1-1120/2

1-1120/2

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

23 FEBRUARI 1999


Wetsvoorstel houdende overdracht van de uitoefening van het gewoon administratief toezicht op de gemeenten van het Duitse taalgebied aan de Duitstalige Gemeenschap


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER CALUWÉ

Art. 2

De voorgestelde § 1 vervangen als volgt :

« § 1. Voor de gemeenten van het Duitse taalgebied worden de aan de provinciegouverneurs en aan de bestendige deputatie van de provincieraad toegewezen taken van administratief toezicht, bepaald in de artikelen 12, 24, 28, 40, 47, 65, 68, 74, 78, 134, 146, 147, 150, 153, 155, 231, 235, 237, 240, 241, 243, 244, 246, 248, 249, 251, 254, 256, 257, 258, 264, 265, 266, 271, 276 en 287 van de nieuwe gemeentewet uitgeoefend door de regering van de Duitstalige Gemeenschap. »

Verantwoording

1. De opsomming van artikelen werd aangepast rekening houdend met de technische opmerkingen van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap.

2. Op de suggestie van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap om ook de bevoegdheden inzake tuchtaangelegenheden ten aanzien van de gemeentepolitie over te hevelen, werd echter niet ingegaan, omwille van de bestaande wetsvoorstellen over deze materie in uitvoering van het octopus-akkoord, waardoor deze bepalingen worden opgeheven.

3. De bevoegdheden die de Koning uitoefent, worden evenwel niet overgedragen, zodat de federale regering bij eventuele conflicten nog steeds als scheidsrechter kan optreden.

Nr. 2 VAN DE HEER CALUWÉ

Art. 2

In § 2, de woorden « de artikelen 102, 118, 119, 131, § 1, en 175 » vervangen door de woorden « de artikelen 102, 118 en 119 ».

Verantwoording

Hiermee wordt ingegaan op de technische opmerkingen die gemaakt werden door de Raad van de Duitstalige Gemeenschap. Zoals verantwoord in het vorige amendement, worden de bepalingen over de tuchtaangelegenheden met betrekking tot de gemeentepolitie echter niet weerhouden.

Nr. 3 VAN DE HEER CALUWÉ

Art. 3

Dit artikel schrappen.

Verantwoording

Zie de verantwoording bij het amendement nr. 1.

Ludwig CALUWÉ.