1-261

1-261

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU MERCREDI 21 AVRIL 1999

VERGADERING VAN WOENSDAG 21 APRIL 1999

(Vervolg-Suite)

PROJET DE LOI PORTANT ASSENTIMENT AU PROTOCOLE, FAIT À BRUXELLES LE 11 MARS 1996, PORTANT AMENDEMENT À L'ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA BELGIQUE ET LE CANADA, SIGNÉ À BRUXELLES LE 10 MAI 1984

Discussion générale

Discussion des articles

De voorzitter. ­ We vatten de bespreking aan van het wetsontwerp.

Nous abordons l'examen du projet de loi.

Volgens het Reglement geldt de door de commissie aangenomen tekst als basis voor de bespreking. (Zie gedrukt stuk nr. 1-1368/3 van de commissie voor de Sociale Aangelegenheden van de Senaat. Zitting 1998/1999.)

Conformément à notre Règlement, le texte adopté par la commission servira de base à notre discussion. (Voir document nº 1-1368/3 de la commission des Affaires Sociales du Sénat.)

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

Het woord is aan de rapporteur voor een mondeling verslag.

De heer Bourgeois (CVP), rapporteur. ­ Mijnheer de voorzitter, op verzoek van de commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden, geef ik een korte toelichting bij dit wetsontwerp.

Sinds 1984 bestaat er tussen ons land en Canada een akkoord over de sociale zekerheid. Nu stellen we een beperkte wijziging van dit akkoord voor. Dit gebeurt vooral op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken. Bij het afsluiten van het akkoord werd niet de mogelijkheid gecreëerd te onderhandelen met de provincies van Canada. Ons land kan alleen met de nationale overheid onderhandelen.

De provincie Québec, waar ongeveer zesduizend landgenoten wonen, heeft een speciale regeling inzake de sociale zekerheid. Men noemt dit het rentesysteem en het gaat daarbij over aangelegenheden zoals pensioenen, invaliditeitsuitkeringen en overlijdensuitkeringen voor loontrekkenden en zelfstandigen.

In verband hiermee kan door ons land geen akkoord worden gesloten met de provincie, aangezien het « hoofdakkoord », het verdrag, deze mogelijkheid niet schept.

Dit brengt onze landgenoten daar soms in moeilijkheden, aangezien de bijdragen die ze in België reeds hebben betaald en de bijdragen die ze in Québec hebben betaald, niet kunnen worden getotaliseerd. Bovendien moeten de werkgevers van deze landgenoten zowel in België als in Québec bijdragen betalen.

De aanvulling van het akkoord bestaat nu concreet in de schrapping van paragraaf 2 van artikel 23. Daardoor krijgt onze minister van Sociale Zaken de mogelijkheid onderhandelingen aan te knopen met de overheid van de provincie Québec.

Het verdrag werd in de commissie éénparig goedgekeurd.

De voorzitter. ­ Daar niemand meer het woord vraagt, is de algemene bespreking gesloten en vatten we de artikelsgewijze bespreking aan.

Plus personne ne demandant la parole, la discussion générale est close et nous passons à l'examen des articles.

L'article premier est ainsi libellé :

Article premier. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 2. Le protocole, fait à Bruxelles, le 11 mars 1996, portant amendement à l'Accord de sécurité sociale entre la Belgique et le Canada, signé à Bruxelles, le 10 mai 1984, sortira son plein et entier effet.

Art. 2. Het protocol, gedaan te Brussel op 11 maart 1996, houdende wijziging van het Akkoord over de sociale zekerheid tussen België en Canada, ondertekend te Brussel op 10 mei 1984, zal volkomen gevolg hebben.

­ Adopté.

Aangenomen.

De voorzitter. ­ We stemmen later over het geheel van het wetsontwerp.

Il sera procédé ultérieurement au vote sur l'ensemble du projet de loi.