1-1275/1

1-1275/1

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

12 FEBRUARI 1999


Wetsontwerp tot wijziging van de gemeentekieswet, geco÷rdineerd op 4 augustus 1932 en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn


ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS