1-232

1-232

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU MERCREDI 16 DÉCEMBRE 1998

VERGADERINGEN VAN WOENSDAG 16 DECEMBER 1998

(Vervolg-Suite)

PROJET DE LOI RELATIVE À LA RÉFORME DES CANTONS JUDICIAIRES

Discussion générale

Discussion des articles

De voorzitter. ­ We vatten de bespreking aan van het wetsontwerp.

Nous abordons l'examen du projet de loi.

Volgens het Reglement geldt de door de commissie aangenomen tekst als basis voor de bespreking. (Zie gedrukt stuk nr. 1-1139/5 van de commissie voor de Justitie van de Senaat. Zitting 1998/1999.)

Conformément à notre Règlement, le texte adopté par la commission servira de base à notre discussion. (Voir document nº 1-1139/5 de la commission de la Justice du Sénat. Session 1998/1999.)

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

Het woord is aan de rapporteur.

De heer Bourgeois (CVP), rapporteur. ­ Mijnheer de voorzitter, het voorliggend wetsontwerp regelt een aangelegenheid van bicamerale aard en werd door de regering op 6 november 1998 in de Senaat ingediend. De bedoeling van het ontwerp is, zoals het opschrift aangeeft, de gerechtelijke kantons te hervormen.

De minister van Justitie wees erop dat de indeling van de gerechtelijke kantons sedert de fusies van gemeenten, vastgelegd in de wet van 30 december 1975, niet meer parallel loopt met de bestuurlijke indeling van de gemeenten. Sindsdien zijn, tot op heden vruchteloos, talloze pogingen ondernomen om daarin verandering te brengen. De aanpassing van de grenzen van de gerechtelijke kantons was dan ook opgenomen in het regeerakkoord.

De minister vestigde er de aandacht op dat van meer dan 50 gefuseerde gemeenten het grondgebied verspreid ligt over twee of zelfs drie gerechtelijke kantons. Dit is een moeilijke stituatie, niet alleen voor de rechtsonderhorigen, maar ook voor de jonge gerechtsdeurwaarders, die het moeilijk hebben om de grenzen van de oude gemeenten te situeren. Ook met het oog op de politiehervorming, waarin een belangrijke plaats wordt toegewezen aan de interpolitiezones, is dit een problematisch gegeven. Voor de goede werking van de interpolitiezones is het immers belangrijk dat er een efficiente samenwerking met de procureur des Konings tot stand komt. Wanneer nu ingevolge de aangepaste gerechtelijke indeling twee procureurs bevoegd zijn voor dezelfde interpolitiezone, leidt dit uiteraard tot moeilijkheden.

Volgens de minister is door een toename van de bevolking de werklast in een aantal gerechtelijke kantons te zwaar geworden. Hoewel dit probleem al deels is verholpen door de aanstelling van toegevoegde vrederechters, achtte de minister het noodzakelijk om, naar aanleiding van de grenscorrecties, opnieuw te proberen de werklast in de diverse kantons gelijk te verdelen. Waar dit niet mogelijk was, is naar een andere oplossing gezocht. Zo komt er in Dendermonde en Mechelen een toegevoegd vrederechter omdat het niet wenselijk is deze steden artificieel op te splitsen in twee kantons. In Brussel-19 komt er een « pool » van toegevoegde vrederechters, die bijstand kunnen verlenen in een aantal kantons die beter niet worden opgesplitst, maar die toch te zwaar zijn voor één vrederechter.

Het resultaat van de voorgestelde herschikking is dat het totale aantal vrederechters-titularis daalt met één tot 188 en dat het aantal toegevoegde vrederechters stijgt van vijf naar zeven. Het eindresultaat is bijgevolg een formatie-uitbreiding met één vrederechter.

Het ontwerp stapt verder ook af van de notie van het dubbel kanton dat door één vrederechter wordt bediend. Dergelijke kantons smelten samen tot één kanton met twee of drie vestigingsplaatsen. Het behoud van deze vestigingsplaatsen komt voort uit de filosofie dat het vrederecht een rechtsmacht moet blijven die overal in het land dicht bij de burger staat.

Het ontwerp is voorbereid in samenwerking met de vrederechters zelf. Dit was ongetwijfeld een goed initiatief van de minister van Justitie. Vroegere pogingen om de gouverneurs en politieke mandatarissen uit bepaalde arrondissementen erbij te betrekken, waren immers steeds stuk gelopen op particuliere belangen. Deze keer had de Koninklijke Bond voor de vrederechters per rechtsgebied een coördinator aangewezen, die samen met medewerkers van het ministerie en de betrokken vrederechters probeerde een consensus over de nieuwe verdeling te bereiken. Het gehanteerde criterium is dat van 50 à 60 000 inwoners per kanton. Gelet op de specifieke bevoegdheden van de vrederechter ten aanzien van geesteszieken kan het eventueel worden aangepast wanneer er een psychiatrische instelling in het kanton is.

De minister gaf nog aan dat de overgangsbepalingen voldoende waarborgen bieden om de rechten van de huidige vrederechters en hun personeelsleden niet in het gedrang te brengen. Hij voegde eraan toe dat de evolutie van de werklast in de eerstkomende jaren van heel nabij zal worden gevolgd, zodat de personeelsformatie desgewenst kan worden aangepast.

Van belang is ook dat de overgangsbepalingen stipuleren dat de wijzigingen aan de grenzen van de gerechtelijke kantons niet raken aan de taakomschrijving van de notarissen en de gerechtsdeurwaarders die op het ogenblik van de inwerkingstreding van de wet in functie zijn. Zij mogen in hun vroegere ambstgebied actief blijven.

De minister verklaarde ten slotte te hopen dat het ontwerp op 1 september 2000 van kracht kan worden.

In de commissie voor de Justitie kwamen bij de bespreking van dit ontwerp vanzelfsprekend ook allerlei plaatselijke toestanden ter sprake. Ik ga daar vandaag niet dieper op in, maar verwijs daarvoor naar het verslag.

Ik wil het wel even hebben over Brussel, waar vijf kantons wegvallen. De minister verantwoordde dit door de daling van de werklast van de vrederechters ten gevolge van de hervorming van de politierechtbanken. Wel worden er in Brussel, zoals reeds aangegeven, toegevoegde rechters benoemd teneinde de totale werklast beter te spreiden. Er wordt een pool van magistraten gevormd, die steeds kan worden ingezet op plaatsen waar de werklast tijdelijk of langdurig verhoogt.

Het ontwerp is in grote lijnen ongewijzigd goedgekeurd. Toch zijn er enkele amendementen aangenomen, met name op artikel 4, dat handelt over de wijziging van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek en waarin dus de nieuwe indeling van de gerechtelijke kantons wordt vastgelegd.

Alvorens deze amendementen te bespreken, wijs ik de Senaat op twee fouten in de tekst van het ontwerp die door de commissie is aangenomen.

Op pagina 8 bovenaan is door een technische fout het kanton Sint-Truiden weggevallen. Daarom dient na het gerechtelijk kanton Neerpelt-Lommel de volgende tekst te worden ingevoegd : « De stad : Sint-Truiden en de gemeenten Gingelom, Nieuwerkerken vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Sint-Truiden. »

Op pagina 15 wordt in de Franse tekst ten onrechte Koekelberg vermeld in plaats van Kortenberg. De Nederlandse tekst is correct. Deze twee technische fouten zullen worden verbeterd in de tekst die naar de Kamer van volksvertegenwoordigers wordt overgezonden.

Nu kom ik tot de amendementen die zijn aangenomen. Een amendement van mevrouw Thijs en de heer Erdman herschikt de gerechtelijke kantons in Limburg met de bedoeling de kwaliteit van de rechtspleging ten behoeve van de inwoners van deze provincie te verbeteren. Zo wordt naast de kantons Beringen, Hasselt I en Hasselt II een nieuw kanton met twee vestigingsplaatsen ingesteld, namelijk Houthalen-Helchteren. Dit kanton omvat de gemeenten Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder en Zonhoven, die uit de kantons Beringen en Hasselt worden overgebracht. Het gerechtelijk kanton Neerpelt krijgt een tweede vestigingsplaats te Lommel met het oog op een betere bereikbaarheid voor de inwoners van de regio Noord-Limburg. Dit amendement is aangenomen met acht stemmen tegen één.

Er is een amendement van de heer Vandenberghe aangenomen dat het territorium van de drie gerechtelijke kantons in Leuven herschikt. Dit gebeurde vooral naar aanleiding van een herindeling van de stad Leuven zelf.

Ook een amendement en een sub-amendement van de heer Goris zijn eenparig aangenomen. Hierdoor ligt de gemeente Zwalm niet langer in het kanton Geraardsbergen, maar wel in het kanton Kruishoutem, dat twee vestingsplaatsen krijgt; Oudenaarde en Kruishoutem.

Een amendement van mevrouw Jeanmoye en mevrouw Delcourt-Pêtre is met zeven stemmen bij twee onthoudingen aangenomen. Hierdoor krijgt het gerechtelijk kanton Hoei twee vestingsplaatsen; Hannuit en Hoei.

Ten slotte hebben de heer Erdman en ikzelf een amendement ingediend om in Roeselare een nieuwe politierechtbank of ten minste een afdeling van de politierechtbank van Kortrijk op te richten. De minister stelde dat in het kader van het koninklijk besluit van 20 juli 1970 de tweede optie zijn voorkeur geniet. Hij bevestigde dat hij op 20 november 1998 zijn administratie de opdracht heeft gegeven om een koninklijk besluit in die zin op te stellen. Het zal na de goedkeuring van dit ontwerp verder worden uitgewerkt. Hij streeft ernaar om het op dezelfde datum als het ontwerp in werking te laten treden.

De commissie voor de Justitie heeft het geamendeerde ontwerp aangenomen met acht stemmen bij één onthouding. (Applaus.)

M. le président. ­ La parole est à M. De Decker.

M. De Decker (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, je remercie M. le vice-premier ministre Van Rompuy de représenter le ministre de la Justice parmi nous. J'aurais cependant aimé échanger quelques points de vue avec le responsable du projet relatif à la restructuration des cantons judiciaires, projet qui ne manquera pas de poser de grands problèmes dans sa partie relative à Bruxelles.

Le gouvernement veut modifier les cantons judiciaires des justices de paix estimant que ceux-ci ne correspondent plus aux réalités communales depuis la fusion des communes adoptée en 1975.

Toutefois, cette volonté de mettre en adéquation le découpage administratif avec la réalité du terrain pose certains problèmes puisque des cantons sont effacés de la carte au profit d'autres qui naissent avec le désir, semble-t-il, de s'en tenir à l'option « zéro », c'est-à-dire sans augmenter le nombre de juges de paix et en analysant la problématique en fonction non pas du nombre de dossiers traités mais de simples données démographiques et géographiques.

Selon les auteurs du projet, le chiffre de la population doit être l'indicateur de l'activité d'une justice de paix. Si un canton judiciaire doit regrouper en moyenne 51 000 habitants, je regrette qu'il ne soit fait aucune différence entre le type d'affaires que l'on peut trouver dans les prétoires en fonction de la sociologie et du profil économique de ce canton.

À l'occasion de ce débat, il faut également souligner le manque de concertation avec les milieux concernés. En effet, les juges de paix n'ont pas été consultés et ont souvent dû glaner des informations en interrogeant par des voies indirectes le service ad hoc auprès du ministre de la Justice. Aucun dialogue n'a été noué avec les autres acteurs judiciaires, en particulier les avocats et les associations représentant les justiciables souvent confrontés à la réalité cantonale. Je pense par exemple aux associations de locataires qui abordent, dans une grande ville comme Bruxelles, des problèmes souvent criants pour la vie quotidienne des gens. Même les greffiers et le personnel des greffes directement visés par le projet, en particulier lorsque leur justice de paix est amenée à disparaître, n'ont pas été consultés.

J'en arrive à la situation particulière des cantons bruxellois. La technique choisie par le gouvernement est particulièrement préjudiciable pour la Région de Bruxelles qui se voit amputée, dans le projet, de cinq cantons de justice de paix, soit trois des neuf cantons de Bruxelles-Ville, un des deux d'Ixelles et un des trois de Schaerbeek. La capitale est la seule partie du pays à subir pareil dégraissage sans aucun respect de la réalité de terrain.

Ces coupes sombres ont été réalisées sans véritable analyse de la situation puisque le troisième canton de Schaerbeek, par exemple, qui devrait être rayé de la carte comporte, le centre psychiatrique Titeca, lequel nécessite un travail important depuis la nouvelle loi sur la protection des malades mentaux. Le gouvernement n'en tient nullement compte et souhaite répartir la compétence de cette juridiction entre les deux autres cantons de Schaerbeek déjà surchargés. Je vous rappelle que Schaerbeek qui compte 140 000 habitants passera de trois à deux cantons judiciaires.

De même, sur les neuf justices de paix actuellement en fonction à Bruxelles-Ville, un tiers risque d'être rayé de la carte judiciaire au motif fallacieux que peu d'habitants y résident. Le projet ne tient pas compte du grand nombre d'entreprises qui posent leurs conditions à l'installation de leur siège social, pas plus qu'il ne se préoccupe de la compétence particulière des juges de paix en matière de baux à loyer et de baux commerciaux.

Certes, le centre de Bruxelles ne compte pas beaucoup d'habitants. Il n'en reste pas moins que ces cantons doivent faire face à un énorme contentieux judiciaire en matière de baux, de conditions générales et en ce qui concerne toutes le compétences spécifiques des juges de paix dans le domaine commercial.

Enfin, le canton d'Ixelles se voit réduit de moitié alors qu'actuellement déjà, les magistrats ont un rôle d'audience particulièrement lourd eu égard, d'une part, aux entreprises qui se trouvent sur leur territoire et, d'autre part, à une population cosmopolite qui se défend souvent en personne, ce qui entraîne également des retards si les magistrats veulent faire droit aux demandes qui leur sont présentées, dans de bonnes conditions et dans le respect du justiciable. À l'origine, Ixelles n'était pas visée par ce projet, mais il semble qu'au tout dernier moment, il fut décidé d'ajouter la suppression d'un de ses deux cantons.

En compensation de la perte de ces cinq cantons, le projet prévoit qu'il « devient possible de mettre un juge de complément à la disposition des cantons d'Ixelles, de Schaerbeek et d'Uccle, de sorte que la charge du travail sera mieux répartie entre les juges de paix concernés ». Cette analyse est totalement erronée car les magistrats cantonaux bruxellois sont, dans le cadre actuel, déjà demandeurs de juges de complément, en particulier à Uccle ou à Woluwé où un dédoublement s'imposerait. Plutôt que de tenter de rencontrer le souhait des justiciables qui doivent attendre parfois six mois avant d'obtenir un jugement pour une expertise des lieux, il faudrait rajouter des juges de complément sans toucher à la situation actuelle eu égard au profil tout à fait particulier des cantons concernés.

En outre, depuis la réforme de la loi sur les malades mentaux de 1993, le juge de paix compétent est celui où est situé l'institution et non plus celui du domicile du patient. Vu le nombre d'infrastructures psychiatriques et de soins sur Bruxelles, plus de la moitié du contentieux national est reporté à Bruxelles.

Parallèlement, on crée des cantons judiciaires ailleurs et en particulier dans la périphérie bruxelloise où la justice de paix de Wolvertem est dédoublée et où un canton de Herne est créé. Il ne s'agit pas de nier les besoins éventuels de certains arrondissements judiciaires, mais de critiquer la politique des vases communicants où Bruxelles serait, une fois de plus, la victime d'un projet du gouvernement fédéral.

Une fois encore, le gouvernement reprend de la main gauche ce qu'il donne de la main droite. Les efforts de modernisation de la justice et les moyens mis en oeuvre pour la rendre plus humaine ­ je pense, par exemple, à la loi Franchimont ­ sont abimés et anéantis par des décisions qui frapperont directement le justiciable au degré qui lui est pourtant le plus familier lorsqu'il a un premier contact avec la justice, à savoir au niveau des magistrats cantonaux. Ce mépris pour les juridictions de base où, en pratique, les parties peuvent parfois défendre leurs intérêts sans juridisme risque d'être fatal à l'image déjà fort dégradée de l'institution judiciaire dans ce pays.

C'est pourquoi, monsieur le vice-premier ministre, je vous demanderai d'inviter le ministre de la Justice, avant de poursuivre l'examen de ce projet, à réfléchir davantage. Je comprends parfaitement les besoins de certaines parties du pays en matière de justice de paix. Mais je sais que les deux cantons d'Ixelles sont aujourd'hui surchargés, que depuis des dizaines d'années, le canton d'Uccle demande d'être dédoublé. Le canton de Woluwe, qui est énorme, devrait également l'être. Or, on ne fait rien de tout cela, on supprime trois des neufs cantons de Bruxelles, un des trois cantons de Schaerbeek et un des deux cantons d'Ixelles.

Au niveau d'une bonne administration de la Justice, cela n'a strictement aucun sens. Comme M. Desmedt, j'ai pratiqué ces justices de paix pendant des années et je puis vous dire que ce projet concernant les arrondissements bruxellois ne tient pas compte des réalités. Il en résultera des arriérés judiciaires et une justice bâclée, soit le contraire du but poursuivi par le gouvernement et la majorité ­ avec notre appui d'ailleurs ­ dans le domaine judiciaire.

Dès lors, monsieur le vice-premier ministre, je vous demande, instamment, d'envisager une réflexion commune avec votre collègue de la Justice. Dans la plupart des cantons que j'ai évoqués, la moindre des choses serait, je le répète, de ne pas toucher à la situation actuelle et de nommer quelques juges de complément.

Dans ce projet, sur la base d'une théorie arithmétique de population, nous courons à la catastrophe. Certains cantons semblent avoir été particulièrement visés, et ce pour pénaliser des magistrats qui s'étaient montrés solidaires : certains juges de paix de Bruxelles, bien que surchargés de travail, avaient accepté d'être juges de complément auprès d'autres justices de paix surchargées. On en a déduit qu'ils en avaient le temps; or, ce n'était pas le cas : ils l'ont fait par solidarité.

Les cantons où les juges de paix n'ont pas accepté de devenir juges de complément dans un autre canton ne sont pas visés. C'est une mauvaise analyse de la situation sur le terrain et je pense, dans l'intérêt de la justice et dans l'esprit des réformes judiciaires actuellement en cours, que l'aspect du projet qui concerne les cinq cantons bruxellois devrait, absolument, être reconsidéré par le gouvernement. Je vous le demande avec beaucoup de conviction car je suis persuadé que le texte, tel qu'il risque d'être adopté, serait catastrophique pour la justice dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Bourgeois.

De heer Bourgeois (CVP), rapporteur. ­ Mijnheer de voorzitter, ik wil de heer De Decker erop wijzen dat de toestand in Brussel grondig is besproken in de commissie. De heer Desmedt, die daarbij aanwezig was, kan daarvan getuigen. U vindt de neerslag daarvan op de pagina's 11 en 12 van het verslag.

De minister verklaarde dat de vrederechters in Brussel-Hoofdstad hebben ingestemd met de oprichting van een pool. Er komt een pool van drie toegevoegde vrederechters, die specifiek belast worden met de psychiatrische ziekenhuizen en de geesteszieken. Bovendien krijgen drie kantons een toegevoegde vrederechter, namelijk Elsene, Ukkel en Sint-Pieters-Woluwe/Sint-Lambrechts-Woluwe. Dat nuanceert toch enigszins het standpunt van de heer Desmedt.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer De Decker.

De heer De Decker (PRL-FDF). ­ Er zijn drie vrederechters afgeschaft en er komen er twee of drie bij om een handje toe te steken. Het zou beter zijn om de bestaande vrederechters te behouden en er bijkomende aan te werven.

M. le président. ­ La parole est à Mme Jeanmoye.

Mme Jeanmoye (PSC). ­ Monsieur le président, l'objectif général du projet qui sera soumis demain à notre vote est louable puisqu'il va d'abord et avant tout permettre de faire enfin correspondre les cantons judiciaires aux limites communales.

Jusqu'à présent, les cantons étaient déterminés selon les anciennes limites communales et ne tenaient donc pas compte de la fusion des communes telle qu'intervenue en 1975. Cela posait problème en ce qui concerne tant les missions des huissiers de justice que la collaboration des polices avec les parquets.

Par ailleurs, on a essayé par ce projet de faire en sorte que chaque canton judiciaire regroupe désormais un nombre d'habitants plus ou moins équivalent, de manière à réduire la disproportion existant aujourd'hui dans la charge de travail de certains magistrats cantonaux.

Après une lecture attentive du projet déposé par le gouvernement, nous avons été plusieurs, au sein de la commission de la Justice, à constater que certaines modifications devaient encore avoir lieu. Si le ministre de la Justice avait bien pris en considération l'avis des juges de paix, il demeurait cependant des lacunes lorsque l'on se plaçait du côté de l'intérêt des justiciables.

Ainsi, en supprimant l'un des deux cantons de Huy, le projet répartissait les communes relevant actuellement de ce canton entre les cantons judiciaires de Hamoir, Hannut et Huy. Les conséquences de changement de canton pour les habitants de plusieurs de ces communes auraient été particulièrement regrettables. Il faut en effet savoir que les habitants d'une commune comme Saint-Georges auraient dû se déplacer jusqu'à Hannut, alors qu'il n'existe aucun moyen de transport entre les deux lieux, et qu'en outre, ils auraient dû continuer à se déplacer à Huy pour toutes les autres formalités administratives : Finances, FOREM, ONEM, etc. D'autres communes telles celles de Villers-le-Bouillet, Verlaine, Héron et Burdinne se trouvaient dans des conditions semblables.

Je remercie le ministre d'avoir été à l'écoute des sénateurs quant à ces diverses modifications et j'ai été heureuse de constater que le nécessaire ait été fait pour que les effets néfastes soient réduits au maximum.

De fait, nous ne devons pas perdre de vue que la justice de paix doit rester un service proche et aisément accessible par les justiciables.

