement van de heer Loones ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le vote sur l'amendement précédent de M. Loones est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Aangezien dit amendement niet is aangenomen, vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 37 van de Grondwet, vermits het aan de grondwetgevende instellingen van de soevereine Vlaamse natie toekomt de uitvoerende macht te regelen », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite du rejet de cet amendement, la proposition de déclaration introduite par M. Verreycken concernant la révision « de l'article 37 de la Constitution, dans la mesure où il appartient au constituant de la Nation flamande souveraine de régler le pouvoir exécutif », devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 28 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 28 de M. Loones et consorts.

Mag ik aannemen dat de stemming over het vorige amendement van de heer Loones ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le vote sur l'amendement précédent de M. Loones est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Aangezien dit amendement niet is aangenomen, vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 38 van de Grondwet, gezien de overbodigheid ervan bij toewijzing van de grondwetgevende bevoegdheid aan de Vlaamse Gemeenschap », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite du rejet de cet amendement, la proposition de déclaration introduite par M. Verreycken concernant la révision « de l'article 38 de la Constitution, vu qu'il deviendrait superflu en cas d'attribution du pouvoir constituant à la Communauté flamande », devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 29 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 29 de M. Loones et consorts.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

62 leden zijn aanwezig.

62 membres sont présents.

44 stemmen neen.

44 votent non.

18 stemmen ja.

18 votent oui.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes Cornet d'Elzius, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, D'Hooghe, MM. Erdman, Foret, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mmes Lizin, Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Boutmans, Buelens, Ceder, Coveliers, Daras, Mme Dardenne, M. Devolder, Mme Dua, M. Goris, Mme Leduc, M. Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Vandenbroeke, Van Hauthem, Vergote et Verreycken.

De voorzitter. ­ Door deze steming vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 39 van de Grondwet, gezien de overbodigheid ervan bij toewijzing van grondwetgevende bevoegdheid aan de Vlaamse Gemeenschap », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration introduite par M. Verreycken concernant la révision « de l'article 39 de la Constitution, vu son caractère superflu en cas d'attribution du pouvoir constituant à la Communauté flamande », devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 30 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'amendement nº 30 de M. Loones et consorts.

Het woord is aan de heer Loones voor een stemverklaring.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, we willen dat het volgend parlement kan discussiëren over de overdracht van het bevoegdheidsdomein Justitie. Volgens ons is dit verzoek terecht omdat zowel de huidige minister van Justitie als de vorige daarover uitspraken hebben gedaan. Dat het parlement ze niet mag bespreken, is toch al te gortig.

De voorzitter. ­ De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

64 leden zijn aanwezig.

64 membres sont présents.

49 stemmen neen.

49 votent non.

15 stemmen ja.

15 votent oui.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Boutmans, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, M. Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Urbain, Vandenberghe,Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Buelens, Ceder, Coveliers, Devolder, Goris, Mme Leduc, M. Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Vandenbroeke, Van Hauthem, Vautmans, Vergote et Verreycken.

De voorzitter. ­ Bijgevolg vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 40 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 12 », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration introduite par M. Verreycken concernant la révision de « l'article 40 de la Constitution, vu l'argumentation dévéloppée dans la proposition de révision de l'article 12 », devient sans objet.

We stemmen over het amendement nr. 31 van de heer Loones c.s.

Nous passons au vote sur l'amendement nº 31 de M. Loones et consorts.

Het woord is aan de heer Anciaux voor een stemverklaring.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, om een aantal democratische hervormingen te realiseren, vragen we artikel 41 voor herziening vatbaar te verklaren. We denken hierbij aan een intermediair bestuursniveau dat democratisch verkozen en gecontroleerd wordt en aan de organisatie van referenda op provinciaal en gemeentelijk vlak zodat Vlaanderen zelf de wijze kan bepalen waarop de gemeentelijke belangen behartigd worden.

De voorzitter. ­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

63 leden zijn aanwezig.

63 membres sont présents.

44 stemmen neen.

44 votent non.

19 stemmen ja.

19 votent oui.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes Cornet d'Elzius, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, D'Hooghe, Erdman, Foret, Happart, Hatry, Hazette, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Merchiers, Milquet, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Boutmans, Buelens, Ceder, Coveliers, Daras, Mme Dardenne, M. Devolder, Mme Dua, M. Goris, Mme Leduc, M. Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Vandenbroeke, Van Hauthem, Vautmans, Vergote et Verreycken.

De voorzitter. ­ We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 6 van de heren Boutmans en Daras.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'amendement nº 6 de MM. Boutmans et Daras.

Mag ik aannemen dat de stemming over het vorig amendement van de heren Boutmans en Daras ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le vote sur l'amendement précédent de MM. Boutmans et Daras est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Dan wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Bijgevolg vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 41 van de Grondwet, teneinde de grondwetgevende instellingen van de soevereine Vlaamse natie toe te laten zelf de wijze te bepalen waarop de gemeentelijke (en/of eventuele provinciale) belangen worden behartigd », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite du rejet de cet amendement, la proposition de déclaration introduite par M. Verreycken concernant la révision « de l'article 41 de la Constitution, en vue de permettre au constituant de la Nation flamande souveraine de déterminer la manière dont sont réglés les intérêts communaux (et/ou éventuellement provinciaux) » devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over de volgende door de heer Verreycken ingediende voorstellen van verklaring tot herziening :

« ­ van artikel 42 van de Grondwet, teneinde de grondwetgevende instellingen van de Vlaamse Gemeenschap toe te laten de vertegenwoordiging van hun natie te regelen;

­ van artikel 43 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 1 ».

Nous devons nous prononcer sur les propositions de déclaration déposées par M. Verreycken concernant la révision :

« ­ de l'article 42 de la Constitution, en vue de permettre au constituant de la Communauté flamande de régler la représentation de la nation flamande;

­ de l'article 43 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article premier ».

Mag ik aannemen dat de stemming over een vorig voorstel van verklaring tot herziening van de heer Verreycken ook geldt voor deze voorstellen ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur une proposition de déclaration de M. Verreycken est également valable pour ces propositions ? (Assentiment.)

Derhalve worden deze voorstellen van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, ces propositions de déclaration ne sont pas adoptées.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 32 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'amendement nº 32 de M. Loones et consorts.

Mag ik aannemen dat de stemming over het vorig amendement van de heer Loones ook geldt voor dit amendement?

Puis-je considérer que le vote sur l'amendement précédent de M. Loones est également valable pour cet amendement? (Assentiment.)

Dan wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Bijgevolg vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 44 van de Grondwet, omdat het aan de grondwetgevende instellingen van de soevereine Vlaamse natie toekomt de bevoegdheden en werkzaamheden van de vertegenwoordiging van hun natie te regelen, evenals de rechten, plichten, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, werkzaamheden en opvolging van het staatshoofd », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration déposée par M. Verreycken concernant la révision « de l'article 44 de la Constitution, parce qu'il appartient au constituant de la Nation flamande souveraine de régler les pouvoirs et les activités de la représentation de la nation flamande ainsi que les droits, les devoirs, les responsabilités, les pouvoirs, les activités et la succession du chef de l'État », devient dès lors sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 33 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'amendement nº 33 de M. Loones et consorts.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een amendement van de heer Loones ook geldt voor dit amendement?

Puis-je considérer que le dernier vote sur un amendement de M. Loones est également valable pour cet amendement? (Assentiment.)

Dan wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Bijgevolg vervalt het voorstel tot herziening « van artikel 45 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44 », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration déposée par M. Verreycken concernant la révision « de l'article 45 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44 », devient dès lors sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 34 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'amendement nº 34 de M. Loones et consorts.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een amendement van de heer Loones ook geldt voor dit amendement?

Puis-je considérer que le dernier vote sur un amendement de M. Loones est également valable pour cet amendement? (Assentiment.)

Dan wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Bijgevolg vervalt het voorstel tot herziening « van artikel 46 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44 », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration déposée par M. Verreycken concernant la révision « de l'article 46 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44 », devient dès lors sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over de volgende door de heer Verreycken ingediende voorstellen van verklaring tot herziening :

« ­ van artikel 47 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44;

­ van artikel 48 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44;

­ van artikel 49 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44 ».

Nous devons nous prononcer sur les propositions de déclaration déposées par M. Verreycken concernant la révision :

« ­ de l'article 47 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44;

­ de l'article 48 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44;

­ de l'article 49 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44 ».

Mag ik aannemen dat de stemming over een vorig voorstel van verklaring tot herziening van de heer Verreycken ook geldt voor deze voorstellen ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur une proposition de déclaration de M. Verreycken est également valable pour ces propositions? (Assentiment.)

Derhalve worden deze voorstellen van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, ces propositions de déclaration ne sont pas adoptées.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 35 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'amendement nº 35 de M. Loones et consorts.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een amendement van de heer Loones ook geldt voor dit amendement?

Puis-je considérer que le dernier vote sur un amendement de M. Loones est également valable pour cet amendement? (Assentiment.)

Dan wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Bijgevolg vervalt het voorstel tot herziening « van artikel 50 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44 », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration déposée par M. Verreycken concernant la révision « de l'article 50 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44 », devient dès lors sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het voorstel van verklaring van de heer Verreycken tot herziening « van artikel 51 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44 ».

Nous devons nous prononcer sur la proposition de déclaration déposée par M. Verreycken concernant la révision « de l'article 51 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44 ».

