1-235

1-235

Snat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SANCES DU JEUDI 17 DCEMBRE 1998

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 17 DECEMBER 1998

(Vervolg-Suite)

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER CALUW AAN DE MINISTER VAN VERVOER OVER HET NIEUWE RITTENSCHEMA VAN DE NMBS

QUESTION ORALE DE M. CALUW AU MINISTRE DES TRANSPORTS SUR LES NOUVEAUX HORAIRES DE LA SNCB

De voorzitter. Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer Caluw.

Minister Derycke antwoordt namens zijn collega.

Het woord is aan de heer Caluw.

De heer Caluw (CVP). Mijnheer de voorzitter, mijn mondelinge vraag gaat over een internationaal probleem en het is dan ook logisch dat de minister van Buitenlandse Zaken erop antwoordt.

In het nieuwe rittenschema van de NMBS, dat op 24 mei jongstleden in werking trad, werd op de lijn Roosendaal-Brussel een zeer ondoordachte beslissing genomen. De IR Roosendaal-Brussel-Charleroi-Namen vertrekt te Roosendaal telkens drie minuten na de IC Amsterdam-Roosendaal-Brussel. Met het oog op het aantrekken van reizigers is het niet erg zinvol om de twee verbindingen die per uur van Roosendaal naar Antwerpen gaan met een interval van drie minuten te laten vertrekken en de reizigers vervolgens 57 minuten te laten wachten. Bovendien is het geweten dat de IC Amsterdam-Roosendaal-Brussel in Nederland geregeld vertraging oploopt zodat het voor de hand lag dat het tijdsschema van de IR die drie minuten later in Roosendaal vertrekt in het honderd zou lopen. Sinds 24 mei hebben we dat ook effectief kunnen vaststellen.

De NMBS probeert dit te verhelpen door de IR vanaf 10 januari 1999 te beperken tot Essen. Op zich is dit voor duizenden reizigers een gelukkige beslissing. Ze heeft echter negatieve gevolgen voor honderden andere reizigers die vanuit het noorden van Antwerpen naar Roosendaal rijden en vandaar overschakelen op het Nederlandse net. De stations tussen Antwerpen en Roosendaal zullen geen rechtstreekse verbinding meer hebben met het Nederlandse net. In een tijd waarin de Europese grenzen verdwijnen, wordt Antwerpen-Centraal het laatste station vr de Nederlandse grens, die 40 kilometer verder gelegen is. Dit is moeilijk te begrijpen. Dit probleem zal worden opgelost door tussen Essen en Roosendaal, een traject waarover een trein zeven minuten doet, een bus in te leggen die er minstens dertig minuten over zal doen.

Er zijn twee andere oplossingen mogelijk. Ofwel kan men de huidige L-trein Berchem-Essen tot Roosendaal verlengen, ofwel kan men de IC-Amsterdam-Roosendaal-Brussel te Essen laten stoppen, zoals dat vroeger het geval was. Ik vraag de minister er bij de NMBS op aan te dringen om vr 10 januari voor een van deze twee opties te kiezen.

De voorzitter. Het woord is aan minister Derycke.

De heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken. Mijnheer de voorzitter, de NMBS heeft onlangs beslist om de IR-trein Antwerpen-Roosendaal slechts tot Essen te laten rijden. De maatschappij is inderdaad van mening dat de regelmaat van deze lijn hierdoor wordt verbeterd aangezien het vertrek van deze trein indien nodig wordt uitgesteld totdat de IC-trein Amsterdam-Brussel te Roosendaal is aangekomen. Deze maatregel zal vanaf 10 januari 1999 in werking treden.

Samen met de Nederlandse Spoorwegen onderzoekt de NMBS op het ogenblik de mogelijkheid om de L-trein Antwerpen-Essen tot Roosendaal te laten rijden. Om technische redenen zal deze wijziging er op 10 januari vermoedelijk nog niet komen. Zo zijn er problemen rond de beschikbaarheid van materiaal, de aanpassing van het ploegensysteem en de kennis van de lijn door de bestuurders. De NMBS stelt niettemin alles in het werk om de stations tussen Antwerpen en de grens zo snel mogelijk opnieuw een rechtstreekse verbinding met Nederland te geven.

De voorzitter. Het woord is aan de heer Caluw voor een repliek.

De heer Caluw (CVP). Mijnheer de voorzitter, ik dank de minister voor zijn antwoord. Ik dring nogmaals aan op spoed vanwege de NMBS. De reizigers zijn nu eenmaal gesteld op regelmaat. Indien zij gedurende n of twee maanden niet op hun vaste treinverbinding kunnen rekenen, moeten zij noodgedwongen andere oplossingen zoeken. Op die manier verliest de NMBS reizigers.

De voorzitter. Het incident is gesloten.

L'incident est clos.