Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-97

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Vervoer

Vraag nr. 1647 van de heer Caluwé d.d. 17 maart 1999 (N.) :
Erkenning van aannemers van werken. ­ Herzieningsprocedure.

Na vijf jaar moet de erkenning van de aannemers van werken worden herzien. Men gaat dan na of de onderneming nog aan de voorwaarden voldoet op basis waarvan zij vijf jaar voorheen werd erkend.

De voorwaarden en administratieve verplichtingen bij een herzieningsprocedure zijn vooral voor KMO's zeer ingewikkeld.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord gekregen op volgende vragen :

1. Is er in het kader van de herzieningsprocedure automatisch voorzien in een klasseverlaging bij het niet meer bruikbaar zijn van de vereiste werkreferenties ? Op welke juridische basis kan de erkenningscommissie tot dergelijke degradering overgaan ? Wat verstaat men onder « alternatieve » referenties ?

2. Kan de aannemer bij een eventuele ongunstige beslissing van de commissie verhaal aantekenen, met andere woorden welke beroepsprocedure is er voorzien ?

3. Gelet op een zo groot mogelijke doorzichtigheid van bestuur, is het niet wenselijk om naar een versoepeling en vereenvoudiging te streven van de verscheidene formaliteiten en bewijsstukken die aannemers van werken moeten voorleggen ?