1-1118/5

1-1118/5

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

26 NOVEMBER 1998


Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 52, 1, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN OVERGEZONDEN AAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 52, 1, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, gewijzigd door de wet van 5 november 1993 wordt aangevuld met een tweede lid, luidende :

Wanneer 3 januari of 1 juli op een zondag valt, mogen de in artikel 49 bedoelde tekoopaanbiedingen en verkopen een dag eerder beginnen.

Art. 3

In artikel 53, 1, van dezelfde wet, wordt tussen het eerste en het tweede lid een nieuw lid ingevoegd, luidende :

In het geval bedoeld in artikel 52, 1, tweede lid, eindigt de sperperiode een dag eerder dan bedoeld in het eerste lid.

Art. 4

Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 26 november 1998.

De voorzitter van de Senaat,

Frank SWAELEN.

De griffier van de Senaat,

Herman NYS.