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een voorstel van verklaring tot herziening van de heer Verreycken ook geldt voor dit voorstel ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur une proposition de déclaration de M. Verreycken est également valable pour cette proposition ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit voorstel van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, cette proposition de déclaration n'est pas adoptée.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 36 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'amendement nº 36 de M. Loones et consorts.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een amendement van de heer Loones ook geldt voor dit amendement?

Puis-je considérer que le dernier vote sur un amendement de M. Loones est également valable pour cet amendement? (Assentiment.)

Dan wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Bijgevolg vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 52 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44 », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration déposée par M. Verreycken concernant la révision « de l'article 52 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44 », devient dès lors sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over de volgende door de heer Verreycken ingediende voorstellen van verklaring tot herziening :

« ­ van artikel 53 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44;

­ van artikel 54 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44;

­ van artikel 55 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44 ».

Nous devons nous prononcer sur les propositions de déclaration déposées par M. Verreycken concernant la révision :

« ­ de l'article 53 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44;

­ de l'article 54 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44;

­ de l'article 55 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44 ».

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een voorstel van verklaring tot herziening van de heer Verreycken ook geldt voor deze voorstellen ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur une proposition de déclaration de M. Verreycken est également valable pour ces propositions ? (Assentiment.)

Derhalve worden deze voorstellen van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, ces propositions de déclaration ne sont pas adoptées.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 37 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'amendement nº 37 de M. Loones et consorts.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een amendement van de heer Loones ook geldt voor dit amendement?

Puis-je considérer que le dernier vote sur un amendement de M. Loones est également valable pour cet amendement? (Assentiment.)

Dan wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Bijgevolg vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 56 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44 », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration déposée par M. Verreycken concernant la révision « de l'article 56 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44 », devient dès lors sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 38 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'amendement nº 38 de M. Loones et consorts.

Het woord is aan de heer Anciaux voor een stemverklaring.

De heer Anciaux (VU). ­ We vragen dat dit artikel voor herziening vatbaar zou worden verklaard zodat verzoekschriften tot volksvoorstellen kunnen worden omgevormd.

De voorzitter. ­ De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

62 leden zijn aanwezig.

62 membres sont présents.

44 stemmen neen.

44 votent non.

18 stemmen ja.

18 votent oui.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes Cornet d'Elzius, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, D'Hooghe, Erdman, Foret, Happart, Hatry, Hazette, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Merchiers, Milquet, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Boutmans, Buelens, Ceder, Coveliers, Daras, Mmes Dardenne, M. Devolder, Mme Dua, M. Goris, Mmes Leduc, M. Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Vandenbroeke, Van Hauthem, Vautmans et Verreycken.

De voorzitter. ­ Door deze stemming vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 57 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44 », ingediend door de heer Verreycken.

Ce vote implique que la proposition de déclaration introduite par M. Verreycken concernant la révision « de l'article 57 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44 », devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het voorstel van verklaring « van artikel 58 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44 », ingediend door de heer Verreycken.

Nous devons nous prononcer sur la proposition de déclaration déposée par M. Verreycken concernant la révision « de l'article 58 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44 ».

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor dit voorstel ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur une proposition de déclaration de M. Verreycken est également valable pour cette proposition ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit voorstel van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, cette proposition de déclaration n'est pas adoptée.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 39 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'amendement nº 39 de M. Loones et consorts.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een amendement van de heer Loones ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur un amendement de M. Loones est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Dan wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Bijgevolg vervalt het voorstel tot herziening « van artikel 59 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44 », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration déposée par M. Verreycken concernant la révision « de l'article 59 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44 », devient dès lors sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over de volgende door de heer Verreycken ingediende voorstellen van verklaring tot herziening :

« ­ van artikel 60 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44;

­ van artikel 61 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44 ».

Nous devons nous prononcer sur les propositions de déclaration déposées par M. Verreycken concernant la révision :

« ­ de l'article 60 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44;

­ de l'article 61 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44 ».

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor deze voorstellen ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur une proposition de déclaration de M. Verreycken est également valable pour ces propositions ? (Assentiment.)

Derhalve worden deze voorstellen van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, ces propositions de déclaration ne sont pas adoptées.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 40 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'amendement nº 40 de M. Loones et consorts.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een amendement van de heer Loones ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur un amendement précédent de M. Loones est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Dan wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Bijgevolg vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 62 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44 », ingediend door de heer Verreycken.

La proposition de déclaration déposée par M. Verreycken concernant la révision « de l'article 62 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44 », devient dès lors sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 41 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'amendement nº 41 de M. Loones et consorts.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een amendement van de heer Loones ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur un amendement précédent de M. Loones est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Dan wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Bijgevolg vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 63 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44 », ingediend door de heer Verreycken.

La proposition de déclaration déposée par M. Verreycken concernant la révision « de l'article 63 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44 », devient dès lors sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over de volgende door de heer Verreycken ingediende voorstellen van verklaring tot herziening :

« ­ van artikel 64 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44;

­ van artikel 65 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44;

­ van artikel 66 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44;

­ van artikel 67 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44 ».

Nous devons nous prononcer sur les propositions de déclaration déposées par M. Verreycken concernant la révision :

« ­ de l'article 64 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44;

­ de l'article 65 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44;

­ de l'article 66 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44;

­ de l'article 67 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44 ».

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor deze voorstellen ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur une proposition de déclaration de M. Verreycken est également valable pour ces propositions ? (Assentiment.)

Derhalve worden deze voorstellen van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, ces propositions de déclaration ne sont pas adoptées.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 42 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'amendement nº 42 de M. Loones et consorts.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een amendement van de heer Loones ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote un amendement précédent de M. Loones est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Dan wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Bijgevolg vervalt het voorstel tot herziening « van artikel 68 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44 », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite du rejet de cet amendement, la proposition de déclaration déposée par M. Verreycken concernant la révision « de l'article 68 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44 », devient dès lors sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over de volgende door de heer Verreycken ingediende voorstellen van verklaring tot herziening :

« ­ van artikel 69 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44;

­ van artikel 70 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44;

­ van artikel 71 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44 ».

Nous devons nous prononcer sur les propositions de déclaration déposées par M. Verreycken concernant la révision :

« ­ de l'article 69 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44;

­ de l'article 70 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44;

­ de l'article 71 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44 ».

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor deze voorstellen ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur une proposition de déclaration de M. Verreycken est également valable pour ces propositions ? (Assentiment.)

Dan worden deze voorstellen van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, ces propositions de déclarations ne sont pas adoptées.

We stemmen over het amendement nr. 43 van de heer Loones c.s.

Nous passons au vote sur l'amendement nº 43 de M. Loones et consorts.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

63 leden zijn aanwezig.

63 membres sont présents.

45 stemmen neen.

45 votent non.

18 stemmen ja.

18 votent oui.

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes Cornet d'Elzius, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, D'Hooghe, Erdman, Foret, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Boutmans, Buelens, Ceder, Coveliers, Daras, Mme Dardenne, M. Devolder, Mme Dua, M. Goris, Mme Leduc, M. Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Vandenbroeke, Van Hauthem, Vautmans et Verreycken.

De voorzitter. ­ Door deze stemming vervalt het voorstel van verklaring van de heer Verreycken tot herziening « van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de grondwetgevende instellingen van de Vlaamse soevereine natie toe te laten te bepalen wie staatshoofd is, en of dezelfde natie over een één- of meerkamerstelsel moet beschikken. Ook de omschrijving van bevoegdheden, rechten, plichten, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de vertegenwoordiging van de natie dienen te worden bepaald door de grondwetgevende instellingen van de soevereine Vlaamse natie ».

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration introduite par M. Verreycken concernant la révision « de l'article 72 de la Constitution, en vue de permettre au constituant de la Nation flamande souveraine de décider qui est le chef d'État et de déterminer si cette nation doit disposer d'un système unicaméral ou pluricaméral. Il appartient aussi au constituant de la nation flamande souveraine de définir les pouvoirs, droits, devoirs, responsabilités et travaux de la représentation de la nation », devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over de volgende door de heer Verreycken ingediende voorstellen van verklaring tot herziening :

« ­ van artikel 73 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44;

­ van artikel 74 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 72;

­ van artikel 75 van de Grondwet, teneinde aan de grondwetgevende instellingen van de soevereine Vlaamse natie toe te staan zelf te bepalen wat de initiatiefrechten van de machten zijn;

­ van artikel 76 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 72;

­ van artikel 77 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 72;

­ van artikel 78 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 72;

­ van artikel 79 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 72;

­ van artikel 80 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 72;

­ van artikel 81 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 72;

­ van artikel 82 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 72;

­ van artikel 83 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 72;

­ van artikel 84 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 72;

­ van artikel 85 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44;

­ van artikel 86 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44;

­ van artikel 87 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44 ».

Nous devons nous prononcer sur les propositions de déclaration, déposées par M. Verreycken, concernant la révision :

« ­ de l'article 73 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44;

­ de l'article 74 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72;

­ de l'article 75 de la Constitution, en vue de permettre au constituant de la Nation flamande souveraine de déterminer lui-même les droits d'initiative des différents pouvoirs;

­ de l'article 76 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72;

­ de l'article 77 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72;

­ de l'article 78 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72;

­ de l'article 79 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72;

­ de l'article 80 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72;

­ de l'article 81 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72;

­ de l'article 82 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72;

­ de l'article 83 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72;

­ de l'article 84 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72;

­ de l'article 85 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44;

­ de l'article 86 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44;

­ de l'article 87 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44 ».

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor deze voorstellen ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur une proposition de déclaration de M. Verreycken est également valable pour ces propositions ? (Assentiment.)