J'apprécie qu'il ait été décidé que ce soit le juge de paix qui se déplace et se rapproche des justiciables plutôt que l'inverse. C'est ainsi que les habitants des communes de Burdinne, Héron, Saint-Georges, Verlaine et Villers-le-Bouillet pourront se rendre au siège de leur choix dans leur canton judiciaire, soit à Huy, soit à Hannut. Il paraissait en effet logique d'envisager plutôt le déplacement du magistrat cantonal, que celui de plusieurs milliers de personnes.

Le caractère de proximité des justices de paix étant sauvegardé et l'intérêt des justiciables pris en compte, le PSC votera en faveur du texte tel qu'il a été amendé. (Applaudissements.)

M. le président. ­ La parole est à M. Desmedt.

M. Desmedt (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, je tiens à intervenir brièvement pour appuyer totalement l'intervention de M. De Decker à propos de la situation des cantons judiciaires de la Région de Bruxelles-Capitale.

J'ai déjà soulevé le problème en commission puisqu'il est prévu de supprimer cinq des vingt-cinq cantons judiciaires de Bruxelles : trois à Bruxelles-Ville, un à Schaerbeek et un à Ixelles. Le ministre m'a répondu que le critère d'application retenu était un juge de paix par 50 000 habitants, moyennant éventuellement certains rectificatifs.

Pour compenser la suppression de cinq cantons judiciaires à Bruxelles, il est prévu de créer trois juges de complément « itinérants » qui pourraient être affectés à l'un ou l'autre canton, selon les besoins du service, notamment en raison de la présence dans certaines communes d'institutions psychiatriques.

Le ministre nous a également dit que les magistrats avaient marqué leur accord sur cette façon de procéder.

Je me suis abstenu lors du vote sur l'ensemble du projet en commission, estimant que je n'avais pas reçu de réponse suffisante du ministre. J'avais en effet demandé une documentation plus précise sur la charge et les arriérés pouvant exister dans les cantons. Je n'ai reçu aucun document complémentaire.

Qui plus est, je suis un peu inquiet parce que nous avons été interpellés, à mon regret un peu tardivement, par une série de juges de paix de Bruxelles qui ne sont pas du tout d'accord avec ce projet qui ne tient pas compte d'un certain nombre de caractères spécifiques.

Si, en certaines matières, on parle de discrimination positive, cette notion devrait, à Bruxelles, trouver à s'appliquer en matière de justice pour deux motifs essentiels.

Le premier est lié au nombre d'institutions psychiatriques. Six cantons du territoire de Bruxelles-Capitale ont des institutions hospitalières dans leur ressort. Il faut savoir que la charge de travail qui en résulte pour ces six cantons est la même que celle amenée par l'ensemble des institutions hospitalières dans les deux autres régions du pays. Ainsi, à Bruxelles, il existe une concentration si importante qu'elle représente à elle seule l'ensemble de la Flandre ou de la Wallonie, ce qui est tout de même particulier.

Le deuxième motif concerne un point perdu de vue : le contentieux locatif, une des principales compétences des juges de paix, est plus présent à Bruxelles qu'ailleurs puisque les statistiques prouvent que deux tiers de ses habitants sont locataires contre un tiers pour le reste du pays. Au surplus, il faut tenir compte de la grande concentration, à Bruxelles, des sociétés commerciales, et vous savez que les contentieux commerciaux sont, jusqu'à 75 000 francs, du ressort du juge de paix.

Sur la base de ces considérations, les juges de paix estiment qu'il aurait fallu adopter pour Bruxelles le critère de 35 000 habitants par canton, ce qui aurait permis le maintien des 25 cantons, ou du moins de 23 ou 24 d'entre eux.

J'ignore s'il existe une bonne raison justifiant l'absence du ministre de la Justice, mais je regrette que ce dernier ne soit pas présent pour répondre en connaissance de cause aux questions dans le cadre d'un projet comme celui-ci.

En conséquence, et je partage en cela le sentiment de M. De Decker, estimant ne pas avoir tous nos apaisements pour Bruxelles, nous souhaitons que ce point soit revu. En tout cas, en l'état actuel du projet et au vu de cette situation, il nous sera difficile d'approuver l'ensemble du projet. (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Daar niemand meer het woord vraagt, is de algemene bespreking gesloten en vatten we de artikelsgewijze bespreking aan.

Plus personne ne demandant la parole, la discussion générale est close et nous passons à l'examen des articles.

L'article premier est ainsi rédigé :

Article premier. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

­ Adopté.

Aangenomen.

Chapitre I. ­ Modification du Code judiciaire

Art. 2. L'article 63, 1er alinéa, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 15 juillet 1970, est abrogé.

Hoofdstuk I. ­ Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 2. Artikel 63, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen door de wet van 15 juli 1970, wordt opgeheven.

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 3. L'article 305, alinéa 1er , du même Code, remplacé par la loi du 23 mai 1975 et modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 17 février 1997, est modifié comme suit : « Les juges de paix, les juges de paix de complément et les greffiers en chef sont tenus de résider dans l'arrondissement dont font partie les cantons qu'ils desservent. »

Art. 3. Artikel 305, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 23 mei 1975 en gewijzigd bij de wetten van 11 juli 1994 en 17 februari 1997, wordt gewijzigd als volgt : « De vrederechters, de toegevoegde vrederechters en hoofdgriffiers moeten verblijven in het gerechtelijk arrondissement waarvan het kanton dat zij bedienen deel uitmaakt. »

­ Adopté.

Aangenomen.

M. le président. ­ L'article 4 est ainsi rédigé :

Chapitre II. ­ Modification de l'annexe au Code judiciaire

Art. 4. L'article 1er de l'annexe au Code judiciaire récemment modifié par la loi du 23 septembre 1985 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 1er .

Section Ire :

Province d'Anvers

La partie du territoire de la ville d'Anvers, délimitée par les lignes médianes des Plantin et Moretuslei, Loosplaats, Van Eycklei, Maria-Henriëttalei, Frankrijklei, Italiëlei, Vondelstraat, Sint-Gummarusstraat, Diepestraat, Korte-Zavelstraat, Handelstraat, Onderwijsstraat et Schijnpoortweg, forme le premier canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

La partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée par les lignes médianes des Blauwmoezelstraat, Lijnwaadmarkt, Korte Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat, Kipdorpbrug, Frankrijklei, Mechelsesteenweg, Aarschotstraat, Teichmannstraat, Isabella Brantstraat, Ballaertstraat, Pyckestraat, Oude-Kerkstraat, Lange Elzenstraat, Kielsevest, Hobokensevest, une ligne prolongeant la ligne médiane du Hobokensevest entre les numéros 9 et 10 des quais de l'Escaut, les quais de l'Escaut, une ligne prolongeant la ligne médiane de la Van der Sweepstraat, entre les numéros 13a et 13b des quais de l'Escaut, la ligne médiane des Van der Sweepstraat, Vlaamse Kaai, Kronenburgstraat, Begijnenstraat, Bredestraat, Kleine-Markt, Kammenstraat, Oude Koornmarkt, Quinten Matsijsdoorgang et une ligne reliant la ligne médiane du Quinten Matsijsdoorgang à la ligne médiane de la Blauwmoezelstraat, forme le deuxième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

L'ancienne commune de Hoboken de la ville d'Anvers et la partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée par une ligne partant des quais de l'Escaut entre les numéros 9 et 10 et prolongeant la ligne médiane du Hobokensevest, la ligne médiane des Hobokensevest, Kielsevest, Desguinlei, Jan Van Rijswijcklaan et la ligne de séparation des anciennes communes de Wilrijk et Hoboken de la ville d'Anvers jusqu'aux quais de l'Escaut, forment le troisième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

La partie du territoire de la ville d'Anvers située sur la rive droite de l'Escaut au nord d'une ligne partant des quais de l'Escaut et prolongeant la ligne médiane du Brouwersvliet, et de la ligne médiane des Brouwersvliet, Oude-Leeuwenrui, Ankerrui, Zwedenstraat, Italiëlei, Vondelstraat, Sint-Gummarusstraat, Diepestraat, Korte-Zavelstraat, Handelstraat, Onderwijsstraat et Schijnpoortweg, forme le quatrième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

La commune de Zwijndrecht et la partie du territoire de la ville d'Anvers située sur la rive gauche de l'Escaut et la partie du territoire de la ville d'Anvers (rive droite) délimitée par une ligne partant des quais de l'Escaut et prolongeant la ligne médiane du Brouwersvliet, la ligne médiane des Brouwersvliet, Oude-Leeuwenrui, Ankerrui, Zwedenstraat, Italiëlei, Kipdorpbrug, Lange Nieuwstraat, Korte Nieuwstraat, Lijnwaadmarkt, Blauwmoezelstraat, une ligne reliant la ligne médiane de la Blauwmoezelstraat à la ligne médiane des Quinten Matsijsdoorgang, la ligne médiane du Quinten Matsijsdoorgang, Oude-Koornmarkt, Kammenstraat, Kleine-Markt, Bredestraat, Begijnenstraat, Kronenburgstraat, Vlaamsekaai, Van der Sweepstraat, une ligne prolongeant la ligne médiane de la Van der Sweepstraat entre les numéros 13a et 13b des quais de l'Escaut et les numéros 13b à 25 des quais de l'Escaut, forment le cinquième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

La partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée par la ligne médiane de la Desguinlei sur toute sa longueur et par la ligne médiane des Lange Elzenstraat, Oude Kerkstraat, Pyckestraat, Ballaertstraat, Isabella Brantstraat, Teichmannstraat, Aarschotstraat, Mechelsesteenweg, Frankrijklei, Marie-Henriëttalei, Van Eycklei, Loosplaats et Plantin et Moretuslei, forme le sixième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

L'ancienne commune de Wilrijk de la ville d'Anvers et la partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée au nord-ouest par la ligne médiane de la Jan Van Rijswijcklaan et ensuite par la ligne médiane de la Desguinlei comprise entre la Jan Van Rijswijcklaan et la limite de l'ancienne commune de Berchem de la ville d'Anvers, forment le septième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

L'ancienne commune de Berchem de la ville d'Anvers et la commune de Mortsel, forment le huitième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

L'ancienne commune de Borgerhout de la ville d'Anvers, forme le neuvième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

L'ancienne commune de Merksem de la ville d'Anvers et la commune de Schoten, forment le dixième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

La commune de Stabroek et les anciennes communes de Berendrecht, Ekeren et Zandvliet de la ville d'Anvers, forment le onzième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

L'ancienne commune de Deurne de la ville d'Anvers, forme le douzième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

Les communes de :

Aartselaar,

Boom,

Hemiksem,

Niel,

Rumst,

Schelle,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Boom.

Les communes de :

Brasschaat,

Brecht,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Brasschaat.

Les communes de :

Essen,

Kalmthout,

Kapellen,

Wuustwezel,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Kapellen.

Les communes de :

Boechout,

Edegem,

Hove,

Kontich,

Lint,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Kontich.

Les communes de :

Borsbeek,

Schilde,

Wijnegem,

Wommelgem,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Schilde.

Les communes de :

Malle,

Ranst,

Zandhoven,

Zoersel,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zandhoven.

Les communes de :

Berlaar,

Heist-op-Berg,

Putte,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Heist-op-den-Berg.

La ville de :

Lierre,

et les communes de :

Duffel,

Nijlen,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Lierre.

La ville de :

Malines,

et les communes de :

Bonheiden,

Sint-Katelijne-Waver,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Malines.

Les communes de :

Bornem,

Puurs,

Sint-Amands,

Willebroek,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Willebroek.

Les communes de :

Arendonk,

Baerle-Duc,

Dessel,

Oud-Turnhout,

Ravels,

Retie,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Arendonk.

La ville de :

Geel,

et la commune de de :

Kasterlee,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Geel.

La ville de :

Herentals,

et les communes de :

Grobbendonk,

Herenthout,

Olen,

Vorselaar,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Herentals.

La ville de :

Hoogstraten,

et les communes de :

Beerse,

Lille,

Rijkevorsel,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Hoogstraten.

Les communes de :

Balen,

Meerhout,

Mol,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Mol.

La ville de :

Turnhout,

et les communes de :

Merksplas,

Vosselaar,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Turnhout.

Les communes de :

Herselt,

Hulshout,

Laakdal,

Westerlo,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Westerlo.

Section 2 :

Province du Limbourg

La ville de :

Beringen,

et les communes de :

Ham,

Bourg-Leopold,

Tessenderlo,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Beringen.

La commune de Diepenbeek ainsi que la partie de la ville de Hasselt située à l'est de la ligne médiane des Kempische Steenweg, Herckenrodesingel, Hendrik Van Veldekesingel, Boerenkrijgsingel et Sint-Truidersteenweg, forment le premier canton judiciaire de Hasselt; le siège en est établi à Hasselt.

Les villes de Herck-la-Ville, Halen, la commune de Lummen et la partie de la ville de Hasselt située à l'ouest de la ligne médiane des Kempische Steenweg, Herckenrodesingel, Hendrik Van Veldekesingel, Boerenkrijgsingel et Sint-Truidersteenweg, forment le second canton judiciaire de Hasselt; le siège en est établi à Hasselt.

Les communes de Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder et Zonhoven forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Houthalen-Helchteren.

Les villes de :

Hamont-Achel,

Lommel,

Peer,

et les communes de :

Hechtel-Eksel,

Neerpelt,

Overpelt,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Neerpelt et à Lommel.

La ville de :

Saint-Trond,

et les communes de :

Gingelom,

Nieuwerkerken,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Trond.

La ville de :

Bilzen,

et les communes de :

Hoeselt,

Zutendaal,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Bilzen.

La ville de :

Looz,

et les communes de :

Alken,

Heers,

Kortessem,

Wellen,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Looz.

La ville de :

Bree,

et les communes de :

As,

Bocholt,

Meeuwen-Gruitrode,

Opglabbeek,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Bree.

La commune de :

Genk,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Genk.

Les villes de :

Dilsen-Stokkem,

Maaseik,

et la commune de :

Kinrooi,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Maaseik.

Les communes de :

Lanaken,

Maasmechelen,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Maasmechelen.

La ville de :

Tongres,

et les communes de :

Herstappe,

Riemst,

Fourons,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Tongres et à Fourons.

Section 3 :

Province du Brabant wallon

Les communes de :

Braine-l'Alleud,

Waterloo,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Braine-l'Alleud.

La ville de :

Jodoigne,

et les communes de :

Beauvechain,

Grez-Doiceau,

Hélecine,

Incourt,

Orp-Jauche,

Perwez,

Ramilies,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Jodoigne et à Perwez.

Les villes de :

Genappe,

Nivelles,

et les communes de :

Lasne,

Villers-la-Ville,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Nivelles.

Les communes de :

Ittre,

Braine-le-Château,

Rebecq,

Tubize,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tubize.

La ville de :

Wavre,

et les communes de :

Rixensart,

La Hulpe,

forment le premier canton judiciaire de Wavre dont le siège est établi à Wavre.

La ville de :

Ottignies-Louvain-La-Neuve,

et les communes de :

Chastre,

Chaumont-Gistoux,

Court-Saint-Etienne,

Mont-Saint-Guibert,

Walhain,

forment le deuxième canton judiciaire de Wavre dont le siège est établi à Wavre.

Section 4 :

Bruxelles-Capitale

La partie du territoire de la commune d'Anderlecht située à l'est de la ligne médiane des boulevard Louis Mettewie, boulevard Prince de Liège, rue Cyriel Buysse, rue Edmond Delcourt, square Jef Dillen, rue de Formanoir, rue Veeweyde et chaussée de Mons, forme le premier canton judiciaire d'Anderlecht; le siège en est établi à Anderlecht.

La commune de Berchem-Sainte-Agathe et la partie du territoire de la commune d'Anderlecht située à l'ouest de la ligne médiane des boulevard Louis Mettewie, boulevard Prince de Liège, rue Cyriel Buysse, rue Edmond Delcourt, square Jef Dillen, rue de Formanoir, rue de Veeweyde et chaussée de Mons, forment le second canton judiciaire d'Anderlecht; le siège en est établi à Anderlecht.

Les communes de :

Auderghem,

Watermael-Boitsfort,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Auderghem.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des boulevard Maurice Lemonnier, place Fontainas, boulevard Anspach, rue Marché-aux-Poulets, rue du Marché-aux-Herbes, rue Montagne, boulevard Berlaimont, rue Collégiale, rue du Bois Sauvage, Treurenberg, rue Jonckers, rue des Colonies, rue Marché-au-Bois, Cantersteen, boulevard de l'Empereur, rue Haute et la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de de Saint-Gilles, forme le premier canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des rue Haute, boulevard de l'Empereur, Cantersteen, rue Marché au Bois, rue des Colonies, rue Jonckers, Treurenberg, rue de la Loi, boulevard du Régent, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d'Ixelles, l'ensemble du territoire de la ville de Bruxelles situé au sud-est de la place Louise, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Gilles jusqu'à la ligne médiane de la rue Haute, forme le deuxième canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des place Sainctelette, square Sainctelette, place de l'Yser et la ligne qui sépare le boulevard d'Anvers du boulevard Baudouin jusqu'à la ligne médiane du boulevard Adolphe Max, la ligne médiane des boulevard Adolphe Max, place de Brouckère, boulevard Anspach, boulevard Maurice Lemonnier jusqu'aux limites de la ville de Bruxelles, forme le troisième canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des boulevard Anspach, place de Brouckère, boulevard Adolphe Max, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Josse-ten-Noode, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Schaerbeek, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d'Etterbeek, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d'Ixelles et les lignes médianes du boulevard du Régent, de la rue de la Loi, de la partie de la rue Royale jusqu'au Treurenberg, les Treurenberg, rue du Bois Sauvage, rue Collégiale, avenue Berlaimont, rue Montagne, rue du Marché-aux-Herbes, rue du Marché-aux-Poulets, forme le quatrième canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée à l'est par la ligne médiane de la place Sainctelette, du canal de Willebroek, du pont van Praet, de l'avenue Jules van Praet et de l'avenue de Meysse, forme le cinquième canton judicaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée à l'ouest par la ligne médiane de la place Sainctelette, du canal de Willebroek, du pont van Praet, de l'avenue Jules van Praet et de l'avenue de Meysse, au sud par la ligne médiane de la place Sainctelette, du square Sainctelette, de la place de l'Yser et par la ligne de séparation entre le boulevard d'Anvers et le boulevard Baudouin, forme le sixième canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

La commune d' :

Etterbeek,

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Etterbeek.

La commune de :

Forest,

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Forest.

La commune d' :

Ixelles,

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Ixelles.

Les communes de :

Ganshoren,

Jette,

Koekelberg,

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Jette.

La commune de :

Molenbeek-Saint-Jean,

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Molenbeek-Saint-Jean.

La commune de :

Saint-Gilles,

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Gilles.

Les communes de :

Evere,

Saint-Josse-ten-Noode,

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode.

La partie du territoire de la commune de Schaerbeek situé à gauche des lignes médianes des rue du Pavillon, rue des Ailes, rue de Jérusalem, avenue Louis Bertrand, avenue Voltaire, avenue des Azalées, avenue Ernest Cambier, chaussée de Louvain, de la place Général Meiser jusqu'à la frontière avec la commune de Saint-Josse-ten-Noode, forme le premier canton judiciaire de Schaerbeek; le siège en est établi à Schaerbeek.

La partie du territoire de la commune de Schaerbeek située à droite des lignes médianes des rue du Pavillon, rue des Ailes, rue de Jérusalem, avenue Louis Bertrand, avenue Voltaire, avenue des Azalées, avenue Ernest Cambier, chaussée de Louvain, de la place Général Meiser jusqu'à la frontière avec la commune de Saint-Josse-ten-Noode, forme le deuxième canton judiciaire de Schaerbeek; le siège en est établi à Schaerbeek.

La commune d' :

Uccle,

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Uccle.

Les communes de :

Woluwe-Saint-Lambert,

Woluwe-Saint-Pierre,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre.

Section 5 :

Province du Brabant flamand

Les communes de :

Affligem,

Asse,

Opwijk,

Ternat,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Asse.

Les communes de :

Grimbergen,

Kapelle-op-den-Bos,

Zemst,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Grimbergen.

La ville de :

Hal,

et la commune de de :

Beersel,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Hal.

Les communes de :

Biévène,

Gammerages,

Gooik,

Herne,

Pepingen,

Sint-Pieters-Leeuw,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Herne et à Sint-Pieters-Leeuw.

Les communes de :

Drogenbos,

Kraainem,

Linkebeek,

Rhode-Saint-Genèse,

Wezembeek-Oppem,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Kraainem et à Rhode-Saint-Genèse.

Les communes de :

Dilbeek,

Lennik,

Liedekerke,

Roosdaal,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Lennik.

Les communes de :

Londerzeel,

Merchtem,

Meise,

Wemmel,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Meise.

Les communes de :

Hoeilaart,

Overijse,

Steenokkerzeel,

Zaventem,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Overijse et à Zaventem.

La ville de :

Vilvorde,

et les communes de :

Kampenhout,

Machelen,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Vilvorde.

La ville de :

Aarschot,

et les communes de :

Begijnendijk,

Holsbeek,

Tielt-Winge;

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Aarschot.

Les villes de :

Diest,

Montaigu-Zichem,

et la commune de de :

Bekkevoort,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Diest.

Les communes de :

Boortmeerbeek,

Haacht,

Keerbergen,

Rotselaar,

Tremelo,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Haacht.

Les villes de :

Landen,

Léau,

et les communes de :

Geetbets,

Kortenaken,

Linter,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Landen et à Léau.

Les communes de Herent, Kortenberg et la partie du territoire de la ville de Louvain située au nord de la ligne qui constitue le prolongement de la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, jusqu'à la limite de la ville de Louvain; de la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, une ligne qui forme la jonction entre la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, jusqu'à la médiane du Grote Markt, les médianes du Grote Markt, de la Brusselsestraat et de la Brusselsesteenweg jusqu'à la limite de la ville de Louvain, forment le premier canton judiciaire de Louvain; le siège en est établi à Louvain.

