1-1275/3

1-1275/3

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

2 MAART 1999


Wetsontwerp tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932 en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE EN DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 75 van de gemeentekieswet, gewijzigd bij de wetten van 5 juli 1976 en 7 juli 1994, wordt aangevuld met een § 3, luidend als volgt :

« § 3. Wanneer zij een beslissing neemt met toepassing van de paragrafen 1 en 2, doet de bestendige deputatie uitspraak als administratief rechtscollege, ongeacht of bij haar bezwaar is ingediend of niet. »

Art. 3

In artikel 18, derde lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wordt de eerste zin vervangen door de volgende bepaling :

« Ongeacht of bij haar bezwaar is ingediend of niet, doet de bestendige deputatie als administratief rechtscollege uitspraak over de geldigheid van de verkiezing binnen dertig dagen na ontvangst van het dossier en herstelt, in voorkomend geval, de bij het vaststellen van de verkiezingsuitslag begane vergissingen. »