Dan worden deze voorstellen van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, ces propositions de déclarations ne sont pas adoptées.

We moeten ons nu uitspreken over het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 88 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44 », ingediend door de heren Verreycken en Ceder.

Nous devons nous prononcer sur la proposition de déclaration déposée par MM. Verreycken et Ceder concernant la révision « de l'article 88 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44 ».

Het woord is aan de heer Ceder voor een stemverklaring.

De heer Ceder (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, de Rwanda-commissie kon geen medewerkers van de Koning ondervragen omdat volgens sommige juristen de onschendbaarheid van de Koning ook van toepassing is op zijn medewerkers. Dit is jammer, want het koningshuis en het koninklijk kabinet doken verschillende keren op in het Rwanda-dossier, meer bepaalt via de parallelle diplomatie. Nochtans hadden deze medewerkers ons veel interessante informatie kunnen verschaffen. Het koningshuis gaf geen toestemming tot ondervraging van de medewerkers in de Rwanda-commissie. Dat is nogal merkwaardig want in het Dutroux-onderzoek daarentegen had de Koning opgeroepen tot een onderzoek tot op het bot. De onschendbaarheid van de Koning is voor ons een archaïsch gegeven. Wanneer Koning Albert II zich actief mengt in het politieke debat en zich aldus niet meer onpartijdig gedraagt, moet hij niet boven elke kritiek en elk onderzoek verheven willen blijven. Dit geldt des te meer voor zijn medewerkers. Een herziening van artikel 88 van de Grondwet is dan ook dringend noodzakelijk.

De voorzitter. ­ De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

62 leden zijn aanwezig.

62 membres sont présents.

55 stemmen neen.

55 votent non.

7 stemmen ja.

7 votent oui.

Derhalve is dit voorstel van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, cette proposition de déclaration n'est pas adoptée.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Boutmans, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Destexhe, Devolder, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Goris, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mmes Leduc, Lizin, M. Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, M. Moens, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Vautmans, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Buelens, Ceder, Loones, Raes, Van Hauthem et Verreycken.

De voorzitter. ­ We moeten ons nu uitspreken over de volgende door de heer Verreycken ingediende voorstellen van verklaring tot herziening :

« ­ van artikel 89 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44;

­ van artikel 90 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 72;

­ van artikel 91 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44;

­ van artikel 92 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44;

­ van artikel 93 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44;

­ van artikel 94 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44;

­ van artikel 95 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44 ».

Nous devons nous prononcer sur les propositions de déclaration, déposées par M. Verreycken, concernant la révision :

« ­ de l'article 89 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44;

­ de l'article 90 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72;

­ de l'article 91 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44;

­ de l'article 92 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44;

­ de l'article 93 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44;

­ de l'article 94 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44;

­ de l'article 95 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44 ».

Mag ik aannemen dat de stemming over een vorig voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor deze voorstellen ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur une proposition de déclaration précédente de M. Verreycken est également valable pour ces propositions ? (Assentiment.)

Dan worden deze voorstellen van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, ces propositions de déclarations ne sont pas adoptées.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 44 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 44 déposé par M. Loones et consorts.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een amendement van de heer Loones ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le vote sur l'amendement précédent de M. Loones est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Dan wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Bijgevolg vervalt het voorstel van verklaring van de heer Verreycken tot herziening van « artikel 96 van de Grondwet, teneinde aan de grondwetgevende instellingen van de soevereine Vlaamse natie de mogelijkheid te bieden de verantwoordelijkheid over de benoeming, de bevoegdheden en de werkzaamheden van de eerste minister, de eventuele staatssecretarissen en de Ministerraad op te nemen. Een vermindering van het aantal ministers zal voor dezelfde grondwetgevende instellingen kunnen beslist worden ».

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration introduite par M. Verreycken concernant la révision de « l'article 96 de la Constitution, afin de permettre au constituant de la Nation flamande souveraine d'exercer la responsabilité de la nomination, des attributions et des activités du premier ministre, des secrétaires d'État éventuels et du Conseil des ministres. Le même constituant pourra décider de réduire le nombre de ministres » devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over de volgende door de heer Verreycken ingediende voorstellen van verklaring tot herziening :

« ­ van artikel 97 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 96;

­ van artikel 98 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 96 ».

Nous devons nous prononcer sur les propositions de déclaration, déposée par M. Verreycken concernant la révision :

« ­ de l'article 97 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 96;

­ de l'article 98 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 96 ».

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor deze voorstellen ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur une proposition de déclaration de M. Verreycken est également valable pour ces propositions ? (Assentiment.)

Derhalve worden deze voorstellen van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, ces propositions de révision ne sont pas adoptées.

We moeten ons nu uitspreken over het voorstel van verklaring tot herziening van « artikel 99 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 96 », ingediend door de heer Verreycken.

Nous devons nous prononcer sur la proposition de déclaration déposée par M. Verreycken concernant la révision de « l'article 99 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 96 ».

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor deze voorstellen?

Puis-je considérer que le dernier vote sur une proposition de déclaration de M. Verreycken est également valable pour ces propositions? (Assentiment.)

Derhalve worden deze voorstellen van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, ces propositions de déclaration ne sont pas adoptées.

We moeten ons nu uitspreken over het voorstel van verklaring tot herziening van « artikelen 99 en 104 van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen », ingediend door mevrouw de Bethune c.s.

Nous devons nous prononcer sur la proposition de déclaration de révision « des articles 99 et 104 de la Constitution, en vue d'insérer des dispositions nouvelles relatives à l'égalité de représentation des femmes et des hommes », déposée par Mme de Bethune et consorts.

Het woord is aan mevrouw de Bethune.

Mevrouw de Bethune (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, er werd deels aan mijn voorstel tegemoet gekomen door artikel 10 voor herziening vatbaar te verklaren. De gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de politieke besluitvorming zal tijdens de volgende legislatuur op de agenda staan. Ik denk hierbij aan de amendering van de kieswet, de amendering van de wet-Smet, de uitvoerende mandaten. Het is dan ook beter het debat uit te stellen. De toekomst zal immers uitwijzen dat op dat vlak democratische spelregels eveneens noodzakelijk zijn. Ik blijf wel 100 % achter mijn eigen voorstel staan.

De voorzitter. ­ Het voorstel van mevrouw de Bethune c.s. wordt ingetrokken.

La proposition de Mme de Bethune est retirée.

We moeten ons nu uitspreken over de volgende door de heer Verreycken ingediende voorstellen van verklaring tot herziening :

« ­ van artikel 100 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 96;

­ van artikel 101 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 96;

­ van artikel 102 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 96 ».

Nous devons nous prononcer sur les propositions de déclaration, déposées par M. Verreycken, concernant la révision :

« ­ de l'article 100 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 96;

­ de l'article 101 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 96;

­ de l'article 102 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 96 ».

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor deze voorstellen?

Puis-je considérer que le dernier vote sur une proposition de déclaration de M. Verreycken est également valable pour ces propositions? (Assentiment.)

Derhalve worden deze voorstellen van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, ces propositions de déclaration ne sont pas adoptées.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 45 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 45 déposé par M. Loones et consorts.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een amendement van de heer Loones ook geldt voor dit amendement?

Puis-je considérer que le dernier vote sur un amendement de M. Loones est également valable pour cet amendement? (Assentiment.)

Dan wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Bijgevolg vervalt het voorstel van verklaring van herziening « van artikel 103 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 96 », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration introduite par M. Verreycken concernant la révision de « l'article 103 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 96 », devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 46 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 46 déposé par M. Loones et consorts.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een amendement van de heer Loones ook geldt voor dit amendement?

Puis-je considérer que le dernier vote sur un amendement de M. Loones est également valable pour cet amendement? (Assentiment.)

Dan wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Bijgevolg vervalt het voorstel van verklaring van herziening « van artikel 104 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 96 », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration introduite par M. Verreycken concernant la révision de « l'article 104 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 96 », devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 47 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 47 déposé par M. Loones et consorts.

Het woord is aan de heer Anciaux voor een stemverklaring.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, we vragen artikel 105 voor herziening vatbaar te verklaren om het systeem van de bijzondere machten onmogelijk te maken. In een democratie die de 21e eeuw binnenstapt, kan het toch niet meer dat er wordt geregeerd met bijzondere machten.

De voorzitter. ­ De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

59 leden zijn aanwezig.

59 membres sont présents.

43 stemmen neen.

43 votent non.

16 stemmen ja.

16 votent oui.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes Cornet d'Elzius, de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, D'Hooghe, Erdman, Happart, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Boutmans, Buelens, Ceder, Coveliers, Mme Dardenne, MM. Devolder, Goris, Mme Leduc, M. Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Vandenbroeke, Van Hauthem, Vautmans et Verreycken.

De voorzitter. ­ Door deze stemming vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 105 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44 », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce vote, la proposition de déclaration de révision « de l'article 105 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44 », déposée par M. Verreycken, devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over de voorstellen van verklaring tot herziening :

« ­ van artikel 106 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44;

­ van artikel 107 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44;

­ van artikel 108 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44;

­ van artikel 109 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44 », ingediend door de heer Verreycken.

Nous devons nous prononcer maintenant sur les propositions de déclaration de révision :

« ­ de l'article 106 de la Constitution, vu la réglementation développée dans la proposition de révision de l'article 44;

« ­ de l'article 107 de la Constitution, vu la réglementation développée dans la proposition de révision de l'article 44;

« ­ de l'article 108 de la Constitution, vu la réglementation développée dans la proposition de révision de l'article 44;

« ­ de l'article 109 de la Constitution, vu la réglementation développée dans la proposition de révision de l'article 44 », déposées par M. Verreycken.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor deze voorstellen ?

