1-245

1-245

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 11 FÉVRIER 1999

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 11 FEBRUARI 1999

(Vervolg-Suite)

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER GORIS AAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN, AAN DE MINISTER VAN VERVOER EN AAN DE STAATSSECRETARIS VOOR VEILIGHEID EN STAATSSECRETARIS VOOR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE EN LEEFMILIEU OVER « DE MEDISCHE TOELATINGSVOORWAARDEN BINNEN DE BURGERLUCHTVAART, DE BRANDWEER EN DE RIJKSWACHT »

QUESTION ORALE DE M. GORIS AU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, AU MINISTRE DES TRANSPORTS ET AU SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA SÉCURITÉ ET SECRÉTAIRE D'ÉTAT À L'INTÉGRATION SOCIALE ET À L'ENVIRONNEMENT SUR « LES CONDITIONS MÉDICALES D'ADMISSION POUR L'AVIATION CIVILE, LES SERVICES D'INCENDIE ET LA GENDARMERIE »

De voorzitter . ­ Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer Goris.

Het woord is aan de heer Goris.

De heer Goris (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, de medische wereld staat niet stil. Aan een steeds sneller tempo worden allerhande technieken ontwikkeld om medische problemen op te lossen. Vaak holt de wetgever deze evolutie achterna. Dat zorgt voor problemen wanneer bij de medische toelatingsvoorwaarden voor bepaalde beroepen geen rekening wordt gehouden met de recente medische technieken.

Voor vele beroepen is een goed zicht terecht onontbeerlijk. Correctie met bril of contactlenzen vormt geen basis voor uitsluiting voor het beroep van brandweerman, rijkswachter of lijnpiloot. De refractieve ingrepen die het gezichtsvermogen herstellen, blijven evenwel wel een basis voor uitsluiting. De medisch-wetenschappelijke wereld ziet echter geen reden om refractieve oogoperaties te blijven hanteren als basis voor uitsluiting. In de Verenigde Staten worden militaire piloten die een behandeling met de Eximerlaser heben ondergaan, aan een wetenschappelijk onderzoek onderworpen. De Eximerlaser is een moderne operatietechniek bij refractieve afwijkingen.

Welke redenen zijn er om refractieve oogoperatie, zelfs met de Eximerlaser, in ons land te blijven hanteren als basis voor uitsluiting voor het beroep van lijnpiloot, brandweerman en rijkswachter.

Indien de medische wereld het bewijs levert dat het zicht na zo'n refractieve oogoperatie opnieuw optimaal is, overweegt de minister dan deze operaties niet langer als uitsluitingvoorwaarden te hanteren ?

De voorzitter . ­ Het woord is aan minister Daerden.

De heer Daerden, minister van Vervoer. ­ Mijnheer de voorzitter, ik kan u bevestigen dat de administratie, dit wil zeggen de Administratieve Gezondheidsdienst van het ministerie van Volksgezondheid enerzijds en de Beroepscommissie van mijn departement anderzijds, de medische evoluties van nabij volgen. Nog in 1995-1996 heeft de Administratieve Gezondheidsdienst voor dit probleem een vergadering van specialisten en universiteitsprofessoren-oogspecialisten bijeengeroepen. Deze vergadering kwam tot het besluit dat voor de medische geschiktheid van piloten de huidige voorwaarden dienden gehandhaafd te blijven. De Europese reglementeringen die binnenkort van kracht worden, maken het overigens eveneens onmogelijk een piloot die een dergelijke behandeling heeft ondergaan, geschikt te verklaren.

De medische redenen voor dit besluit kunnen als volgt worden samengevat : schommelingen in de gezichtsscherpte, wazigheid en halovorming, zichtmoeilijkheden 's nachts en complicaties bij de verlittekening van het hoornvlies. Voorlopig overweeg ik dus niet de reglementering voor piloten aan te passen.

In verband met de brandweer deelt mijn collega Peeters mee dat de aanwervingsvoorwaarden worden bepaald door het koninklijk besluit van 6 mei 1971 houdende modellen van organieke reglementen.

