1-1122/3

1-1122/3

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

24 NOVEMBER 1998


Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die gevestigd zijn in het buitenland, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE EN DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 2 van het Kieswetboek, opgeheven door de wet van 5 juli 1976, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing :

« Artikel 2. § 1. ­ Iedereen van Belgische nationaliteit die verklaart zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland te willen vestigen, kan bij het bestuur van de gemeente die hij verlaat, verklaren dat hij zijn stemrecht wil behouden en om die reden vragen om ingeschreven te worden in het register van de Belgische kiezers die in het buitenland gevestigd zijn, dat bedoeld wordt in artikel 11, § 1, eerste lid.

De in het eerste lid bedoelde persoon wordt op de hoogte gebracht dat hij, indien hij een dergelijke verklaring aflegt, zich moet laten inschrijven in het Rijksregister door de Belgische diplomatieke of consulaire post van de plaats waar hij zich wenst te vestigen in het buitenland, van zodra hij toekomt in het land waar hij besloten heeft zich te vestigen. Indien de betrokkene nalaat aan deze verplichting te voldoen, zal de betrokken post hem inschrijven in het Rijksregister bij ontvangst van de in § 5 bedoelde eerste bevestigende verklaring.

Wanneer de in het eerste lid bedoelde persoon zijn inschrijving vraagt als kiezer, vult hij een formulier in waarvan het model door de Koning bepaald is, en dat de kiezer vermeldt die die persoon als gemachtigde aanwijst om in zijn naam te stemmen. De gemachtigde moet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente.

Dit formulier, naar behoren ingevuld, gedagtekend en ondertekend door de volmachtgever en de gemachtigde, wordt bewaard in de gemeente van de persoon die de verklaring afgelegd heeft.

De Koning bepaalt de modaliteiten voor het verwerken van de informatiegegevens die in deze verklaringen opgenomen zijn.

De in de vorige leden bedoelde verklaringsformulieren kunnen gratis bekomen worden bij het gemeentebestuur.

§ 2. Wanneer de Belgen die hun werkelijke verblijfplaats in het buitenland gevestigd hebben of die daar geboren zijn en er permanent verblijven, de in § 1 bedoelde verklaring niet afgelegd hebben, of wanneer zij nooit in België verbleven hebben, kunnen zij de hoedanigheid van kiezer verwerven indien zij voldoen aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden bedoeld in artikel 1, § 1, 2º en 4º, en indien zij, nadat zij overeenkomstig de bepalingen van § 4 van dit artikel bij de Belgische diplomatieke of consulaire post waarvan zij afhangen een aanvraag tot erkenning als kiezer indienden, zijn ingeschreven in het register van de Belgische kiezers die in het buitenland gevestigd zijn, dat bedoeld wordt in artikel 11, § 1, eerste lid.

§ 3. Behalve de voorwaarden Belg te zijn en ingeschreven te zijn in het register bedoeld in artikel 11, § 1, eerste lid, waaraan voldaan moet zijn op de datum waarop de kiezerslijst opgesteld wordt, moet er aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden bedoeld in § 2, voldaan zijn ten laatste op de dag van de verkiezing.

§ 4. Iedere in § 2 bedoelde persoon dient zijn aanvraag tot erkenning als kiezer in aan de hand van een formulier waarvan het model bepaald wordt door de Koning en dat behoorlijk ingevuld en ondertekend gericht wordt aan de Belgische diplomatieke of consulaire post waarvan hij afhangt.

De indiening van een dergelijke aanvraag leidt tot de inschrijving van de aanvrager in het Rijksregister door de diplomatieke of consulaire post die de aanvraag ontvangt.

De betrokkene toont in zijn aanvraag aan :

1º dat hij Belg is;

2º dat hij de volle leeftijd van achttien jaar bereikt heeft;

3º dat hij gewoonlijk verblijft op het grondgebied van de Staat waar hij gevestigd is, en dat hij houder is van de daarvoor vereiste verblijfsvergunningen.

