1-1064/2

1-1064/2

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

10 DECEMBER 1998


Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van de werknemers van vreemde nationaliteit


AMENDEMENT


Nr. 1 VAN DE REGERING

Art. 2

Dat artikel vervangen als volgt :

« Art. 2. ­ Artikel 6bis, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit, ingevoegd door de wet van 22 juli 1976 en gewijzigd bij de wet van 1 juni 1993, wordt vervangen door de volgende bepaling :

« Al wie zich schuldig maakt aan een inbreuk bedoeld in artikel 27, 1º, is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de kosten van huisvesting, verblijf, gezondheiszorgen en terugzending, van de betrokken vreemdeling en van de leden van zijn gezin die onregelmatig bij hem verblijven. »

Verantwoording

Na bespreking tijdens de vergadering in de commissie voor Sociale Aangelegenheden in de Senaat en na onderzoek van het wetsvoorstel door de diensten van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, is het volgende gebleken :

1. de verantwoordelijkheid inzake de terugbetaling van de kosten van huisvesting, verblijf, gezondheidszorgen en repatriëring van de betrokken vreemdeling, maakt reeds het voorwerp uit van artikel 6bis van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit.

Dit artikel viseert bovendien ook de familieleden van de betrokken vreemdeling die onregelmatig bij hem verblijven.

Deze bepaling voorziet echter enkel de verantwoordelijkheid van de werkgever, daar waar het wetsvoorstel ook deze van de bemiddelaars viseert.

2. Het artikel 27, 1º, b , c , d en e , van het voormeld koninklijk besluit nr. 34 voorziet reeds in strafsancties ten aanzien van verschillende soorten bemiddelaars. Uit de vergelijking van het wetsvoorstel met de voormelde bepalingen blijkt dat de bemiddelaars bedoeld in het wetsvoorstel dezelfde zijn als die van het koninklijk besluit nr. 34, ook al is de formulering van het wetsvoorstel enigszins verschillend.

3. Het wetsvoorstel voert bovendien, voor de terugbetaling van de kosten in kwestie, een hoofdelijke verantwoordelijkheid in die op dit ogenblik niet is voorzien in artikel 6bis van het koninklijk besluit nr. 34 (vermits deze enkel de werkgever viseert).

4. Daarom wordt voorgesteld om het artikel 6bis van het koninklijk besluit nr. 34 te wijzigen door de verantwoordelijkheid van bemiddelaars in te voeren en in een hoofdelijke aansprakelijkheid te voorzien.