Puis-je considérer que le vote précédent sur une proposition de déclaration de M. Verreycken est également valable pour ces propositions ? (Assentiment.)

Derhalve zijn deze voorstellen van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, ces propositions de déclaration ne sont pas adoptées.

We moeten ons nu uitspreken over het ontwerp van verklaring dat luidt : « De Kamers verklaren dat er reden bestaat tot herziening van artikel 110 van de Grondwet. »

Nous devons nous prononcer sur le projet de déclaration qui est ainsi libellé : « Les Chambres déclarent qu'il y a lieu à révision de l'article 110 de la Constitution. »

De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

63 leden zijn aanwezig.

63 membres sont présents.

58 stemmen ja.

58 votent oui.

5 onthouden zich.

5 s'abstiennent.

Derhalve is het ontwerp van verklaring aangenomen.

En conséquence, le projet de déclaration est adopté.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Bock, Bourgeois, Boutmans, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Devolder, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Goris, Happart, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mmes Leduc, Lizin, MM. Loones, Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, M. Moens, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Vandenbroeke, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Vautmans, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Buelens, Ceder, Raes, Van Hauthem et Verreycken.

De voorzitter. ­ Door deze stemming vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 110 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44 », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce vote, la proposition de déclaration de révision « de l'article 110 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44 », déposée par M. Verreycken, devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het ontwerp van verklaring dat luidt : « De Kamers verklaren dat er reden bestaat tot herziening van artikel 111 van de Grondwet. »

Nous devons nous prononcer sur le projet de déclaration qui est ainsi libellé : « Les Chambres déclarent qu'il y a lieu à révision de l'article 111 de la Constitution. »

Mag ik aannemen dat de vorige stemming ook geldt voor dit ontwerp ?

Puis-je considérer que le vote précédent est également valable pour ce projet ? (Assentiment.)

Dan is het ontwerp van verklaring aangenomen.

En conséquence, le projet de déclaration est adopté.

Bijgevolg vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 111 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44 », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce vote, la proposition de déclaration de révision « de l'article 111 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44 », déposée par M. Verreycken, devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 112 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44 », ingediend door de heer Verreycken.

Nous devons nous prononcer maintenant sur la proposition de déclaration de révision « de l'article 112 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44 », déposée par M. Verreycken.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor dit voorstel ?

Puis-je considérer que le vote précédent sur une proposition de déclaration de M. Verreycken est également valable pour cette proposition ? (Assentiment.)

Derhalve is dit voorstel van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, cette proposition de déclaration n'est pas adoptée.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 48 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'amendement nº 48 de M. Loones et consorts.

Het woord is aan de heer Anciaux voor een stemverklaring.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, op de drempel van de 21e eeuw zouden we toch minstens eens moeten kunnen nadenken over het oude stelsel van de adel en de adeldom. De herziening van artikel 113 moet de mogelijkheid creëren om daar eindelijk eens over te kunnen praten.

De voorzitter. ­ De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

62 leden zijn aanwezig.

62 membres sont présents.

44 stemmen neen.

44 votent non.

17 stemmen ja.

17 votent oui.

1 onthoudt zich.

1 s'abstient.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bourgeois, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes Cornet d'Elzius, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, D'Hooghe, Erdman, Foret, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, M. Moens, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Boutmans, Buelens, Ceder, Coveliers, Daras, Mme Dardenne, M. Devolder, Mme Dua, M. Goris, Mme Leduc, MM. Loones, Raes, Vandenbroeke, Van Hauthem, Vautmans et Verreycken.

Onthouden heeft zich :

S'est abstenu :

M. Desmedt.

De voorzitter. ­ Door deze stemming vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 113 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44 », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration de révision « de l'article 113 de la Constitution, vu l'argumentation dans la proposition de révision de l'article 44 », déposée par M. Verreycken, devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over de voorstellen van verklaring van de heer Verreycken tot herziening :

« ­ van artikel 114 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 44;

­ van artikel 115 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 72;

­ van artikel 116 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 72;

­ van artikel 117 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 72;

­ van artikel 118 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 72;

­ van artikel 119 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 72;

­ van artikel 120 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 72;

­ van artikel 121 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 72;

­ van artikel 122 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 72;

­ van artikel 123 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 72;

­ van artikel 124 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 72 ».

Nous devons nous prononcer maintenant sur les propositions de déclaration déposées par M. Verreycken, concernant la révision :

« ­ de l'article 114 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 44;

­ de l'article 115 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72;

­ de l'article 116 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72;

­ de l'article 117 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72;

­ de l'article 118 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72;

­ de l'article 119 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72;

­ de l'article 120 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72;

­ de l'article 121 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72;

­ de l'article 122 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72;

­ de l'article 123 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72;

­ de l'article 124 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72 ».

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor deze voorstellen ?

Puis-je considérer que le vote précédent sur une proposition de déclaration de M. Verreycken est également valable pour ces propositions ? (Assentiment.)

Derhalve zijn deze voorstellen van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, ces propositions de déclaration ne sont pas adoptées.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 49 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'amendement nº 49 de M. Loones et consorts.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een amendement van de heer Loones ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le vote précédent sur un amendement de M. Loones est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Dan is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Bijgevolg vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 125 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 72 », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration de révision « de l'article 125 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72 », déposée par M. Verreycken, devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over de volgende door de heer Verreyken ingediende voorstellen van verklaring tot herziening :

« ­ van artikel 126 van de Grondwet, gezien de argumentatie van bij artikel 72;

­ van artikel 127 van de Grondwet, gezien de argumentatie van bij artikel 72;

­ van artikel 128 van de Grondwet, gezien de argumentatie van bij artikel 72;

­ van artikel 129 van de Grondwet, gezien de argumentatie van bij artikel 72 », ingediend door de heer Verreycken.

Nous devons nous prononcer maintenant sur les propositions de déclaration déposées par M. Verreycken concernant la révision :

« ­ de l'article 126 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72;

­ de l'article 127 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72;

­ de l'article 128 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72;

­ de l'article 129 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72 », déposées par M. Verreycken.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor deze voorstellen ?

Puis-je considérer que le précédent vote sur une proposition de déclaration de M. Verreycken est également valable pour ces propositions ? (Assentiment.)

Derhalve zijn deze voorstellen van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, ces propositions de déclaration ne sont pas adoptées.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 50 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'amendement nº 50 de M. Loones et consorts.

Mag ik aannemen dat de stemming over het vorige amendement van de heer Loones ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le précédent vote sur une proposition de M. Loones est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Dan is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Bijgevolg vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 130 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 72 », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration de révision « de l'article 130 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72 », déposée par M. Verreycken, devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 131 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 72 », ingediend door de heer Verreycken.

Nous devons nous prononcer maintenant sur la proposition de déclaration de révision « de l'article 131 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72 », déposée par M. Verreycken.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor dit voorstel ?

Puis-je considérer que le vote précédent sur une proposition de déclaration de M. Verreycken est également valable pour cette proposition ? (Assentiment.)

Dan is dit voorstel niet aangenomen.

En conséquence, cette proposition n'est pas adoptée.

Bijgevolg vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 132 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 72 », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration de révision « de l'article 132 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72 », déposée par M. Verreycken, devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over de volgende door de heer Verreycken ingediende voorstellen van verklaring tot herziening :

« ­ van artikel 133 van de Grondwet, vermits in de soevereine Vlaamse natie het verschil tussen wetten en decreten kan verdwijnen;

­ van artikel 134 van de Grondwet, gezien de arguementatie bij artikel 72 ».

Nous devons nous prononcer maintenant sur les propositions de déclaration déposées par M. Verreycken, concernant la révision :

« ­ de l'article 133 de la Constitution, car dans la Nation flamande souveraine, il pourrait ne plus y avoir de différence entre la loi et le décret;

­ de l'article 134 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72 ».

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor dit voorstel ?

Puis-je considérer que le vote précédent sur une proposition de déclaration de M. Verreycken est également valable pour cette proposition ? (Assentiment.)

Dan worden deze voorstellen van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, ces propositions de déclaration ne sont pas adoptées.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 52 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'amendement nº 52 de M. Loones et consorts.

Mag ik aannemen dat de stemming over het vorig amendement van de heer Loones ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le vote sur l'amendement précédent de M. Loones est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Dan is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Bijgevolg vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 135 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 72 », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration de révision « de l'article 135 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72 », déposée par M. Verreycken, devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over de volgende door de heer Verreycken ingediende voorstellen van verklaring tot herziening :

« ­ van artikel 136 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 72;

­ van artikel 137 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 72;

­ van artikel 138 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 72;

­ van artikel 139 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 72;

­ van artikel 140 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 72;

­ van artikel 141 van de Grondwet, vermits een soevereiniteitsoverdracht aan Vlaanderen elke grond aan dit artikel ontneemt ».

Nous devons nous prononcer maintenant sur les propositions de déclaration déposées par M. Verreycken, concernant la révision :

« ­ de l'article 136 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72;

­ de l'article 137 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72;

­ de l'article 138 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72;

­ de l'article 139 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72;

­ de l'article 140 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 72;

­ de l'article 141 de la Constitution, eu égard au fait qu'un transfert de souveraineté à la Flandre rendrait cet article sans objet ».

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor deze voorstellen ?