Hij verklaart op zijn erewoord :

1º dat hij in de Staat waar hij gevestigd is, geen veroordelingen opgelopen heeft die, als zij in België uitgesproken zouden zijn, zouden leiden tot het vervallen of het schorsen van zijn kiesrechten;

2º dat hij niet het stemrecht heeft voor de parlementsverkiezingen in de Staat waar hij gevestigd is.

Bovendien vermeldt hij in zijn aanvraag de naam, de voornamen, het geslacht, het adres en de gemeente van verblijfplaats in België van de kiezer die hij aanwijst als gemachtigde om in zijn naam te stemmen, evenals in voorkomend geval, de Belgische gemeente waar hij het laatst verbleven heeft vooraleer zich in het buitenland te vestigen.

De gemachtigde moet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente.

De volmacht die de in het buitenland gevestigde Belg opstelt voor de in het vorige lid bedoelde doeleinden, wordt bij de aanvraag gevoegd. Hij wordt opgesteld op een formulier waarvan het model door de Koning bepaald wordt en dat gratis afgeleverd wordt door de Belgische diplomatieke of consulaire post waarvan de betrokkene afhangt.

De volmacht, naar behoren ondertekend en gedagtekend door de volmachtgever en de gemachtigde, vermeldt in elk geval de naam, de voornamen, de geboortedatum en het adres van de volmachtgever en van de gemachtigde, evenals in voorkomend geval, de gemeente in België waar de volmachtgever het laatst verbleven heeft.

De volmacht kan eveneens volledig door de volmachtgever opgesteld worden, voor zover alle vermeldingen van het door de Koning bepaalde model erin opgenomen zijn en alle rubrieken van dit model behoorlijk ingevuld zijn.

§ 5. De in §1 en §4 bedoelde volmacht is geldig tot 31 december van het jaar waarin deze volmacht opgesteld werd.

Wanneer de volmacht binnen de drie maanden die voorafgaan aan 31 december opgesteld werd, wordt de geldigheid ervan verlengd tot 31 december van het volgende jaar.

Onverminderd het tweede lid, kan elke in § 1 of § 2 bedoelde persoon, in de loop van de maand oktober van elk jaar, schriftelijk aan de Belgische diplomatieke of consulaire post waarvan hij afhangt, verklaren dat hij de volmacht waarin hij een kiezer aangewezen heeft om in zijn naam te stemmen, bevestigt.

Bij gebrek aan een dergelijke bevestigende verklaring, verliest de volmacht zijn geldigheid.

In de loop van de maand november van elk jaar deelt de diplomatieke of consulaire post de bevestigende verklaring mee aan de gemeente van laatste verblijfplaats in België van de volmachtgever of, als hij nooit in België verbleven heeft, aan de gemeente van verblijfplaats van de kiezer die aangewezen is in de hoedanigheid van gemachtigde.

Indien hij zulke bevestigende verklaring niet ontvangt duidt het college van burgemeester en schepenen van de in het vorige lid bedoelde gemeente in het kiesregister bedoeld in artikel 11, § 1, aan, dat betrokkene geschorst is in de uitoefening van zijn kiesrecht en deelt het deze, behoorlijk gemotiveerde schorsing, mee aan de betrokken kiezer, via de diplomatieke of consulaire post waarvan hij afhangt.

Het college van burgemeester en schepenen dat overgegaan is tot de schorsing van de volmachtgever in de uitoefening van zijn kiesrecht brengt bovendien de gemachtigde op de hoogte dat er een einde gesteld is aan zijn volmacht.

Wanneer de in § 1 of § 2 bedoelde persoon schriftelijk verklaart dat hij de volmacht waarin hij een kiezer aangewezen heeft om in zijn naam te stemmen, bevestigt, gaat de diplomatieke of consulaire post die deze verklaring ontvangt, na of de persoon die de verklaring aflegt nog steeds voldoet aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden. Indien hij niet meer voldoet aan één of andere kiesbevoegdheidsvoorwaarde, verliest de volmacht zijn geldigheid.

In dat geval, deelt de diplomatieke of consulaire post dit mee aan de gemeente van de laatste verblijfplaats in België van de volmachtgever of, als hij nooit in België verbleven heeft, aan de gemeente van de verblijfplaats van de kiezer die aangewezen is in de hoedanigheid van gemachtigde.

