Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-42

8 APRIL 1997

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 223 van mevrouw de Bethune d.d. 8 november 1996 (N.) :
Tewerkstelling van de mindervaliden bij de rijksdiensten.

Het koninklijk besluit van 11 augustus 1972 (Belgisch Staatsblad van 29 augustus 1972), uitgevaardigd ter bevordering van de tewerkstelling van de mindervaliden in de rijksdiensten, verplicht de rijksbesturen om 1 200 mindervaliden tewerk te stellen en bepaalt ook specifieke contingenten voor de verschillende rijksbesturen (art. 2).

Dit koninklijk besluit is van toepassing op alle gehandicapten ingeschreven bij het Rijksfonds (nu opgesplitst in het Vlaams, Waals en Brussels fonds) voor sociale reclassering van de mindervaliden (art. 1), benevens de toepassing van de wervingsregelen van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 over het statuut van het rijkspersoneel... (art. 3).

Daarnaast stelt het koninklijk besluit ook een Commissie in die de beijvering van de plaatsing van mindervaliden in de rijksbesturen tot doel heeft (art. 4).

Gezien het groot belang van de integratie van de mindervaliden in het actief maatschappelijk leven, moet er waakzaam worden toegezien op de toepassing van bovenstaande wettelijke beschikkingen, alsook op hun vertaling in de praktijk.

Graag had ik dan ook een antwoord ontvangen op de volgende vragen :

1. Over de tewerkstelling van mindervaliden binnen uw diensten :

1.1. Hoeveel mindervaliden werken binnen uw diensten en hoeveel procent is dat van het totaal aantal tewerkgestelden binnen uw diensten ?

1.2. Wat is de verhouding man-vrouw onder de groep mindervaliden binnen uw diensten en wat is de verhouding man-vrouw voor alle tewerkgestelden binnen uw diensten ?

1.3. Welke functies bekleden de mindervaliden binnen uw diensten (niveau 1, 2, 3 of 4 en aantal per niveau) ?

1.4. Hoeveel mindervaliden werken er op uw ministerieel kabinet en hoeveel procent is dat van het totaal aantal personen die aan uw kabinet verbonden zijn ?

2. Over de aanwerving van mindervaliden door uw diensten :

2.1. Hoeveel mindervaliden werden door uw diensten de laatste twee jaar aangeworven (gelieve het cijfer per jaar aan te duiden) en hoeveel procent is dat van het totaal aantal aangeworven personen per jaar ?

2.2. Wordt er door uw diensten een actief beleid gevoerd om mindervaliden aan te werven ?

1 Welke is uw beleidsvisie ter zake ?

2 Wat zijn uw concrete projecten ?

2.3. Is er tussen uw diensten en de commissie voor plaatsing van mindervaliden een actieve samenwerking :

1 Om voor mindervaliden een passende betrekking te zoeken in uw diensten ?

2 Om arbeidsposten aan te passen aan de handicap van de mindervaliden (bijvoorbeeld het aanwerven van bepaalde apparatuur die een mindervalide in staat stelt om normaal te functioneren) ?

2.4. Hebben uw diensten gedurende de laatste twee jaar gebruik gemaakt van het artikel 7 van dit koninklijk besluit om zelf kandidaten voor te stellen en zo mindervaliden aan te werven (gelieve het cijfer per jaar aan te duiden) ?

2.5. Is er binnen uw diensten een ambtenaar verantwoordelijk voor de opvolging van het bovenvermelde koninklijk besluit ? Zo ja, wie ?

3. Over de sollicitatie van mindervaliden bij uw diensten :

Wordt er op uw diensten vaak gesolliciteerd door mindervaliden en hoeveel kandidaturen werden de laatste twee jaar ingezonden (gelieve het cijfer per jaar aan te duiden) ?

4. Over de bevordering van de mindervaliden binnen uw diensten :

Zijn er mindervaliden die gedurende de laatste twee jaar binnen uw diensten bevorderd werden (gelieve het cijfer per jaar aan te duiden) ?

5. Over de afvloeiing van mindervaliden uit uw diensten :

5.1. Hoeveel mindervaliden zijn er gedurende de laatste twee jaar uit uw diensten afgevloeid tijdens hun stage (zie ook art. 10 van het koninklijk besluit) (gelieve het cijfer per jaar aan te duiden) :

1 In totaal;

2 Door het vertrekken op pensioen;

3 Door overlijden;

4 Door ziekte;

5 Door afdanking ?

5.2. Hoeveel vast aangeworven mindervaliden zijn er in de laatste twee jaar uit uw diensten afgevloeid (gelieve het cijfer per jaar aan te duiden) :

1 In totaal;

2 Door het vertrekken op pensioen;

3 Door overlijden;

4 Door ziekte;

5 Door afdanking ?


Antwoord : Het geachte lid gelieve hieronder het antwoord op zijn vraag te willen vinden.

Hoofdbestuur :

1.1. 21 hetzij 2,37 %; hier dient opgemerkt te worden dat dit cijfer 23 % vertegenwoordigt van het totaal aantal mindervaliden (90) dat, zowel bij het hoofdbestuur als bij de buitendiensten van het departement, dient tewerkgesteld te worden, overeenkomstig het koninklijk besluit van 29 november 1976 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 augustus 1972 ter bevordering van de tewerkstelling van mindervaliden in de rijksbesturen.

1.2. 71 % M 29 % V.

55,5 % M 44,5 % V.

1.3. Niveau 1 : 2;

Niveau 2 : 4;

Niveau 3 : 6;

Niveau 4 : 9.

1.4. Nihil.

2.1. Nihil.

2.2. Nihil.

2.3. Het bestuur onderhoudt relaties met de commissie als voorzien bij de bepalingen van het koninklijk besluit van 11 augustus 1972 ter bevordering van de tewerkstelling van mindervaliden in de rijksbesturen.

2.4. Nihil.

2.5. De adviseur, of zijn adjunct, verantwoordelijk van de dienst personeelszaken.

3. Nihil.

4. 1994 : 2.

Bestuur Strafinrichtingen :

Gelet op de specifieke aard van de taken bij de buitendiensten van het bestuur Strafinrichtingen zijn de betrekkingen erbij niet geschikt voor mindervaliden d.w.z. omwille van veiligheidsredenen voor henzelf en hun collega's.

Buitendiensten van de Veiligheid van de Staat :

De aard van de te leveren prestaties maken het niet mogelijk mindervaliden tewerk te stellen bij de buitendiensten.

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie :

Er zijn geen mindervaliden tewerkgesteld bij voormeld instituut ingevolge de geringe personeelsbezetting van slechts 33 eenheden van het niet-wetenschappelijk personeel.