Puis-je considérer que le vote précédent sur une proposition de déclaration de M. Verreycken est également valable pour ces propositions ? (Assentiment.)

Derhalve zijn deze voorstellen van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, ces propositions de déclaration ne sont pas adoptées.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 53 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'amendement nº 53 de M. Loones et consorts.

Mag ik aannemen dat de stemming over het vorige amendement van de heer Loones ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le vote sur l'amendement précédent de M. Loones est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Dan is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Bijgevolg vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 142 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 141 », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration de révision « de l'article 142 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 141 », déposée par M. Verreycken, devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over de volgende door de heer Verreycken ingediende voorstellen van verklaring tot herziening :

« ­ van artikel 143 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 141;

­ van artikel 144 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 12;

­ van artikel 145 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 12;

­ van artikel 146 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij artikel 12 ».

Nous devons nous prononcer maintenant sur les propositions de déclaration déposées par M. Verreycken, concernant la révision :

« ­ de l'article 143 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 141;

­ de l'article 144 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 12;

­ de l'article 145 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 12;

­ de l'article 146 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 12 ».

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor deze voorstellen ?

Puis-je considérer que le vote précédent sur une proposition de déclaration de M. Verreycken est également valable pour ces propositions ? (Assentiment.)

Derhalve zijn deze voorstellen van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, ces propositions de déclaration ne sont pas adoptées.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 54 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'amendement nº 54 de M. Loones et consorts.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

64 leden zijn aanwezig.

64 membres sont présents.

50 stemmen neen.

50 votent non.

14 stemmen ja.

14 votent oui.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Boutmans, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, M. Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Buelens, Ceder, Coveliers, Devolder, Goris, Mme Leduc, M. Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Vandenbroeke, Van Hauthem, Vautmans et Verreycken.

De voorzitter. ­ Door deze stemming vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 147 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 12 », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration déposée par M. Verreycken, concernant la révision « de l'article 147 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de l'article 12 », devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het ontwerp van verklaring dat luidt : « De Kamers verklaren dat er reden bestaat tot herziening van artikel 147, tweede lid, van de Grondwet, om de woorden « behalve bij het berechten van ministers en leden van de gemeenschaps- en gewestregeringen » op te heffen. »

Nous devons nous prononcer maintenant sur le projet de déclaration ainsi libellé : « Les Chambres déclarent qu'il y a lieu à révision de l'article 147, alinéa 2, de la Constitution en vue de supprimer les mots « sauf le jugement des ministres et des membres des gouvernements de communauté et de région. »

De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

63 leden zijn aanwezig.

63 membres sont présents.

57 stemmen ja.

57 votent oui.

1 stemt neen.

1 vote non.

5 s'abstiennent.

5 onthouden zich.

Bijgevolg is het ontwerp van verklaring aangenomen.

En conséquence, le projet de déclaration est adopté.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Bock, Bourgeois, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Devolder, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Goris, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mmes Leduc, Lizin, MM. Loones, Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, M. Moens, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Vandenbroeke, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Neen heeft gestemd :

A voté non :

M. Boutmans.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Buelens, Ceder, Raes, Van Hauthem et Verreycken.

De voorzitter. ­ We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 55 van de heer Loones.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 55 de M. Loones.

Mag ik aannemen dat de stemming over het vorig amendement van de heer Loones ook geldt voor dit amendement?

Puis-je considérer que le vote sur l'amendement précédent de M. Loones est également valable pour cet amendement? (Assentiment.)

Dan wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Bijgevolg vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 148 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 12 », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration déposée par M. Verreycken, concernant la révision « de l'article 148 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 12 », devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het ontwerp van verklaring dat luidt :« De Kamers verklaren dat er reden bestaat tot herziening van artikel 148, tweede lid, van de Grondwet. »

Nous devons nous prononcer maintenant sur le projet de déclaration ainsi libellé : « Les Chambres déclarent qu'il y a lieu à révision de l'article 148, alinéa 2, de la Constitution. »

De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

60 leden zijn aanwezig.

60 membres sont présents.

55 stemmen ja.

55 votent oui.

5 onthouden zich.

5 s'abstiennent.

Derhalve is het ontwerp van verklaring aangenomen.

En conséquence, le projet de déclaration est adopté.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Bock, Bourgeois, Boutmans, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Devolder, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Goris, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mmes Jeanmoye, Leduc, Lizin, M. Loones, Mmes Mayence

Goossens, Merchiers, Milquet, M. Moens, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Vandenberghe, Vandenbroeke, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Vautmans, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Buelens, Ceder, Raes, Van Hauthem et Verreycken.

De voorzitter. ­ We moeten ons nu uitspreken over het ontwerp van verklaring dat luidt : « De Kamers verklaren dat er reden bestaat tot herziening van artikel 149 van de Grondwet. »

Nous devons nous prononcer maintenant sur le projet de déclaration ainsi libellé : « Les Chambres déclarent qu'il y a lieu à révision de l'article 149 de la Constitution. »

Mag ik aannemen dat de vorige stemming ook geldt voor dit ontwerp?

Puis-je considérer que le dernier vote est également valable pour ce projet? (Assentiment.)

Dan is het ontwerp van verklaring aangenomen.

Le projet de déclaration est donc adopté.

Dit impliceert dat het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 149 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 12 », ingediend door de heer Verreycken, vervalt.

Par conséquent, la proposition de déclaration, déposée par M. Verreycken, concernant la révision « de l'article 149 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 12 », devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het ontwerp van verklaring dat luidt : « De Kamers verklaren dat er reden bestaat tot herziening van artikel 150 van de Grondwet. »

Nous devons nous prononcer maintenant sur le projet de déclaration ainsi libellé : « Les Chambres déclarent qu'il y a lieu à révision de l'article 150 de la Constitution. »

Het woord is aan de heer Van Hauthem voor een stemverklaring.

De heer Van Hauthem (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, dit voorstel van de regering zullen we goedkeuren, al was het maar om mogelijk te maken dat wat straks wordt goedgekeurd, opnieuw kan worden veranderd.

De voorzitter. ­ De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

63 leden zijn aanwezig.

63 membres sont présents.

Allen stemmen ja.

Tous votent oui.

Derhalve is het ontwerp van verklaring aangenomen.

En conséquence, le projet de déclaration est adopté.

Aan de stemming hebben deelgenomen :

Ont pris part au vote :

MM. Anciaux, Bock, Bourgeois, Boutmans, Buelens, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Ceder, G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Devolder, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Goris, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mmes Leduc, Lizin, M. Loones, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, M. Moens, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Raes, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Vandenbroeke, Mme Van der Wildt, MM. Van Hauthem, Van Wallendael, Vautmans, Verreycken, Weyts et Mme Willame-Boonen.

De voorzitter. ­ Door deze stemming vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 150 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 12 », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce vote, la proposition de déclaration, déposée par M. Verreycken, concernant la révision « de l'article 150 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 12 », devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 151 van de Grondwet, vermits het aan de Grondwetgevende instellingen van de soevereine Vlaamse natie toekomt om te bepalen welke de bevoegdheden, rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de magistratuur en het staatshoofd zijn », ingediend door de heer Verreycken.

Nous devons nous prononcer sur la proposition de déclaration, déposée par M. Verreycken, concernant la révision « de l'article 151 de la Constitution, étant donné qu'il appartient au constituant de la Nation flamande souveraine de déterminer les pouvoirs, droits, obligations et responsabilités de sa magistrature et du chef de l'état flamand ».

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor dit voorstel ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur une proposition de déclaration de M. Verreycken est également valable pour cette proposition ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit voorstel van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, cette proposition de déclaration n'est pas adoptée.

We moeten ons nu uitspreken over het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 152 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 12 », ingediend door de heer Verreycken.

Nous devons nous prononcer sur la proposition de déclaration déposée par M. Verreycken concernant la révision « de l'article 152 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 12 ».

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor dit voorstel van verklaring?

Puis-je considérer que le vote précédent sur une proposition de déclaration de M. Verreycken vaut également pour cette proposition ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit voorstel van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, cette proposition de déclaration n'est pas adoptée.

Nous devons nous prononcer maintenant sur le projet de déclaration ainsi libellé : « Les Chambres déclarent qu'il y a lieu à révision de l'article 152, alinéas 2 et 3, de la Constitution. »

We moeten ons nu uitspreken over het ontwerp van verklaring dat luidt : « De Kamers verklaren dat er reden bestaat tot herziening van artikel 152, tweede en derde lid, van de Grondwet. »

Le vote commence.

De stemming begint.

­ Il est procédé au vote nominatif.

Er wordt tot naamstemming overgegaan.

61 membres sont présents.

61 leden zijn aanwezig.

56 votent oui.

56 stemmen ja.

5 votent non.

5 stemmen neen.

En conséquence, le projet de déclaration est adopté.

Derhalve is het ontwerp van verklaring aangenomen.

Ont voté oui :

Ja hebben gestemd :

MM. Anciaux, Bock, Bourgeois, Boutmans, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, MM. De Decker, Delcroix, Desmedt, Devolder, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Goris, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mmes Leduc, Lizin, MM. Loones, Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, M. Moens, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Vandenbroeke, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Vautmans et Weyts.

Ont voté non :

Neen hebben gestemd :

MM. Buelens, Ceder, Raes, Van Hauthem et Verreycken.