Bij ontvangst van dit bericht schrapt het college van burgemeester en schepenen van de in het vorige lid bedoelde gemeente de volmachtgever uit het in artikel 11, § 1, bedoelde kiesregister en deelt het deze behoorlijk gemotiveerde schrapping mee aan de betrokken kiezer, via de diplomatieke of consulaire post waarvan hij afhangt.

De in het buitenland gevestigde Belg kan, door een eenvoudige schriftelijke verklaring die bezorgd wordt aan de Belgische diplomatieke of consulaire post waarvan hij afhangt, op elk ogenblik de volmacht die hij eerder gegeven heeft, herroepen en de gegevens vermelden van de nieuwe kiezer die hij als gemachtigde aanwijst om in zijn naam te stemmen.

Deze verklaring, behoorlijk ondertekend en gedagtekend door de volmachtgever en de nieuwe gemachtigde die aangewezen wordt in die hoedanigheid, wordt bezorgd aan de gemeente van laatste verblijfplaats in België van de volmachtgever of, als hij nooit in België verbleven heeft, aan de gemeente van verblijfplaats van de gemachtigde. Deze gemeente brengt de uitgesloten gemachtigde ervan op de hoogte dat er een einde gesteld is aan zijn mandaat.

De gemachtigde kan op elk ogenblik, door een eenvoudige schriftelijke verklaring die hij bezorgt aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente van laatste verblijfplaats in België van de volmachtgever of, als deze nooit in België verbleven heeft, van de gemeente in de bevolkingsregisters waarvan hij zelf ingeschreven is, afzien van het mandaat dat hem toegekend is.

In dat geval brengt het college van burgemeester en schepenen van de in het vorige lid bedoelde gemeente de Belgische diplomatieke of consulaire post waarvan de volmachtgever afhangt daarvan op de hoogte, door hem een afschrift van deze verklaring te bezorgen.

De post brengt op zijn beurt de volmachtgever daarvan op de hoogte, waarbij hij hem verzoekt een nieuwe gemachtigde te kiezen om in zijn naam te stemmen.

Wanneer de volmachtgever gevolg geeft aan dit verzoek, bezorgt hij aan de diplomatieke of consulaire post waarvan hij afhangt een nieuwe volmacht, naar behoren ingevuld, gedagtekend en ondertekend door hemzelf en door de nieuwe kiezer die hij aanwijst als gemachtigde om in zijn naam te stemmen. Deze volmacht wordt door de post bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente van laatste verblijfplaats in België van de volmachtgever of, als deze nooit in België verbleven heeft, van de gemeente van verblijfplaats van de nieuwe gemachtigde die hij in die hoedanigheid aangewezen heeft om in zijn naam te stemmen.

Als de volmachtgever nalaat een nieuwe gemachtigde aan te wijzen binnen de dertig dagen vanaf de ontvangst van het verzoek dat hij daartoe ontvangen heeft van de diplomatieke of consulaire post waarvan hij afhangt, deelt die dit zo snel mogelijk mee aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente van laatste verblijfplaats in België van de volmachtgever of, als deze nooit in België verbleven heeft, van de gemeente in de bevolkingsregisters waarvan de gemachtigde die afgezien heeft van de uitoefening van zijn mandaat, ingeschreven is.

Het college van burgemeester en schepenen van de in het vorige lid bedoelde gemeente geeft in het register van de kiezers bedoeld in artikel 11, § 1, aan dat de volmachtgever geschorst is in de uitoefening van zijn stemrecht en betekent deze naar behoren gemotiveerde schorsing aan de betrokken kiezer, via de diplomatieke of consulaire post waarvan hij afhangt.

De Koning bepaalt het model van de verklaringen bedoeld in het elfde en het dertiende lid.

De procedure van bezwaarschrift bedoeld in artikel 11, § 1, vijfde lid en volgende, is van toepassing op de maatregelen inzake schorsing en schrappen bedoeld in het zesde, tiende en achttiende lid van deze paragraaf.

