1-1381/4

1-1381/4

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

28 APRIL 1999


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden alsmede van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 1 VAN DE HEER VERREYCKEN

Art. 2

Het voorgestelde artikel 5bis aanvullen als volgt :

« , behalve het recht om :

­ verkozen te worden;

­ openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen;

­ eretekens te dragen of adellijke titels te voeren;

­ gezworene of deskundige te zijn;

­ als instrumentair of attesterend getuige bij akten op te treden;

­ in rechte te getuigen, anders dan om enkel inlichtingen te geven;

­ deel uit te maken van enige familieraad;

­ geroepen te worden tot het ambt van voogd, toeziende voogd of curator;

­ het ambt van gerechtelijk raadsman of voorlopig bewindvoerder uit te oefenen;

­ wapens te dragen of deel uit te maken van de burgerwacht;

­ te dienen bij het leger. »

Nr. 2 VAN DE HEER VERREYCKEN

Art. 3

Het voorgestelde lid aanvullen als volgt :

« , behalve het recht om :

­ verkozen te worden;

­ openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen;

­ eretekens te dragen of adellijke titels te voeren;

­ gezworene of deskundige te zijn;

­ als instrumentair of attesterend getuige bij akten op te treden;

­ in rechte te getuigen, anders dan om enkel inlichtingen te geven;

­ deel uit te maken van enige familieraad;

­ geroepen te worden tot het ambt van voogd, toeziende voogd of curator;

­ het ambt van gerechtelijk raadsman of voorlopig bewindvoerder uit te oefenen;

­ wapens te dragen of deel uit te maken van de burgerwacht;

­ te dienen bij het leger. »

Verantwoording

De politiek geļnspireerde ontzetting uit de voornoemde rechten zou een te zware hypotheek leggen op de democratische werking van de instellingen en moet bijgevolg worden tegengegaan.

Wim VERREYCKEN.