De voorzitter. ­ We moeten ons nu uitspreken over de volgende door de heer Verreycken ingediende voorstellen van verklaring tot herziening :

« ­ van artikel 153 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 12;

­ van artikel 154 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 12;

­ van artikel 155 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 12;

­ van artikel 156 van de Grondwet, teneinde aan de Vlaamse soevereine natie toe te laten zelf de rechtsgebieden in te delen ».

Nous devons nous prononcer sur les propositions de déclaration déposées par M. Verreycken concernant la révision :

« ­ de l'article 153 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 12;

­ de l'article 154 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 12;

­ de l'article 155 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 12;

­ de l'article 156 de la Constitution, afin de permettre à la Nation flamande souveraine de déterminer elle-même les ressorts des tribunaux ».

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor deze voorstellen van verklaring ?

Puis-je considérer que le vote précédent sur une proposition de déclaration de M. Verreycken est également valable pour ces propositions de déclaration ? (Assentiment.)

Derhalve worden deze voorstellen van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, ces propositions de déclaration ne sont pas adoptées.

We moeten ons nu uitspreken over het ontwerp van verklaring dat luidt : « De Kamers verklaren dat er reden bestaat tot herziening van artikel 157 van de Grondwet. »

Nous devons nous prononcer maintenant sur le projet de déclaration ainsi libellé : « Les Chambres déclarent qu'il y a lieu à révision de l'article 157 de la Constitution. »

De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

63 leden zijn aanwezig.

63 membres sont présents.

58 stemmen ja.

58 votent oui.

5 onthouden zich.

5 s'abstiennent.

Derhalve is het ontwerp van verklaring aangenomen.

En conséquence, le projet de déclaration est adopté.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Bock, Bourgeois, Boutmans, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Devolder, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Goris, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mmes Leduc, Lizin, MM. Loones, Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, M. Moens, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenbroeke, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Vautmans, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Buelens, Ceder, Raes, Van Hauthem et Verreycken.

De voorzitter. ­ Door deze stemming vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 157 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 151 », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce vote, la proposition de déclaration déposée par M. Verreycken concernant la révision « de l'article 157 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 151 », devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over de amendementen nrs. 56 en 57 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer sur les amendements nºs 56 et 57 de M. Loones et consorts.

Mag ik aannemen dat de stemming over het vorig amendement van de heer Loones ook geldt voor deze amendementen ?

Puis-je considérer que le vote sur l'amendement précédent de M. Loones est également valable pour ces amendements ? (Assentiment.)

Derhalve worden deze amendementen niet aangenomen.

En conséquence, ces amendements ne sont pas adoptés.

We moeten ons nu uitspreken over de volgende door de heer Verreycken ingediende voorstellen van verklaring tot herziening :

« ­ van artikel 158 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 151;

­ van artikel 159 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 151;

­ van artikel 160 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 151;

­ van artikel 161 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 151 ».

Nous devons nous prononcer sur les propositions de déclaration déposées par M. Verreycken concernant la révision :

« ­ de l'article 158 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 151;

­ de l'article 159 de la Constitution, vue l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 151;

­ de l'article 160 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 151;

­ de l'article 161 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 151 ».

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor deze voorstellen van verklaring ?

Puis-je considérer que le vote précédent sur une proposition de déclaration de M. Verreycken vaut également pour ces propositions de déclaration ? (Assentiment.)

Derhalve worden deze voorstellen niet aangenomen.

En conséquence, ces propositions de déclaration ne sont pas adoptées.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 58 van de heer Loones c.s.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'amendement nº 58 de M. Loones et consorts.

Het woord is aan de heer Loones voor een stemverklaring.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, er is inmiddels al genoeg gezegd over de woordbreuk van het Sint Michielsakkoord. De lokale besturen in Vlaanderen en in Wallonië dreigen het slachtoffer te worden van enkele tienduizenden in de rand. We blijven dit uiteraard betreuren.

Deze aangelegenheid zal ongetwijfeld een juridische discussie tot gevolg hebben. Het gekende gezegde is hier van toepassing : « De kruik gaat zolang te water tot ze barst. »

De voorzitter. ­ De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

64 leden zijn aanwezig.

64 membres sont présents.

47 stemmen neen.

47 votent non.

16 stemmen ja.

16 votent oui.

1 onthoudt zich.

1 s'abstient.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Busquin, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, M. Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, D'Hooghe, Erdman, Foret, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Boutmans, Buelens, Ceder, Coveliers, Devolder, Mme Dua, M. Goris, Mme Leduc, M. Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Vandenbroeke, Van Hauthem, Vautmans et Verreycken.

Onthouden heeft zich :

S'est abstenu :

M. Caluwé.

De voorzitter. ­ Ik verzoek de heer Caluwé de reden van zijn onthouding mede te delen.

De heer Caluwé (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, ik heb mij onhouden om nogmaals te onderstrepen dat, zoals ook professor Alen gisteren in De Standaard uitlegde, de regionalisering van de gemeentewet en de provinciewet kan worden gerealiseerd via een bijzondere wet en dus zonder wijziging van de Grondwet.

De voorzitter. ­ Door deze stemming vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 162 van de Grondwet, om de soevereine Vlaamse natie toe te staan, de bevoegdheden, rechten, plichten en verantwoordelijkheden, evenals het tot stand komen en de werkwijze van mogelijke provinciale en gemeentelijke instellingen, agglomeraties en federaties van gemeenten, vast te leggen », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration introduite par M. Verreycken concernant la révision « de l'article 162 de la Constitution, afin de permettre à la Nation flamande souveraine de définir les compétences, droits, devoirs et responsabilités ainsi que le mode de fonctionnement des éventuelles institutions provinciales et communales, des agglomérations et des fédérations de communes », devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over de volgende door de heer Verreycken ingediende voorstellen van verklaring tot herziening :

« ­ van artikel 163 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 162;

­ van artikel 164 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 162;

­ van artikel 165 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 162 ».

Nous devons nous prononcer sur les propositions de déclaration déposées par M. Verreycken concernant la révision :

« ­ de l'article 163 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 162;

­ de l'article 164 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 162;

­ de l'article 165 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 162 ».

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor deze voorstellen ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur une proposition de déclaration de M. Verreycken est également valable pour ces propositions ? (Assentiment.)

Derhalve worden deze voorstellen van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, ces propositions de déclaration ne sont pas adoptées.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 59 van de heer Loones c.s.

Nous devons à présent nous prononcer sur l'amendement nº 59 de M. Loones et consorts.

Mag ik aannemen dat de stemming over het vorig amendement van de heer Loones c.s. ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le vote sur l'amendement précédent de M. Loones et consorts est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Dan wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Bijgevolg vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 166 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 162 », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration introduite par M. Verreycken concernant la révision « de l'article 166 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 162 », devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 60 van de heer Loones c.s.

Nous devons à présent nous prononcer sur l'amendement nº 60 de M. Loones et consorts.

Mag ik aannemen dat de stemming over het vorig amendement van de heer Loones c.s. ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le vote sur l'amendement précédent de M. Loones et consorts est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Aangezien het amendement niet is aangenomen, vervalt het voorstel van verklaring van de heer Verreycken tot herziening « van artikel 167 van de Grondwet, vermits het de verantwoordelijkheid van de Vlaamse soevereine natie moet zijn om de buitenlandse betrekkingen te regelen » en het voorstel van verklaring van de heer Destexhe tot herziening van artikel 167 van de Grondwet, om de verdragen van de Europese Unie bij referendum te laten bekrachtigen.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration déposée par M. Verreycken, concernant la révision « de l'article 167 de la Constitution, étant donné qu'il appartient à la Nation flamande souveraine de régler les relations extérieures » et la proposition de déclaration de révision de l'article 167 de la Constitution, en vue de permettre la ratification des traités de l'Union européenne par voie de référendum, déposée par M. Destexhe, deviennent sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over de volgende door de heer Verreycken ingediende voorstellen voor verklaring tot herziening :

« ­ van artikel 168 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 167;

­ van artikel 169 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 167 ».

Nous devons nous prononcer sur les propositions de déclaration, déposées par M. Verreycken, concernant la révision :

« ­ de l'article 168 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 167;

­ de l'article 169 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 167 ».

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor deze voorstellen ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur une proposition de déclaration précédente de M. Verreycken est également valable pour ces propositions ? (Assentiment.)

Derhalve worden deze voorstellen van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, ces propositions de déclaration ne sont pas adoptées.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 61 van de heer Loones c.s.

Nous devons à présent nous prononcer sur l'amendement nº 61 de M. Loones et consorts.

Mag ik aannemen dat de stemming over het vorig amendement van de heer Loones c.s. ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le vote sur l'amendement précédent de M. Loones et consorts est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Dan wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Bijgevolg vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 170 van de Grondwet, teneinde de grondwetgevende instellingen van de Vlaamse soevereine natie toe te staan zelf te omschrijven hoe de belastingen bepaald en geïnd dienen te worden », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration introduite par M. Verreycken concernant la révision de « l'article 170 de la Constitution, afin de permettre au constitutant de la Nation flamande souveraine de définir lui-même comment sont fixés et perçus les impôts », devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over de volgende door de heer Verreycken ingediende voorstellen voor verklaring tot herziening :

« ­ van artikel 171 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 170;

­ van artikel 172 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 170;

­ van artikel 173 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 170;

­ van artikel 174 van de Grondwet, teneinde aan de soevererine Vlaamse natie de mogelijkheid te bieden zelf de begrotingen op te stellen », ingediend door de heer Verreycken.

