Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-45

13 MEI 1997

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie

Vraag nr. 145 van mevrouw Thijs d.d. 4 april 1997 (N.) :
De afbouw van De Post in Limburg.

Limburg vormt binnen de structuur van De Post samen met Antwerpen één sector. Het hoofdsorteercentrum voor Limburg is Antwerpen X. Alle brieven uit Limburg moeten daarlangs passeren. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld een brief uit Eksel naar Diepenbeek gaat via Overpelt naar Antwerpen, om vervolgens via Hasselt in Diepenbeek aan te komen. Dit is maar liefst 200 km.

Door deze « centralisering » van de postdiensten in Antwerpen, gingen de afgelopen drie jaar minstens 200 jobs verloren bij De Post in Limburg. En binnenkort zullen er weer een aantal jobs verdwijnen omwille van besparing, herstructurering en modernisering.

In het kader van de Limburgse reconversie is het echter noodzakelijk dat er een voldoende grote aanwezigheid is van de (semi)overheidsbedrijven, zoals De Post, in Limburg. De plannen van De Post gaan echter volledig de andere richting uit.

De dienstverlening van De Post in Limburg is steeds van hoog niveau geweest. Sedert de sluiting van Hasselt X en de daarbij aansluitende overheveling van beslissingsbevoegdheid uit Limburg naar Antwerpen en Brussel, dreigt een geruisloze afbouw van de werkgelegenheid bij De Post in Limburg en dus ook van de dienstverlening die kan geboden worden.

Om de dienstverlening in de provincie te waarborgen, heb ik de volgende vragen :

1. Is het mogelijk om in iedere provincie een sorteereenheid te behouden ?

2. Is het behoud van een directiezetel in iedere provincie mogelijk ?

3. Zijn afgiften met voorkeurtarief mogelijk in alle hoofdpostkantoren (in plaats van enkel in de sorteercentra) ?

4. Blijft de eventuele afschaffing van een postkantoor afhankelijk van het feit dat er een maximale afstand is van 5 km tot het volgende postkantoor ?


Antwoord : Het autonome overheidsbedrijf De Post heeft mij de volgende elementen meegedeeld.

De structuur van het bedrijf, goedgekeurd door zijn raad van bestuur, scharniert rond vijf postale gewesten. Deze hebben aan het hoofd een gewestelijke directie, en beschikken elk over een industrieel sorteercentrum.

Hierna vindt u er de lijst van, met de zetels van de gewestelijke directies en de respectieve industriële sorteercentra :

­ Brussel en Vlaams-Brabant : Brussel;

­ Oost- en West-Vlaanderen : Gent;

­ Antwerpen en Limburg : Antwerpen;

­ Henegouwen-Namen en Waals-Brabant : Charleroi (sorteercentrum voor Waals-Brabant : Brussel);

­ Luik en Luxemburg : Luik.

De Post verduidelijkt dat zij geen plannen heeft om deze structuur te wijzigen.

Anderzijds preciseer ik voor het geachte lid, dat deze als volgt wordt gedefinieerd in artikel 4, § 1, 3º, van het tweede beheerscontract, dat tussen De Post en de Staat werd gesloten en dat van kracht werd op 1 januari 1997 :

« De Staat en De Post zijn het erover eens dat de huidige dichtheid van het net van postkantoren, dat verband houdt met de openbare dienst, tegemoet komt aan de behoeften inzake nabijheid van de burger.

De basisinfrastructuur van het transport- en distributienet, te weten vijf industriële sorteercentra, 66 hoofdpostkantoren en 507 uitreikingskantoren, wordt behouden. »

Het vervolg van dit artikel brengt een antwoord op haar laatste vraag :

« Het net verkooppunten kan door De Post vrij worden aangepast in functie van de behoeften van de klanten. Voor elke wijziging die de dichtheid van dit net op significante wijze in het gedrang zou brengen, zal overleg worden gepleegd tussen de Staat en De Post. Onder significante wijziging verstaat men de afschaffing van een postkantoor dat op meer dan vijf kilometer van het dichtstbijgelegen kantoor ligt. De Post is echter verplicht om minstens één kantoor per gemeente te behouden.

Mits inachtneming van de eerste alinea van artikel 4, § 1, 3º, van onderhavig contract, blijft De Post vrij om haar netwerk aan te passen indien het hierboven voorziene overleg niets oplevert binnen een termijn van drie maanden. »

Tenslotte, wat de afgifte van zendingen tegen voorkeurtarief betreft, deelt De Post de volgende voorwaarden voor aanneming mee, geplafoneerd in aantal en gewicht :

­ uitreikingskantoren :

- 2 000 zendingen tot 100 g;

- 200 kg voor afgiften van zendingen boven 100 g;

­ hoofdpostkantoren :

- 10 000 zendingen tot 100 g;

- 3 000 zendingen tot 350 g;

- 2 000 zendingen tot 500 g;

- 200 zendingen tot 5 000 g.

­ sorteercentra : geen enkele beperking. Er valt op te merken dat vier hoofdpostkantoren, waaronder Hasselt 1 (2e afdeling) voor Limburg, gelijkgesteld worden met een sorteercentrum.