§ 6. Naarmate de in § 4 bedoelde aanvragen ontvangen worden bij de diplomatieke of consulaire posten, worden zij bezorgd aan de minister van Buitenlandse Zaken te Brussel.

Na controle van hun regelmatigheid, worden zij bezorgd aan de minister van Justitie die er in voorkomend geval een uittreksel van het strafblad van de aanvrager bijvoegt.

De minister van Justitie bezorgt ze vervolgens, in voorkomend geval naar behoren voorzien van dit uittreksel, aan de gemeente van laatste verblijfplaats in België van de volmachtgever of, als hij nooit in België verbleven heeft, aan de gemeente van verblijfplaats van de gemachtigde die in die hoedanigheid aangewezen is door de aanvrager.

Deze aanvragen worden bewaard in de gemeente waaraan ze worden bezorgd.

De Koning bepaalt de modaliteiten voor het verwerken door de gemeente van de informatiegegevens die in deze aanvragen vermeld worden. »

Art. 3

Artikel 11 van hetzelfde Wetboek, opgeheven door de wet van 30 juli 1991, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing :

« Artikel 11. § 1. In elke gemeente houdt het college van burgemeester en schepenen op permanente wijze een register bij van de Belgische kiezers die in het buitenland gevestigd zijn.

Dit register vermeldt voor elk van hen hun naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres, en dezelfde identificatiegegevens betreffende de kiezer die de betrokkene aangewezen heeft om in zijn naam te stemmen.

Bij de ontvangst van elke aanvraag bedoeld in artikel 2, § 4, komende van de minister van Justitie, gaat het college van burgemeester en schepenen na, ter ondersteuning van de elementen in die aanvraag, of de aanvrager voldoet aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden.

De weigeringen van inschrijving van deze Belgen in het in het eerste lid bedoelde register, worden naar behoren gemotiveerd en ter kennis van de betrokkenen gebracht, via de diplomatieke of consulaire post waarvan zij afhangen, binnen de acht dagen na ontvangst van de aanvraag.

Binnen de dertig dagen na deze kennisgeving, kunnen dezen hun eventuele bezwaren doen gelden bij ter post aangetekende brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar zij het laatst in België verbleven hebben vooraleer zich in het buitenland te vestigen of, als zij nooit in België verbleven hebben, aan de gemeente van verblijfplaats van de kiezer die zij aangewezen hebben als gemachtigde om in hun naam te stemmen.

Het college van burgemeester en schepenen doet binnen de acht dagen na ontvangst van het bezwaarschrift uitspraak en zijn beslissing wordt onmiddellijk, via de diplomatieke of consulaire post waarvan zij afhangen, ter kennis van de betrokkenen gebracht.

Dezen kunnen binnen een termijn van dertig dagen na de datum van die kennisgeving hoger beroep instellen bij het hof van beroep te Brussel.

Zodra die termijn verstreken is, wordt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen definitief.

Het beroep wordt ingesteld door een aan de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel overgemaakt verzoekschrift. Deze laatste brengt het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente daar onmiddellijk van op de hoogte.

De partijen beschikken over een termijn van twintig dagen te rekenen vanaf de indiening van het verzoekschrift om nieuwe conclusies neer te leggen. Zodra die termijn verstreken is, maakt de procureur-generaal het dossier waaraan eventueel nieuwe stukken of conclusies toegevoegd zijn binnen de twee dagen over aan de hoofdgriffier van het hof van beroep te Brussel die er de ontvangst van bericht.

De artikelen 28 tot 39 zijn van toepassing.

§ 2. Wanneer het college van burgemeester en schepenen van elke gemeente de kiezerslijst opstelt overeenkomstig artikel 10, stelt het bovendien, op een afzonderlijk document, de lijst op van de Belgische kiezers die in het buitenland gevestigd zijn en ingeschreven zijn in het register van de kiezers bedoeld in § 1, eerste lid.