Nous devons nous prononcer sur les propositions de déclaration, déposées par M. Verreycken, concernant la révision :

« ­ de l'article 171 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 170;

­ de l'article 172 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 170;

­ de l'article 173 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 170;

­ de l'article 174 de la Constitution, afin de donner à la Nation flamande souveraine la possibilité d'élaborer elle-même les budgets ».

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor deze voorstellen ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur une proposition de déclaration de M. Verreycken est également valable pour ces propositions ? (Assentiment.)

Derhalve worden deze voorstellen van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, ces propositions de déclaration ne sont pas adoptées.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 62 van de heer Loones c.s.

Nous devons à présent nous prononcer sur l'amendement nº 62 de M. Loones et consorts.

Mag ik aannemen dat de stemming over het vorig amendement van de heer Loones c.s. ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le vote sur l'amendement précédent de M. Loones et consorts est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Dan wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Bijgevolg vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 175 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 174 », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration introduite par M. Verreycken concernant la révision de « l'article 175 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 174 », devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over de volgende door de heer Verreycken ingediende voorstellen van verklaring tot herziening :

« ­ van artikel 176 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 174;

­ van artikel 177 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 174;

­ van artikel 178 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 174;

­ van artikel 179 van de Grondwet, teneinde aan de soevererine Vlaamse natie de mogelijkheid te bieden zelf de pensioenbepalingen te omschrijven », ingediend door de heer Verreycken.

Nous devons nous prononcer sur les propositions de déclaration, déposées par M. Verreycken, concernant la révision :

« ­ de l'article 176 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 174;

­ de l'article 177 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 174;

­ de l'article 178 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 174;

­ de l'article 179 de la Constitution, afin de permettre à la Nation flamande souveraine de fixer elle-même le régime des pensions ».

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor deze voorstellen ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur une proposition de déclaration de M. Verreycken est également valable pour ces propositions ? (Assentiment.)

Derhalve worden deze voorstellen van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, ces propositions de déclaration ne sont pas adoptées.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 63 van de heer Loones c.s.

Nous devons à présent nous prononcer sur l'amendement nº 63 de M. Loones et consorts.

Mag ik aannemen dat de stemming over het vorig amendement van de heer Loones c.s. ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le vote sur l'amendement précédent de M. Loones et consorts est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Dan wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Bijgevolg vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 180 van de Grondwet, teneinde de Vlaamse soevereine natie toe te staan de volledige inrichting van een organisme, belast met de controle op alle openbare financiën, te organiseren » ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration introduite par M. Verreycken concernant la révision de « l'article 180 de la Constitution, afin de permettre à la Nation flamande souveraine d'organiser intégralement un organisme chargé du contrôle de toutes les finances publiques », devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 7 van de heren Boutmans en Daras.

Nous devons à présent nous prononcer sur l'amendement nº 7 de MM. Boutmans et Daras.

Mag ik aannemen dat de stemming over het vorig amendement van de heren Boutmans en Daras ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le vote sur l'amendement précédent de MM. Boutmans et Daras est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Dan wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Bijgevolg vervalt het voorstel van verklaring van herziening « van artikel 181 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 179 », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration introduite par M. Verreycken concernant la révision « de l'article 181 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 179 », devient sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over de volgende de door de heer Verreycken ingediende voorstellen van verklaring tot herziening :

« ­ van artikel 182 van de Grondwet, vermits het aan de soevereine Vlaamse natie toekomt om de eigen gewapende machten te omschrijven en in te richten :

­ van artikel 183 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 182 ».

Nous devons nous prononcer sur les propositions de déclaration, déposées par M. Verreycken, concernant la révision :

« ­ de l'article 182 de la Constitution, vu qu'il appartient à la Nation flamande souveraine de définir et d'organiser ses propres forces armées,

­ de l'article 183 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 182 ».

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor deze voorstellen ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur une proposition de déclaration de M. Verreycken est également valable pour ces propositions ? (Assentiments.)

Derhalve worden deze voorstellen van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, ces propositions de révision ne sont pas adoptées.

We moeten ons nu uitspreken over het ontwerp van verklaring dat luidt : « De Kamers verklaren dat er reden bestaat tot herziening van artikel 184 van de Grondwet. »

Nous devons nous prononcer maintenant sur le projet de déclaration ainsi libellé : « Les Chambres déclarent qu'il y a lieu à révision de l'article 184 de la Constitution. »

De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

64 leden zijn aanwezig.

64 membres sont présents.

59 stemmen ja.

59 votent oui.

5 s'abstiennent.

5 onthouden zich.

Derhalve is het ontwerp van verklaring aangenomen.

En conséquence, le projet de déclaration est adopté.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Bock, Bourgeois, Boutmans, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Devolder, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Goris, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mmes Leduc, Lizin, MM. Loones, Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, M. Moens, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Vandenbroeke, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Vautmans, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Buelens, Ceder, Raes, Van Hauthem et Verreycken.

De voorzitter. ­ Door deze stemming vervalt het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 184 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 182 », ingediend door de heer Verreycken.

À la suite de ce vote, la proposition de déclaration introduite par M. Verreycken concernant la révision « de l'article 184 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 182 » devient dès lors sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het voorstel van verklaring van de heer Verreycken tot herziening « van artikel 185 van de Grondwet, vermits het aan de grondwetgevende instellingen van de soevereine Vlaamse natie toekomt om te bepalen onder welke voorwaarden en in hoeverre internationale veiligheidsverdragen kunnen gesloten worden met andere naties, en in hoeverre buitenlandse strijdkrachten op het grondgebied van de soevereine Vlaamse natie kunnen toegelaten worden ter beveiliging ervan ».

Nous devons nous prononcer sur la proposition de déclaration, déposée par M. Verreycken, concernant la révision « de l'article 185 de la Constitution, vu qu'il appartient à la Nation flamande souveraine de déterminer à quelles conditions et dans quelle mesure des traités internationaux en matière de sécurité peuvent être conclus avec d'autres nations, et dans quelle mesure des forces armées étrangères peuvent être admises sur le territoire de la Nation flamande souveraine pour assurer la protection de celle-ci ».

Het woord is aan de heer Anciaux voor een stemverklaring.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, in het licht van de gebeurtenissen in Servië en Kosovo grijp ik deze gelegenheid aan om het Parlement op te roepen de verklaring tot herziening van de Grondwetsartikelen die betrekking hebben op defensie, goed te keuren.

Enkel op die manier kan er democratisch worden beslist over ons buitenlands beleid en over defensie. Het Parlement wordt op dit ogenblik volledig buiten spel gezet. We pleiten voor inspraak van het Parlement in deze materies. Bijgevolg vraag ik de stemming over het voorstel van de heer Verreycken.

De voorzitter. ­ De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

64 leden zijn aanwezig.

64 membres sont présents.

57 stemmen neen.

57 votent non.

7 stemmen ja.

7 votent oui.

Derhalve is het voorstel van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, la proposition de déclaration n'est pas adoptée.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Boutmans, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Devolder, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Goris, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mmes Leduc, Lizin, M. Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, M. Moens, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Vautmans, Vergote, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Buelens, Ceder, Loones, Raes, Vandenbroeke et Verreycken.

De voorzitter. ­ We moeten ons nu uitspreken over de volgende door de heer Verreycken ingediende voorstellen van verklaring tot herziening :

­ van artikel 186 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 182;

­ van artikel 187 van de Grondwet, vermits het aan de grondwetgevende instellingen van de soevereine Vlaamse natie toekomt om de toepassing en de onschendbaarheid van haar eigen grondwet te waarborgen;

­ van artikel 188 van de Grondwet, vermits het aan de soevereine Vlaamse natie toekomt de wijze van bekendmaking en inwerkingtreding vast te leggen van alle grondwets-, wets- en aanverwante bepalingen;

­ van artikel 189 van de Grondwet, vermits het aan de Vlaamse soevereine natie toekomt de taal of de talen te bepalen waarin de grondwet moet opgesteld zijn;

­ van artikel 190 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikelen 188;

­ van artikel 191 van de Grondwet, teneinde aan de soevereine Vlaamse natie toe te staan de verhoudingen met de daar verblijvende vreemdelingen vast te leggen;

­ van artikel 192 van de Grondwet, teneinde aan de soevereine Vlaamse natie toe te laten te bepalen in welke gevallen een eed dient te worden afgelegd, en welke de eedformules moeten zijn;

­ van artikel 193 van de Grondwet, vermits het de soevereine Vlaamse natie moet zijn die de eigen symbolen omschrijft;

­ van artikel 194 van de Grondwet, vermits het de grondwetgevende instellingen van de soevereine Vlaamse natie ­ waartoe Brussel als hoofdstad onverbreekbaar behoort ­ zijn, die het statuut van de hoofdstad, met alle daaraan verbonden bevoegdheden, rechten, plichten en verantwoordelijkheden, dienen te omschrijven ».

Nous devons nous prononcer sur les propositions de déclaration, déposées par M. Verreycken, concernant la révision :

­ de l'article 186 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 182;

­ de l'article 187 de la Constitution, vu qu'il appartient au constituant de la Nation flamande souveraine de garantir l'application et l'inviolabilité de sa Constitution;

­ de l'article 188 de la Constitution, vu qu'il appartient à la Nation souveraine flamande de déterminer le mode de publication et d'entrée en vigueur de toutes les dispositions constitutionnelles, légales et analogues;

­ de l'article 189 de la Constitution, vu qu'il appartient au constituant de la Nation flamande souveraine de déterminer les langues dans lesquelles la Constitution sera établie;

­ de l'article 190 de la Constitution, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 188;

­ de l'article 191 de la Constitution, afin de permettre à la Nation flamande souveraine de fixer le statut des étrangers qui y résident;

­ de l'article 192 de la Constitution, afin de permettre à la Nation flamande souveraine de déterminer dans quels cas il y a lieu de prêter serment et quelles doivent être les formules de serment;

­ de l'article 193 de la Constitution, vu qu'il appartient à la Nation flamande souveraine de déterminer ses symboles;

­ de l'article 194 de la Constitution, vu qu'il appartient au constituant de la Nation flamande souveraine, à laquelle Bruxelles appartient indissolublement en tant que capitale, de définir le statut établissant les compétences, droits, devoirs et responsabilités de cette capitale ».