Les communes de Bierbeek, Lubbeek, Oud-Heverlee, et la partie du territoire de la ville de Louvain située au sud des lignes médianes de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, jusqu'à la limite de la ville de Louvain; de la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, une ligne qui forme la jonction entre la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, jusqu'à la médiane du Grote Markt et de la Naamsestraat à l'est du Grote Markt, et de la Naamsesteenweg, jusqu'à la limite de ville de Louvain, forment le deuxième canton judiciaire de Louvain; le siège en est établi à Louvain.

Les communes de Bertem, Huldenberg, Tervuren, et la partie du territoire de la ville de Louvain située au sud de la ligne qui forme la jonction de la ligne qui constitue le prolongement de la médiane de la Brusselsestraat et de la Brusselsesteenweg jusqu'à la limite de la ville de Louvain et à l'ouest des médianes de la Naamsestraat et de la Naamsesteenweg et des médianes du Grote Markt jusqu'à la limite de la ville de Louvain, forment le troisième canton judiciaire de Louvain le siège en est établi à Louvain.

La ville de :

Tirlemont :

et les communes de :

Boutersem,

Glabbeek,

Hoegaarden,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tirlemont.

Section 6 :

Province de la Flandre orientale

Les communes d'Erpe-Mere et de Lede, la partie de la ville d'Alost située à l'est de la Dendre et la commune de Nieuwerkerken de la ville d'Alost, forment le premier canton judiciaire d'Alost; le siège en est établi à Alost.

La commune de Haaltert et les anciennes communes de Baardegem, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem, Hofstade, Meldert et Moorsel de la ville d'Alost et la partie de la ville d'Alost située à l'ouest de la Dendre, forment le second canton judiciaire d'Alost; le siège en est établi à Alost.

Les communes de :

Beveren,

Kruibeke,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Beveren.

La ville de :

Termonde,

et les communes de :

Buggenhout,

Hamme,

Lebbeke,

Waasmunster,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Termonde et Hamme.

La ville de :

Lokeren,

et les communes de :

Berlare,

Laarne,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Lokeren.

La ville de :

Ninove,

et la commune de de :

Denderleeuw,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi Ninove.

La commune de Tamise et la partie de la ville de Saint-Nicolas délimitée au nord par la ligne de chemin de fer Gand-Anvers à partir de la Westerplein jusqu'à la ligne de chemin de fer Tamise-Malines, à l'est par la ligne de chemin de fer Tamise-Malines jusqu'à la Prins Boudewijnlaan incluse, au sud par la N 70 à partir de la Prins Boudewijnlaan et de la Koningin Astridlaan jusqu'à la Prinses Josefine Charlottelaan incluse et à l'ouest, par la Driegaaienstraat, la Hazewindstraat et la Dalstraat jusqu'au croisement entre la Aerschotstraat et la Kroonmolenstraat jusqu'à la Westerplein incluse, forment le premier canton judiciaire de Saint-Nicolas; le siège en est établi à Saint-Nicolas.

Les communes de Sint-Gillis-Waas et de Stekene et la partie de la ville de Saint-Nicolas qui ne figure pas dans la description précitée, forment le second canton judiciaire de Saint-Nicolas; le siège en est établi à Saint-Nicolas.

Les communes de :

Wetteren,

Wichelen,

Zele,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis Wetteren et à Zele.

La ville de :

Deinze,

et les communes de :

De Pinte,

Nazareth,

Zulte,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi Deinze.

La ville d' :

Eeklo,

et les communes de :

Kaprijke,

Maldegem,

Sint-Laureins,

Waarschoot,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi Eeklo.

La partie de la ville de Gand débutant sous les tours du Rabot, de Lieve langs Bachtenwalle et le Sint-Antoniuskaai et le Lievekaai jusqu'au Lievebrug, la Lievestraat, la Lange Steenstraat, la Grauwpoort jusqu'au Sluizeken, la Lys le long de l'Achterleie, le Huidevetterskaai, le Baudelokaai, le Voorhoutkaai, à partir de Slachtbrug, le Koepoortkaai jusqu'à la Sint-Annaplein, la Zuidstationstraat, la Woodrow Wilsonplein et la Frankrijkplein, l'Escaut en direction du sud le long du Muinkkaai, Ter Platen, Toemaattragel, Warmoezeniersweg jusqu'au canal, du canal en direction du nord-ouest jusqu'à la Lys à hauteur du Afsneese dijkweg, la Lys en direction du nord le long du Snepkaai, Aan de Bocht, le Belvédèreweg, le Constant Dosscheweg, l'Overzet, la Nieuwe Wandeling, la Contributiestraat et la Begijnhoflaan jusqu'aux tours du Rabot, forme le premier canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

La commune de Sint-Martens-Latem et la partie de la ville de Gand débutant à la limite de la commune de Lovendegem au canal de Gand-Ostende, ce canal jusqu'au Contributiebrug, la Nieuwe Wandeling, l'Overzet, le Constant Dosscheweg, le Belvédèreweg, Aan de Bocht, la Lys en direction du sud le long du Snepkaai jusqu'au canal à hauteur du Afsneesedijkweg, le canal en direction du sud-est jusqu'à la limite de la commune de Merelbeke, forment le deuxième canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

La commune d'Evergem et la partie de la ville de Gand débutant au canal de Gand-Ostende à hauteur de la limite de la commune d'Evergem, ce canal jusqu'au De Smetbrug, puis le Nieuwe Vaart jusqu'au Gasmeterbrug, ensuite le Gaardeniersweg et la ligne de chemin de fer qui longe le Buitensingel en direction du nord et le Buitensingel, et puis cette ligne de chemin de fer en direction du nord jusqu'à la limite de la commune d'Evergem à la hauteur de Kluizensesteenweg, forment le troisième canton judiciaire de Gand dont le siège est établi à Gand.

La partie de la ville de Gand débutant à la limite des communes de Zelzate et d'Evergem, à l'ouest du canal de Gand-Terneuzen, le long de la ligne de chemin de fer jusqu'au Buitensingel puis le Gardeniersweg jusqu'au Gasmeterbrug, le Nieuwe Vaart jusqu'à De Smetbrug, le canal Gand-Ostende le long des Elyzeese Velden et le Bargiekaai et le Waldamkaai jusqu'à Contributiebrug, la Begijnhoflaan jusqu'aux tours du Rabot, le Lieve langs Bachten walle et le Sint-Antoniuskaai et le Lievekaai jusqu'au Lievebrug, puis la Lievestraat, la Lange Steenstraat, la Grauwpoort jusqu'au Sluizeken, la Lys le long de l'Achterleie, le Huidevetterskaai, le Baudelokaai, le Voorhoutkaai, le Lousberskaai jusqu'au Lousbersbrug, ensuite, la Kasteellaan jusqu'au Dampoortbrug, à travers l'Antwerpenplein, et la Dendermondsesteenweg jusqu'à la limite de la commune de Destelbergen et au-delà de la limite des communes de Lochristi, de Wachtebeke et de Zelzate, forme le quatrième canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

La commune de Destelbergen et la partie de la ville de Gand débutant à la limite de la commune de Destelbergen, la Dendermondsesteenweg jusqu'à l'Antwerpenplein, le Dampoortbrug, la Kasteellaan jusqu'au Lousbersbrug, la Lousberskaai en direction du nord jusqu'au Slachthuisbrug, le Koepoortkaai et la Filip van Arteveldestraat jusqu'à la Sint-Annaplein, la Zuidstationstraat, la Woodrow Wilsonplein et la Frankrijkplein, l'Escaut en direction du sud le long du Muinkkaai, Ter Platen, Toemaattragel, Warmoezeniersweg jusqu'à la limite de la commune de Merelbeke et au-delà de la limite de la commune de Melle, forme le cinquième canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

Les communes de :

Gavere,

Melle,

Merelbeke,

Oosterzele,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Merelbeke.

Les communes de :

Assenede,

Lochristi,

Moerbeke,

Wachtebeke,

Zelzate,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zelzate.

Les communes de :

Aalter,

Knesselare,

Lovendegem,

Nevele,

Zomergem,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zomergem.

La ville de :

Grammont,

et les communes de :

Brakel,

Lierde,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Grammont et à Brakel.

La ville de :

Audenarde,

et les communes de :

Kruishoutem,

Wortegem-Petegem,

Zingem,

Zwalm,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Audenarde et à Kruishoutem.

La ville de :

Renaix,

et les communes de :

Horebeke,

Kluisbergen,

Maarkedal,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Renaix.

La ville de :

Zottegem,

et les communes de :

Herzele,

Sint-Lievens-Houtem,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Zottegem et à Herzele.

Section 7 :

Province de la Flandre occidentale

Les communes de Beernem, d'Oostkamp et la partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal Gand-Bruges-Ostende et la ligne médiane du canal Bruges-Damme, forment le premier canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

La ville de Blankenberge, les communes de De Haan, de Jabbeke et de Zuienkerke et une partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal Baudouin et la ligne médiane du canal Gand-Bruges-Ostende, forment le deuxième canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

La ville de Damme, la commune de Knokke-Heist et la partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal de Bruges-Damme, la ligne médiane du canal de Gand-Bruges-Ostende et la ligne médiane du canal Baudouin, forment le troisième canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

La partie de la ville de Bruges délimitée au nord et à l'est par la ligne du canal Gand-Bruges-Ostende, forme le quatrième canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

La commune de Bredene et la partie de la ville d'Ostende située à l'est de la ligne médiane de la Koninginnelaan de la digue jusqu'au Torhoutsesteenweg et au sud de la ligne médiane de la Torhoutsesteenweg depuis le Koninginnenlaan jusqu'à la limite de la ville, forment le premier canton judiciaire d'Ostende; le siège en est établi à Ostende.

Les villes de Oudenburg, de Gistel, la commune de Middelkerke et une partie de la ville d'Ostende située à l'ouest de la ligne médiane de la Koninginnelaan, de la digue jusqu'à la Torhoutsesteenweg, et au nord de la ligne médiane de la Torhoutsesteenweg à partir de la Koninginnelaan jusqu'à la limite de la ville, forment le second canton judiciaire d'Ostende; le siège en est établi à Ostende.

La ville de :

Tielt,

et les communes de :

Ardooie,

Pittem,

Ruiselede,

Wingene,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tielt.

La ville de :

Torhout,

et les communes de :

Ichtegem,

Lichtervelde,

Zedelgem,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Torhout.

Les communes de Langemark-Poelkapelle et de Staden et une partie du territoire de la ville d'Ypres située à l'est de la ligne de chemin de fer et les anciennes communes de Boezinge et de Zillebeke de la commune d'Ypres, forment le premier canton judiciaire d'Ypres; le siège en est établi à Ypres.

Les villes de Poperinge, de Messines, les communes de Vleteren, de Heuvelland, et la partie du territoire de la ville d'Ypres située à l'ouest de la ligne de chemin de fer et les anciennes communes de Dikkebus, d'Elverdinge et de Vlamertinge de la commune d'Ypres, forment le second canton judiciaire d'Ypres; les sièges en sont établis à Ypres et à Poperinge.

La ville de :

Wervik,

et les communes de :

Moorslede,

Zonnebeke,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Wervik.

La ville de :

Harelbeke,

et les communes de :

Deerlijk,

Kuurne,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Harelbeke.

La ville de :

Izegem,

et les communes de :

Ingelmunster,

Ledegem,

Lendelede,

Meulebeke,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Izegem.

La partie de la ville de Courtrai située au-delà de la E17, forme le premier canton judiciaire de Courtrai; le siège en est établi à Courtrai.

Les communes d'Anzegem, d'Avelgem, d'Espierres-Helchin, de Zwevegem et la partie de la ville de Courtrai en-deçà de la E17, forment le second canton judiciaire de Courtrai; le siège en est établi à Courtrai.

La ville de :

Menin,

et la commune de de :

Wevelgem,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Menin.

La ville de :

Roulers,

et la commune de de :

Hooglede,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Roulers.

Les communes de :

Dentergem,

Oostrozebeke,

Waregem,

Wielsbeke,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Waregem.

Les villes de :

Dixmude,

Lo-Reninge,

et les communes de :

Houthulst,

Koekelare,

Kortemark,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Dixmude.

Les villes de :

Nieuport,

Furnes,

et les communes de :

Alveringem,

La Panne,

Coxyde,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Furnes et à Nieuport.

Section 8 :

Province de Liège

La ville d' :

Eupen,

et les communes de :

La Calamine,

Lontzen,

Raeren,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Eupen.

La ville de :

Saint-Vith,

et les communes de :

Amblève,

Bullange,

Burg-Reuland,

Butgenbach,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Vith.

Les communes de :

Anthisnes,

Clavier,

Comblain-Au-Pont,

Ferrières,

Hamoir,

Modave,

Nandrin,

Ouffet,

Tinlot,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Hamoir.

La ville de :

Hannut,

et les communes de :

Braives,

Burdinne,

Héron,

Lincent,

Saint-Georges-Sur-Meuse,

Villers-Le-Bouillet,

Verlaine,

Wasseiges,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Hannut et à Huy.

La ville de :

Huy,

et les communes de :

Amay,

Engis,

Marchin,

Wanze,

Forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Huy.

Les communes de :

Beyne-Heusay,

Chaudfontaine,

Fléron,

Soumagne,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Fléron.

Les communes de :

Awans,

Flémalle,

Grâce-Hollogne,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Grâce-Hollogne.

Les communes de :

Herstal,

Oupeye,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Herstal.

La partie du territoire de la ville de Liège située à l'est de la ligne médiane de la Meuse (rive droite) et au nord des lignes médianes du pont Kennedy, de la rue Grétry, de la dérivation de la Meuse jusqu'au pont d'Amercoeur, des rue d'Amercoeur, rue de Robermont et rue de Herve, forme le premier canton judiciaire de Liège; le siège en est établi à Liège.

La partie du territoire de la ville de Liège délimitée par les lignes médianes des rue Saint-Gilles, rue Saint-Laurent, rue Mont Saint-Martin, rue Saint-Hubert, rue Sainte-Croix, une ligne reliant la ligne médiane de la rue Sainte-Croix à la ligne médiane de la rue du Palais, rue des Mineurs, rue du Pont, une ligne reliant la ligne médiane de la rue du Pont à la ligne médiane de la Meuse (rive gauche) jusqu'à la limite sud de la ville de Liège ainsi que la partie du territoire de la ville de Liège délimitée par les lignes médianes des rue de la Tonne, rue des XIV Verges, rue Visé Voie jusqu'à la limite nord de la ville de Liège, forment le second canton judiciaire de Liège; le siège en est établi à Liège.

La partie du territoire de la ville de Liège délimitée au nord par les lignes médianes des rues de la Tonne, rue des XIV Verges, rue Visé Voie et la commune de Herstal, à l'est par la ligne médiane de la Meuse, au sud par les lignes médianes des rue Saint-Gilles, rue Saint-Laurent, rue Mont Saint-Martin, rue Saint-Hubert, rue Sainte-Croix, une ligne reliant la ligne médiane de la rue Sainte-Croix à la ligne médiane de la rue du Palais, rue des Mineurs, rue du Pont, une ligne reliant la ligne médiane de la rue du Pont à la ligne médiane de la Meuse (rive gauche), forme le troisième canton judiciaire de Liège; le siège en est établi à Liège.

La partie du territoire de la ville de Liège située à l'est de la ligne médiane de la Meuse (rive droite) et au sud de la ligne médiane du pont Kennedy, de la rue Grétry, de la dérivation de la Meuse jusqu'au pont d'Amercoeur, des rues de Robermont et de Herve, forme le quatrième canton judiciaire de Liège dont le siège est établi à Liège.

Les communes de :

Ans,

Saint-Nicolas,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Nicolas.

La commune de :

Seraing,

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Seraing.

Les communes de :

Aywaille,

Esneux,

Neupré,

Sprimont,

Trooz,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Sprimont.

La ville de :

Visé,

et les communes de :

Bassenge,

Blégny,

Dalhem,

Juprelle,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Visé.

La ville de :

Waremme,

et les communes de :

Berloz,

Crisnée,

Donceel,

Faimes,

Fexhe-Le-Haut-Clocher,

Geer,

Oreye,

Remicourt,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Waremme.

La ville de :

Limbourg,

et les communes de :

Aubel,

Baelen,

Plombières,

Thimister-Clermont,

Welkenraedt,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Limbourg et à Aubel.

Les villes de :

Malmédy,

Stavelot,

et les communes de :

Lierneux,

Spa,

Stoumont,

Trois-Ponts,

Waimes,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Malmédy, à Spa et à Stavelot.

La ville de Herve, les communes de Dison, Olne, Pepinster et la partie de la ville de Verviers située au nord de la Vesdre, forment le premier canton judiciaire de Verviers dont les sièges sont établis à Verviers et à Herve.

Les communes de Jalhay et Theux et la partie de la ville de Verviers située au sud de la Vesdre forment le second canton judiciaire de Verviers; le siège en est établi à Verviers.

Section 9 :

Province de Luxembourg

La ville d':

Arlon,

et les communes de :

Attert,

Aubange,

Martelange,

Messancy,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Arlon et à Messancy.

Les villes de :

Chiny,

Florenville,

Virton

et les communes de :

Etalle,

Habay,

Meix-devant-Virton,

Musson,

Rouvroy,

Saint-Léger,

Tintigny,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Virton, Florenville et Etalle.

Les villes de :

Durbuy,

Marche-en-Famenne,

et les communes de :

Erezée,

Hotton,

Nassogne,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Marche-en-Famenne et à Durbuy.

Les villes de :

Houffalize,

La Roche-en-Ardenne,

et les communes de :

Gouvy,

Manhay,

Rendeux,

Tenneville,

Vielsalm,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Vielsalm, La Roche-en-Ardenne et Houffalize.

Les villes de :

Bastogne,

Neufchâteau,

et les communes de :

Bertogne,

Fauvillers,

Léglise,

Libramont-Chevigny,

Sainte-Ode,

Vaux-sur-Sûre,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Bastogne et à Neufchâteau.

Les villes de :

Bouillon,

Saint-Hubert,

et les communes de :

Bertrix,

Daverdisse,

Herbeumont,

Libin,

Paliseul,

Tellin,

Wellin,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Saint-Hubert, Bouillon et Paliseul.

Section 10 :

Province de Namur

Les villes de :

Beauraing,

Dinant,

et les communes de :

Anhée,

Bièvre,

Gedinne,

Houyet,

Vresse-sur-Semois,

Yvoir,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Beauraing, à Dinant et à Gedinne.

Les villes de :

Ciney,

Rochefort,

et les communes de :

Hamois,

Havelange,

Somme-Leuze,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Ciney et à Rochefort.

Les villes de :

Couvin,

Philippeville,

et les communes de :

Cerfontaine,

Doische,

Viroinval,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Couvin et à Philippeville.

La ville de :

Walcourt,

et les communes de :

Florennes,

Hastière,

Onhaye,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Florennes et à Walcourt.

La ville d' :

Andenne,

et les communes de :

Assesse,

Fernelmont,

Gesves,

Ohey,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Andenne.

La ville de :

Fosses-la-Ville,

et les communes de :

Floreffe,

Mettet,

Sambreville,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Fosses-la-Ville.

La ville de :

Gembloux,

et les communes de :

Eghezée,

Jemeppe-sur-Sambre,

La Bruyère,

Sombreffe,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Gembloux et à Eghezée.

Les anciennes communes de Beez, Belgrade, Boninne, Bouge, Champion, Cognelée, Daussoulx, Flawinne, Gelbressée, Marche-les-Dames, Saint-Marc, Saint-Servais, Suarlée, Temploux et Vedrin de la ville de Namur et la partie du territoire de la ville de Namur située au nord de la ligne médiane de la Sambre et de la Meuse (rives gauches), forment le premier canton judiciaire de Namur; le siège en est établi à Namur.

La commune de Profondeville, les anciennes communes de Dave, Erpent, Jambes, Lives-sur-Meuse, Loyers, Malonne, Naninne, Wépion et Wierde de la ville de Namur et la partie du territoire de la ville de Namur située au sud de la ligne médiane de la Sambre (rive droite), forment le second canton judiciaire de Namur; le siège en est établi à Namur.

Section 11 :

Province du Hainaut

Les villes de :

Beaumont,

Chimay,

et les communes de :

Erquelinnes,

Froidchapelle,

Merbes-le-Château,

Momignies,

Sivry-Rance,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Beaumont, à Chimay et à Merbes-le-Château.

La ville de :

Binche,

et les communes de :

Estinnes,

Morlanwelz,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Binche.

Les anciennes communes de Dampremy et Gilly de la ville de Charleroi et le territoire de l'ancienne ville de Charleroi, forment le premier canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

Les anciennes communes de Couillet, Marcinelle et Montignies-sur-Sambre de la ville de Charleroi, forment le second canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

La ville de Fleurus, la commune de Les Bons Villers et les anciennes communes de Gosselies et Ransart de la ville de Charleroi, forment le troisième canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

Les anciennes communes de Jumet, Lodelinsart et Roux de la ville de Charleroi, forment le quatrième canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

La commune de Montigny-le-Tilleul et les anciennes communes de Goutroux, Marchienne-au-Pont, Monceau-sur-Sambre, Mont-sur-Marchienne de la ville de Charleroi, forment le cinquième canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

La ville de :

Châtelet,

et les communes de :

Aiseau-Presles,

Farciennes,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Châtelet.

La ville de :

Fontaine-l'Evêque,

et les communes de :

Anderlues,

Courcelles,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Fontaine-l'Evêque.

Les communes de :

Chapelle-lez-Herlaimont,

Manage,

Pont-à-Celles,

Seneffe,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Seneffe.

La ville de :

Thuin,

et les communes de :

Gerpinnes,

Ham-sur-Heure-Nalinnes,

Lobbes,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Thuin.

