1-237

1-237

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU JEUDI 14 JANVIER 1999

VERGADERING VAN DONDERDAG 14 JANUARI 1999

(Vervolg-Suite)

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER WEYTS AAN DE MINISTER VAN FINANCIËN OVER « ONGEOORLOOFDE PRAKTIJKEN BINNEN DE BELASTINGINSPECTIES »

QUESTION ORALE DE M. WEYTS AU MINISTRE DES FINANCES SUR « DES PRATIQUES INADMISSIBLES DE LA PART DES INSPECTIONS DES CONTRIBUTIONS »

De voorzitter. ­ Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer Weyts.

Het woord is aan de heer Weyts.

De heer Weyts (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, de herstructurering van de fiscale administratie heeft geleid tot de oprichting van het AOIF, de administratie van Ondernemings- en Inkomstenfiscaliteit. Uit de eerste ondervindingen met de controles door het AOIF blijkt dat de vrees voor misbruiken en het versturen van ongeoorloofde vragenlijsten niet ongegrond is.

Zo vraagt het AIOF belastingplichtigen bijvoorbeeld « enig ander gegeven dat uw vermogenstoestand kan verduidelijken (eventueel private rekeningen, spaarrekening, ontvangen giften, erfenissen e.d.) » mee te delen. Dat is fiscaal onterecht. Het is niet aan de belastingplichtigen de administratie vaststellingen toe te spelen, doch omgekeerd. De administratie moet vaststellen en op basis daarvan eventuele tekorten schriftelijk meedelen.

Deze vragenlijsten zijn een schending van de privacy. Het AOIF van Brugge dreigde er zelfs mee dat, bij niet-afgifte van de gevraagde stukken ten kantore, de controle ter plaatse minstens één week in beslag zou nemen.

Heeft de minister de bedoeling om met een algemene omzendbrief belastinginspecties te verzoeken geen vragen meer te stellen die de privacy kunnen schenden ?

Hoe denkt de minister de « chantages » te verhinderen van de ambtenaren die dreigen met controles ter plaatse bij niet-afgifte van de stukken ten kantore ?

De voorzitter. ­ Het woord is aan minister Viseur.

De heer Viseur, minister van Financiën. ­ Mijnheer de voorzitter, de door de heer Weyts aangehaalde situaties weerspiegelen geenszins een algemene toestand van ongeoorloofde controlepraktijken bij de administratie. Het gaat om enkele welbepaalde, concrete gevallen.

Als de heer Weyts mij de concrete gegevens verstrekt over de gevallen waar hij naar verwijst, dan ben ik uiteraard bereid een onderzoek in te stellen en desgevallend de onderrichtingen terzake aan de betrokken taxatiediensten in herinnering te brengen.

De voorzitter. ­ Het incident is gesloten.

L'incident est clos.