Een ministeriële omzendbrief van 16 september 1971 geeft nadere uitleg. De kandidaten moeten een gezichtsscherpte hebben, zonodig met brilglazen, van 13 op 10 voor beide ogen samen. De gezichtsscherpte voor het minst goede oog moet minimum 3 op 10 zijn en zonder bril mag ze niet minder bedragen dan 5 op 10 voor beiden ogen samen.

Deze bepalingen gelden onverminderd de bepalingen inzake arbeidsgeneeskunde.

De federale reglementering sluit kandidaten die een refractieve ingreep aan de ogen hebben ondergaan niet uit.

Wat de rijswacht betreft, laat mijn collega van Binnenlandse Zaken mij weten dat met het oog op de reorganisatie van de politiediensten een nieuw personeelsstatuut wordt uitgewerkt. Dat is ook het geval voor de recrutering en de selectie. Op basis van een selectieprofiel wordt nagegaan of de kandidaat aan diverse eisen voldoet om met succes de opleiding te kunnen volgen en nadien te worden ingezet.

Ook het medisch profiel zal, als onderdeel van dit selectieprofiel, worden herzien. In de mate van het mogelijke zal uiteraard rekening worden gehouden met de recente medische evoluties, voor zover dit geen invloed heeft op de operationele inzetbaarheid van de toekomstige politie-ambtenaren.

Een refractieve oogoperatie heeft tot doel het zicht te verbeteren, maar heeft ook tot gevolg dat het oog kwetsbaarder wordt. De rijkswacht kan geen risico's nemen. Het rijkswachtpersoneel dat operationeel wordt ingezet kan immers slagen in het aangezicht krijgen en dat kan ernstige gevolgen hebben voor degenen die een refractieve oogoperatie hebben ondergaan. Bovendien kan iemand die zo'n ingreep heeft laten uitvoeren onderhevig zijn aan oogverblinding.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Goris voor een repliek.

De heer Goris (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, het antwoord van de minister was zeer uitgebreid, maar ik kan er geen genoegen mee nemen. België hinkt immers eens te meer hopeloos achterop. Een behandeling met de Eximerlaser herstelt het oog in de oorspronkelijke staat. Deze moderne operatietechniek is verschillend van de « krasjesmethode ». In de Verenigde Staten wordt die techniek veel toegepast. Zelfs gevechtspiloten van de luchtmacht mogen na een dergelijke operatie opnieuw vliegen met hun gevechtsvliegtuig. Zes maanden na een dergelijke operatie zijn de littekens zelfs niet meer vast te stellen. Die techniek is zo verfijnd dat men zou kunnen verzwijgen dat men een dergelijke ingreep heeft ondergaan.

Zullen de betrokkenen in alle eerlijkheid vermelden dat ze een dergelijke operatie hebben ondergaan en daardoor de kans om piloot te worden verspelen ? Of zullen ze die informatie achterhouden ? Aangezien die operatie geen enkel spoor nalaat, zal niemand die leugen achterhalen en zullen deze mensen toch piloot worden.

We zouden er bijgevolg goed aan doen buiten de Europese grenzen te gaan en de technieken die in de Verenigde Staten worden gebruikt te bestuderen. Heel wat kandidaten die staan te trappelen om het beroep van piloot, brandweerman of rijkswachter uit te oefenen, zouden hier veel baat bij vinden. Ik wijs er nog op dat de normen in de Verenigde Staten zeer streng zijn, wat voor mij een reden te meer is om de daar gebruikte technieken tot voorbeeld te nemen.

M. le président. ­ La parole est à M. Daerden, ministre.

M. Daerden, ministre des Transports. ­ Monsieur le président, j'avoue humblement que je ne suis nullement un spécialiste de ces matières.

Je tiens à remercier M. le sénateur de son intervention à ce sujet.

Croyez bien, monsieur Goris, que je ne manquerai pas de faire part de vos remarques qui me paraissent étayées, aux responsables concernés.

De heer Goris (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, ik dank de minister voor zijn bijkomend antwoord.

Il wil er nog kort op aandringen dat hij deze nieuwste technieken bij zijn administratie voldoende kenbaar maakt zodat die kan nagaan of mensen die een operatie met een Eximerlaser hebben ondergaan, toch nog toegang kunnen krijgen tot deze beroepen. Ik meen dat dit minstens moet worden onderzocht.

De voorzitter. ­ Het incident is gesloten.

L'incident est clos.