De kiezers die op die laatste lijst staan, worden daarvan geschrapt :

1. wanneer zij, tussen de datum waarop de lijst wordt opgesteld en de dag van de verkiezing, ophouden te voldoen aan de voorwaarde Belg te zijn of aan de voorwaarde permanent in het buitenland te verblijven;

2. wanneer zij in het land waar zij verblijven, het voorwerp zijn van een veroordeling of een beslissing die, indien zij in België uitgesproken zou zijn, voor hen zou leiden tot de uitsluiting van hun kiesrechten, of tot de schorsing van diezelfde rechten op de dag van de verkiezing;

3. wanneer zij kiesrecht hebben voor de wetgevende verkiezingen in de Staat waar zij gevestigd zijn.

De lijst van de Belgische kiezers die in het buitenland gevestigd zijn, vermeldt voor elk van hen hun naam, voornamen, geboortedatum, geslacht en volledig adres, evenals dezelfde gegevens betreffende de kiezer die zij aangewezen hebben als gemachtigde om in hun naam te stemmen. »

Art. 4

Art. 107ter van hetzelfde Wetboek, opgeheven door de wet van 16 juli 1993, wordt onder Titel III, Hoofdstuk II, opnieuw opgenomen in de volgende lezing :

« Artikel 107ter . Wanneer het college van burgemeester en schepenen de kiezers die door een Belgische kiezer die in het buitenland gevestigd is aangewezen zijn als gemachtigde, oproept voor de stemming, voegt het bij de oproepingsbrief een uittreksel van de volmacht die hen machtigt om in naam van hun volmachtgever te stemmen. »

Art. 5

Artikel 147ter van hetzelfde Wetboek, opgeheven door de wet van 5 juli 1976, wordt onder Titel IV, Hoofdstuk IIIbis , opnieuw opgenomen in de volgende lezing :

« Artikel 147ter . ­ § 1. De Belgische kiezers die in het buitenland gevestigd zijn, en ingeschreven zijn op de kiezerslijst bedoeld in artikel 11, § 2, stemmen bij volmacht.

De bepalingen van artikel 147bis , § 2, eerste en vijfde lid, § 3, derde lid, en § 5, zijn van toepassing.

De burgemeester van de gemeente waar de gemachtigde ingeschreven is, bevestigt op het volmachtformulier de band door verwantschap of door huwelijksverbintenis die bestaat tussen de gemachtigde en de volmachtgever. De gemachtigde legt hiervoor een akte van bekendheid voor. De akte van bekendheid wordt bij het volmachtformulier gevoegd.

De gemachtigde stemt in naam van zijn volmachtgever in de gemeente waar deze laatste het laatst in België verbleven heeft vooraleer zich in het buitenland te vestigen, behalve indien de volmachtgever nooit in België verbleven heeft. In dat geval stemt de gemachtigde in naam van zijn volmachtgever in de gemeente waar hij zelf ingeschreven is als kiezer. Om toegelaten te worden in naam van zijn volmachtgever te stemmen, moet de gemachtigde een getuigschrift voorleggen waarin verklaard wordt dat de volmachtgever die hem in die hoedanigheid aangewezen heeft, nog steeds in leven is. Dit getuigschrift, waarvan het model bepaald wordt door de Koning, en dat afgeleverd wordt door de Belgische diplomatieke of consulaire post waarvan de volmachtgever afhangt, mag niet ouder zijn dan 15 dagen op de dag van de verkiezing waarvoor het voorgelegd moet worden. De gemachtigde geeft zijn identiteitskaart en dit getuigschrift aan de voorzitter van het stembureau, evenals een uittreksel van de volmacht die hem machtigt in naam van zijn volmachtgever te stemmen. Vervolgens legt hij zijn eigen oproepingsbrief voor de verkiezing voor, waarop de voorzitter « heeft bij volmacht gestemd » vermeldt, na op de in artikel 11, § 2, bedoelde kiezerslijst gecontroleerd te hebben dat de gemachtigde wel degelijk in die hoedanigheid aangewezen is door de volmachtgever.

§ 2. De Belgische kiezers, gevestigd in het buitenland, mogen naar aanleiding van een terugkeer naar het land persoonlijk tot de stemming toegelaten worden, voor zover zij hun identiteit bewijzen en houder zijn van het uittreksel van de volmacht bedoeld in artikel 107ter , waarbij zij een andere kiezer hebben aangeduid om in hun naam te stemmen. »