Les communes de :

Boussu,

Hensies,

Honnelles,

Quaregnon,

Quiévrain,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Boussu.

Les communes de :

Colfontaine,

Dour,

Frameries,

Quévy,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Dour et à Colfontaine.

Les villes de :

Chièvres,

Enghien,

Saint-Ghislain,

et les communes de :

Brugelette,

Jurbise,

Lens,

Silly,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Enghien et à Lens.

La ville de :

La Louvière,

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à La Louvière.

La partie du territoire de la ville de Mons située au nord de la limite de l'ancienne commune d'Havré de la ville de Mons jusqu'au lieu dit « La Clé du Bois » et ensuite au nord de la ligne médiane de la chaussée du Roeulx jusqu'à sa jonction avec l'avenue Reine Astrid au lieu dit « Carrefour Saint-Fiacre » puis au nord de la ligne médiane de l'avenue Reine Astrid, de la place des Flandres, de la rue Baudouin de Constantinople, de la rue d'Havré, de la rue du Hautbois, de la rue de Houdain et la rue des Fripiers et ensuite l'ouest de la ligne médiane de la Grand'Rue, de la rue de Bertaimont et de l'avenue Jean d'Avesnes puis au nord de la ligne médiane de la place des Chasseurs, du boulevard Sainctelette, de la place des Alliés et de la route Nationale 22 jusqu'à sa jonction avec la bretelle de l'autoroute E10-E41, à l'est de la ligne médiane de cette bretelle jusqu'à sa jonction avec l'autoroute, puis au nord de l'ancienne limite des anciennes communes de Ghlin et de Jemappes de la ville de Mons, forme le premier canton judiciaire de Mons; le siège en est établi à Mons.

La partie du territoire de la ville de Mons située au sud de la ligne médiane de la limite de l'ancienne commune d'Havré de la ville de Mons jusqu'au lieu dit « La Clé du Bois » et ensuite au sud de la ligne médiane de la chaussée du Roeulx jusqu'à sa jonction avec l'avenue Reine Astrid au lieu dit « Carrefour Saint-Fiacre » puis au sud de la ligne médiane de l'avenue Reine Astrid, de la place des Flandres, de la rue Baudouin de Constantinople, de la rue d'Havré, de la rue du Hautbois, de la rue de Houdain et la rue des Fripiers et ensuite à l'est de la ligne médiane de la Grand'Rue, de la rue de Bertaimont et de l'avenue Jean d'Avesnes puis au sud de la ligne médiane de la place des Chasseurs, du boulevard Sainctelette, de la place des Alliés et de la route Nationale 22 jusqu'à sa jonction avec la bretelle de l'autoroute E10-E41, à l'ouest de la ligne médiane de cette bretelle jusqu'à sa jonction avec l'autoroute, puis au sud de l'ancienne limite des anciennes communes de Ghlin et de Jemappes de la ville de Mons, forme le premier canton judiciaire de Mons; le siège en est établi à Mons.

Les villes de :

Le Roeulx,

Braine-le-Comte,

Soignies,

et la commune de de :

Ecaussinnes,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Soignies et à Le Roeulx.

Les villes de :

Ath,

Lessines,

et les communes de :

Ellezelles,

Frasnes-lez-Anvaing,

Flobecq,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Ath et à Lessines.

Les villes de :

Comines-Warneton,

Mouscron,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Mouscron et à Comines-Warneton.

Les villes de :

Leuze-en-Hainaut,

Péruwelz,

et les communes de :

Beloeil,

Bernissart,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Péruwelz et à Leuze-en-Hainaut.

La ville d'Antoing, les communes de Celles, de Mont-de-l'Enclus et la partie du territoire de la ville de Tournai située sur la rive droite de l'Escaut, forment le premier canton judiciaire de Tournai; le siège en est établi à Tournai.

Les communes de Brunehaut, Estaimpuis, Pecq, Rumes et la partie du territoire de la ville de Tournai située sur la rive gauche de l'Escaut, forment le second canton judiciaire de Tournai; le siège en est établi à Tournai. »

Hoofdstuk II. ­ Wijziging van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek

Art. 4. Artikel 1 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek laatst gewijzigd door de wet van 23 september 1985 wordt vervangen door de volgende bepaling :

« Artikel 1.

Afdeling 1 :

Provincie Antwerpen

Het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen begrensd door de middellijn van de Plantijn en Moretuslei, de Loosplaats, de Van Eycklei, de Maria-Henriëttalei, de Frankrijklei, de Italiëlei, de Vondelstraat, de Sint-Gummarusstraat, de Diepestraat, de Korte-Zavelstraat, de Handelstraat, de Onderwijsstraat en de Schijnpoortweg, vormt het eerste gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.

Het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen begrensd door de middellijn van de Blauwmoezelstraat, de Lijnwaadmarkt, de Korte Nieuwstraat, de Lange Nieuwstraat, Kipdorpbrug, de Frankrijklei, de Mechelsesteenweg, de Aarschotstraat, de Teichmannstraat, de Isabella Brantstraat, de Ballaertstraat, de Pyckestraat, de Oude-Kerkstraat, de Lange Elzenstraat, de Kielsevest, de Hobokensevest, een lijn die het verlengde vormt van de middellijn van de Hobokensevest tussen nrs. 9 en 10 van de Scheldekaaien, de Scheldekaaien, een lijn die het verlengde vormt van de middellijn van de Van der Sweepstraat tussen nrs. 13a en 13b van de Scheldekaaien, de middellijn van de Van der Sweepstraat, de Vlaamse Kaai, de Kronenburgstraat, de Begijnenstraat, de Bredestraat, de Kleine-Markt, de Kammenstraat, de Oude Koornmarkt, de Quinten Matsijsdoorgang en de lijn die de verbinding vormt van de middellijn van de Quinten Matsijsdoorgang tot de middellijn van de Blauwmoezelstraat, vormt het tweede gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.

De voormalige gemeente Hoboken van de stad Antwerpen en het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen begrensd door een lijn die loopt vanaf de Scheldekaaien tussen nrs. 9 en 10 en het verlengde vormt van de middellijn van de Hobokensevest, en door de middellijn van de Hobokensevest, de Kielsevest, de Desguinlei, de Jan Van Rijswijcklaan, en de scheidingslijn van de voormalige gemeenten Wilrijk en Hoboken van de stad Antwerpen tot de Scheldekaaien, vormen het derde gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.

Het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen gelegen op de rechteroever van de Schelde ten noorden van een lijn die loopt vanaf de Scheldekaaien en het verlengde vormt van de middellijn van Brouwersvliet, en van de middellijn van Brouwersvliet, de Oude-Leeuwenrui, de Ankerrui, de Zwedenstraat, de Italiëlei, de Vondelstraat, de Sint-Gummarusstraat, de Diepestraat, de Korte-Zavelstraat, de Handelstraat, de Onderwijsstraat en de Schijnpoortweg, vormt het vierde gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.

De gemeente Zwijndrecht en het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen gelegen op de linkeroever van de Schelde en het deel van het grondgebied van de stad Antwerpen (rechteroever) begrensd door een lijn die loopt vanaf de Scheldekaaien en die het verlengde vormt van de middellijn van de Brouwersvliet, de middellijn van de Brouwersvliet, de Oude-Leeuwenrui, de Ankerrui, de Zwedenstraat, de Italiëlei, Kipdorpbrug, de Lange Nieuwstraat, de Korte Nieuwstraat, de Lijnwaadmarkt, de Blauwmoezelstraat, een lijn die de verbinding vormt van de middellijn van de Blauwmoezelstraat tot de middellijn van de Quinten Matsijsdoorgang, de middellijn van de Quinten Matsijsdoorgang, de Oude-Koornmarkt, de Kammenstraat, de Kleine-Markt, de Bredestraat, de Begijnenstraat, de Kronenburgstraat, de Vlaamsekaai, de Van der Sweepstraat, een lijn die het verlengde vormt van de Van der Sweepstraat tussen nrs. 13a en 13b van de Scheldekaaien en de nrs. 13b tot 25 van de Scheldekaaien, vormen het vijfde gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.

Het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen begrensd door de middellijn van de Desguinlei op haar volle lengte en door de middellijn van de Lange Elzenstraat, de Oude Kerkstraat, de Pyckestraat, de Ballaertstraat, de Isabella Brantstraat, de Teichmannstraat, de Aarschotstraat, de Mechelsesteenweg, de Frankrijklei, de Marie-Henriëttalei, de Van Eycklei, de Loosplaats en de Plantijn en Moretuslei, vormt het zesde gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.

De voormalige gemeente Wilrijk van de stad Antwerpen en het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen begrensd in het noordwesten door de middellijn van de Jan Van Rijswijcklaan en verder door de middellijn van de Desguinlei tussen de Jan Van Rijswijcklaan en de grens van de voormalige gemeente Berchem van de stad Antwerpen, vormen het zevende gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.

De voormalige gemeente Berchem van de stad Antwerpen en de gemeente Mortsel, vormen het achtste gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.

De voormalige gemeente Borgerhout van de stad Antwerpen, vormt het negende gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.

De voormalige gemeente Merksem van de stad Antwerpen en de gemeente Schoten vormen het tiende gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.

De gemeente Stabroek en de voormalige gemeenten Berendrecht, Ekeren en Zandvliet van de stad Antwerpen, vormen het elfde gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.

De voormalige gemeente Deurne van de stad Antwerpen, vormt het twaalfde gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.

De gemeenten :

Aartselaar,

Boom,

Hemiksem,

Niel,

Rumst,

Schelle,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Boom.

De gemeenten :

Brasschaat,

Brecht,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Brasschaat.

De gemeenten :

Essen,

Kalmthout,

Kapellen,

Wuustwezel,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Kapellen.

De gemeenten :

Boechout,

Edegem,

Hove,

Kontich,

Lint,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Kontich.

De gemeenten :

Borsbeek,

Schilde,

Wijnegem,

Wommelgem,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Schilde.

De gemeenten :

Malle,

Ranst,

Zandhoven,

Zoersel,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Zandhoven.

De gemeenten :

Berlaar,

Heist-op-den-Berg,

Putte,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Heist-op-den-Berg.

De stad :

Lier,

en de gemeenten :

Duffel,

Nijlen,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Lier.

De stad :

Mechelen,

en de gemeenten :

Bonheiden,

Sint-Katelijne-Waver,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Mechelen.

De gemeenten :

Bornem,

Puurs,

Sint-Amands,

Willebroek,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Willebroek.

De gemeenten :

Arendonk,

Baarle-Hertog,

Dessel,

Oud-Turnhout,

Ravels,

Retie,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Arendonk.

De stad :

Geel,

en de gemeente :

Kasterlee,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Geel.

De stad :

Herentals,

en de gemeenten :

Grobbendonk,

Herenthout,

Olen,

Vorselaar,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Herentals.

De stad :

Hoogstraten,

en de gemeenten :

Beerse,

Lille,

Rijkevorsel,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Hoogstraten.

De gemeenten :

Balen,

Meerhout,

Mol,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Mol.

De stad :

Turnhout

en de gemeenten :

Merksplas,

Vosselaar,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Turnhout.

De gemeenten :

Herselt,

Hulshout,

Laakdal,

Westerlo,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Westerlo.

Afdeling 2 :

Provincie Limburg

De stad :

Beringen,

en de gemeenten :

Ham,

Leopoldsburg,

Tessenderlo,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Beringen.

De gemeente Diepenbeek en het gedeelte van de stad Hasselt dat gelegen is ten oosten van de middellijn van de Kempische Steenweg, Herckenrodesingel, Hendrik Van Veldekesingel, Boerenkrijgsingel en de Sint-Truidersteenweg vormen het eerste gerechtelijk kanton Hasselt; een zetel van het gerecht is gevestigd te Hasselt.

De steden Herk-de-Stad, Halen, de gemeente Lummen en het gedeelte van de stad Hasselt dat ligt ten westen van de middellijn van de Kempische Steenweg, de Herckenrodesingel, Hendrik Van Veldekesingel, Boerenkrijgsingel en de Sint-Truidersteenweg, vormen het tweede gerechtelijk kanton Hasselt; de zetel van het gerecht is gevestigd te Hasselt.

De gemeenten Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder en Zonhoven vormen een gerechtelijk kanton, de zetel van het gerecht is gevestigd te Houthalen-Helchteren.

De steden :

Hamont-Achel,

Lommel,

Peer,

en de gemeenten :

Hechtel-Eksel,

Neerpelt,

Overpelt,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Neerpelt en te Lommel.

De stad :

Sint-Truiden,

en de gemeenten :

Gingelom,

Nieuwerkerken,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Sint-Truiden.

De stad :

Bilzen,

en de gemeenten :

Hoeselt,

Zutendaal,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Bilzen.

De stad :

Borgloon,

en de gemeenten :

Alken,

Heers,

Kortessem,

Wellen,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Borgloon.

De stad :

Bree,

en de gemeenten :

As,

Bocholt,

Meeuwen-Gruitrode,

Opglabbeek,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Bree.

De gemeente :

Genk,

vormt een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Genk.

De steden :

Dilsen-Stokkem,

Maaseik

en de gemeente :

Kinrooi,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Maaseik.

De gemeenten :

Lanaken,

Maasmechelen,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Maasmechelen.

De stad :

Tongeren,

en de gemeenten :

Herstappe,

Riemst,

Voeren,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Tongeren en te Voeren.

Afdeling 3 :

Provincie Waals-Brabant

De gemeenten :

Eigenbrakel,

Waterloo,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Eigenbrakel.

De stad :

Geldenaken,

en de gemeenten :

Bevekom,

Graven,

Hélecine,

Incourt,

Orp-Jauche,

Perwijs,

Ramillies,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Geldenaken en te Perwijs.

De steden :

Genepiën,

Nijvel,

en de gemeenten :

Lasne,

Villers-la-Ville,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Nijvel.

De gemeenten :

Itter,

Kasteelbrakel,

Roosbeek,

Tubeke,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Tubeke.

De stad :

Waver,

en de gemeenten :

Rixensart,

Terhulpen,

vormen het eerste gerechtelijk kanton Waver; de zetel van het gerecht is gevestigd te Waver.

De stad :

Ottignies-Louvain-La-Neuve,

en de gemeenten :

Chastre,

Chaumont-Gistoux,

Court-Saint-Etienne,

Mont-Saint-Guibert,

Walhain,

vormen het tweede kanton Waver; de zetel van het gerecht is gevestigd te Waver.

Afdeling 4 :

Brussel-Hoofdstad

Het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Anderlecht gelegen ten oosten van de middellijn van de Louis Mettewielaan, de Prins van Luiklaan, de Cyriel Buyssestraat, de Edmond Delcourtstraat, de Jef Dillensquare, de Formatiestraat, de Veeweidestraat en de Bergensesteenweg, vormt het eerste gerechtelijk kanton Anderlecht; de zetel van het gerecht is gevestigd te Anderlecht.

De gemeente Sint-Agatha-Berchem en het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Anderlecht gelegen ten westen van de middellijn van de Louis Mettewielaan, de Prins van Luiklaan, de Cyriel Buyssestraat, de Edmond Delcourtstraat, de Jef Dillensquare, de Formatiestraat, de Veeweidestraat en de Bergensesteenweg vormen het tweede gerechtelijk kanton Anderlecht; de zetel van het gerecht is gevestigd te Anderlecht.

De gemeenten :

Oudergem,

Watermaal-Bosvoorde,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Oudergem.

Het gedeelte van het grondgebied van de stad Brussel begrensd door de middellijnen van de Maurice Lemonnierlaan, het Fontainasplein, de Anspachlaan, de Kiekenmarkt, de Grasmarkt, de Bergstraat, de Berlaimontlaan, de Collegialestraat, de Wilde Woudstraat, Treurenberg, Jonkerstraat, Koloniënstraat, de Houtmarkt, Kantersteen, Keizerslaan, Hoogstraat en de scheidingslijn tussen de stad Brussel en de gemeente Sint-Gillis, vormt het eerste gerechtelijk kanton Brussel; de zetel van het gerecht is gevestigd te Brussel.

Het gedeelte van het grondgebied van de stad Brussel begrensd door de middellijnen van de Hoogstraat, de Keizerslaan, Kantersteen, de Houtmarkt, de Koloniënstraat, de Jonkerstraat, Treurenberg, de Wetstraat, de Regentlaan, de scheidingslijn tussen de stad Brussel en de gemeente Elsene, het gehele grondgebied van de stad Brussel gelegen ten zuid-oosten van het Louizaplein, de scheidingslijn tussen de stad Brussel en de gemeente Sint-Gillis tot de middellijn van de Hoogstraat, vormt het tweede gerechtelijk kanton Brussel; de zetel van het gerecht is gevestigd te Brussel.

Het gedeelte van het grondgebied van de stad Brussel begrensd door de middellijnen van het Saincteletteplein, Sainctelettesquare, het IJzerplein, en de lijn die de Antwerpselaan van de Boudewijnlaan scheidt tot de middellijn van de Adolphe Maxlaan, de middellijn van Adolphe Maxlaan, het De Brouckèreplein, de Anspachlaan, de Maurice Lemonnierlaan tot de grens van de stad Brussel, vormt het derde gerechtelijk kanton Brussel; de zetel van het gerecht is gevestigd te Brussel.

Het gedeelte van het grondgebied van de stad Brussel begrensd door de middellijnen van de Anspachlaan, het De Brouckèreplein, de Adolphe Maxlaan, de scheidingslijn tussen de stad Brussel en de gemeente Sint-Joost-ten-Node, de scheidingslijn tussen de stad Brussel en de gemeente Schaarbeek, de scheidingslijn tussen de stad Brussel en de gemeente Etterbeek, de scheidingslijn tussen de stad Brussel en de gemeente Elsene, en de middellijnen van de Regentlaan, de Wetstraat, van het gedeelte van de Koningstraat tot aan Treurenberg, Treurenberg, de Wilde Woudstraat, de Collegialestraat, de Berlaimontlaan, de Bergstraat, de Grasmarkt, de Kiekenmarkt, vormt het vierde gerechtelijk kanton Brussel; de zetel van het gerecht is gevestigd te Brussel.

Het gedeelte van het grondgebied van de stad Brussel begrensd ten oosten door de middellijn van het Saincteletteplein, de Willebroekse vaart, de van Praetbrug, de Jules van Praetlaan en de Meiselaan, vormt het vijfde gerechtelijk kanton Brussel; de zetel van het gerecht is gevestigd te Brussel.

Het gedeelte van het grondgebied van de stad Brussel begrensd ten westen door de middellijn van het Saincteletteplein, de Willebroekse vaart, de van Praetbrug, de Jules van Praetlaan en de Meiselaan, ten zuiden door de middellijn van het Saincteletteplein, Sainctelettesquare, IJzerplein en door de lijn die de scheiding vormt tussen de Antwerpselaan en de Boudewijnlaan, vormt het zesde gerechtelijk kanton Brussel; de zetel van het gerecht is gevestigd te Brussel.

De gemeente :

Etterbeek,

vormt een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Etterbeek.

De gemeente :

Vorst,

vormt een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Vorst.

De gemeente :

Elsene,

vormt een gerechtelijk kanton; de zetel van het kanton is gevestigd te Elsene.

De gemeenten :

Ganshoren,

Jette,

Koekelberg,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Jette.

De gemeente :

Sint-Jans-Molenbeek,

vormt een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Sint-Jans-Molenbeek.

De gemeente :

Sint-Gillis,

vormt een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Sint-Gillis.

De gemeenten :

Evere,

Sint-Joost-ten-Node,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Sint-Joost-ten-Node.

Het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Schaarbeek gelegen links van de middellijn van de Paviljoenstraat, de Vleugelsstraat, de Jeruzalemstraat, de Louis Bertrandlaan, de Voltairelaan, de Azalealaan, de Ernest Cambierlaan, de Leuvense Steenweg, van het Generaal Meiserplein tot aan de grens met de gemeente Sint-Joost-ten-Node, vormt het eerste gerechtelijk kanton Schaarbeek; de zetel van het gerecht is gevestigd te Schaarbeek.

Het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Schaarbeek gelegen rechts van de middellijn van de Paviljoenstraat, de Vleugelsstraat, de Jeruzalemstraat, de Louis Bertrandlaan, de Voltairelaan, de Azalealaan, de Ernest Cambierlaan, de Leuvense Steenweg, van het Generaal Meiserplein tot aan de grens met de gemeente Sint-Joost-ten-Node, vormt het tweede gerechtelijk kanton Schaarbeek; de zetel van het gerecht is gevestigd te Schaarbeek.

De gemeente :

Ukkel,

vormt een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Ukkel.

De gemeenten :

Sint-Lambrechts-Woluwe,

Sint-Pieters-Woluwe,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Sint-Pieters-Woluwe.

Afdeling 5 :

Provincie Vlaams-Brabant

De gemeenten :

Affligem,

Asse,

Opwijk,

Ternat,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Asse.

De gemeenten :

Grimbergen,

Kapelle-op-den-Bos,

Zemst,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Grimbergen.

De stad :

Halle,

en de gemeente :

Beersel,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Halle.

De gemeenten :

Bever,

Galmaarden,

Gooik,

Herne,

Pepingen,

Sint-Pieters-Leeuw,

vormen het gerechtelijk kanton met zetel te Herne en te Sint-Pieters-Leeuw.

De gemeenten :

Drogenbos,

Kraainem,

Linkebeek,

Sint-Genesius-Rode,

Wezembeek-Oppem,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Kraainem en te Sint-Genesius-Rode.

De gemeenten :

Dilbeek,

Lennik,

Liedekerke,

Roosdaal,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Lennik.

De gemeenten :

Londerzeel,

Merchtem,

Meise,

Wemmel,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Meise.

De gemeenten :

Hoeilaart,

Overijse,

Steenokkerzeel,

Zaventem,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Overijse en te Zaventem.

