1-213

1-213

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU JEUDI 15 OCTOBRE 1998

VERGADERING VAN DONDERDAG 15 OKTOBER 1998

(Vervolg-Suite)

VRAAG OM UITLEG VAN MEVROUW THIJS AAN DE MINISTER VAN FINANCIËN OVER « EEN BELASTING OP EVENTUELE INKOMSTEN VAN HOOGSTAMFRUIT »

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE MME THIJS AU MINISTRE DES FINANCES SUR « L'IMPOSITION DES REVENUS ÉVENTUELS DES ARBRES FRUITIERS DE HAUTE TIGE »

De voorzitter. ­ Aan de orde is de vraag om uitleg van mevrouw Thijs.

Het woord is aan mevrouw Thijs.

Mevrouw Thijs (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, het spijt mij dat de minister zo lang heeft moeten wachten, maar ik beloofde vele schepenen en burgemeesters in Zuid-Limburg dat ik mijn vraag op de eerste plenaire vergadering zou stellen.

Eigenaars van hoogstamboomgaarden worden belast op de eventuele inkomsten van hoogstamfruit. Al jaren worden in de provincie Limburg echter inspanningen geleverd om de vroegere huisweiden aan de rand van de dorpen in Zuid-Limburg opnieuw aan te planten met hoogstamfruitbomen. Zo poogt men het landschappelijk karakter van de dorpen en de oorspronkelijke boomgaardgordel rond de dorpen te herstellen.

Vroeger werden er premies gegeven om fruitbomen te rooien, maar nu is de mentaliteit langzaamaan gewijzigd en worden er in meer en meer weiden hoogstamfruitbomen geplant. Niet om er economisch winst uit te halen, maar om andere, belangrijkere redenen : schaduw voor het weinige vee dat nog in de weiden loopt, herintroductie van oude fruitrassen die zeker niet economisch rendabel zijn, biologisch en ecologisch belang van hoogstamboomgaarden en biodiversiteit van het landschap.

Aangezien de kwaliteit van de hoogstamboomgaarden achteruit gaat, is het de hoogste tijd om te redden wat er nog is. De gemeenten en de provincie stimuleren en subsidiëren zelfs de behouds- en onderhoudsmaatregelen door gespecialiseerde verenigingen. De tientallen boomgaarden die momenteel als huisweiden worden verbeterd of aangeplant, dienen hoogstens voor eigen voorziening. Professionele plukkers voor hoogstamfruit zijn er trouwens nauwelijks te vinden. Het rooien van deze uitgestrekte hoogstamboomgaarden zou een ramp betekenen voor het landschap. Daarenboven moeten we beletten dat de hoogstamboomgaarden worden omgevormd tot maïsvelden.

Wegens de belasting op hoogstamboomgaarden willen vele eigenaars de pas aangeplante bomen verwijderen. Heel wat mensen vroegen mij of ze hun hoogstambomen onmiddellijk moesten vellen. Al de geleverde inspanningen zullen dus in enkele maanden tijd wellicht worden vernietigd.

Deze belasting is eigenlijk een belasting op het landschap. Het kan toch niet dat we aan de ene kant investeren in het herstel van het landschap, maar dat de fiscus aan de andere kant deze inspanning teniet doet.

Als die belasting gehandhaafd blijft, zullen deze boomgaarden in de toekomst nog veel zwaarder gesubsidieerd moeten worden door de gemeenten en door de provincie. Is dit niet tegenstrijdig ? Is het niet mogelijk een vrijstelling te krijgen van de belasting op hoogstamboomgaarden als het gaat om boomgaarden die aangeplant zijn omwille van het herstel van het landschap ?

De voorzitter. ­ Het woord is aan minister Viseur.

De heer Viseur, minister van Financiën. ­ Mijnheer de voorzitter, ik verwijs in de eerste plaats naar mijn antwoord op de nagenoeg identieke vraag van volksvertegenwoordiger Geraerts van 23 september jongstleden.

Ik deelde hem mee dat de administratie der Directe Belastingen voor hoogstamfruittelers geen forfaitaire aanslag overeenkomstig artikel 343, paragraaf 1, tweede lid, van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 heeft vastgesteld. De betrokken belastingplichtigen worden individueel volgens de gewone regels belast. Of de exploitatie van hoogstamboomgaarden een beroepsactiviteit vormt, moet geval per geval worden beoordeeld.

De inning van de inkomstenbelastingen staat totaal los van de vraag of er ja dan neen een herstel van het landschap in het geding is, maar is gebaseerd op de bepalingen van het Wetboek van inkomstenbelastingen van 1992, die op dezelfde wijze gelden voor alle belastingplichtigen die aan deze inkomstenbelastingen onderworpen zijn. Ook het feit dat deze boomgaarden gesubsidieerd zijn, verandert niets aan deze algemene principes. Geen enkele wetsbepaling staat een belastingvrijstelling toe voor beroepsinkomsten van hoogstamboomgaarden, ook niet wanneer deze zijn geplant om een landschap te beschermen.

De voorzitter. ­ Het woord is aan mevrouw Thijs.

Mevrouw Thijs (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, in gewone mensentaal betekenen de woorden van de minister dat de fruittelers inderdaad belastingen moeten betalen op het fruit dat ze van deze bomen oogsten.

M. Viseur, ministre des Finances. ­ Pas nécessairement, parce que, dans un certain nombre de cas, l'appréciation de l'obligation de payer ou non des impôts du chef de l'exploitation d'arbres fruitiers sera faite par l'administration selon qu'il s'agit d'une activité à caractère économique ou non.

Vous avez souligné tout à l'heure la valeur de la production d'arbres fruitiers et de sortes de fruits qui ne sont pas ceux généralement commercialisés. Je pense que, dans un certain nombre de cas, ce commerce tout à fait accessoire ne fera pas l'objet d'une attention particulière de la part de l'administration des Impôts.

J'ai donc été un peu étonné par l'abondant courrier envoyé par les communes comme si l'administration des Impôts se livrait à une intervention particulière en ce domaine.

Mevrouw Thijs (CVP). ­ Dan hangt alles uiteindelijk af van de beoordeling van de inspectie.

M. Viseur, ministre des Finances. ­ Si vous avez des cas particuliers au sujet desquels l'inspection a un jugement différent de cette logique, je vous invite à me le signaler pour qu'ils puissent être examinés.

De voorzitter. ­ Het incident is gesloten.

L'incident est clos.