Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-95

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen (Kleine en Middelgrote Ondernemingen)

Vraag nr. 1593 van de heer Caluwť d.d. 8 februari 1999 (N.) :
Ambulante activiteiten. ≠ Voorafgaande machtiging.

De wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten bepaalt dat wie in dienst van een werkgever ambulante activiteiten uitoefent, eveneens in het bezit dient te zijn van een machtiging (een zogenaamde hulpleurkaart).

Het werknemersbestand in deze sector, zeker de verkoop op openbare markten, kent echter een groot verloop. Vaak is er sprake van korte contracten, studentenarbeid en dergelijke.

De duurtijd van de aflevering van deze hulpleurkaarten vormt dan ook vaak een belemmering voor de tewerkstelling in deze sector. Bestaat de mogelijkheid niet om aan wie de aanvraag doet voor een hulpleurkaart een voorlopige machtiging te geven uitgaande van de gemeente in afwachting van de beoordeling door het ministerie ?

Antwoord : Ik deel het standpunt van het geachte lid wat betreft de noodzakelijkheid om een leurkaart snel af te leveren. Ik kan hem echter verzekeren dat mijn administratie alles in het werk stelt om de termijnen van de aflevering zo kort mogelijk te houden. De recente informatisering van de dienst, belast met deze taak, laat bovendien toe om hedentendage kaarten af te leveren in minder dan een week. In het merendeel van de gevallen is deze termijn zelfs korter.

Enkel onvolledige aanvragen of aanvragen die adviezen of akkoorden vereisen, vragen een langere behandelingstermijn.

Voornoemde termijnen lijken redelijk en het is niet zeker dat wanneer twee instanties kaarten zouden afleveren, dit geen nieuwe problemen met zich mee zou brengen. Deze zouden waarschijnlijk leiden tot het ingewikkelder maken en het vertragen van de behandeling van de aanvragen.

De wetgeving maakt het afleveren van een hulpleurkaart bovendien ondergeschikt aan bepaalde voorwaarden en maakt een onderzoek noodzakelijk, evenals een interpretatie van de aanvraag. Dit alles laat een onmiddellijke afgifte van de kaart niet toe.

Voornoemde voorwaarden hebben, ter herinnering, betrekking op de leeftijd, de nationaliteit, de moraliteit, maar ook op het aantal werknemers die een werkgever op de openbare markten in dienst heeft. Daar dit aantal beperkt wordt tot zes, is er een systematische controle van het dossier van de werkgever, waarover enkel mijn administratie beschikt, noodzakelijk. Bij deze voorwaarden kunnen nog andere voorwaarden, die specifiek zijn naargelang de aanvraag, gevoegd worden. Dit zijn onder meer de toegang tot het beroep (in de ruime zin) of ook de conformiteit van de installaties met de wetgevingen die tot de bevoegdheid van de minister van Volksgezondheid behoren.

Het geachte lid zal er zeker mee instemmen dat de toepassing van deze wetgeving zich moeilijk leent tot een systeem waarbij voorafgaandelijke machtigingen worden afgeleverd.