De stad :

Vilvoorde,

en de gemeenten :

Kampenhout,

Machelen,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Vilvoorde.

De stad :

Aarschot,

en de gemeenten :

Begijnendijk,

Holsbeek,

Tielt-Winge,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Aarschot.

De steden :

Diest,

Scherpenheuvel-Zichem,

en de gemeente :

Bekkevoort,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Diest.

De gemeenten :

Boortmeerbeek,

Haacht,

Keerbergen,

Rotselaar,

Tremelo,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Haacht.

De steden :

Landen,

Zoutleeuw,

en de gemeenten :

Geetbets,

Kortenaken,

Linter,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Landen en te Zoutleeuw.

De gemeenten Herent, Kortenberg, en het gedeelte van het grondgebied van de stad Leuven gelegen ten noorden van de lijn die het verlengde vormt van de middellijn van de Diestsestraat, Diestsesteenweg tot de grens van de stad Leuven; van de middellijn van de Diestsestraat, Diestsesteenweg een lijn die de verbinding vormt tussen de middellijn van de Diestsestraat, Diestsesteenweg tot de middellijn van de Grote Markt, de middellijnen van de Grote markt, Brusselsestraat, Brusselsesteenweg tot de grens van de stad Leuven vormen het eerste kanton Leuven; de zetel van het gerecht is gevestigd te Leuven.

De gemeenten Bierbeek, Lubbeek, Oud-Heverlee, en het gedeelte van het grondgebied van de stad Leuven gelegen ten zuiden van de lijn die het verlengde vormt van de middellijnen van de Diestsestraat, Diestsesteenweg tot de grens van de stad Leuven; van de middellijn van de Diestsestraat, Diestsesteenweg een lijn die de verbinding vormt tussen de middellijn van de Diestsestraat, Diestsesteenweg tot de middellijn van de Grote Markt, Naamsestraat ten oosten van de Grote Markt, Naamsesteenweg tot de grens van de stad Leuven vormen het tweede kanton Leuven; de zetel van het gerecht is gevestigd te Leuven.

De gemeenten Bertem, Huldenberg, Tervuren, en het gedeelte van het grondgebied van de stad Leuven gelegen ten zuiden van de lijn die de verbinding vormt van de lijn die het verlengde vormt van de middellijn van de Brusselsestraat, Brusselsesteenweg tot de grens van de stad Leuven ten westen van de middellijnen van de Naamsestraat, Naamsesteenweg en de middellijnen van de Grote Markt tot aan de grens van de stad Leuven vormen het derde kanton Leuven. De zetel van het gerecht is gevestigd te Leuven.

De stad:

Tienen :

en de gemeenten :

Boutersem,

Glabbeek,

Hoegaarden,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Tienen.

Afdeling 6 :

Provincie Oost-Vlaanderen

De gemeenten Erpe-Mere en Lede, het gedeelte van de stad Aalst ten oosten van de Dender en de voormalige gemeente Nieuwerkerken van de stad Aalst, vormen het eerste gerechtelijk kanton Aalst; de zetel van het gerecht is gevestigd te Aalst.

De gemeente Haaltert en de voormalige gemeenten Baardegem, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem, Hofstade, Meldert en Moorsel van de stad Aalst en het gedeelte van de stad Aalst ten westen van de Dender vormen het tweede gerechtelijk kanton Aalst; de zetel van het gerecht is gevestigd te Aalst.

De gemeenten :

Beveren,

Kruibeke,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Beveren.

De stad :

Dendermonde,

en de gemeenten :

Buggenhout,

Hamme,

Lebbeke,

Waasmunster,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Dendermonde en te Hamme.

De stad :

Lokeren,

en de gemeenten :

Berlare,

Laarne,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Lokeren.

De stad :

Ninove,

en de gemeente :

Denderleeuw,

vormen een gerechtelijk kanton, de zetel van het gerecht is gevestigd te Ninove.

De gemeente Temse en het gedeelte van de stad Sint-Niklaas begrensd door ten noorden de spoorlijn Gent-Antwerpen vanaf het Westerplein tot aan de spoorlijn Temse-Mechelen, ten oosten de spoorlijn Temse-Mechelen tot en met de Prins Boudewijnlaan, ten zuiden de N 70 vanaf de Prins Boudewijnlaan en de Koningin Astridlaan tot en met de Prinses Josefine Charlottelaan en ten westen de Driegaaienstraat, de Hazewindstraat en de Dalstraat tot aan de kruising van de Aerschotstraat met de Kroonmolenstraat tot en met het Westerplein, vormen het eerste gerechtelijk kanton Sint-Niklaas; de zetel van het gerecht is gevestigd te Sint-Niklaas.

De gemeenten Sint-Gillis-Waas en Stekene en het gedeelte van de stad Sint-Niklaas dat niet valt onder de hierboven vermelde omschrijving, vormen het tweede gerechtelijk kanton Sint-Niklaas; de zetel van het gerecht is gevestigd te Sint-Niklaas.

De gemeenten :

Wetteren,

Wichelen,

Zele,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Wetteren en te Zele.

De stad :

Deinze,

en de gemeenten :

De Pinte,

Nazareth,

Zulte,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Deinze.

De stad :

Eeklo,

en de gemeenten :

Kaprijke,

Maldegem,

Sint-Laureins,

Waarschoot,

vormen een gerechtelijk kanton, de zetel van het gerecht is gevestigd te Eeklo.

Het gedeelte van de stad Gent beginnend onder de torens van het Rabot, de Lieve langs Bachtenwalle en de Sint-Antoniuskaai en Lievekaai tot aan de Lievebrug, de Lievestraat, de Lange Steenstraat, de Grauwpoort tot aan het Sluizeken, de Leie langs de Achterleie, de Huidevetterskaai, de Baudelokaai, de Voorhoutkaai, vanaf de Slachtbrug, de Koepoortkaai tot aan het Sint-Annaplein, de Zuidstationstraat, het Woodrow Wilsonplein en Frankrijkplein, de Schelde in zuidelijke richting langs de Muinkkaai, Ter Platen, Toemaattragel, Warmoezeniersweg tot aan de Ringvaart, dan van de Ringvaart in noordwestelijke richting tot aan de Leie ter hoogte van de Afsneese dijkweg, de Leie in noordelijke richting, langs de Snepkaai, Aan de Bocht, de Belvédèreweg, de Constant Dosscheweg, de Overzet, de Nieuwe Wandeling, de Contributiestraat, en de Begijnhoflaan tot aan de torens aan het Rabot, vormt het eerste gerechtelijk kanton Gent; de zetel van het gerecht is gevestigd te Gent.

De gemeente Sint-Martens-Latem en het gedeelte van de stad Gent beginnend aan de grens met de gemeente Lovendegem aan het kanaal Gent-Oostende, dit kanaal tot aan de Contributiebrug, de Nieuwe Wandeling, Overzet, de Constant Dosscheweg, de Belvédèreweg, Aan de Bocht, de Leie in zuidelijke richting langs de Snepkaai tot aan de Ringvaart ter hoogte van de Afsneesedijkweg, de Ringvaart in zuidoostelijke richting, tot aan de grens met de gemeente Merelbeke, vormen het tweede gerechtelijk kanton Gent; de zetel van het gerecht is gevestigd te Gent.

De gemeente Evergem en het gedeelte van de stad Gent beginnend aan het kanaal Gent-Oostende ter hoogte van de grens met de gemeente Evergem, dit kanaal tot aan de De Smetbrug, dan de Nieuwe Vaart tot aan de Gasmeterbrug, dan de Gaardeniersweg en de spoorweg langsheen de Buitensingel in noordelijke richting en de Buitensingel, en verder deze spoorweg in noordelijke richting tot aan de grens met de gemeente Evergem ter hoogte van de Kluizensesteenweg, vormt het derde gerechtelijk kanton Gent; de zetel van het gerecht is gevestigd te Gent.

Het gedeelte van de stad Gent beginnend aan de grens met de gemeenten Zelzate en Evergem, ten westen van het kanaal Gent-Terneuzen, langs de spoorweg tot aan de Buitensingel dan de Gardeniersweg tot aan de Gasmeterbrug, de Nieuwe Vaart tot aan de De Smetbrug, het kanaal Gent-Oostende langs de Elyzeese Velden en de Bargiekaai en de Waldamkaai tot aan de Contributiebrug, de Begijnhoflaan tot aan de torens van het Rabot, de Lieve langs Bachtenwalle en de Sint-Antoniuskaai en Lievekaai tot aan de Lievebrug, dan de Lievestraat, de Lange Steenstraat, de Grauwpoort tot aan het Sluizeken, dan de Leie langs de Achterleie, de Huidevetterskaai, de Baudelokaai, Voorhoutkaai, de Lousberskaai tot aan de Lousbersbrug, dan de Kasteellaan tot aan de Dampoortbrug, dwars door het Antwerpenplein, en de Dendermondsesteenweg tot aan de grens met de gemeente Destelbergen en verder de grens met de gemeenten Lochristi, Wachtebeke en Zelzate, vormt het vierde gerechtelijk kanton Gent; de zetel van het gerecht is gevestigd te Gent.

De gemeente Destelbergen en het gedeelte van de stad Gent beginnend aan de grens met de gemeente Destelbergen, de Dendermondsesteenweg tot aan het Antwerpenplein, de Dampoortbrug, de Kasteellaan tot aan de Lousbersbrug, de Lousberskaai in noordelijke richting tot aan de Slachthuisbrug, de Koepoortkaai en de Filip van Arteveldestraat tot aan het Sint-Annaplein, de Zuidstationstraat, het Woodrow Wilsonplein en het Frankrijkplein, dan de Schelde in zuidelijke richting langs de Muinkkaai, Ter Platen, Toemaattragel, Warmoezeniersweg tot aan de grens met de gemeente Merelbeke en verder de grens met de gemeente Melle, vormt het vijfde gerechtelijk kanton Gent; de zetel van het gerecht is gevestigd te Gent.

De gemeenten :

Gavere,

Melle,

Merelbeke,

Oosterzele,

vormen een gerechtelijk kanton, de zetel van het gerecht is gevestigd te Merelbeke.

De gemeenten :

Assenede,

Lochristi,

Moerbeke,

Wachtebeke,

Zelzate,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Zelzate.

De gemeenten :

Aalter,

Knesselare,

Lovendegem,

Nevele,

Zomergem,

vormen een gerechtelijk kanton, de zetel van het gerecht is gevestigd te Zomergem.

De stad :

Geraardsbergen,

en de gemeenten :

Brakel,

Lierde,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Geraardsbergen en te Brakel.

De stad :

Oudenaarde,

en de gemeenten :

Kruishoutem,

Wortegem-Petegem,

Zingem,

Zwalm,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Oudenaarde en te Kruishoutem.

De stad :

Ronse,

en de gemeenten :

Horebeke,

Kluisbergen,

Maarkedal,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Ronse.

De stad :

Zottegem,

en de gemeenten :

Herzele,

Sint-Lievens-Houtem,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Zottegem en te Herzele.

Afdeling 7 :

Provincie West-Vlaanderen

De gemeenten Beernem, Oostkamp en het gedeelte van de stad Brugge begrensd door de middellijn van het kanaal Gent-Brugge-Oostende en de middellijn van het kanaal Brugge-Damme vormen het eerste gerechtelijk kanton Brugge; de zetel van het gerecht is gevestigd te Brugge.

De stad Blankenberge, de gemeenten De Haan, Jabbeke en Zuienkerke en het gedeelte van de stad Brugge begrensd door de middellijn van het Boudewijnkanaal en de middellijn van het kanaal Gent-Brugge-Oostende, vormen het tweede gerechtelijk kanton Brugge; de zetel van het gerecht is gevestigd te Brugge.

De stad Damme, de gemeente Knokke-Heist en het gedeelte van de stad Brugge begrensd door de middellijn van het kanaal Brugge-Damme, de middellijn van het kanaal Gent-Brugge-Oostende en de middellijn van het Boudewijnkanaal, vormen het derde gerechtelijk kanton Brugge. De zetel van het gerecht is gevestigd te Brugge.

Het deel van de stad Brugge ten noorden en ten oosten begrensd door de middellijn van het kanaal Gent-Brugge-Oostende, vormt het vierde gerechtelijk kanton Brugge; de zetel van het gerecht is gevestigd te Brugge.

De gemeente Bredene en het gedeelte van de stad Oostende gelegen ten oosten van de middellijn van de Koninginnelaan van de dijk tot aan de Torhoutsesteenweg en ten zuiden van de middellijn van de Torhoutsesteenweg vanaf de Koninginnelaan tot aan de grens van de stad vormen het eerste gerechtelijk kanton van Oostende; de zetel van het gerecht is gevestigd te Oostende.

De steden Oudenburg, Gistel, de gemeente Middelkerke en het gedeelte van de stad Oostende gelegen ten westen van de middellijn van de Koninginnelaan, van de dijk tot aan de Torhoutsesteenweg, en ten noorden van de middellijn van de Torhoutsesteenweg vanaf de Koninginnelaan tot aan de grens van de stad, vormen het tweede gerechtelijk kanton Oostende; de zetel van het gerecht is gevestigd te Oostende.

De stad :

Tielt,

en de gemeenten :

Ardooie,

Pittem,

Ruiselede,

Wingene,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Tielt.

De stad :

Torhout,

en de gemeenten :

Ichtegem,

Lichtervelde,

Zedelgem,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Torhout.

De gemeenten Langemark-Poelkapelle en Staden en het gedeelte van het grondgebied van de stad Ieper gelegen ten oosten van de spoorweg en de voormalige gemeenten Boezinge en Zillebeke van de gemeente Ieper, vormen het eerste gerechtelijk kanton Ieper; de zetel van het gerecht is gevestigd te Ieper.

De steden Poperinge, Mesen, de gemeenten Vleteren, Heuvelland en het gedeelte van het grondgebied van de stad Ieper, gelegen ten westen van de spoorweg en de voormalige gemeenten Dikkebus, Elverdinge en Vlamertinge van de gemeente Ieper, vormen het tweede gerechtelijk kanton Ieper met zetel te Ieper en te Poperinge.

De stad :

Wervik,

en de gemeenten :

Moorslede,

Zonnebeke,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Wervik.

De stad :

Harelbeke,

en de gemeenten :

Deerlijk,

Kuurne,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Harelbeke.

De stad :

Izegem,

en de gemeenten :

Ingelmunster,

Ledegem,

Lendelede,

Meulebeke,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Izegem.

Het gedeelte van de stad Kortrijk boven de E17, vormt het eerste gerechtelijk kanton Kortrijk; de zetel van het gerecht is gevestigd te Kortrijk.

De gemeenten Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn, Zwevegem en het gedeelte van de stad Kortrijk onder de E17, vormen het tweede gerechtelijk kanton Kortrijk; de zetel van het gerecht is gevestigd te Kortrijk.

De stad :

Menen,

en de gemeente :

Wevelgem,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Menen.

De stad :

Roeselare,

en de gemeente :

Hooglede,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Roeselare.

De gemeenten :

Dentergem,

Oostrozebeke,

Waregem,

Wielsbeke,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Waregem.

De steden :

Diksmuide,

Lo-Reninge,

en de gemeenten :

Houthulst,

Koekelare,

Kortemark,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Diksmuide.

De steden :

Nieuwpoort,

Veurne,

en de gemeenten :

Alveringem,

De Panne,

Koksijde,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Veurne en te Nieuwpoort.

Afdeling 8 :

Provincie Luik

De stad :

Eupen,

en de gemeenten :

Kelmis,

Lontzen,

Raeren,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Eupen.

De stad :

Sankt-Vith,

en de gemeenten :

Amel,

Büllingen,

Burg-Reuland,

Bütgenbach,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Sankt-Vith.

De gemeenten :

Anthisnes,

Clavier,

Comblain-Au-Pont,

Ferrières,

Hamoir,

Modave,

Nandrin,

Ouffet,

Tinlot,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Hamoir.

De stad :

Hannuit,

en de gemeenten :

Braives,

Burdinne,

Héron,

Lijsem,

Saint-Georges-Sur-Meuse,

Villers-Le-Bouillet,

Verlaine,

Wasseiges,

vormen een gerechtelijk kanton met zetels te Hannuit en te Hoei.

De stad :

Hoei,

en de gemeenten :

Amay,

Engis,

Marchin,

Wanze,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Hoei.

De gemeenten :

Beyne-Heusay,

Chaudfontaine,

Fléron,

Soumagne,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Fléron.

De gemeenten :

Awans,

Flémalle,

Grâce-Hollogne,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Grâce-Hollogne.

De gemeenten :

Herstal,

Oupeye,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Herstal.

Het gedeelte van het grondgebied van de stad Luik gelegen ten oosten van de middellijn van de Maas (rechteroever) en ten noorden van de middellijnen van de pont Kennedy, de rue Grétry, de afleiding van de Maas tot de pont d'Amercoeur, de rue d'Amercoeur, de rue de Robermont en de rue de Herve, vormt het eerste gerechtelijk kanton Luik; de zetel van het gerecht is gevestigd te Luik.

Het gedeelte van het grondgebied van de stad Luik begrensd door de middellijnen van de rue Saint-Gilles, de rue Saint-Laurent, de rue Mont Saint-Martin, de rue Saint-Hubert, de rue Sainte-Croix, een lijn die de verbinding vormt tussen de middellijn van de rue Sainte-Croix en de middellijn van de rue du Palais, de rue des Mineurs, de rue du Pont, een lijn die de verbinding vormt tussen de middellijn van de rue du Pont en de middellijn van de Maas (linkeroever) tot de zuidgrens van de stad Luik, evenals het gedeelte van het grondgebied van de stad Luik begrensd door de middellijn van de rue de la Tonne, de rue des XIV Verges, de rue de Visé Voie tot de noordgrens van de stad Luik, vormen het tweede gerechtelijk kanton Luik; de zetel van het gerecht is gevestigd te Luik.

Het gedeelte van het grondgebied van de stad Luik begrensd ten noorden door de middellijnen van de rue de la Tonne, de rue des XIV Verges, de rue Visé Voie en de gemeente Herstal, ten oosten door de middellijn van de Maas, ten zuiden door de middellijnen van de rue Saint-Gilles, de rue Saint-Laurent, de rue Mont Saint-Martin, de rue Saint-Hubert, de rue Sainte-Croix, een lijn die de verbinding vormt tussen de middellijn van de rue Sainte-Croix en de middellijn van de rue du Palais, de rue des Mineurs, de rue du Pont, een middellijn die de verbinding vormt tussen de middellijn van de rue du Pont en de middellijn van de Maas (linkeroever), vormt het derde gerechtelijk kanton Luik; de zetel van het gerecht is gevestigd te Luik.

Het gedeelte van het grondgebied van de stad Luik gelegen ten oosten van de middellijn van de Maas (rechteroever) en ten zuiden van de middellijn van de pont Kennedy, de rue Grétry, de afleiding van de Maas tot de pont d'Amercoeur, de rue de Robermont en de rue de Herve, vormt het vierde gerechtelijk kanton Luik; de zetel van het gerecht is gevestigd te Luik.

De gemeenten :

Ans,

Saint-Nicolas,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Saint-Nicolas.

De gemeente :

Seraing,

vormt een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Seraing.

De gemeenten :

Aywaille,

Esneux,

Neupré,

Sprimont,

Trooz,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Sprimont.

De stad :

Wezet,

en de gemeenten :

Bitsingen,

Blégny,

Dalhem,

Juprelle,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Wezet.

De stad :

Borgworm,

en de gemeenten :

Berloz,

Crisnée,

Donceel,

Faimes,

Fexhe-Le-Haut-Clocher,

Geer,

Oerle,

Remicourt,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Borgworm.

De stad :

Limburg,

en de gemeenten :

Aubel,

Baelen,

Plombières,

Thimister-Clermont,

Welkenraedt,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Limburg en te Aubel.

De steden :

Malmedy,

Stavelot,

en de gemeenten :

Lierneux,

Spa,

Stoumont,

Trois-Ponts,

Weismes,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Malmedy, te Spa en te Stavelot.

De stad Herve, de gemeenten Dison, Olne, Pepinster en het gedeelte van de stad Verviers gelegen ten noorden van de Vesder, vormen het eerste gerechtelijk kanton Verviers met zetel te Verviers en te Herve.

De gemeenten Jalhay en Theux en het gedeelte van de stad Verviers gelegen ten zuiden van de Vesder vormen het tweede gerechtelijk kanton Verviers; de zetel van het gerecht is gevestigd te Verviers.

Afdeling 9 :

Provincie Luxemburg

De stad :

Aarlen,

en de gemeenten :

Attert,

Aubange,

Martelange,

Messancy,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Aarlen en te Messancy.

De steden :

Chiny,

Florenville,

Virton

en de gemeenten :

Etalle,

Habay,

Meix-devant-Virton,

Musson,

Rouvroy,

Saint-Léger,

Tintigny,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Virton, Florenville en Etalle.

De steden :

Durbuy,

Marche-en-Famenne,

en de gemeenten :

Erezée,

Hotton,

Nassogne,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Marche-en-Famenne en te Durbuy.

De steden :

Houffalize,

La Roche-en-Ardenne,

en de gemeenten :

Gouvy,

Manhay,

Rendeux,

Tenneville,

Vielsalm,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Vielsalm, La Roche-en-Ardenne en Houffalize.

De steden :

Bastenaken,

Neufchâteau,

en de gemeenten :

Bertogne,

Fauvillers,

Léglise,

Libramont-Chevigny,

Sainte-Ode,

Vaux-sur-Sûre,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Bastenaken en Neufchâteau.

De steden :

Bouillon,

Saint-Hubert,

en de gemeenten :

Bertrix,

Daverdisse,

Herbeumont,

Libin,

Paliseul,

Tellin,

Wellin,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Saint-Hubert, Bouillon en Paliseul

Afdeling 10 :

Provincie Namen

De steden :

Beauraing,

Dinant,

en de gemeenten :

Anhée,

Bièvre,

Gedinne,

Houyet,

Vresse-sur-Semois,

Yvoir,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Beauraing, te Dinant en te Gedinne.