Mag ik aannemen dat de stemming over het vorig voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor deze voorstellen ?

Puis-je considérer que le vote sur la proposition de déclaration précédente de M. Verreycken est également valable pour ces propositions ? (Assentiment.)

Derhalve worden deze voorstellen van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, ces propositions de déclaration ne sont pas adoptées.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 64 van de heer Loones c.s.

Nous devons à présent nous prononcer sur l'amendement nº 64 de M. Loones et consorts.

Het woord is aan de heer Loones voor een stemverklaring.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, artikel 195 van de Grondwet bepaalt de procedure waardoor de Kamer wordt verplicht vooraf alle te herziene artikelen aan te duiden. We stellen de wijziging van dit artikel voor teneinde voortaan Grondwetswijzigingen mogelijk te maken zonder voorafgaande verklaring.

Grondwetswijzigingen maken reeds lang niet meer het voorwerp uit van de kiesstrijd. Artikel 195 verliest hiermee zijn betekenis.

In 1995 heeft de Senaat het voorstel van minister van staat Hugo Schiltz tot wijziging van dit artikel goedgekeurd. De Kamer heeft ons hierin toen echter niet gevolgd. Ik dring erop aan dat ons voorstel nu nog met een grotere meerderheid wordt aanvaard.

Mijnheer de voorzitter, onder uw leiding hebben we het institutionele kader van ons land geëvalueerd. Dit is een van de essentiële taken van de Senaat als ontmoetingsplaats van de gemeenschappen. We kunnen echter niet blijven evalueren. Het verslag van de heer Caluwé vermeldt meer dan 200 punten waarover moet worden gedebatteerd. In sommige gevallen zal een Grondwetswijziging noodzakelijk blijken. Het ogenblik van handelen is thans aangebroken.

Ik richt een laatste verzoek dat de Franstalige collega's om de blokkering van het gesprek op te heffen en het separatisme in het denken te doorbreken. Wanneer men niet meer samen kan denken, kan men ook niet meer samen leven.

De voorzitter. ­ De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

62 leden zijn aanwezig.

62 membres sont présents.

47 stemmen neen.

47 votent non.

15 stemmen ja.

15 votent oui.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Bourgeois, Boutmans, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, M. Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Merchiers, Milquet, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe,Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Buelens, Ceder, Coveliers, Devolder, Goris, Mme Leduc, M. Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Vandenbroeke, Van Hauthem, Vautmans, Vergote et Verreycken.

De voorzitter. ­ Door deze stemming vervalt het voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet van de heer Boutmans c.s. en het voorstel van verklaring van de heer Verreycken tot herziening « van artikel 195 van de Grondwet, daar het aan de grondwetgevende instellingen van de soevereine Vlaamse natie toekomt de nadere regels voor de totstandkoming en latere herzieningen van haar grondwet te bepalen ».

À la suite de ce rejet, la proposition de déclaration de révision de l'article 195 de la Constitution de M. Boutman et consorts et la proposition de déclaration déposée par M. Verreycken concernant la révision « de l'article 195 de la Constitution, vu qu'il appartient au constituant de la Nation flamande souveraine de déterminer les modalités d'élaboration et des révisions ultérieures de sa Constitution » deviennent sans objet.

We moeten ons nu uitspreken over het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 196 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 195 », ingediend door de heer Verreycken.

Nous devons nous prononcer sur la proposition de déclaration, déposée par M. Verreycken, concernant la révision « de l'article 196, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 195 ».

Het woord is aan de heer Verreycken voor een stemverklaring.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, artikel 196 van de Grondwet bepaalt dat er geen grondwetsherziening mag worden ingezet of voortgezet in oorlogstijd.

Het land verklaart zich niet in oorlog alhoewel Belgische piloten bommen werpen op een Europees land, Belgische para's zijn ingezet in humanitaire acties en de vluchtelingen toestromen. Zelfs zonder oorlogsverklaring is het land de facto in staat van oorlog en is artikel 196 van de Grondwet onverkort van toepassing.

Nu er nog slechts over twee voorstellen van verklaring tot herziening van twee artikelen moet worden gestemd, neem ik de vrijheid om ook over het geheel van de verklaring tot herziening van de Grondwet het woord te nemen. Alles wat we hebben meegemaakt, toon alleen maar aan dat alle vorige federaliseringen schijn waren.

De voorzitter heeft het wel over het voorstel van verklaring tot herziening van de commissie, maar eigenlijk bedoelt hij het dictaat van de regering. Het voorstel van de commissie en het dictaat van de regering komen op hetzelfde neer. De regering weigert te laten stemmen over de voorstellen van het Vlaams Parlement, ze wil enkel laten stemmen over de voorstellen van verklaring tot herziening die niet op het veto van de Waalse partijen zijn gestuit. Als één Waalse partij één veto uitspreekt, dan mogen alle Vlamingen en het hele Vlaamse Parlement de aftocht blazen.

Verder neem ik acte van de verklaringen van leden van de meerderheid die beweren dat al hun wensen werkelijkheid kunnen worden middels de goedkeuring van bijzondere wetten. De collega's die dat beweren, moeten mij dan wel eens uitleggen hoe ze denken een bijzondere wet te laten goedkeuren zonder bijzondere meerderheid. Nu reeds verklaren de Waalse partijen dat ze nooit een bijzondere meerderheid zullen steunen. Er zal dus nooit een bijzondere wet over de Vlaamse eisen kunnen worden goedgekeurd.

Als er mij iets duidelijk geworden is bij dit voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, dan is het dat alleen een soevereine en volledig onafhankelijke Vlaamse Staat de Vlaamse noden zal kunnen lenigen.

België barst ! (Applaus op de banken van het Vlaams Blok.)

De voorzitter. ­ Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een voorstel tot verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor dit voorstel ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur une proposition de déclaration de M. Verreycken est également valable pour cette proposition ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit voorstel van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, cette proposition de déclaration n'est pas adoptée.

We moeten ons nu uitspreken over het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 197 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 195 », ingediend door de heer Verreycken.

Nous devons nous prononcer sur la proposition de déclaration, déposée par M. Verreycken, concernant la révision « de l'article 197, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 195 ».

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor dit voorstel ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur une proposition de déclaration de M. Verreycken est également valable pour cette proposition ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit voorstel van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, cette proposition de déclaration n'est pas adoptée.

We moeten ons nu uitspreken over het voorstel van verklaring tot herziening « van artikel 198 van de Grondwet, gezien de argumentatie bij het herzieningsvoorstel van artikel 195 », ingediend door de heer Verreycken.

Nous devons nous prononcer sur la proposition de déclaration, déposée par M. Verreycken, concernant la révision « de l'article 198, vu l'argumentation développée dans la proposition de révision de l'article 195 ».

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een voorstel van verklaring van de heer Verreycken ook geldt voor dit voorstel ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur une proposition de déclaration de M. Verreycken est également valable pour cette proposition ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit voorstel van verklaring niet aangenomen.

En conséquence, cette proposition de déclaration n'est pas adoptée.

Je vous propose de nous prononcer maintenant en un seul vote sur quatre projets de déclaration ainsi libellés :

« Les Chambres déclarent qu'il y a lieu à révision :

­ du titre IX de la Constitution, en vue d'abroger la disposition II;

­ du titre IX de la Constitution, en vue d'abroger la disposition IV;

­ du titre IX de la Constitution, en vue d'abroger la disposition V;

­ du titre IX de la Constitution, en vue d'abroger la disposition VI, § 1er , 2, 4 et 5. »

Ik stel voor ons nu in een stemming uit te spreken over vier ontwerpen van verklaring die luiden :

« De Kamers verklaren dat er reden bestaat tot herziening :

­ van titel IX van de Grondwet, om bepaling II op te heffen;

­ van titel IX van de Grondwet, om bepaling IV op te heffen;

­ van titel IX van de Grondwet, om bepaling V op te heffen;

­ van titel IX van de Grondwet, om bepaling VI, § 1, 2, 4 en 5 op te heffen. » (Instemming.)

Le vote commence.

De stemming begint.

­ Il est procédé au vote nominatif.

Er wordt tot naamstemming overgegaan.

64 membres sont présents.

64 leden zijn aanwezig.

59 votent oui.

59 stemmen ja.

5 s'abstiennent.

5 onthouden zich.

En conséquence, les projets de déclaration sont adoptés.

Derhalve zijn de ontwerpen van verklaring aangenomen.

Ont voté oui :

Ja hebben gestemd :

MM. Anciaux, Bock, Bourgeois, Boutmans, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Desmedt, Devolder, D'Hooghe, Mme Dua, MM. Erdman, Foret, Goris, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mmes Leduc, Lizin, M. Loones, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, M. Moens, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Vandenbroeke, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Vautmans, Vergote, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Se sont abstenus :

Onthouden hebben zich :

MM. Buelens, Ceder, Raes, Van Hauthem et Verreycken.