Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-44

29 APRIL 1997

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 91 van mevrouw de Bethune d.d. 25 januari 1996 (N.) :
Positieve acties in de federale diensten.

Bij koninklijk besluit van 27 februari 1990 houdende maatregelen tot bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in overheidsdiensten (Belgisch Staatsblad van 8 maart 1990) werd aan alle overheidsdiensten een verplichting opgelegd om een beleid van positieve acties te voeren.

Overeenkomstig dit koninklijk besluit moeten deze acties gevoerd worden door middel van gelijke-kansenplannen, die maatregelen bevatten tot verbetering van de nadelige gevolgen die voor de vrouwen voortvloeien uit traditionele maatschappelijke toestanden en gedragingen, en maatregelen tot bevordering van hun aanwezigheid in en hun deelneming aan het beroepsleven op alle hiŽrarchische niveaus.

Het koninklijk besluit bepaalt tevens volgens welke methodiek, tijdschema, fasering en door welke actoren dit gelijke-kansenplan uitgewerkt en geÔmplementeerd moet worden.

Bij koninklijk besluit van 24 augustus 1994 werd in het voornoemde koninklijk besluit een artikel ingevoegd waarbij in de geviseerde besturen en andere diensten van de Staat een ambtenaar van niveau 1 (gedeeltelijk) van een voltijds ambt wordt vrijgesteld voor de uitvoering van het gelijke-kansenplan.

Graag had ik dan ook van de geachte minister een antwoord vernomen op volgende vragen :

1. Wat is de personeelstoestand naar verhouding tussen mannen en vrouwen, ingedeeld per niveau (niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4) in absolute getallen en in percentages van het ministerie en de diensten die ressorteren onder de bevoegdheden van de geachte minister ?

2. Welke zijn de doelstellingen die het gelijke-kansenplan nastreeft ?

Welke is de duur van het plan en de termijnen vastgesteld voor de verwezenlijking van de tussenstadia ?

Welke zijn de conclusies van de periodieke beoordeling voor de positieve acties voor de jaren 1994 en 1995 (artikel 5, 7ļ, van het vermelde koninklijk besluit) ?

Welke is de concrete planning voor het jaar 1996 ?

3. Welke is thans de samenstelling van de interne begeleidingscommissie ?

En hoe heeft deze commissie in 1995 haar taken vervuld ?

4. Welke ambtenaar van niveau 1 werd binnen de diensten die ressorteren onder de bevoegdheid van de geachte minister vrijgesteld voor de begeleiding van het gelijke-kansenplan ?

Welk is het activiteitenverslag van de betrokken ambtenaar van het voorbije jaar 1995 en welke is de voorziene planning voor 1996 ?


Antwoord : Hierbij kan ik aan het geachte lid de volgende gegevens mededelen.

1. Hoofdbestuur

Niveau Hommes ≠ Mannen Femmes ≠ Vrouwen
1 143 85
2+ 21 13
2 110 153
3 255 203
4 102 147
Total. ≠ Totaal . . . 631 601

Strafinrichtingen

Niveau Hommes ≠ Mannen Femmes ≠ Vrouwen
1 105 64
2+ 96 175
2 180 172
3. Fonctions de surveillance (*)
Bewakingsfuncties (*)
Sections hommes. ≠ Mannenafdelingen
3 889
Sections femmes. ≠ Vrouwenafdelingen
286
3. Autres. ≠ Overige 39 33
4. Fonctions de surveillance (*)
Bewakingsfuncties (*)
Sections hommes. ≠ Mannenafdelingen
99
Sections femmes. ≠ Vrouwenafdelingen
4
Total. ≠ Totaal . . . 4 408 734

(*) Het koninklijk besluit van 29 augustus 1985 (Belgisch Staatsblad van 19 oktober 1985) voorziet de verplichting tot bewaking door zelfde geslacht als de toe te vertrouwen gedetineerden.

Gerechtelijke politie

Hommes ≠ Mannen Femmes ≠ Vrouwen
Officiers. ≠ Officieren 309 8
Inspecteurs 1 028 91
Total. ≠ Totaal . . . 1 337 99

Veiligheid van de Staat

Hommes ≠ Mannen Femmes ≠ Vrouwen
Commissaires. ≠ Commissarissen 22
Inspecteurs 204 34
Total. ≠ Totaal . . . 226 34

Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek

Niveau Hommes ≠ Mannen Femmes ≠ Vrouwen
1 20 9
2 11 8
3 1
4 2 1
Total. ≠ Totaal . . . 34 18

Rechterlijke orde

≠ Sectie 1 : magistraten, gerechtelijke stagiairs inbegrepen

Hommes ≠ Mannen Femmes ≠ Vrouwen
SiŤge. ≠ Zetel 868 393
Parquet. ≠ Parket 490 251
Total. ≠ Totaal . . . 1 358 644

≠ Sectie 2 : griffiers en het personeel der griffiers en parketten

Niveau Hommes ≠ Mannen Femmes ≠ Vrouwen
1 1 468 1 214
2 338 737
3 569 1 984
4 504 855
Total. ≠ Totaal . . . 2 879 4 790

2. De positieve acties die we willen ondernemen kunnen onderverdeeld worden in drie categorieŽn :

≠ acties die een mentaliteitswijziging op het oog hebben;

≠ acties die gericht zijn op een wijziging van instroom, doorstroom en uitstroom van de loopbaan;

≠ acties die gericht zijn op een verbetering van de arbeidsomstandigheden.

De realisatie, de inhoud en de aanpak van deze acties zullen verschillend zijn naargelang we het personeel op het hoofdbestuur dan wel in de buitendiensten willen bereiken.

Bovendien is het zo dat deze acties niet enkel gericht zijn op vrouwen, doch ook op contractuelen en personeelsleden van de lagere niveaus. Dikswijls echter vallen al deze categorieŽn samen. Vandaar dat deze aanpak verantwoord wordt geacht.

Een gelijke-kansenplan werd opgesteld voor 1997-1998.

In de jaren 1994-1995 werden er geen specifieke positieve acties ondernomen.

3. De interne begeleidingscommissie werd samengesteld uit leden van het Hoog Overlegcomitť en vrijwilligers. Momenteel zijn er 14 vrouwen en 10 mannen.

De commissie wordt voor het eerste samengeroepen in april 1997.

4. Bij het ministerie van Justitie werd geen staatssecretaris aangeduid.