De steden :

Ciney,

Rochefort,

en de gemeenten :

Hamois,

Havelange,

Somme-Leuze,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Ciney en te Rochefort.

De steden :

Couvin,

Philippeville,

en de gemeenten :

Cerfontaine,

Doische,

Viroinval,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Couvin en te Philippeville.

De stad :

Walcourt,

en de gemeenten :

Florennes,

Hastière,

Onhaye,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Florennes en te Walcourt.

De stad :

Andenne,

en de gemeenten :

Assesse,

Fernelmont,

Gesves,

Ohey,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Andenne.

De stad :

Fosses-la-Ville,

en de gemeenten :

Floreffe,

Mettet,

Sambreville,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Fosses-la-Ville.

De stad :

Gembloux,

en de gemeenten :

Eghezée,

Jemeppe-sur-Sambre,

La Bruyère,

Sombreffe,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Gembloux en te Eghezée.

De voormalige gemeenten Beez, Belgrade, Boninne, Bouge, Champion, Cognelée, Daussoulx, Flawinne, Gelbressée, Marche-les-Dames, Saint-Marc, Saint-Servais, Suarlée, Temploux en Vedrin van de stad Namen en het gedeelte van het grondgebied van de stad Namen gelegen ten noorden van de middellijn van de Samber en de Maas (linkeroevers), vormen het eerste gerechtelijk kanton Namen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Namen.

De gemeente Profondeville, de voormalige gemeenten Dave, Erpent, Jambes, Lives-sur-Meuse, Loyers, Malonne, Naninne, Wépion en Wierde van de stad Namen en het gedeelte van het grondgebied van de stad Namen gelegen ten zuiden van de middellijn van de Samber (rechteroever), vormen het tweede gerechtelijk kanton Namen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Namen.

Section 11 :

Provincie Henegouwen

De steden :

Beaumont,

Chimay,

en de gemeenten :

Erquelinnes,

Froidchapelle,

Merbes-le-Château,

Momignies,

Sivry-Rance,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Beaumont, te Chimay en te Merbes-le-Château.

De stad :

Binche,

en de gemeenten :

Estinnes,

Morlanwelz,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Binche.

De voormalige gemeenten Dampremy en Gilly van de stad Charleroi alsook het grondgebied van de vroegere stad Charleroi, vormen het eerste gerechtelijk kanton Charleroi; de zetel van het gerecht is gevestigd te Charleroi.

De voormalige gemeenten Couillet, Marcinelle en Montignies-sur-Sambre van de stad Charleroi, vormen het tweede gerechtelijk kanton Charleroi; de zetel van het gerecht is gevestigd te Charleroi.

De stad Fleurus, de gemeente Les Bons Villers en de voormalige gemeenten Gosselies en Ransart van de stad Charleroi, vormen het derde gerechtelijk kanton Charleroi; de zetel van het gerecht is gevestigd te Charleroi.

De voormalige gemeenten Jumet, Lodelinsart en Roux van de stad Charleroi, vormen het vierde gerechtelijk kanton Charleroi; de zetel van het gerecht is gevestigd te Charleroi.

De gemeente Montigny-le-Tilleul en de voormalige gemeenten Goutroux, Marchienne-au-Pont, Monceau-sur-Sambre, Mont-sur-Marchienne van de stad Charleroi, vormen het vijfde gerechtelijk kanton Charleroi; de zetel van het gerecht is gevestigd te Charleroi.

De stad :

Châtelet,

en de gemeenten :

Aiseau-Presles,

Farciennes,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Châtelet.

De stad :

Fontaine-l'Evêque,

en de gemeenten :

Anderlues,

Courcelles,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Fontaine-l'Evêque.

De gemeenten :

Chapelle-lez-Herlaimont,

Manage,

Pont-à-Celles,

Seneffe,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Seneffe.

De stad :

Thuin,

en de gemeenten :

Gerpinnes,

Ham-sur-Heure-Nalinnes,

Lobbes,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Thuin.

De gemeenten :

Boussu,

Hensies,

Honnelles,

Quaregnon,

Quiévrain,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Boussu.

De gemeenten :

Colfontaine,

Dour,

Frameries,

Quévy,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Dour en te Colfontaine.

De steden :

Chièvres,

Edingen,

Saint-Ghislain,

en de gemeenten :

Brugelette,

Jurbeke,

Lens,

Opzullik,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Edingen en te Lens.

De stad :

La Louvière,

vormt een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te La Louvière.

Het gedeelte van het grondgebied van de stad Bergen ten noorden van de grens van de voormalige gemeente Havré van de stad Bergen tot aan de plaats met de naam « La Clé du Bois », ten noorden van de middellijn van de chaussée du Roeulx tot aan het kruispunt met de avenue Reine Astrid op de plaats met de naam « Carrefour Saint-Fiacre », ten noorden van de middellijn van de avenue Reine Astrid, de place des Flandres, de rue Baudouin de Constantinople, de rue d'Havré, de rue du Hautbois, de rue de Houdain en de rue des Fripiers en ten westen van de middellijn van de Grand'Rue, de rue de Bertaimont en de avenue Jean d'Avesnes, verder ten noorden van de middellijn van de place des Chasseurs, de boulevard Sainctelette, de place des Alliés en van de N 22 tot aan het kruispunt met de oprit van de autosnelweg E10-E41, ten oosten van de middellijn van die oprit tot aan het kruispunt ervan met de autosnelweg, ten noorden van de vroegere grens van de voormalige gemeenten Ghlin en Jemappes van de stad Bergen, vormt het eerste gerechtelijk kanton Bergen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Bergen.

Het gedeelte van het grondgebied van de stad Bergen ten zuiden van de middellijn van de grens van de voormalige gemeente Havré van de stad Bergen tot aan de plaats met de naam « La Clé du Bois », ten zuiden van de middellijn van de chaussée du Roeulx tot aan het kruispunt met de avenue Reine Astrid op de plaats met de naam « Carrefour Saint-Fiacre », ten zuiden van de middellijn van de avenue Reine Astrid, de place des Flandres, de rue Baudouin de Constantinople, de rue d'Havré, de rue du Hautbois, de rue de Houdain en de rue des Fripiers en ten oosten van de middellijn van de Grand'Rue, de rue de Bertaimont en de avenue Jean d'Avesnes, verder ten zuiden van de middellijn van de place des Chasseurs, de boulevard Sainctelette, de place des Alliés en van de N 22 tot aan het kruispunt met de oprit van de autosnelweg E10-E41, ten westen van de middellijn van die oprit tot aan het kruispunt ervan met de autosnelweg, ten zuiden van de vroegere grens van de voormalige gemeenten Ghlin en Jemappes van de stad Bergen, vormt het eerste gerechtelijk kanton Bergen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Bergen.

De steden :

Le Roeulx,

's Gravenbrakel,

Zinnik,

en de gemeente :

Ecaussinnes,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Zinnik en te Le Roeulx.

De steden :

Aat,

Lessen,

en de gemeenten :

Elzele,

Frasnes-lez-Anvaing,

Vloesberg,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Aat en te Lessen.

De steden :

Komen-Waasten,

Moeskroen,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Moeskroen en te Komen-Waasten.

De steden :

Leuze-en-Hainaut,

Péruwelz,

en de gemeenten :

Beloeil,

Bernissart,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Péruwelz en te Leuze-en-Hainaut.

De stad Antoing, de gemeenten Celles, Mont-de-l'Enclus en het gedeelte van het grondgebied van de stad Doornik gelegen op de rechteroever van de Schelde, vormen het eerste gerechtelijk kanton Doornik; de zetel van het gerecht is gevestigd te Doornik.

De gemeenten Brunehaut, Estaimpuis, Pecq, Rumes en het gedeelte van het grondgebied van de stad Doornik gelegen op de linkeroever van de Schelde, vormen het tweede gerechtelijk kanton Doornik; de zetel van het gerecht is gevestigd te Doornik. »

M. Desmedt propose l'amendement que voici :

« À l'article 1er proposé de l'annexe au Code judiciaire apporter les modifications suivantes :

A. À la section 3, alinéa 3, remplacer les mots « et les communes de : Lasne, Villers-la-Ville, » par les mots « et la commune de Villers-la-Ville, ».

B. À la même section, alinéa 5, insérer le mot « Lasne, » en dessous des mots « La Hulpe, ».

« In het voorgestelde artikel 1 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek de volgende wijzigingen aanbrengen :

A. In afdeling 3, derde lid, de woorden « en de gemeenten : Lasne, Villers-la-Ville, » vervangen door de woorden « en de gemeente Villers-la-Ville, ».

B. In dezelfde afdeling, vijfde lid, onder het woord « Terhulpen, » invoegen het woord « Lasne, ».

La parole est à M. Desmedt.

M. Desmedt (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, comme il n'y a, dans cette assemblée, aucun sénateur du Brabant wallon, on m'a demandé de défendre un amendement qui concerne cette province et que j'avais déjà évoqué en commission. Il concerne le sort de la commune de Lasne.

Celle-ci fait actuellement partie du canton de Wavre. Or, le projet la transfère au canton de Nivelles. J'avais joint à mon amendement une carte de la région ­ je comprends qu'il était techniquement difficile de la reproduire ­ montrant que Lasne occupe une position tout à fait excentrique par rapport à Nivelles. Le seul argument avancé en faveur de ce transfert, qui n'est demandé par personne, est d'obtenir un équilibre du nombre d'habitants de chaque canton.

En d'autres termes, on distrait la commune de Lasne du canton de Wavre, dont elle fait partie depuis toujours et dont elle est proche, pour la transférer au très lointain canton de Nivelles, et ce uniquement pour que chacun de ces deux cantons ait à peu près une population de 50 000 habitants.

Les habitants de Lasne, relayés par les autorités communales, souhaitent le maintien de leur commune dans le canton de Wavre, d'autant plus qu'aucun transport public ne relie Lasne à Nivelles. Mon amendement vise donc à ce maintien.

De voorzitter. ­ De stemming over het amendement en de stemming over artikel 4 worden aangehouden.

Le vote sur l'amendement et le vote sur l'article 4 sont réservés.

M. Desmedt (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, je regrette que le ministre de la Justice ne soit pas là pour répondre à nos arguments. Sans doute existe-il une bonne raison à son absence, mais ce n'est tout de même pas normal.

M. le président. ­ On me signale que le ministre de la Justice est retenu à la Chambre des représentants, mais il est très valablement représenté ici par un vice-premier ministre du gouvernement.

M. Desmedt (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, le gouvernement est très valablement représenté mais qu'un ministre en remplace un autre n'a jamais été une bonne méthode de discussion.

M. le président. ­ Le ministre n'a pas encore le don d'ubiquité.

Art. 5. L'article 2 de la même annexe est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 2. Un seul juge de paix et un seul greffier en chef sont nommés pour les cantons désignés ci-avant. »

Art. 5. Artikel 2 van hetzelfde bijvoegsel wordt vervangen door de volgende bepaling :

« Art. 2. Een enkele vrederechter en een enkele hoofdgriffier worden benoemd voor de hierboven vermelde kantons. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 6. À l'article 3 de la même annexe, sont apportées les modifications suivantes :

1º Le point 2 est remplacé par la disposition suivante :

« 2. À Malines.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Malines. »

2º Le point 3 est supprimé.

3º Au point 7, les mots « neuf cantons de Bruxelles » sont remplacés par les mots « six cantons de Bruxelles », les mots « deux cantons d'Ixelles » sont remplacés par les mots « le canton d'Ixelles » et les mots « trois cantons de Schaerbeek » sont remplacés par les mots « deux cantons de Schaerbeek ».

4º Le point 8 est remplacé par la disposition suivante :

« 8. À Vilvorde.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Asse, Grimbergen, Meise, Overijse-Zaventem et Vilvorde. »

5º Le point 9 est remplacé par la disposition suivante :

« 9. À Hal.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Hal, Herne-Sint-Pieters-Leeuw, Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et Lennik. »

6º Le point 19 est remplacé par la disposition suivante :

« 19. À Termonde.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Termonde-Hamme et de Wetteren-Zele. »

Art. 6. In artikel 3 van hetzelfde bijvoegsel worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º Het punt 2 wordt vervangen door de volgende bepaling :

« 2. te Mechelen.

Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Mechelen. »

2º Het punt 3 wordt opgeheven.

3º In punt 7 worden de woorden « negen kantons Brussel » vervangen door de woorden « zes kantons Brussel », de woorden « twee kantons Elsene » vervangen door de woorden « het kanton Elsene » en de woorden « drie kantons Schaarbeek » door de woorden « twee kantons Schaarbeek ».

4º Het punt 8 wordt vervangen door de volgende bepaling :

« 8. te Vilvoorde.

Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van de kantons Asse, Grimbergen, Meise, Overijse-Zaventem en Vilvoorde. »

5º Het punt 9 wordt vervangen door de volgende bepaling :

« 9. te Halle.

Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van de kantons Halle, Herne-Sint-Pieters-Leeuw, Kraainem-Sint-Genesius-Rode en Lennik. »

6º Het punt 19 wordt vervangen door de volgende bepaling :

« 19. te Dendermonde.

Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van de kantons Dendermonde-Hamme en Wetteren-Zele. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 7. L'article 4 de la même annexe est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 4.

1. Les douze cantons d'Anvers et les cantons de Boom, de Brasschaat, de Kapellen, de Kontich, de Schilde et de Zandhoven forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Anvers.

2. Les cantons de Heist-op-den-Berg, de Lierre, de Malines et de Willebroek forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Malines.

3. Les cantons d'Arendonk, de Geel, d'Herentals, d'Hoogstraten, de Mol, de Turnhout et de Westerlo forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Turnhout.

4. Le canton de Beringen, les deux cantons d'Hasselt, les cantons de Houthalen-Helchteren, de Neerpelt-Lommel et de Saint-Trond forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Hasselt.

5. Les cantons de Bilzen, de Looz, de Bree, de Genk, de Maaseik, de Maasmechelen et de Tongres-Fourons forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Tongres.

6. Les cantons de Braine-l'Alleud, de Jodoigne-Perwez, de Nivelles, de Tubize et les deux cantons de Wavre forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Nivelles.

7. Les deux cantons d'Anderlecht, les cantons d'Asse et d'Auderghem, les six cantons de Bruxelles, les cantons d'Etterbeek, de Forest, de Grimbergen, de Hal, de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, le canton d'Ixelles, les cantons de Jette, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse, de Lennik, de Meise, de Molenbeek-Saint-Jean, d'Overijse-Zaventem, de Saint-Gilles, de Saint-Josse-ten-Noode, les deux cantons de Schaerbeek, les cantons d'Uccle, de Vilvorde et de Woluwe-Saint-Pierre forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Bruxelles.

8. Les cantons d'Aarschot, de Diest, d'Haacht, de Landen-Léau, les trois cantons de Louvain et le canton de Tirlemont forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Louvain.

9. Les deux cantons d'Alost, les cantons de Beveren, de Lokeren, de Ninove, les deux cantons de Saint-Nicolas et les cantons de Termonde-Hamme et de Wetteren-Zele forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Termonde.

10. Les cantons de Deinze et d'Eeklo, les cinq cantons de Gand et les cantons de Merelbeke, de Zelzate et de Zomergem forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Gand.

11. Les cantons d'Audenarde-Kruishoutem, de Grammont-Brakel, de Renaix et de Zottegem-Herzele forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Audenarde.

12. Les quatre cantons de Bruges , les deux cantons d'Ostende, les cantons de Tielt et de Torhout forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Bruges.

13. Le premier canton d'Ypres, le second canton d'Ypres-Poperinge et le canton de Wervik forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Ypres.

14. Les deux cantons de Courtrai, les cantons d'Harelbeke, d'Izegem, de Menin, de Roulers et de Waregem forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Courtrai.

15. Les cantons de Dixmude et de Furnes-Nieuport forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Furnes.

16. Les cantons d'Eupen et de Saint-Vith forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Eupen.

17. Les cantons de Hamoir, de Huy-Hannut et de Huy forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Huy.

18. Les cantons de Fléron, de Grâce-Hollogne, de Herstal, les quatre cantons de Liège, les cantons de Saint-Nicolas, de Seraing, de Sprimont, de Visé et de Waremme forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Liège.

19. Les cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, le premier canton de Verviers-Herve et le second canton de Verviers forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Verviers.

20. Les cantons d'Arlon-Messancy et de Virton-Florenville-Etalle forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Arlon.

21. Les cantons de Marche-en-Famenne-Durbuy et de Vielsalm-La-Roche-en-Ardenne-Houffalize forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Marche-en-Famenne.

22. Les cantons de Bastogne-Neufchâteau et de Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Neufchâteau.

23. Les cantons de Beauraing-Dinant-Gedinne, Ciney-Rochefort, de Couvin-Philippeville et Florennes-Walcourt forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Dinant.

24. Les cantons d'Andenne, de Fosses-la-Ville, de Gembloux-Eghezée et les deux cantons de Namur forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Namur.

25. Les cantons de Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, de Binche, les cinq cantons de Charleroi, les cantons de Châtelet, de Fontaine-l'Evêque, de Seneffe et de Thuin forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Charleroi.

26. Les cantons de Boussu, de Dour-Colfontaine, d'Enghien-Lens, de La Louvière, les deux cantons de Mons et le canton de Soignies-Le Roeulx forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Mons.

27. Les cantons d'Ath-Lessines, Mouscron-Comines-Warneton, de Péruwelz-Leuze-en-Hainaut et les deux cantons de Tournai forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Tournai. »

Art. 7. Artikel 4 van hetzelfde bijvoegsel wordt vervangen door de volgende bepaling :

« Art. 4.

1. De twaalf kantons Antwerpen en de kantons Boom, Brasschaat, Kapellen, Kontich, Schilde en Zandhoven vormen een gerechtelijk arrondissement.

De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Antwerpen.

2. De kantons Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen en Willebroek vormen een gerechtelijk arrondissement.

De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Mechelen.

3. De kantons Arendonk, Geel, Herentals, Hoogstraten, Mol, Turnhout en Westerlo vormen een gerechtelijk arrondissement.

De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Turnhout.

4. Het kanton Beringen, de twee kantons Hasselt, de kantons Houthalen-Helchteren, Neerpelt-Lommel en Sint-Truiden vormen een gerechtelijk arrondissement.

De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Hasselt.

5. De kantons Bilzen, Borgloon, Bree, Genk, Maaseik, Maasmechelen en Tongeren-Voeren vormen een gerechtelijk arrondissement.

De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Tongeren.

6. De kantons Eigenbrakel, Geldenaken-Perwijs, Nijvel, Tubeke en de twee kantons Waver vormen een gerechtelijk arrondissement.

De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Nijvel.

7. De twee kantons Anderlecht, het kanton Asse, de zes kantons Brussel, het kanton Elsene, de kantons Etterbeek, Grimbergen, Halle, Herne-Sint-Pieters-Leeuw, Jette, Kraainem-Sint-Genesius-Rode, Lennik, Meise, Oudergem en Overijse-Zaventem, de twee kantons Schaarbeek, de kantons Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-Ten-Node, Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel, Vilvoorde, Vorst vormen een gerechtelijk arrondissement.

De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Brussel.

8. De kantons Aarschot, Diest, Haacht, Landen-Zoutleeuw, de drie kantons Leuven en het kanton Tienen vormen een gerechtelijk arrondissement.

De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Leuven.

9. De twee kantons Aalst, de kantons Beveren, Dendermonde-Hamme, Lokeren, Ninove, de twee kantons Sint-Niklaas en het kanton Wetteren-Zele vormen een gerechtelijk arrondissement.

De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Dendermonde.

10. De kantons Deinze, Eeklo, de vijf kantons Gent, de kantons Merelbeke, Zelzate en Zomergem vormen een gerechtelijk arrondissement.

De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Gent.

11. De kantons Geraardsbergen-Brakel, Oudenaarde-Kruishoutem, Ronse en Zottegem-Herzele vormen een gerechtelijk arrondissement.

De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Oudenaarde.

12. De vier kantons Brugge, de twee kantons Oostende, de kantons Tielt en Torhout vormen een gerechtelijk arrondissement.

De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Brugge.

13. Het eerste kanton Ieper, het tweede kanton Ieper-Poperinge en het kanton Wervik vormen een gerechtelijk arrondissement.

De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Ieper.

14. De kantons Harelbeke, Izegem, de twee kantons Kortrijk, de kantons Menen, Roeselare en Waregem vormen een gerechtelijk arrondissement.

De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Kortrijk.

15. De kantons Diksmuide en Veurne-Nieuwpoort vormen een gerechtelijk arrondissement.

De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Veurne.

16. De kantons Eupen en Sankt-Vith vormen een gerechtelijk arrondissement.

De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Eupen.

17. De kantons Hamoir, Hoei-Hannuit en Hoei vormen een gerechtelijk arrondissement.

De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Hoei.

18. De kantons Borgworm, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, de vier kantons Luik, de kantons Saint-Nicolas, Seraing, Sprimont en Wezet vormen een gerechtelijk arrondissement.

De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Luik.

19. De kantons Limburg-Aubel, Malmedy-Spa-Stavelot, het eerste kanton Verviers-Herve en het tweede kanton Verviers vormen een gerechtelijk arrondissement.

De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Verviers.

20. De kantons Aarlen-Messancy en Virton-Florenville-Etalle vormen een gerechtelijk arrondissement.

De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Aarlen.

21. De kantons Marche-en-Famenne-Durbuy en Vielsalm-La-Roche-en-Ardenne-Houffalize vormen een gerechtelijk arrondissement.

De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Marche-en-Famenne.

22. De kantons Bastenaken-Neufchâteau en Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul vormen een gerechtelijk arrondissement.

De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Neufchâteau.

23. De kantons Beauraing-Dinant-Gedinne, Ciney-Rochefort, Couvin-Philippeville en Florennes-Walcourt vormen een gerechtelijk arrondissement.

De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Dinant.

24. De kantons Andenne, Fosses-la-Ville, Gembloux-Eghezée en de twee kantons Namen vormen een gerechtelijk arrondissement.

De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Namen.

25. De kantons Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, Binche, de vijf kantons van Charleroi, de kantons Châtelet, Fontaine-l'Evêque, Seneffe en Thuin vormen een gerechtelijk arrondissement.

De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Charleroi.

26. De twee kantons Bergen, de kantons Boussu, Dour-Colfontaine, Edingen-Lens, La Louvière en Zinnik-Le Roeulx, vormen een gerechtelijk arrondissement.

De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Bergen.

27. De kantons Aat-Lessen, Moeskroen-Komen-Waasten, Péruwelz-Leuze-en-Hainaut en de twee kantons Doornik vormen een gerechtelijk arrondissement.

De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Doornik. ».

­ Adopté.

Aangenomen.

Chapitre III. ­ Modification de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

Art. 8. Dans l'article 7bis , § 1, de la loi du 15 juin 1935, insérée par la loi du 9 août 1963 et modifiée par la loi du 11 juin 1994, les mots « à Kraainem, Rhode-Saint-Genèse et Wolvertem » sont remplacés par les mots « à Kraainem, Rhode-Saint-Genèse et Meise ».

Hoofdstuk III. ­ Wijziging van de wet van 15 juni 1935 houdende het gebruik der talen in gerechtszaken

Art. 8. In artikel 7bis , § 1 van de wet van 15 juni 1935, ingevoegd bij wet van 9 augustus 1963 en gewijzigd bij wet van 11 juli 1994, worden de woorden « te Kraainem, Sint-Genesius-Rode en Wolvertem » vervangen door de woorden « van Kraainem, Sint-Genesius-Rode en Meise ».

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 9. L'article 46 de la loi précitée, modifiée par les lois du 9 août 1963 et 23 septembre 1985, est remplacé par la disposition suivante :

« Dans les cantons d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens, un juge de paix ou un juge de paix suppléant et, dans le canton de Mouscron-Comines-Warneton, le juge de paix et un juge de paix suppléant doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; dans le deuxième canton de Courtrai, le deuxième canton d'Ypres-Poperinge et dans le canton de Renaix ainsi que dans les cantons de Herne-Leeuw-Saint-Pierre et de Tongres-Fourons, un juge de paix ou un juge de paix suppléant et, dans les cantons de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Meise, le juge de paix et un juge de paix suppléant doivent justifier de la connaissance de la langue française. »

Art. 9. Artikel 46 van voormelde wet, gewijzigd bij wetten van 9 augustus 1963 en 23 september 1985, wordt vervangen door volgende bepaling :

« In de kantons Aat-Lessen en Edingen-Lens moet een vrederechter of een plaatsvervangend vrederechter en in het kanton Moeskroen-Komen-Waasten moet de vrederechter en een plaatsvervangend vrederechter bewijzen de Nederlandse taal te kennen; in het tweede kanton Kortrijk, het tweede kanton Ieper-Poperinge en in het kanton Ronse, in de kantons Herne-Sint-Pieters-Leeuw en Tongeren-Voeren, moet een vrederechter of een plaatsvervangend vrederechter en in de kantons Kraainem-Sint-Genesius-Rode en Meise moeten de vrederechter en een plaatsvervangend vrederechter bewijzen de Franse taal te kennen. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 10. L'article 53, § 5, de la loi précitée, modifié par la loi du 9 août 1963, est remplacé par la disposition suivante :

« § 5. Les greffiers en chef des justices de paix de Mouscron-Comines-Warneton, d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; les greffiers en chef des justices de paix du deuxième canton de Courtrai, du deuxième canton d'Ypres-Poperinge, des cantons de Renaix, de Herne-Leeuw-Saint-Pierre, de Tongres-Fourons, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Meise doivent justifier de la connaissance de la langue française. »

Art. 10. Artikel 53, § 5, van voormelde wet, vervangen bij wet van 9 augustus 1963, wordt vervangen door volgende bepaling :

« § 5. De hoofdgriffiers van de vredegerechten van de kantons Moeskroen-Komen-Waasten, Aat-Lessen en Edingen-Lens moeten bewijzen de Nederlandse taal te kennen; de hoofdgriffiers van de vredegerechten van het tweede kanton Kortrijk, het tweede kanton Ieper-Poperinge, de kantons Ronse, Herne-Sint-Pieters-Leeuw, Tongeren-Voeren, Kraainem-Sint-Genesius-Rode en Meise moeten bewijzen de Franse taal te kennen. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Chapitre IV. ­ Modification de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police

Art. 11. Dans le tableau figurant à l'article unique de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police, remplacé par la loi du 11 juillet 1994 et modifié par la loi du 17 février 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1º l'intitulé de la colonne « commis-greffiers » est remplacé par l'intitulé « greffiers-adjoints »;

2º dans la colonne « juges » le chiffre « 2 » en regard du siège de Malines est remplacé par le chiffre « 3 »;

3º dans la colonne « greffiers-adjoints » le chiffre « 1 » en regard du siège de Malines est remplacé par le chiffre « 2 »;

4º la rubrique Lierre est supprimée.

Hoofdstuk IV. ­ Wijziging van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken

Art. 11. In de tabel die voorkomt in het enig artikel van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken, vervangen bij de wet van 11 juli 1994 en gewijzigd bij de wet van 17 februari 1997, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º het opschrift van de kolom « klerk-griffiers » wordt vervangen door het opschrift « adjunct-griffiers »;

2º in de kolom « rechters » wordt het cijfer « 2 » dat voorkomt tegenover de zetel Mechelen vervangen door het cijfer « 3 »;

3º in de kolom « adjunct-griffiers » wordt het cijfer « 1 » dat voorkomt tegenover de zetel Mechelen vervangen door het cijfer « 2 »;

4º de rubriek Lier wordt geschrapt.

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 12. Dans le tableau figurant à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 décembre 1972 déterminant le cadre du personnel des greffes des tribunaux de police, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1994, sont, sans préjudice des compétences du Roi, apportées les modifications suivantes :

1º dans la colonne « employés » le chiffre « 2 » en regard du siège de Malines est remplacé par le chiffre « 3 »;

2º la rubrique Lierre est supprimée.

Art. 12. In de tabel die voorkomt in artikel 1 van het koninklijk besluit van 6 december 1972 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de griffies van de politierechtbanken, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 juli 1994, worden, onverminderd de bevoegdheid van de Koning terzake, de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in de kolom « beambten » wordt het cijfer « 2 » dat voorkomt tegenover de zetel Mechelen vervangen door het cijfer « 3 »;

2º de rubriek Lier wordt geschrapt.

­ Adopté.

Aangenomen.

Chapitre V. ­ Modification de la loi du 20 juillet 1971 déterminant le cadre du personnel des justices de paix

Art. 13. Le tableau qui figure à l'article unique de la loi du 20 juillet 1971, déterminant le cadre du personnel des justices de paix, modifié par les lois des 20 février 1980 et 17 février 1997, est remplacé par le tableau suivant :

Canton Greffier Greffier adjoint
Anvers I 1 1
Anvers II 1 1
Anvers III 1 1
Anvers IV 1 1
Anvers V 1 1
Anvers VI 1 1
Anvers VII 1 2
Anvers VIII 1 1
Anvers IX 1 1
Anvers X 1 1
Anvers XI 0 2
Anvers XII 1 1
Boom 1 1
Brasschaat 1 1
Kapellen 1 1
Kontich 1 1
Schilde 0 2
Zandhoven 1 1
Heist-op-den-Berg 1 1
Lierre 1 1
Malines 1 2
Willebroek 1 1
Arendonk 1 1
Geel 1 1
Herentals 1 1
Hoogstraten 1 1
Mol 1 1
Turnhout 1 1
Westerlo 1 1
Beringen 1 2
Hasselt I 1 2
Hasselt II 1 1
Houthalen-Helchteren 1 1
Neerpelt 1 2
Saint-Trond 1 1
Bilzen 0 2
Looz 0 0
Bree 0 1
Genk 1 1
Maaseik 0 1
Maasmechelen 1 1
Tongres-Fourons 0 2
Braine-l'Alleud 1 1
Jodoigne-Perwez 1 1
Nivelles 1 1
Tubize 0 1
Wavre I 1 1
Wavre II 1 1
Anderlecht I 1 1
Anderlecht II 1 1
Auderghem 1 1
Bruxelles I 1 2
Bruxelles II 1 2
Bruxelles III 1 1
Bruxelles IV 1 1
Bruxelles V 1 1
Bruxelles VI 1 1
Etterbeek 1 1
Forest 1 1
Ixelles 1 2
Jette 1 1
Molenbeek-Saint-Jean 1 1
Saint-Gilles 1 1
Saint-Josse-ten-Noode 1 1
Schaerbeek I 1 1
Schaerbeek II 1 1
Uccle 1 1
Woluwe-Saint-Pierre 1 1
Asse 1 1
Grimbergen 1 1
Hal 1 1
Herne-Sint-Pieters-Leeuw 1 1
Kraainem-Rhode-Saint-Genèse 1 1
Lennik 1 1
Meise 1 1
Overijse-Zaventem 1 1
Vilvorde 1 1
Aarschot 1 1
Diest 1 1
Haacht 1 1
Landen-Léau 0 1
Louvain I 1 1
Louvain II 1 1
Louvain III 1 1
Tirlemont 1 1
Alost I 1 1
Alost II 1 1
Beveren 1 1
Termonde-Hamme 1 2
Lokeren 1 1
Ninove 1 1
Saint-Nicolas I 1 1
Saint-Nicolas II 1 1
Wetteren-Zele 1 1
Deinze 1 1
Eeklo 1 1
Gand I 1 1
Gand II 1 1
Gand III 1 1
Gand IV 1 1
Gand V 1 1
Merelbeke 1 1
Zelzate 1 1
Zomergem 1 1
Grammont-Brakel 1 1
Audenarde-Kruishoutem 0 2
Renaix 0 1
Zottegem-Herzele 0 2
Bruges I 1 1
Bruges II 1 1
Bruges III 1 1
Bruges IV 1 1
Ostende I 1 1
Ostende II 1 1
Tielt 1 1
Torhout 1 1
Ypres I 0 1
Ypres II-Poperinge 0 2
Wervik 0 0
Harelbeke 1 1
Izegem 1 1
Courtrai I 1 1
Courtrai II 1 1
Menin 1 1
Roulers 1 1
Waregem 1 1
Dixmude 0 1
Furnes-Nieuport 1 1
Eupen 0 1
Saint-Vith 0 0
Hamoir 0 1
Huy-Hannut 0 1
Huy 1 1
Fléron 1 1
Grâce-Hollogne 1 1
Herstal 1 1
Liège I 1 2
Liège II 1 2
Liège III 1 2
Liège IV 1 2
Saint-Nicolas 1 1
Seraing 1 1
Sprimont 1 1
Visé 1 1
Waremme 0 1
Limbourg-Aubel 0 1
Malmedy-Spa-Stavelot 0 2
Verviers I-Herve 1 1
Verviers II 1 1
Arlon-Messancy 1 1
Virton-Florenville-Étalle 0 1
Marche-en-Famenne-Durbuy 0 2
Vielsalm-La Roche-en-Ardenne-Houffalize 0 1
Bastogne-Neufchâteau 0 1
Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul 0 1
Beauraing-Dinant-Gedinne 0 2
Ciney-Rochefort 0 2
Couvin-Philippeville 0 1
Florennes-Walcourt 0 1
Andenne 0 1
Fosses-la-Ville 1 1
Gembloux-Eghezée 1 1
Namur I 1 1
Namur II 1 1
Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château 0 2
Binche 1 1
Charleroi I 1 1
Charleroi II 1 1
Charleroi III 1 1
Charleroi IV 0 2
Charleroi V 1 1
Châtelet 1 1
Fontaine-l'Évêque 1 1
Seneffe 1 1
Thuin 0 2
Boussu 1 1
Dour-Colfontaine 1 1
Enghien-Lens 1 1
La Louvière 1 1
Mons I 1 1
Mons II 1 1
Soignies-Le Roeulx 1 1
Ath-Lessines 1 1
Mouscron-Comines-Warneton 1 1
Péruwelz-Leuze-en-Hainaut 1 1
Tournai I 1 1
Tournai II 1 1

Hoofdstuk V. ­ Wijziging van de wet van 20 juli 1971 tot vaststelling van de personeelsformatie van de vredegerechten

Art. 13. De tabel die voorkomt in het enige artikel van de wet van 20 juli 1971, tot vaststelling van de personeelsformatie van de vredegerechten, gewijzigd bij de wetten van 20 februari 1980 en 17 februari 1997, wordt door de volgende tabel vervangen :

Kanton Griffier Adjunct-griffier
Antwerpen I 1 1
Antwerpen II 1 1
Antwerpen III 1 1
Antwerpen IV 1 1
Antwerpen V 1 1
Antwerpen VI 1 1
Antwerpen VII 1 2
Antwerpen VIII 1 1
Antwerpen IX 1 1
Antwerpen X 1 1
Antwerpen XI 0 2
Antwerpen XII 1 1
Boom 1 1
Brasschaat 1 1
Kapellen 1 1
Kontich 1 1
Schilde 0 2
Zandhoven 1 1
Heist-op-den-Berg 1 1
Lier 1 1
Mechelen 1 2
Willebroek 1 1
Arendonk 1 1
Geel 1 1
Herentals 1 1
Hoogstraten 1 1
Mol 1 1
Turnhout 1 1
Westerlo 1 1
Beringen 1 2
Hasselt I 1 2
Hasselt II 1 1
Houthalen-Helchteren 1 1
Neerpelt 1 2
Sint-Truiden 1 1
Bilzen 0 2
Borgloon 0 0
Bree 0 1
Genk 1 1
Maaseik 0 1
Maasmechelen 1 1
Tongeren-Voeren 0 2
Eigenbrakel 1 1
Geldenaken-Perwijs 1 1
Nijvel 1 1
Tubeke 0 1
Waver I 1 1
Waver II 1 1
Anderlecht I 1 1
Anderlecht II 1 1
Oudergem 1 1
Brussel I 1 2
Brussel II 1 2
Brussel III 1 1
Brussel IV 1 1
Brussel V 1 1
Brussel VI 1 1
Etterbeek 1 1
Vorst 1 1
Elsene 1 2
Jette 1 1
Sint-Jans-Molenbeek 1 1
Sint-Gillis 1 1
Sint-Joost-ten-Node 1 1
Schaarbeek I 1 1
Schaarbeek II 1 1
Ukkel 1 1
Sint-Pieters-Woluwe 1 1
Asse 1 1
Grimbergen 1 1
Halle 1 1
Herne-Sint-Pieters-Leeuw 1 1
Kraainem-Sint-Genesius-Rode 1 1
Lennik 1 1
Meise 1 1
Overijse-Zaventem 1 1
Vilvoorde 1 1
Aarschot 1 1
Diest 1 1
Haacht 1 1
Landen-Zoutleeuw 0 1
Leuven I 1 1
Leuven II 1 1
Leuven III 1 1
Tienen 1 1
Aalst I 1 1
Aalst II 1 1
Beveren 1 1
Dendermonde-Hamme 1 2
Lokeren 1 1
Ninove 1 1
Sint-Niklaas I 1 1
Sint-Niklaas II 1 1
Wetteren-Zele 1 1
Deinze 1 1
Eeklo 1 1
Gent I 1 1
Gent II 1 1
Gent III 1 1
Gent IV 1 1
Gent V 1 1
Merelbeke 1 1
Zelzate 1 1
Zomergem 1 1
Geraardsbergen-Brakel 1 1
Oudenaarde-Kruishoutem 0 2
Ronse 0 1
Zottegem-Herzele 0 2
Brugge I 1 1
Brugge II 1 1
Brugge III 1 1
Brugge IV 1 1
Oostende I 1 1
Oostende II 1 1
Tielt 1 1
Torhout 1 1
Ieper I 0 1
Ieper II-Poperinge 0 2
Wervik 0 0
Harelbeke 1 1
Izegem 1 1
Kortrijk I 1 1
Kortrijk II 1 1
Menen 1 1
Roeselare 1 1
Waregem 1 1
Diksmuide 0 1
Veurne-Nieuwpoort 1 1
Eupen 0 1
Sankt-Vith 0 0
Hamoir 0 1
Hoei-Hannuit 0 1
Hoei 1 1
Fléron 1 1
Grâce-Hollogne 1 1
Herstal 1 1
Luik I 1 2
Luik II 1 2
Luik III 1 2
Luik IV 1 2
Saint-Nicolas 1 1
Seraing 1 1
Sprimont 1 1
Wezet 1 1
Borgworm 0 1
Limburg-Aubel 0 1
Malmedy-Spa-Stavelot 0 2
Verviers I-Herve 1 1
Verviers II 1 1
Aarlen-Messancy 1 1
Virton-Florenville-Étalle 0 1
Marche-en-Famenne-Durbuy 0 2
Vielsalm-La Roche-en-Ardenne-Houffalize 0 1
Bastenaken-Neufchâteau 0 1
Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul 0 1
Beauraing-Dinant-Gedinne 0 2
Ciney-Rochefort 0 2
Couvin-Philippeville 0 1
Florennes-Walcourt 0 1
Andenne 0 1
Fosses-la-Ville 1 1
Gembloux-Eghezée 1 1
Namen I 1 1
Namen II 1 1
Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château 0 2
Binche 1 1
Charleroi I 1 1
Charleroi II 1 1
Charleroi III 1 1
Charleroi IV 0 2
Charleroi V 1 1
Châtelet 1 1
Fontaine-l'Évêque 1 1
Seneffe 1 1
Thuin 0 2
Boussu 1 1
Dour-Colfontaine 1 1
Edingen-Lens 1 1
La Louvière 1 1
Bergen I 1 1
Bergen II 1 1
Zinnik-Le Roeulx 1 1
Aat-Lessen 1 1
Moeskroen-Komen-Waasten 1 1
Péruwelz-Leuze-en-Hainaut 1 1
Doornik I 1 1
Doornik II 1 1

­ Adopté.

Aangenomen.

Chapitre VI. ­ Disposition abrogatoire

Art. 14. La loi du 6 juillet 1976 relative à l'annexe au Code judiciaire est abrogée.

Hoofdstuk VI. ­ Opheffingsbepaling

Art. 14. De wet van 6 juli 1976 betreffende het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek wordt opgeheven.

­ Adopté.

Aangenomen.

Chapitre VII. ­ Dispositions transitoires

Section Ire . ­ Dispositions générales

Art. 15. Par dérogation à l'article 305 du Code judiciaire, les juges de paix et les greffiers en chef peuvent continuer à résider à titre personnel dans la résidence qu'ils occupaient effectivement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Hoofdstuk VII. ­ Overgangsbepalingen

Afdeling I. ­ Algemene bepalingen

Art. 15. Bij afwijking van artikel 305 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen de vrederechters en de hoofdgriffiers ten persoonlijke titel verder verblijven in de werkelijke verblijfplaats die zij hadden op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet.

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 16. L'application de la présente loi ne peut porter atteinte aux traitements, augmentations de traitement, suppléments de traitement autres que celui visé à l'article 369, 5º, du Code judiciaire et pensions des juges de paix, des greffiers en chef, des greffiers, des greffiers adjoints et des membres du personnel des greffes en fonction au moment de son entrée en vigueur.

Art. 16. De toepassing van deze wet mag geen afbreuk doen aan de wedden, de weddeverhogingen, de weddebijslagen met uitzondering van artikel 369, 5º, van het Gerechtelijk Wetboek en pensioenen van de vrederechters, de hoofdgriffiers, de griffiers, de adjunctgriffiers en de personeelsleden van de griffies, die op het ogenblik van haar inwerkingtreding in functie zijn.

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 17. § 1er . Le Roi détermine les conditions auxquelles les archives des juridictions supprimées sont confiées aux juridictions qu'il détermine et par lesquelles Il peut en être délivré des expéditions, copies et extraits.

§ 2. Les archives du tribunal de police de Lierre sont confiées au greffier en chef du tribunal de police de Malines.

Art. 17. § 1. De Koning bepaalt de voorwaarden waaronder de archieven van de opgeheven gerechten worden toevertrouwd aan de gerechten die Hij aanwijst, en die daarvan uitgiften, afschriften en uittreksels kunnen afleveren.

§ 2. Het archief van de politierechtbank te Lier wordt toevertrouwd aan de hoofdgriffier van de politierechtbank te Mechelen.

­ Adopté.

Aangenomen.

Section II. ­ Compétences

Art. 18. Les juridictions dont cette loi modifie le ressort territorial restent saisies de toutes les affaires portées devant elles, même si le lieu qui a déterminé leur compétence territoriale appartient désormais au ressort d'une autre juridiction.

Afdeling II. ­ Bevoegdheid

Art. 18. Voor de gerechten waarvan het rechtsgebied wordt gewijzigd door deze wet, blijven alle zaken aanhangig die er aangebracht zijn, zelfs indien de plaats waardoor hun territoriale bevoegdheid was bepaald voortaan tot het rechtsgebied van een ander gerecht behoort.

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 19. § 1er . Les causes dont est saisie la justice de paix dont le siège est supprimé en vertu de l'article 4 de la présente loi sont mises d'office et sans frais au rôle général ou au registre des nouvelles justices de paix, conformément aux modalités fixées par le Roi. Les dossiers sont transmis aux greffes des nouvelles justices de paix compétentes par le greffier de la justice de paix supprimée. Les justices de paix supprimées restent en fonction pour les causes dont les débats sont en cours ou en délibéré.

L'appel des décisions rendues par une justice de paix supprimée est porté devant la juridiction qui connait de l'appel des décisions de la nouvelle justice de paix.

L'opposition contre les décisions rendues par la justice de paix supprimée est portée devant la nouvelle justice de paix compétente.

§ 2. Les causes dont est saisi le tribunal de police de Lierre, sont d'office et sans frais mises au rôle général du tribunal de police de Malines.

Les causes dont les débats sont en cours devant le tribunal de police de Lierre au moment de sa suppression, sont traitées par le tribunal de police de Malines. Pour les causes en délibéré, le tribunal de police de Lierre reste compétent.

La déclaration d'appeler des décisions rendues par le tribunal de police de Lierre en matière pénale a lieu, après la suppression de celui-ci, au greffe du tribunal de police de Malines. L'opposition contre les décisions rendues par le tribunal de police de Lierre sera, après la suppression de celui-ci, portée devant le tribunal de police de Malines.

Art. 19. § 1. Zaken die aanhangig zijn bij een vredegerecht dat krachtens artikel 4 van deze wet is opgeheven, worden ambtshalve en zonder kosten ingeschreven, op de algemene rol of het register van het nieuwe vredegerecht. Dit gebeurt overeenkomstig de regels bepaald door de Koning. De dossiers worden aan de griffies van het nieuwe vredegerecht toegezonden door de griffier van het opgeheven vredegerecht. Opgeheven vredegerechten blijven in werking voor zaken waarvoor de debatten aan de gang zijn of die in beraad genomen zijn.

Hoger beroep tegen beslissingen van een opgeheven vredegerecht wordt ingediend voor het gerecht dat in hoger beroep kennis neemt van de beslissingen van het nieuwe vredegerecht.

Verzet tegen de beslissingen van het opgeheven vredegerecht wordt ingediend bij het nieuwe bevoegde vredegerecht.

§ 2. Zaken die aanhangig zijn bij de politierechtbank van Lier, worden ambtshalve en zonder kosten ingeschreven op de algemene rol van de politierechtbank te Mechelen.

Zaken waarvoor de debatten aan de gang zijn voor de politierechtbank te Lier op het ogenblik van haar opheffing, worden behandeld door de politierechtbank te Mechelen. Voor de zaken die in beraad zijn, blijft de politierechtbank te Lier in werking.

De verklaring van hoger beroep tegen beslissingen van de politierechtbank te Lier in strafzaken geschiedt na haar opheffing op de griffie van de politierechtbank te Mechelen. Verzet tegen beslissingen van de politierechtbank te Lier wordt na haar opheffing ingediend voor de politierechtbank te Mechelen.

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 20. Le Roi détermine la date à laquelle le siège du canton de Waregem sera transféré effectivement à la commune de Waregem. Jusqu'à ce moment, le siège du canton judiciaire se situe effectivement à Oostrozebeke.

Art. 20. De Koning bepaalt de datum waarop de zetel van het kanton Waregem effectief wordt gevestigd in de gemeente Waregem. Tot dat ogenblik blijft de zetel van het gerechtelijk kanton gevestigd te Oostrozebeke.

­ Adopté.

Aangenomen.

Section III. ­ Magistrats

Art. 21. § 1er . Le juge de paix qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est titulaire d'un canton judiciaire maintenu, devient juge de ce canton, même si le ressort de celui-ci est modifié, si son siège est déplacé ou si sa dénomination est changée.

L'alinéa précédent est également applicable aux juges de paix qui desservent plusieurs cantons réunis en un seul canton aux termes de la présente loi.

§ 2. Lorsque conformément aux dispositions de la présente loi, plusieurs juges de paix deviennent titulaires d'un même canton en raison de la fusion des cantons et indépendamment d'éventuels changements de ressort, ces juges de paix sont compétents pour la totalité du territoire du canton. La répartition du service et la direction incombent à celui qui possède la plus grande ancienneté de nomination. Lorsque suite à des cessations de fonction, un seul juge de paix reste, il devient, sans que l'article 287 du Code judiciaire soit d'application, titulaire pour l'ensemble du canton sans devoir prêter serment à nouveau.

§ 3. Lorsque deux cantons ou plus desservis par un seul titulaire jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, deviennent ou restent des cantons autonomes conformément aux dispositions de la présente loi et indépendamment d'éventuels changements de ressort, ce juge de paix communique dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi via le ministre de la Justice au Roi quel canton il préfère. Il est nommé, sans que l'article 287 du Code judiciaire soit d'application, dans le canton de son choix sans devoir prêter serment à nouveau.

Lorsque deux cantons ou plus desservis par un seul titulaire jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont scindés conformément aux dispositions de la présente loi, de sorte qu'un canton devient autonome et le ou les autres sont rattachés à des cantons existants, indépendamment d'éventuels changements de ressort, ce juge de paix devient, sans que l'article 287 du Code judiciaire soit d'application, titulaire du canton autonome, et ce sans devoir prêter serment à nouveau.

Lorsque deux cantons ou plus desservis par un seul titulaire au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont scindés conformément à ses dispositions, de sorte que ces cantons ou des parties de ces cantons sont fusionnés avec d'autres cantons ou parties de cantons, indépendamment d'éventuels changements de ressort, ce juge de paix devient, sans que l'article 287 du Code judiciaire soit d'application, titulaire du nouveau canton si aucun titulaire n'est disponible à cette fin, et ce sans devoir prêter serment à nouveau.

S'il y a un titulaire, le juge de paix visé à l'alinéa précédent devient à titre personnel juge de complément des cantons concernés. En cas de cessation de fonctions d'un titulaire visé à l'alinéa précédent, le juge de complément devient, sans application de l'article 287 du Code judiciaire, titulaire du canton sans devoir à nouveau prêter serment.

Lorsqu'un canton est scindé conformément aux dispositions de la présente loi, de sorte que des parties de ce canton sont fusionnées avec d'autres cantons ou parties de canton, indépendamment d'éventuels changements de ressort, le juge de paix de ce canton devient, sans application de l'article 287 du Code judiciaire, titulaire du canton pour lequel aucun titulaire n'est disponible, ce sans devoir à nouveau prêter serment.

S'il y a un titulaire disponible, le juge de paix visé à l'alinéa précédent devient à titre personnel juge de paix de complément des cantons concernés. En cas de cessation de fonctions d'un titulaire visé à l'alinéa précédent, le juge de complément devient, sans application de l'article 287 du Code judiciaire, titulaire du canton sans devoir à nouveau prêter serment.

§ 4. En ce qui concerne l'application de la présente loi, les cantons de Bruxelles sont renumérotés comme suit :

1º Bruxelles 1 comprend l'ancien canton de Bruxelles 1 et une partie de l'ancien canton de Bruxelles 3;

2º Bruxelles 2 comprend l'ancien canton de Bruxelles 2 et une partie de l'ancien canton de Bruxelles 3;

3º Bruxelles 3 comprend les anciens cantons de Bruxelles 5 et Bruxelles 6;

4º Bruxelles 4 comprend les anciens cantons de Bruxelles 4 et Bruxelles 7 et une partie de l'ancien canton de Bruxelles 3;

5º Bruxelles 5 comprend l'ancien canton de Bruxelles 8;

6º Bruxelles 6 comprend l'ancien canton de Bruxelles 9.

En ce qui concerne l'application de la présente loi, les cantons de Schaerbeek sont renumérotés comme suit :

1º Schaerbeek 1 comprend l'ancien canton de Schaerbeek 1 et une partie de l'ancien canton de Schaerbeek 3;

2º Schaerbeek 2 comprend l'ancien canton de Schaerbeek 2 et une partie de l'ancien canton de Schaerbeek 3.

§ 5. Les dispositions des §§ 1er et 3 sont d'application pour les juges de paix suppléants, à l'exception des prescriptions relatives à la répartition du service.

Les juges de paix suppléants attachés aux cantons visés au § 2 deviennent suppléants de tous les juges de paix du nouveau canton.

Afdeling III. ­ Magistraten

Art. 21. § 1. De vrederechter die, op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet, titularis is van een gerechtelijk kanton dat wordt gehandhaafd, wordt rechter van dit kanton, zelfs indien het rechtsgebied ervan is gewijzigd, de zetel ervan wordt verplaatst of de benaming ervan wordt gewijzigd.

Het vorige lid is ook van toepassing op de vrederechters die meerdere kantons bedienen die ingevolge deze wet worden samengevoegd tot een kanton.

§ 2. Wanneer ingevolge de bepalingen van deze wet, door de samenvoeging van de kantons, en ongeacht eventuele wijzigingen van hun rechtsgebied, meerdere vrederechters titularis worden van éénzelfde kanton, dan zijn deze vrederechters bevoegd voor het volledige rechtsgebied van dit kanton. De verdeling van de dienst en de leiding berust bij de oudstbenoemde. Wanneer ingevolge ambtsbeëindigingen één vrederechter overblijft wordt deze, zonder dat artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is, titularis van dit kanton zonder nieuwe eedaflegging.

§ 3. Wanneer twee of meerdere kantons die op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet, worden bediend door éénzelfde titularis, ingevolge de bepalingen ervan, autonome kantons worden of blijven, ongeacht eventuele wijzigingen van hun rechtsgebied, laat deze vrederechter binnen zes maand na de inwerkingtreding van deze wet via de minister van Justitie aan de Koning weten welk kanton hij verkiest. Hij wordt, zonder dat artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is, in het kanton van zijn keuze benoemd zonder nieuwe eedaflegging.

Wanneer twee of meerdere kantons die op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet, worden bediend door éénzelfde titularis, ingevolge de bepalingen ervan, worden gesplitst waarbij één kanton autonoom wordt en de andere eventueel worden toegevoegd aan bestaande kantons, ongeacht eventuele wijzigingen van hun rechtsgebied, wordt deze vrederechter zonder dat artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is, titularis van het kanton dat autonoom wordt en dit zonder nieuwe eedaflegging.

Wanneer twee of meerdere kantons die op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet, worden bediend door éénzelfde titularis, ingevolge de bepalingen ervan, worden gesplitst waarbij deze kantons of gedeelten ervan met andere kantons of gedeelten ervan worden samengesmolten, ongeacht eventuele wijzigingen van hun rechtsgebied, wordt deze vrederechter zonder dat artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is, titularis van het kanton waarvoor geen titularis beschikbaar is en dit zonder nieuwe eedaflegging.

Indien er een titularis is, wordt de in het vorige lid bedoelde vrederechter ten persoonlijken titel toegevoegd vrederechter bij de betrokken kantons. Bij ambtsbeëindiging van een in het vorige lid bedoelde titularis, wordt de toegevoegde rechter, zonder toepassing van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, titularis van het kanton zonder nieuwe eedaflegging.

Wanneer een kanton, ingevolge de bepalingen van deze wet, wordt gesplitst waarbij gedeelten van dit kanton worden samengesmolten met andere kantons of gedeelten ervan, ongeacht eventuele wijzigingen van hun rechtsgebied, wordt de vrederechter van dit kanton zonder dat artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is, titularis van het kanton waarvoor geen titularis beschikbaar is en dit zonder nieuwe eedaflegging.

Indien er een titularis beschikbaar is, wordt de in het vorige lid bedoelde vrederechter ten persoonlijken titel toegevoegd vrederechter bij de betrokken kantons. Bij ambtsbeëindiging van een in het vorige lid bedoelde titularis, wordt de toegevoegde rechter, zonder toepassing van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, titularis van het kanton zonder nieuwe eedaflegging.

§ 4. Voor wat betreft de toepassing van deze wet worden de kantons in Brussel als volgt hernummerd :

1º Brussel 1 omvat het voormalige kanton Brussel 1 en een deel van het voormalige kanton Brussel 3;

2º Brussel 2 omvat het voormalige kanton Brussel 2 en een deel van het voormalige kanton Brussel 3;

3º Brussel 3 omvat de voormalige kantons Brussel 5 en Brussel 6;

4º Brussel 4 omvat de voormalige kantons Brussel 4 en Brussel 7 en een deel van het voormalige kanton Brussel 3;

5º Brussel 5 omvat het voormalige kanton Brussel 8;

6º Brussel 6 omvat het voormalige kanton Brussel 9.

Voor wat betreft de toepassing van deze wet worden de kantons in Schaarbeek als volgt hernummerd :

1º Schaarbeek 1 omvat het voormalige kanton Schaarbeek 1 en een deel van het voormalige kanton Schaarbeek 3;

2º Schaarbeek 2 omvat het voormalige kanton Schaarbeek 2 en een deel van het voormalige kanton Schaarbeek 3.

§ 5. De bepalingen van § 1 en § 3 zijn van toepassing op de plaatsvervangende vrederechters, uitgezonderd het bepaalde inzake de verdeling van de dienst.

De plaatsvervangende vrederechters verbonden aan de kantons bedoeld in § 2 worden plaatsvervangers voor alle vrederechters van het nieuwe kanton.

­ Adopté.

Aangenomen.

Section IV. ­ Greffiers et personnel du greffe

Art. 22. § 1er . Le greffier en chef qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est titulaire du greffe d'un canton judiciaire maintenu, devient greffier en chef de ce canton, même si le ressort de celui-ci est modifié, si son siège est déplacé ou si sa dénomination est changée.

L'alinéa précédent est également applicable au greffier en chef qui dessert plusieurs cantons réunis en un seul canton aux termes de la présente loi.

§ 2. Lorsque conformément aux dispositions de la présente loi, plusieurs greffiers en chef deviennent titulaires d'un même canton en raison de la fusion des cantons et indépendamment d'éventuels changements de ressort, ces greffiers en chef sont compétents pour la totalité du territoire du canton. La répartition du service et la direction incombent à celui qui possède la plus grande ancienneté de nomination. Lorsque suite à des cessations de fonction, un seul greffier en chef reste, il devient, sans que l'article 287 du Code judiciaire soit d'application, titulaire pour l'ensemble du canton sans devoir prêter serment à nouveau.

§ 3. Lorsque deux cantons ou plus desservis par un seul titulaire jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, deviennent ou restent des cantons autonomes conformément aux dispositions de la présente loi et indépendamment d'éventuels changements de ressort, ce greffier en chef communique dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi via le ministre de la Justice au Roi quel canton il préfère. Il est nommé, sans que l'article 287 du Code judiciaire soit d'application, dans le canton de son choix sans devoir prêter serment à nouveau. À défaut d'un choix, il devient titulaire du canton que lui attribue le Roi.

Lorsque deux cantons ou plus desservis par un seul titulaire jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont scindés conformément aux dispositions de la présente loi, de sorte qu'un canton devient autonome et le ou les autres sont rattachés à des cantons existants, indépendamment d'éventuels changements de ressort, ce greffier en chef devient, sans que l'article 287 du Code judiciaire soit d'application, titulaire du canton autonome, et ce sans devoir prêter serment à nouveau.

Lorsque deux cantons ou plus desservis par un seul titulaire au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont scindés, conformément à ses dispositions, de sorte que ces cantons ou des parties de ces cantons sont fusionnés avec d'autres cantons ou parties de cantons, indépendamment d'éventuels changements de ressort, ce greffier en chef devient, sans que l'article 287 du Code judiciaire soit d'application, titulaire du nouveau canton si aucun titulaire n'est disponible à cette fin et ce sans devoir prêter serment à nouveau.

S'il y a un titulaire, le greffier en chef communique au Roi par l'intermédiaire du ministre de la Justice, dans un délai de six mois à dater de la publication de la présente loi, quel canton il préfère. Il est nommé en surnombre dans le canton de son choix, sans application de l'article 287 du Code judiciaire, et sans devoir à nouveau prêter serment. À défaut, il est nommé dans le canton que lui attribue le Roi. Le titulaire qui possède la plus grande ancienneté de nomination organise le service. En cas de cessation de fonctions d'un des deux, le greffier en chef restant devient titulaire pour l'ensemble du canton, sans application de l'article 287 du Code judiciaire et sans devoir à nouveau prêter serment.

Afdeling IV. ­ Griffiers en griffiepersoneel

Art. 22. § 1. De hoofdgriffier die, op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet, titularis is van de griffie van een gerechtelijk kanton dat wordt gehandhaafd, wordt hoofdgriffier van dit kanton, zelfs indien het rechtsgebied ervan is gewijzigd, de zetel ervan wordt verplaatst of de benaming ervan wordt gewijzigd.

Het vorige lid is ook van toepassing op de hoofdgriffier die meerdere kantons bedient die ingevolge deze wet worden samengevoegd tot een kanton.

§ 2. Wanneer ingevolge de bepalingen van deze wet, door de samenvoeging van de kantons, en ongeacht eventuele wijzigingen van hun rechtsgebied, meerdere hoofdgriffiers titularis worden van éénzelfde kanton, dan zijn deze hoofdgriffiers bevoegd voor het volledige rechtsgebied van dit kanton. De verdeling van de dienst en de leiding berust bij de oudstbenoemde. Wanneer ingevolge ambtsbeëindigingen één hoofdgriffier overblijft wordt deze, zonder dat artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is, titularis van dit kanton zonder nieuwe eedaflegging.

§ 3. Wanneer twee of meerdere kantons die op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet, worden bediend door éénzelfde titularis, ingevolge de bepalingen ervan, autonome kantons worden of blijven, ongeacht eventuele wijzigingen van hun rechtsgebied, laat deze hoofdgriffier binnen zes maand na de inwerkingtreding van deze wet via de minister van Justitie aan de Koning weten welk kanton hij verkiest. Hij wordt, zonder dat artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is, in het kanton van zijn keuze benoemd zonder nieuwe eedaflegging. Bij gebreke aan een keuze wordt hij titularis van het kanton dat de Koning hem toewijst.

Wanneer twee of meerdere kantons die op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet, worden bediend door éénzelfde titularis, ingevolge de bepalingen ervan, worden gesplitst waarbij één kanton autonoom wordt en de andere eventueel worden toegevoegd aan bestaande kantons, ongeacht eventuele wijzigingen van hun rechtsgebied, wordt deze hoofdgriffier zonder dat artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is, titularis van het kanton dat autonoom wordt en dit zonder nieuwe eedaflegging.

Wanneer twee of meerdere kantons die op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet, worden bediend door éénzelfde titularis, ingevolge de bepalingen ervan, worden gesplitst waarbij deze kantons of gedeelten ervan met andere kantons of gedeelten ervan worden samengesmolten, ongeacht eventuele wijzigingen van hun rechtsgebied, wordt deze hoofdgriffier, zonder dat artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is, titularis van het kanton waarvoor geen titularis beschikbaar is en dit zonder nieuwe eedaflegging.

Indien er wel een titularis is, laat de hoofdgriffier, binnen de zes maanden na de bekendmaking van deze wet via de minister van Justitie aan de Koning weten welk kanton hij verkiest. Hij wordt, zonder dat artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is, in bovental benoemd in het kanton van zijn keuze zonder nieuwe eedaflegging. Bij gebrek aan keuze wordt hij benoemd in het kanton dat de Koning hem toewijst. De verdeling van de dienst en de leiding berust bij de oudstbenoemde. Wanneer ingevolge ambtsbeëindiging één hoofdgriffier overblijft wordt deze, zonder dat artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is, titularis van dit kanton zonder nieuwe eedaflegging.

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 23. Les greffiers et les greffiers adjoints des cantons où interviennent des changements à la suite de l'entrée en vigueur de la présente loi sont, même en surnombre, rattachés au greffe du canton déterminé par le ministre de la Justice. Dans les six mois à dater de la publication de la présente loi, ils communiquent via le ministre de la Justice au Roi quel canton ils préfèrent. Les arrêtés de nomination seront adaptés conformément à leur choix. À défaut ou si les nécessités du service l'exigent, ils deviennent titulaires du canton que leur attribue le Roi.

Le personnel des greffes des cantons où interviennent des changements à la suite de l'entrée en vigueur de la présente loi est, même en surnombre, rattaché au greffe du canton déterminé par le Roi.

Art. 23. De griffiers en de adjunct-griffiers van de kantons waaraan ten gevolge van de inwerkingtreding van deze wet wijzigingen worden aangebracht, worden, zelfs in bovental, verbonden aan de griffie van het kanton dat de minister van Justitie bepaalt. Binnen zes maand na de bekendmaking van deze wet laten zij via de minister van Justitie aan de Koning weten welk kanton zij verkiezen. De benoemingsbesluiten zullen overeenkomstig hun keuze worden aangepast. Bij gebreke hieraan of indien de noodwendigheden van de dienst het vereisen, worden zij titularis van het kanton dat de Koning hen toewijst.

Het griffiepersoneel van de kantons waarvan ten gevolge van de inwerkingtreding van deze wet wijzigingen worden aangebracht, wordt, zelfs in bovental, verbonden aan de griffie van het kanton dat de Koning bepaalt.

­ Adopté.

Aangenomen.

Section V. ­ Notaires ­ Huissiers de justice

Art. 24. Nonobstant les changements apportés par la présente loi aux limites des cantons judiciaires, les notaires et les huissiers de justice en fonction, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent continuer à exercer dans leur ancien ressort.

Notarissen ­ Gerechtsdeurwaarders

Art. 24. Niettegenstaande de wijzigingen die aan de grenzen van de gerechtelijke kantons door deze wet worden aangebracht, mogen de notarissen en gerechtsdeurwaarders die, op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet, in functie zijn in hun vroeger ambtsgebied blijven instrumenteren.

­ Adopté.

Aangenomen.

Chapitre VIII. ­ Entrée en vigueur

Art. 25. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard dix-huit mois après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 6, 1º, et 11, 2º, qui entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge .

Hoofdstuk VIII. ­ Inwerkingtreding

Art. 25. De bepalingen van deze wet, met uitzondering van artikelen 6, 1º, en 11, 2º, die in werking treden de dag waarop de wet in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, treden in werking op de datum bepaald door de Koning en uiterlijk achttien maanden na haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad .

­ Adopté.

Aangenomen.

M. le président. ­ Il sera procédé ultérieurement aux votes réservés ainsi qu'au vote sur l'ensemble du projet de loi.

De aangehouden stemmingen en de stemming over het geheel van het wetsontwerp hebben later plaats.